.........START


plattan mot söder


bevaras!


plattan


nyfikenhet


Janusseende


vattensymbol


samverkan


Gamla allén


eftertanke


tre krafter och röda trådar


mötesplats vid solnedgång


gloria över stadsdel


den röda tråden


höga hus


från Agoran

 

 

 

.debatt

...............forum...
MEDBORGARKRAFTEN (ILLUSTRERAD VERSION)
 

sammanfattning

Göteborg:
Processkonst
Heden

FÖRSLAG 1
sid2


bakgrund
Förtätning av
City

 

PROCESSKONSTVERK NR 22 steg 2 HEDEN 2008-AUGUSTI AP
FÖRSLAG 1

För att förstå processkonstverket läs först:
Inledning
Historik
Nu
Framtid

Samt även
Göteborgs framtid

Framtidens gång-och cykelstråk i Göteborg?


FÖRSLAG 1 sid 2
______________________________________________


 

Förslag1; bearbetning

Områdets disposition

Exercisheden
Förslag till program

Exercishedens geografiska läge

Intresset för Göteborgs utveckling har länge koncentrerats till älvstränderna. Omsorgen om såväl "förorterna som det gamla cityområdet utanför vallgraven Avenyn - Heden - Evenemangstråket- Korsvägen riskerar att åsidosättas.
Heden har på senare tid alltmer kommit att betraktas som en barriär mellan Evenemangstråket och Avenyn.
Olika förslag har lanserats för hur man kan binda samman dessa stråk.
Då en stor majoritet av Göteborgarna vill ha kvar Heden som en allmän plats för bland annat idrott tycks förbindelsen mellan de två stråken mer eller mindre bli begränsad till en transportsträcka för gång- och cykeltrafik i nivå med Vasagatan - Bohusgatan.

Utmaningen för medborgarkraften har varit att sikta betydligt högre.
Vi har därför valt att med hjälp av processkonsten finna framkomliga vägar att ge området ny kraft utan att för den saken ge avkall på dess nuvarande funktioner eller
utvecklingen av älvstränderna.

Heden ligger centralt i området och bör få en central betydelse, inte som transportsträcka eller ett tätbebyggt bostadsområde, som en del förfäktar, utan för något som gagnar alla göteborgare och som ger näring till omgivningen.

Processkonsten
Med Processkonsten ges möjligheter att med vidgade sinnen angripa problemställningar på innovativa sätt och att ta tolkar till hjälp såsom medborgare, Internet, dagspress, litteratur, konferenser och debatter.

Motiv för anläggningen
Människans kreativa förmåga innebär ständigt nya upptäckter och uppfinningar. För detta fordras nya redskap och verktyg, och nya sätt att se på omgivingen.

Internet har gett oss en oerhört stor och intressant databas, som fortfarande till stor del är outforskad. Ur denna finns mängder av idéer att ta tillvara, utveckla och förverkliga.
För detta krävs nya anläggningar. Plattformar för respektive ingående krafter måste anordnas och balans mellan dem måste skapas.

Exercisheden, som för Göteborgarna alltid varit en allmän plats för övningar och utställningar är en utmärkt plats för en sådan anläggning som kärna och motor för omgivande citystråk. och en plats för medborgarnas övningar med inriktning mot framtiden. En allmän plats för nytänkande och regional utveckling grundad på omvärldsanalyser och konsekvensstudier.

FÖRSLAG NR 1

Göteborg som sjöfartsstad har varit viktigt att ta hänsyn till.
Vattnets betydelse har tillvaratagits och dragits fram till Heden via Trädgårdsföreningen.
Den stora iden är "den röda tråden" från jordens tillkomst till morgondagens samhälle.

Det börjar i Trädgårdsföreningens med dess vatten och växter. Ur vattnet som flödar in på heden föds människan. Hon lär sig att använda redskap (Kantbebyggelsen) och odla
( planerna för fysisk träning, experiment och utställningar). Hon lär sig att använda olika krafter /(plattformarna). Nu är vi framme på 2000-talet. Hon lär sig att balansera
krafterna och bygga framtiden (Tornet)

 

Området nås:
i norr - av gående och båtresenärer via Trädgårdsföreningen.
i söder och gatorna runt Heden - via ett stort antal entréer.
i väster och öster - via gång-och cykeltunneln.

från luften - via hellikopterplatta på tornets tak.

 

Tornet
Krafterna!

Vetenskap Läs under Tornet; fördjupning!

Tornet "Krafterna"
Dess struktur utgår ifrån dagens rön om kraftbegreppet.

Den sträcker sig från jordens mittpunkt, i energiändringar i en atom. ut
i oändligheten.

1993 representeras av två krafter vid uk parkeringsplan
1999 representeras av översiktsplanens tre krafter vid nedre plattan
2008 representeras av processkonstverkets fem krafter i marknivå.
2000- För varje våning tillkommer en kraft.

Innehåll
Hela byggnaden blir en kombinerad utställnings och arbetslokal för sammordning av alla krafterna. Ju högre upp man kommer sker en differentiering i "underkrafter".
Specillt hänsyn skall tas till möjligheter för krafternas representanter att interagera.

Hedens disposition

Huvudbyggnaden utgörs av "Krafterna". Ur vattnet kring denna strävar likt lotusblommor plattformarna upp till ytan.

Bortom dessa utbreder sig odlingarna ur vilket "agnarna skiljs från vetet. I mitten en central arena som delvis kan uppnas upp under sommartid. Ett nätverk av uppgångar till "Heden" möjliggör exponeringar och utställningar för allmänheten.

Den nuvarande stora inslaget av bollsporter upprätthålls med tidvisa begränsningar för större utställningar.

Runt de hela leder en vallgrav på vars utsida alla verktygen som erfordras radas upp. (Organistioner, kulturer och myndigheter samt tekniska hjälpmedel).
Vattnet i nordvästra hörnet funger vintertid som isbana.

Till området fogas Trädgårdsföreningen genom undergångar och kanal.

Tillfarter
Gång och cykelstråket i Vasagatan förs nedsänkt i ett egen rör över Heden vidare till evenemangstråket.

Bilarna för ned till parkeringsdäck.

Besökare till Heden når området från alla håll.

Övernattning
Hotell Liseberg-Heden fortlever och utvecklas för att särskilt tjäna besökare och aktiva.

Medborgardelaktighet
Strukturen i stort följs. Inom varje zon ges stora möjligheter för medborgarna att delta i innehåll och utformning. Det är av största vikt att alla känner det angeläget att plattformen kommer att fungera väl.

Redskap och verktyg
Allt och alla som har något att ge i arbetet mot målet "krafter i balans".

T.ex.
Medborgarna
Nationerna
Läroanstalterna
Kyrkorna
Idrottsrörelsen
Sjuk- och friskvården
Äldreomsorgen
Sociala omsorgen
Kulturen
Miljörörelser
Marknadskrafterna
Processkonsten
Forskning och utveckling
Myndigheterna
Medierna

 


Till Heden förslag 1

Till gamla artiklar

Gång- och Cykelstråk

Göteborgs framtid

Lämna synpunkter!

Lämna inlägg som läggs ut på hemsidan!

Till tidigare processkonstverk!

...

 

............