..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

.........................START
.............Processkonstverk nr 25
...............Göteborgs 400-årsjubileum
.............................år 2021

............................................................FÖREGÅENDE ......NÄSTA

 

..... .......Förslag till artikel

--- ----Göteborgs 400-årsjubileum år 2021

 


..........Kommunen föreslår att ett projekt.med
..........utgångs
punkt från målet de tre dimensionerna
..........inom hållbar utveckling skall starta nu.
..........Ambitionen är.hög. Invånarna ska medverka.
.... ..Debatt behövs!


.Översiktsplanens mål:
bärkraft - konkurrenskraft - medborgarkraft i balans.

 

 

De tre krafterna i en liksidig triangel, en fraktal, ett
mönster som vid storleksförändring förblir lika.
Människan, Staden, Regionen, Globen. Det glokala betraktelsesättet. Mycket i vår natur är uppbyggt så.

BAKGRUND

Stadskansliet föreslår att Kommunstyrelsen låter
Göteborg & Co tillsätta en utredningsgrupp som i
samverkan tar fram ett förslag och en projektplan
för Göteborgs 400-årsjubileum.

KOMMUNENS STÅNDPUNKTER

Så här skriver Stadskansliet i korthet i sitt tjänste-
utlåtande. Hela stan ska vara delaktig. Stadsdelarna
bör tidigt involveras och invånarna tillvaratas.
Firandet bör användas som en kraftsamling för att vidareutveckla Göteborgsregionen och för att synas internationellt. Alla idéer och planer konkretiseras i en projektplan. Det är viktigt att komma igång i tid för att
hinna åstadkomma något som kan sätta avtryck framöver.
2011 bör en jubileumsplan vara framtagen. Målet kan utgå
från de tre dimensionerna inom hållbar utveckling,
ekonomiska, sociala och ekologiska. Ett uppdrag, S2020,
som ska leda till att sociala frågor tas på allvar i kommunal planering år 2020 på samma sätt som ekonomi och ekologi,
har lämnats till Sociala resursförvaltningen.. Under 2011
lämnar Göteborg & Co förslag på hur arbetet skall fortskrida.

Så här säger kommunledningen

”Det är visionen om en hållbar tillväxt som driver oss
och den har vi beslutat om i regionen. Vi förmår inte
att genom attityder förändra den globala finansmarknaden.
Vi är beroende av omvärlden.”

IFRÅGASÄTTANDE

Projekt eller process? Kommunen har mycket höga ambitioner med firandet. För att kunna åstadkomma ordentliga avtryck, internationell uppmärksamhet och medborgarinflytande
krävs tid för begreppsanalys, dialog, tolkningar och
nytänkande. Ett processförfarande förefaller därför gagna Göteborg, Regionen, EU och Globen bäst.

Beredningens ståndpunkter måste utvärderas, Internet inventeras och forskningens landvinningar analyseras för
att finna strategier för hur ett genomförande av ”ordentliga avtryck” skall möjliggöras.
Komplettering av Plan- och bygglagen behöver göras
omgående så att sociala och ekonomiska konsekvensbeskrivningar blir upprättade, där så behövs. Därigenom blir det nödvändigt att involvera representanter
för folkhälsan och ekonomin i planeringen.

TOLKNING

Ifrågasättande och tolkningar av ”sanningar” öppnar dörrar
till framtiden.
Offentliga handlingar, protokoll, samtal, hemsidor, tidningar, bloggar m.m. uppvisar ofta varierande definitioner av begrepp som: tillväxt, segregation, arbetslöshet, täthet, blandstad, miljö, arkitektur, konsumtion, hållbart, uthålligt, socialt, ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt, essentiellt och balans.

Ex.: ”Hållbar tillväxt” är liktydigt med ”uthållig utveckling”.
Sant eller falskt?

Frågor: Kan vi förändra den globala finansmarknaden?
Bör planerarnas kunskaper fördjupas och vidgas? Bör vägar banas för effektivare medborgarinflytande? Bör vi tänka en ”glokal” värld, det lokala och globala hand i hand? Kan en komplettering av Plan- och bygglagen med sociala och ekonomiska konsekvensbeskrivningar leda till betydligt höjd kvalitet på omvårdnad, friskvård och utbildning och skapa
en kontinuerlig full sysselsättning? Kan nya ekonomiska
system, som är bättre anpassade efter våra behov komma
att prövas? Vad krävs för ett holistiskt synsätt? Gagnar virtuella världar planeringen? Kan beroendet av en okontrollerbar och bräcklig omvärld vara hållbar? Kan ”månhabitats” fungera i storstäder för att minimera landtransporter och behovet av täthet? Vad kommer
hyperlätta och hyperstarka material som grafén att
betyda för bättre sjukvård, bättre klimat och städernas strukturer på marken och i atmosfären?

NYA REDSKAP

Processen kan ske såväl i reell som i virtuell form Virtuellt
sker experiment och prövas modeller. Samhällsplanerarnas kunskaper fördjupas och vidgas. Permanenta plattformar
för ”krafterna” etableras på ett strategiskt ställe i centrum
där de kan samspela. Interaktiva mötesplatser ordnas i stadsdelarna. Medborgarinflytandet utvecklas. Stegvis fortsätter processen med förverkliganden. Medborgarnas påverkan och konsekvenserna visualiseras och ett holistiskt synsätt tillämpas. Begrepp som täthet, puls, citaslow, blandstad, bid, ekonomiska frizoner, konsumtion, pooler m fl kommer tillsammans med allt det ekologiska att prövas. Negativa krafter i samhället analyseras och riktas om så
att de kommer samhället till godo. De nya redskapen för hållbarhet gynnar inte bara invånarna utan också turistnäringen.

JUBILEUMSUTSTÄLLNINGEN

Hela konceptet med plattformar, mötesplatser, modeller, utställningar och förverkligade miljöer blir jubileets innehåll
och ett av avtrycken som lever vidare i processen med översiktsplanens kraftbegrepp och Rio-deklarationens
principer som mål. Sveriges Arkitekters nyutkomna skrift
inger förhoppningar om att arkitekturen får en framträdande
roll i förverkligandet av det nya hållbara Göteborg.


Arne Person SAR/MSA

Till .Aktörerna Nästa!

 


...........INNEHÅLL

.. ... . . ..Göteborgs 400-årsjubileum
. .... ...Frihamnen och Heden
..........
som jubileumsområde
. .... ...processkonstverk 25 steg1


............Göteborg 400 år: Länkar

............Göteborg 400 år: Förslag till Gbg & Co............Frihamnen

........... --resonemanget om jubileet när ....... ...............processkonstverket nr 22 startade år 2008

...............Inledning

...............PK 25
::::::
{1 ..............Omgående åtgärder

{1 ............}Stadskansliets tjänsteutlåtande

{1 ............}S2020

......... .....Brev

......... .....Förslag till debattartikel

...............Aktörerna

...............Demokrati

...............Läs först

...............Steg 1 Åtgärder

...............Steg 2 Ätgärder

...............Steg 2 Åtgärd 7

...............Stadsdelskartor start

...............Hållbar utveckling

...............Röster från stadens gator

{1 ...........}Övrigt om Göteborgsjubileet


............ .............Pprocesskonstverk . av Arne Person 2009...

............... ..........

..................LÄNKAR

,.........,Till PROCESSKONSTVERK NR 23

,,,,,,,,,,,Till HEDEN Möjligheternas hed

...........Till Älvstaden

...........Till DEN GODA STADEN

,,,,,,,,,,,Till PROCESSKONSTVERKEN.

2}{2}
 

Göteborgs 400-årsjubileum
Heden som jubileumsområde
processkonstverk 25 steg1
Inledning

Heden processkonstverk 22-23 steg 3
Synpunkter och förslag på kommunens program
för Heden och Avenyn: Komplettering

Heden processkonstverk 22-23 steg 3
Synpunkter och förslag på kommunens program
för Heden och Avenyn
....o

............o
Heden processkonstverk 22-23 steg 2

 

FÖRSLAG 1 ..

ADRESSLISTOR

invandrarorganisationer
Angered
Göteborg
Kultur
Övriga

 

SYNPUNKTER!........................Nästa!

Heden processkonstverk 22-23 steg1

inledning
embryon
förslag 1a bearb
förslag1 tornet
framtid
historik
nu
Heden pk
Heden pka

Göteborgs framtid
.....................
Lateralt tänkande
.....................plattformar,
....................
lycka,
.....................puls/lugn
,
.....................
år 2008 har hänt!
.....................
Göteborg - Möjligheternas stad
.....................
Kommunen
.....................och mycket mer!

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

eXTReMe Tracker