.........START

 

 

 

.debatt

...............forum...
MEDBORGARKRAFTEN (ILLUSTRERAD VERSION)
 

sammanfattning

Göteborg:
Heden

PROCESS-
KONSTVERK

Steg 1

bakgrund
Förtätning av
City

PROCESSKONSTVERK NR 22 HEDEN 2008 AP
STEG1

Tidigare processkonstverk: Läs under PK
Direkt till steg 2!

För att förstå processkonstverket läs först:
Inledning
Historik
Nu
Framtid

Samt även om
Framtidens gång-och cykelstråk i Göteborg?


Heden

Göteborg står inför en kraftfull omvandling. Från att ha varit en stor småstad skall den bli en liten storstad.


förstora!

PROCESSKONSTVERK NR 22 HEDEN 2008 AP

Heden
i framtiden och krafternas samspel
........... .

___________________________________


Steg 1: Detta har hänt 2008- 04-23

Informationsinhämtning om dagsläget vid två tillfällen:

1. 2008-04-17 ADA/Vetenskapsfestivalen inbjuder medborgarkraften till ett samtal om Göteborgs framtid!
Hur realiserar vi våra visioner och når målen?

Samtalet kom mycket att handla om ikonbyggnader eller inte och om byggnadsnämndens och stadsbyggnadskontorets förmåga att ta till sig medborgarnas synpunkter.
På frågan om hur man går till väga för att få till stånd en styrgrupp för r medborgarkraften i Göteborg var det ingen som hade något svar.

Ur vår utvärdering som mejlades i efterhand.

Det är uppenbart att ett ökat medborgarinflytande är önskvärt för att få den stad som eftersöks i ÖPXX
Medborgarinflytandet blir därför självklart temat vid nästa samtal.

ÖPXX:s 3 krafter och vår hemsida med alla utredningarna och kompletterande krafter skulle kunna utgöra basen för ett innovativt samtal och utställning.
Processen går därmed vidare. Nya aspekter på stadsplanering diskuteras och analyseras.
Andra befolkningsgrupper får komma till tals. Således en ny panel och en ny moderator.
Samtalet skulle kunna vara öppen för en vidare grupp initierade, men utställningen vara öppen för alla. Representanter förutom från ”krafterna” från stadsdelarna, skolor, kyrkan föreningar, ungdom, seniorer, och konst och kultur bjuds in. Samtalet kan läggas upp som en del i en process, dvs att vi av samtalet får en bild av vad nästa samtal skall handla om för att leda fram till ett ställningstagande till Regionens utveckling.

Bara det material medborgarkraften.com lämnade in till Dialog Södra älvstranden om olika stadstyper (”Älvstranden” på startsidan), som på grund av sin omfattning aldrig visades, samt de senaste processkonsverken med Heden som centrum skulle få publiken att förstå värdet av en öppen dialog om helheten innan man går in i detaljerna. Genom att även konkurrenskraften och bärkraften deltar borde dialogen bli givande. Kan en balans mellan krafterna någonsin uppnås eller är ÖPXX:s mål bara en vision?

Samtalet kan leda till ett ökat intresse för samhällsplanering bland medborgarna.
Detta i sin tur kan leda till bildandet av nya medborgarkraftsorganisationer. En styrgrupp för krafterna kan bildas och ÖPXX:s intentioner om att kommunen skall vara till för medborgarna infrias.

Ett sådant samtal skulle kunna ske under hösten t ex under kulturnatta och utgöra grunden för nästa steg i processen i samband med 2009 års Vetenskapsfestival.

2. Deltar i Visual Forum 2008 april 22-23 och medverkar i Workshop: Visualizing urban futures.

Sammanfattning:
Tekniken utvecklas snabbt.
För processkonstverket är det utvecklingen av spelen som är av störst intresse. De virtuella världarna börjar nu verkligen att utmana de reella. Där kan man redan idag tjäna virtuella pengar som kan omsättas till reella. Där kan man skapa och förverkliga sig själv. Varför då bry sig om den reella?
Nu läggs stor kraft på att få den reella världen att ändra på sitt förhållningssätt så att spelarnas förmågor kan komma den reella världen till godo.

Genom att skapa spel kring "sustainable urban development" kan man fånga upp ungdomen och få dem som en viktig del av medborgarkraften i strävan efter balanserade krafter.
I den workshopgrupp jag deltog kom vi fram till ett intressant embryo till spel som nu skall utvecklas. Det innebär att ungdomen får möjligheter, att i samverkan med myndigheter och andra intressenter, förverkliga något fysiskt som är till nytta för dem själva och samhället.

För processkonstverket betydde seminariet mycket.

Anm: I diskussionen om "sustainable urban development" framkom synpunkten att alla ungdomar inte har tillgång till nätet och därmed skulle idén i detta sammanhang falla.

För detta processkonstverk håller idén ändå genom att Heden kan innehålla ett torg och mötesplats där uppkoppling och assistans kan ordnas för alla kategorier av medborgare.
AP

________________________________________________

Läs under

historik.....nu.....framtid

inledning

Till embryon!

Lämna synpunkter!

Lämna inlägg som läggs ut på hemsidan!

Till tidigare processkonstverk!

....

 

 

............