.........START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.debatt

...............forum...
MEDBORGARKRAFTEN (ILLUSTRERAD VERSION)
 

sammanfattning

Göteborg:
Södra gång-
o
cykelstråket
Tagg
"gbgsgoc"
i (google
earth)

HEDEN
FRAMTID
c

bakgrund
Förtätning av
City

OMFATTNING

"RINGSTRÅKET" HEDEN-


För att förstå processkonstverket läs först:
Inledning
Historik
Nu
Framtid

Samt även om
Framtidens gång-och cykelstråk i Göteborg?

___________________________________________________

Heden: Framtid
(DISKUSSIONSSKISS AV SIGN AP)

Göteborg står inför en kraftfull förändring. Från att ha varit en stor småstad håller den på att bli en liten storstad.


förstora!

Utvecklingen i världen tyder på att Göteborg för att överleva inte kan konserveras i nuvarande tillstånd utan måste anpassas till världsutvecklingen.

För varje dag växer vår kunskap om världen. Det ställs allt större krav på medborgarna. Det talas alltmer om olika kraftfält som påverkar utvecklingen.

Av facklitteraturen tycks ingen ha en fungerande plan för hur städerna bör utvecklas.

I Göteborgs översiktsplan ÖP99 och ÖPXX talas det om tre krafter som i balans bör vara vägledande för kommunens utveckling.

Inget är givet. De styrande tycks nu vara överens om att dessa krafter inte är tillräckliga för att erhålla den eftersträvade "goda staden".

Länsstyrelsen planerade tidigt med en fjärde kraft. "Säkerhet" och "Arkitektur" har helt nyligen från journalisthåll föreslagits som en fjärde kraft.

Ett medborgarkraftsförslag om Gullbergsvass framtid införde begreppet "Quinta essentia" som den kompletterande kraften. Den fjärde kraften lämnades där öppen.

En framkomlig väg i sökandet efter en optimal lösning för Heden är kanske att utgå ifrån följande fem kraftbegrepp.

Konkurrenskraften ( Den nu regerande), Bärkraften ( Nu etablerad), Medborgarkraften (Fortfarande embryonal), Konsten (Etablerad men outnyttjad) och Quinta Essentia (Den starkaste av dem alla som ger helheten)


förstora!

Heden har under århundraden varit platsen för medborgarnas träning och utbildning.

Denna funktion kan förädlas och leda till att den nu embryonala medborgarkraften kan växa sig så stark att den kan bli i balans med de övriga.

Visual Forum har haft seminarier i Göteborg och visar att framtiden för visualisering tycks bättre än tidigare. Inte minst för visualisering av urban planering. Spelen med virtuella världar lär spelarna att skapa samhällen som överträffar verkligheten såväl i sociala, miljömässiga som ekonomiska hänseenden. En medborgarkraft existerar kanske redan nu som är guld värd vid planeringen av samhällen som Göteborgs förnyelse.

Dagens framgångsrika i den virtuella världen blir förmodligen morgondagens beslutfattare i den reella världen.

Med hjälp av visualisering behöver gamla misstag inte upprepas.

Heden kan fortfarande fungera som en exercished, en annorlunda sådan. Ett nav för Regionens utveckling.

medborgarkraften.com går därför ut med ett processkonstverk med förslag eller rättare sagt embryon till förslag till hur Heden kan användas. Flertalet låter Heden bli en central plats för stärkande av krafterna och för kraftsamverkan.

Dessa förslag har som utgångspunkt, att den ursprungliga Heden skall återställas och utnyttjas för krafternas utomhusaktiviteter och utställningar samt som tak för de under markytan erforderliga inomhushallarna och salarna. Verksamhetskontor och mindre lokaler förläggs utmed kanterna med rikligt dagsljus. Även dessa nedgrävda. 3d-fastighetsbildning utnyttjas.
En permanent visualiseringsanläggning inkluderas.

Heden genomkorsas över marknivån av det södra gång- och cykelstråket i form av en bro, som i sin tur sammanbinder Evenemangstråket med Avenyn.
(Se illustrationer)

Den ursprungliga Heden blir därmed hel och oberoende av gång- och cykelstråket.

Ett internt gångstråk under marknivån binder samman verksamheterna.

Anläggningen görs flexibel för att kunna möta morgondagens nymodigheter som osynliga material, nanorör och rymdhissar och de virtuella världarnas upptäckter och uppfinningar samt andra nyheter inom de olika kraftdisciplinerna.

Anläggningen blir som en odling. Ur "sandheden" växer
resultatet av de samverkande krafterna upp.

En omväxlande alltid levande hed som väcker världsmedborgarnas intresse.

Utifrån dessa tankegångar växte det fram ett antal embryon som redovisas i processkonstverket nedan.


I öster symboliserar den liksidiga trianglen "de tre krafterna i balans". Dessa bär upp en genomgående bro "konsten". I väster finns en pendang.
Uppifrånkrafterna möter nerifrånkrafterna i "Quinta essentia" som löper från jordens mittpunkt ut i rymden.

Till processkonstverkets inledning!

 

 

 

............

 

....