.........START


plattan mot söder


bevaras!


plattan


nyfikenhet


Janusseende


vattensymbol


samverkan


Gamla allén


eftertanke


tre krafter och röda trådar


mötesplats vid solnedgång


gloria över stadsdel


den röda tråden


höga hus


från Agoran

 

 

 

.debatt

...............forum...
MEDBORGARKRAFTEN (ILLUSTRERAD VERSION)
 

sammanfattning

Göteborg:
Processkonst
Heden

FÖRSLAG 1
Tornet


bakgrund
Förtätning av
City

 

PROCESSKONSTVERK NR 22 steg 2 HEDEN 2008-AUGUSTI AP
FÖRSLAG 1

För att förstå processkonstverket läs först:
Inledning
Historik
Nu
Framtid

Samt även
Göteborgs framtid

Framtidens gång-och cykelstråk i Göteborg?


FÖRSLAG 1 sid 2
______________________________________________

Förslag1; bearbetning

Områdets disposition

Exercisheden
Förslag till program

TORNET

Bakomliggande tankegångar

Tornet
Krafterna!

Vetenskap
Newton

Han lade grunden till sin forskning runt krafter, gravitationen och planeternas rörelse.

Verket "Principia" är Newtons mest betydande. Verket handlar sammanfattningsvis om den gravitation varje himlakropp alstrar och om konsekvenserna detta har för oss människor och andra himlakroppar.

Han ställde sig frågan. Varför rusar äpplet rakt mot jorden, medan månen "faller" i en evig cirkelbana runt jorden? Äpplet och månen lyder väl under samma tyngdlag? Hur ska den tyngdlagen vara beskaffad för att kunna beskriva två så olika rörelser?

Newton trodde att Bibeln innehöll Guds planer för universum, och tillbringade omkring 50 år med att utifrån detta försöka förutsäga jordens undergång.

Kraft = Massa × Acceleration
Acceleration = Kraft / Massa
Vikt = Massa × Gravitation

N = kg×m/s2.

Einstein
Med Einstein teorier fann man att Newtons teorier hade sina brister.

1905 publicerade Albert Einstein sin speciella relativitetsteori och förändrade därmed synen på tid och rum. Elva år senare påstod han att gravitationen var en effekt av rumtidens krökning, och inte en kraft som fungerade över avstånd.

Han resonerar om det fyrdimensionella rummet där tre dimensioner representerar det vanliga rummet och den fjärde tid. Punkterna i rumtiden är händelser. Här är tid och rum samma sak, de kan inte skiljas åt. Det är på denna rumtid vårt universum vilar.

Dagens forskare

Nu har man kommit fram till att även Einsteins teorier har sina brister.
Han såg lösningen på gravitationens gåta i det stora. Dagens forskare riktar sina blickar mot det lilla. Mot kvantfysiken.

Kvantfysik - Gemensam benämning för de fysikaliska teorier som generellt beskriver mycket små system, som t.ex. atomer och elementarpartiklar och deras växelverkan.

Kvantgravitation behövs för att få en enhetlig beskrivning av naturens alla krafter, och speciellt i situationer med mycket stora massor och energier och därmed små rumsliga avstånd, till exempel svarta hål och universums uppkomst.

I kvantfältteorin beskrivs partiklar som kvantiserade fält på en flat rumtid enligt den speciella relativitetsteorin och krafterna kommer sig av utbyte av kraftbärande partiklar (kvanta). I den allmänna relativitetsteorin beskrivs gravitationen inte som en kraft, utan som en effekt av att rummet är krökt.
(Källa: Wikipedia)

Fysikalisk kvantitet kallas något som är tillgängligt genom en fysikalisk mätning (en så kallad observabel). Enkla exempel är en kropps längd, massa, eller temperatur.
Observabler kan ibland endast anta vissa diskreta värden när ett system begränsas, till exempel den totala energin av en atom. Energiändringar av dessa observabler kallas kvanta (från lat. quantum, antal).

Till Heden förslag 1

Till gamla artiklar

Gång- och Cykelstråk

Göteborgs framtid

Lämna synpunkter!

Lämna inlägg som läggs ut på hemsidan!

Till tidigare processkonstverk!

...

 

............