..........
START

.

  

.debatt

...............forum...  

sammanfattning
Sjösäkerhetens Husc

ochccccccc

Nya Långedrag Värdshus

Ur
systemhandling och bygglovhandlingar

Äldre material


.AKTUELLA ..BILDER!

bakgrund

Alltsedan 1980 då den gamla restaurangen revs har försök gjorts att få tillstånd en ny anläggning innehållande restaurangverksamhet.
I samband med ett sådant försök antogs en detaljplan för området.
Den anläggning som nu kommer att uppföras följer denna detaljplan.

Sjöräddningshuset

Det slutgiltiga namnet på huset är: Sjöräddningshuset, det kommer förutom Sjöräddningssällskapet även inhysa Långedrag Värdshus, Kryssarklubben, Sjösportskolan, Västkustens Båtförbund samt Västkustens Seglarförbund. Första veckan i maj ska byggarbetarna vara borta. Den 21 juni är det invigning av huset – inga formella inbjudningar går ut utan allmänheten är välkommen att komma och se huset och närvara vid invigningscermonin.

Den nya restaurangen i Långedrag i Sjöräddningenshuset
heter Nya Långedrag Värdshus
(Arbetsnamn under projekteringen var bland annat
Nya Långedrag Restaurang)

Nya Långedrag Värdshus
Anläggningen öppnar den 28 april 2007
Besök deras hemsida!

Nedan redovisas utdrag ur tidigare handlingar

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Fastighetsavdelningen
Utdrag!

Förvärv av fast egendom genom fastighetsreglering i stadsdelen Älvsborg
med påföljande upplåtelse av tomträtt (Sjöräddningssällskapet)
FÖRSLAG TILL FASTIGHETSNÄMNDENS BESLUT

ÄRENDET
Sammanfattning

Fastigheten Göteborg Älvsborg 344:1 ägs idag av Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB, HIGAB.
Sedan Sjöräddningssällskapet visat intresse för att
utöka sin idag befintliga verksamhet i Västra Göteborg; Långedrag, och sällskapet har uttryckt önskemål om att där uppföra en helt ny konferens- restaurang-och kontorsanläggning, har diskussion inletts mellan HIGAB, Sjöräddningssällskapet och kontoret. Dessa diskussioner har resulterat i nedan beskrivna förslag till överenskommelser.
En utgångspunkt för diskussionerna har varit att Sjöräddningssällskapet blir tomträttsinnehavare till den aktuella marken. Tomträtt kan inte upplåtas av HIGAB, utan upplåtelse måste ske av Göteborgs kommun. Göteborgs kommun föreslås därför förvärva fastigheten
Göteborg Älvsborg 344:1...
Överlåtelselikvid föreslås vara 12,5 miljoner kr. Fastigheten överlåtes
utan belastande nyttjanderätter samt i befintligt skick...

Enligt upprättat förslag föreslås vidare den tidigare ägovidden av fastigheten
Göteborg Älvsborg 344:1 tillföras ett strand- och vattenområde från fastigheten
Göteborg Älvsborg 855:304 (ägs även denna av HIGAB). Tidigare ägovidden
av fastigheten Göteborg Älvsborg 344:1 tillförs även ett mindre område
utmed de murar vilka avgränsar fastigheten Göteborg Älvsborg 655:237
mot fastigheten Göteborg Älvsborg 855:304 (står mellan de nu nämnda fastigheterna såsom gräns mot saltsjön).

Sedan nu nämnda fastighetsjusteringar gjorts, avstyckas från fastigheten
Göteborg Älvsborg 655:237 ett lämpligt område att utgöra ny registerfastighet...

Den årliga avgälden föreslås
bli 600 000 kr under upplåtelsens första avgäldsperiod. Första avgäldsperioden
föreslås bli 30 år. Sedvanliga tomträttsvillkor i övrigt.

GÖTEBORGS FASTIGHETSKONTOR
2006-04-18
Christina Johnsson
Staffan Valinder
Bilagor
Situationskarta
Utdrag ur gällande planhandlingar

BEVIS OM BEVILJAT BYGGLOV

Beslut: Bygglov
Beslutsdatum: 2006-02-28
Objekt, Åtgärd: Nybyggnad Restaurang/Kursanläggning


NATTBILD FRÅN HAVET

Ur
Sjöräddningssällskapets sammanfattning av systemhandling samt bygglovhandlingarna.

Tidplan
Byggstart mars 2006
Invigning juni 2007

Konsulter
A
Lund & Valentin
K
PIAB AB
E
WSP
VVS
Andersson & Hultmark

BAKGRUND
Sjöräddningssällskapet har initierat ett nybygge med restaurang, kurs-, och konferenslokaler med tillhörande kontor och rekreationslokaler på den tomt som finns för restaurang och konferenslokaler i Långedrag enligt detaljplan daterad 1992-07-23.
Byggnaden är i tre plan och innehåller ca 2100kvadratmeter lokalarea och ca 2300kvadratmeter bruttoarea.

BYGGLOVSRITNING NYBYGGNADSKARTA

BYGGLOVSRITNING SITUATIONSPLAN

 

INTRESSENTER
Förutom Sjöräddningssälskapet och restaurang kommer Sjösportskolan och Kryssarklubben att bedriva kurs- och konferensverksamhet i den nya byggnaden.

SjöräddningensHus skall vara en modern och flexibel arbetsplats, en resurs för konferenser och utbildning i sjösäkerhet och skall även utveckla båtlivet inte minst genom satsningar på ungdomsverksamhet. Byggnaden skall förstärka Långedrags attraktionskraft, tillföra Långedrag en restaurang med goda uteserveringsmöjligheter och vara en naturlig och aktiv mötesplats för sjösäkerhet där alla är lika välkomna.

UTFORMNING
Byggnadens karakär hämtar inspiration ur platsens naturgivna egenskaper snarare än den kringliggande bebyggelsen.

Materialval står det bohusländska nära, är tänkt att åldras vackert och ha låg bearbetningsgrad.

Byggnaden skall i sin helhet ansluta till ett ekologiskt hållbart samhälle och vara kostnadseffektiv. Bergvbärme har valt som värmekälla.

SJÖRÄDDNINGENSHUS
Nya Sjöräddningens Hus är en byggnad i tre plan. Den första våningen inhyser restaurang medan våning två och tre innehåller konferenslokaler med tillhörande kontor samt en två våningar hög hörsal. Våning tre används av Sjöräddningssällskapet. Byggnaden är motbyggd en bergknalle och har entréer i två plan. Från vindfånget i den nedre entrén vid strandpromenaden når man neutralt byggnadens restaurangavdelningar samt café. Från entrén på plan två når man SSRS, Sjösportskolan, Kryssarklubben och hörsalen. Verksamheterna kan på detta sätt enkelt skiljas av från och fungera oberoende av varandra vid olika tidpunkter.

Från den övre entréhallen har man god kontakt med öviga våningsplan genom öppningar i bjälklagen. Redan i entrén möter man utsikten mot havet genom den glasade fasaden som omfattar tre våningsplan. Här finns byggnadens reception.

Taxiangöring till restaurangen kan ske från det övre planet och gästerna kan nå restaurangen via hissen utan att passera andra utrymmen än entréhallen.

Alternativt anländer man med bil vid byggnadens norra gavel.

Utmed hela bottenvåningen mot strandpromenaden löper en arkad som fungerar som veranda och solskydd för restaurangen och caféet. Arkaden binder även samman restaurangen med den befintliga terrassen.

Terrassen beläggs med grus som i en gammaldags trädgård. Delar av de befintliga murarna justeras för att skapa bättre förhållanden för restaurangen och vissa nya murar tillkommer projektet.

En trappa samt en brygga utmed strandkanten framför byggnaden kommer att anläggas så att god kontakt med vattnet erhålls.

Den befintliga aldrig fullbordade stenpiren kommer att byggas ut och i änden erhålla utsiktsbalkong och showroom.

Åter nyheter!

Åter startsidan!

Nästa!