.........START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

HABITAT
Definition


bakgrund

Vetenskapsfestivalens Rymdhabitat

HABITAT

Habitat kan betyda olika saker:

1. Miljö där en viss art lever, se habitat.

2. FN-organet HABITAT, se FN:s boende- och bosättningsorgan

Miljö
Habitat är inom biologin en miljö där en viss växt- eller djurart lever. Ordet habitat är delvis synonymt med ordet biotop, men habitat kan sägas vara områdets lämplighet som livsmiljö sedd ur artens perspektiv, medan biotopen är områdets naturtyp mer allmänt.

UN-HABITAT (FN:s boende- och bosättningsorgan) är ett organ inom Förenta nationerna som arbetar för en hållbar utveckling och bra boendeförhållanden i världens städer.
UN-HABITAT bildades 1978 och har sitt huvudkontor i Nairobi, Kenya.

UN-HABITAT har som uppgift att verka för socialt och miljömässigt hållbara städer och urbana miljöer med målet att alla ska ha tillgång till drägliga bostäder.

Organisationen ombildades under 2003 till ett FN-program under FN:s generalförsamling.
Ombildningen förväntas stärka UN-HABITAT:s möjligheter att bidra till Millenniedeklarationens delmål att lyfta 100 miljoner sluminvånare ur fattigdom senast 2020. Arbetet ska ske genom stöd till vattenförsörjning, bostadsfinansiering och kvinnors möjligheter att förbättra sin närmiljö, vilket ligger väl i linje med Sveriges prioriteringar.


Till Vetenskapsfestivalens Rymdhabitat!

Till Markhabitat!


Synpunkter!....