.........START

 

 

 

 

.debatt

...............forum...
MEDBORGARKRAFTEN (ILLUSTRERAD VERSION)
 

sammanfattning
Göteborg:
Den Goda Staden

PROCESS-
KONSTVERK


Bild från "Sätt färg på Göteborg" i samband med VM i friidrott i göteborg 1995

bakgrund
Myndigheternas
projekt

Den Goda Staden

Illustrationens högra bild symboliserar i detta processkonstverk tillvaratagandet av embryon, de enskilda medborgarnas förmågor, som får utvecklas till gagn för framåtskridandet.

Den vänstra symboliserar kollektivets anpassning till ett utstakat system som ofta resulterar i vingklippning / likriktning till förfång för framåtskridandet.

Detta processkonstverk utgår ifrån att en balans mellan dessa poler behövs för att uppnå hållbar utveckling.

PROCESSKONSTVERK NR 24
DEN GODA STADEN 2009 AP
Tidigare processkonstverk: Läs under PK

PROCESSKONSTVERK
NR 24 DEN GODA STADEN 2009 AP
STEG 1 FÖRSLAG 1

INGRESS

Göteborg står inför en kraftfull omvandling. Från att ha varit en stor småstad skall den bli en liten storstad.

För att förstå processkonstverket:

Ta del av tidigare utredningar,
om Saltholmen -långedrag: Vårt framtida Långedrag, Saltholmen m fl såsom Göteborgs framtid, och Heden som är tänkt som en samordnande plattform för regionen.

Ta del av nedan redovisade information om projekt
"Den Goda Staden. En samordnad planering av städer och transportsystem?

Slutrapport från utvärderingen av Den Goda Stadens första etapp.
Vägverkets publikationsnummer: 2008:52
Utgivningsdatum: 2008-04
Utgivare: Vägverket
Författare: Patrik Tornberg och Göran Cars,
KTH - Institutionen för Samhällsplanering och Miljö
Kontaktperson: Mathias Wärnhjelm, Vägverket
ISSN: 1401-9612


Förord
Vägverket, Banverket och Boverket arbetar tillsammans med kommunerna Jönköping, Norrköping och Uppsala samt Sveriges Kommuner och Landsting med "Den goda staden" - ett stadsutvecklingsprojekt.
Syftet med projektet är att gemensamt utveckla kunskap om integrerad planering av bebyggelse och transportsystem samt att utveckla processer och lösningar där olika intressen, krav och behov hanteras samordnat för att åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling.
Projektet har kontinuerligt utvärderats av Kungliga Tekniska Högskolan.
Denna rapport är framtagen av Patrik Tornberg och Göran Cars på Institutionen för Samhällsplanering och Miljö.
KTH står själva för resultaten och slutsatserna i rapporten.
De uppdragsgivande organisationerna har inte tagit ställning till dessa.

Mathias Wärnhjelm
Projektledare Den Goda Staden
Vägverket


Källa: Projekt Den Goda Staden av Boverket och Vägverket m fl.
Från:
Sammanfattning av första etappens redogörelse.

Läs vidare under
delprojekt Saltholmen - Långedrag nedan.
________________________

PROCESSKONSTVERK NR 24
DEN GODA STADEN 2009 AP

SALTHOLMEN -LÅNGEDRAG
SOM PILOTOMRÅDE


Under Nya Varvets dagar 1998 lät vi allmänheten bedöma 16st alternativa
förslag till hur området skulle kunna utvecklas.
Bilden ovan visar det vinnande alternativet "Friluftsparadiset"

___________________________________

Definition
Processkonst är en konstform där verkets budskap eller urform utvecklat från ett embryo förverkligas i en process under medverkan av uttolkare.

Embryon
Den Goda Staden (Myndighetsprojektet),
de enskilda medborgarnas förmågor, ovan redovisade "Friluftsparadiset",medborgarkraften.com:s utredningar och processkonstverk.

Strategi
Som motpol till "Myndighetsprojektet starta upp ett underifrånprojekt som komplement för att alla ska ges möjlighet att bli delaktiga i arbetet för en hållbar utveckling.
Utgångspunkt: Balans mellan ekonomi, miljö och socialt skall eftersträvas.
(Anm. Här prövas om det är Medborgarkraften som är den kraft som bäst klarar att förverkliga en kraftbalans dvs hållbar utveckling.)

Budskap
Medborgarkraftens möjligheter måste synliggöras.
Medborgarnas mångfaldiga förmågor skall tillvaratas och förädlas och vara en katalysator i framåtskridandet.

Uttolkare
Medborgare och myndigheter.

Pilotområde
För experimentering och utvärdering är ett reellt och/eller virtuellt pilotområde en nödvändighet.
Inom Saltholmen - Långedrag finns ett flertal alternativa områden (platser) som kan fungera för detta ändamål:

1. Saltholmsberget
2. Inre Hinsholmskilen 1
3. Inre Hinsholmskilen 2
3. Före detta Hjalmar Johanssons varvsområde
4. Fastighet vid Gamla hamnen i Långedrag
5. Enskild fastighet inom området.
6. I Sjöräddningens byggnad.

Steg 1
Medborgare och myndigheter informeras om processen. En styrgrupp för processen eftersöks och legitimitet, kvalitet och handlingsförmåga skapas.
Diverse bakgrundsmaterial redovisas och kunskapsinhämtning utförs.
Presumtiva pilotområden redovisas.
Alternativa verktyg för förverkligandet redovisas och kontakter tas.

Tidplan för steg 1: Hösten 2009

________________________________________

Den goda staden
Delprojekt Saltholmen - Långedrag


"Paraplyn" till vänster utgår från helheten som konkretiseras.
Delprojektet utgår från ett embryo som konkretiseras genom samverkan.

Göteborg står inför en kraftfull omvandling.

Stadsutvecklingsprojekt "Den Goda Staden" med bland andra Boverket, Banverket och Vägverket kan vara till gagn för denna omvandling.

I dess beskrivning anges att syftet med projektet är att gemensamt utveckla kunskap om integrerad planering av bebyggelse och transportsystem samt att utveckla processer och lösningar där olika intressen, krav och behov hanteras samordnat för att åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling.

Det anges att det finns en paradox. Å ena sidan kräver det komplexa samhälle vi lever i god tillgång till specialiserade kompetenser och expertkunskap. Å andra sidan kräver vi ökad helhetssyn och integration av verksamheter.

Det vill säga för att bli "Den Goda Staden" fordras såväl helhetstänkande som stort engagemang från medborgarna med sina specialkompetenser.

I det pågående stadsutvecklingsprojektet fungerar "Den Goda Staden" som paraplyprojekt för ett antal delprojekt.

I detta processkonstverk är avsikten att Saltholmen - Långedrag skall fungera som ett delprojekt under ett paraplyprojekt Heden(PKnr22) med pågående "Den Goda Staden" som stöd.

Genom detta angreppssätt ges möjligheter för alla medborgare, lekmän såväl som experter, att bli delaktiga och se sina synpunkter, idéer och kompetenser med hjälp av styrgrupper och "paraplyt" utvecklas i samverkan till en hållbar helhet.

Saltholmen -Långedrag blir ett delprojekt.
Arbetet med den fördjupade översiktsplanen med medborgarperspektivet i balans med övriga får bilda grund. Projektet skall leda till en stadsutvecklingsprocess som är hållbar

_____________________________________________

Länkar till bakgrundsmaterial

Nya Varvet bilderna

Park och Natur

Rapport 1A från fördjupad översiktsplan för området.

Forum

__________________________________________

Länkar till communitis

www.42676.se

www.majeko.se

Lämna synpunkter!

Lämna inlägg som läggs ut på hemsidan!

Till tidigare processkonstverk!

....
 

 

eXTReMe Tracker