.........START

 

 

 

.debatt

...............forum...
MEDBORGARKRAFTEN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)
 

sammanfattning
Göteborg:
Heden
PROCESS-
KONSTVERK


INLEDNING.

cccccccccccc


bakgrund
Förtätning av
City

PROCESSKONSTVERK NR 22 HEDEN 2008-APRIL
10ST EMBRYON ATT ANALYSERA

Av annonsbroschyren av Göteborgs stadsbyggnadskontor
Göteborg möjligheternas stad /Heden/Avenyn
framgår att i december kommer flera tänkbara scenarier att precenteras som göteborgarna sedan kan ta ställning till.
Förslagen kommer att ställas ut i stadsbibliotekets utställningshall under samrådstiden december till januari.

För att undvika den konventionella arbetsgången där medborgarna ställs inför ett val mellan ett antal "färdiga " scenarier har medborgarkraften.com valt att gå ut med detta processkonstverk. Tanken med detta förfaringssätt är att få medborgarna delaktiga i planeringen på ett nytt sätt, som tillsammans med kommunens arbete kan leda fram till den framsynta plan vår stadsbyggnadsdirektör efterlyser.

För att förstå processkonstverket läs först:
Inledning
Historik
Nu
Framtid

Samt även om
Framtidens gång-och cykelstråk i Göteborg?

INLEDNING

______________________________________________


HEDEN

INLEDNING
Förutsättningar
Göteborg står inför en stor omdaning, från att ha varit en stor småstad skall den bli en liten storstad.

Internationellt ägnas nu stort intresse för den hållbara staden ur marknads och ekologiska synvinklar.

Det sociala perspektivet glöms
.
Göteborgs översiktsplan har med ett sådant socialt perspektiv "medborgarkraften". Det är viktigt att denna kraft samverkar och är i balans med de övriga.

För detta erfordras en gemensam plattform utifrån vilken denna samverkan kan ske samt ett pilotområde för experiment.

Exercisheden har alltid varit en övningsplats för göteborgarna. En allmän plats. Heden har ett viktigt centralt läge mitt emellan två av stans största stråk. Den skulle, som pilotkvarter, kunna få göteborgarna engagerade.

Ifrågasätts
Hedens användning och struktur idag.
Medborgarkraftens användning i stadsplaneringen.
Stadsplanering utan en sammanhållande stadsarkitekt.
Kraftbegreppens antal i översiktsplanen.
Stadsförnyelsens kvalité idag i Göteborg.
Bilens berättigande i centrum.

Ur aktuella artiklar
När det gäller offentlighet "det djupt störande i den svenska situationen är att vi inte ens möter varandra när vi lämnar våra bostäder eftersom det offentliga rummet i Sverige är så systematiskt segregerat" (Lars Marcus)

Den hållbara staden "men framtidens städer och stad- land-system måste vara radikalt mer uthålliga än i dag - samtidigt som de förmår ge rum för ett gott liv med många friheter."

"Under den första världskonferensen om miljöfrågor i Stockholm 1972 hanterades de fysiska miljöfrågorna… När Bruntlandsrapporten kom 15 år senare betonades budskapet hållbarhet och utveckling. Man kan säga att den ekonomiska dimensionen kom upp på scenen i hållbarhetsdiskussionen. Under FN:s Rio-konferens 1992 betonades en tredje dimension - den sociala."

" Men det var inte förrän vid FN:s Habitatkonferens i Istanbul 1996 som tankeramverket blev tillräckligt nyanserat för att fånga in den uthålliga stadens hela komplexitet. Det är från detta år vi kan identifiera sju resurser som präglar den uthålliga staden."

"Sju resurser krävs för att bygga långsiktigt hållbara städer. Stad-land-system och lokalsamhällen": Fysisk, Ekonomisk, Biologisk, Organisatorisk Social, Kulturbestämd och Estetisk)

"Exempel på städer som har kommit långt med långsiktigt och radikalt mer uthålliga planer för sina städer är storstaden Göteborg…"

"Det finns i dag flera mer eller mindre färdiga urbana pusselbitar som vi kan hitta i olika delar av världen."

" I flera av den nya världens städer i USA och Australien dras nu genomgripande riktlinjer upp för en omvandling till avsevärt mer cykel- och kollektivtrafik, nya gågatesystem nya torg och grönytor nätverk och promenadstråk längs annars bildominerade kajer och stränder."
(professor i Uthållig samhällsbyggnad Per G Berg)
Hela artikeln finns att läsa i Arkitektur 2-2008

Om städerna Dongtan och Masdar "Vad hindrar dessa städer från att bli konventionella pendlarstäder… Återstår gör också frågan om demokratisk hållbarhet… Dongtan uppförs i en totalisär enpartistat Masdar i en nedärvd monarki."
(Lena From)
-----------------------------------------------------------
Slutsats
Heden är en allmän plats, som kan utnyttjas bättre. En plats för medborgarna. En plats att manifestera medborgarkraften, och ett socialt perspektiv i balans med de övriga krafterna. Ett område där de ovan nämnda sju resursernas betydelse för en uthållig stad kan visas.

En sådan förnyelseprocess för Heden skulle kunna struktureras med utgångspunkt från någon eller några av nedan redovisade embryon.

Till embryon!

 

....

 

 

............