.debatt

...............forum...
sammanfattning

Förslag till
ENKÄT

RIKTAD TILL GÖTEBORGS MEDBORGARE

BLI DELAKTIG I PLANERINGEN
AV SALTHOLMEN - LÅNGEDRAG!

ccccccccccccccccccccccc

Vinnande alternativ vid enkät under Nya Varvets dagar år 1998
bakgrund
Området präglas idag av vanvårdade parker och gigantiska parkeringsplatser förorsakade av en expanderande skärgårdsbefolkning och brist på ekonomiska medel för parkskötsel och etablering av t ex restaurangverksamhet.

Förslag till

ENKÄT

RIKTAD TILL GÖTEBORGS MEDBORGARE

 

BLI DELAKTIG I PLANERINGEN
AV SALTHOLMEN - LÅNGEDRAG

Medborgsarkraften i Älvsborg
har i rapport 1:2000 till Byggnadsnämnden,
redovisat sina synpunkter på hur området bör
utvecklas, baserat på såväl göteborgares som de
boendes åsikter:
Området är av riksintresse.

Länsstyrelsen
föreslår i pågående planarbeten att vissa delar skall ingå i ett naturreservat.

Västtrafik
har i nu avslutad färjetrafikupphandling en option som innebär att viss skärgårdstrafik kan dras in till centrum.
Detta för att avlasta Saltholmen.

Nuläget
Området präglas idag av vanvårdade parker och gigantiska parkeringsplatser förorsakade av en expanderande skärgårdsbefolkning och brist på ekonomiska medel för parkskötsel och etablering av t ex restaurangverksam
het.

Stadsdelsnämnden har antagit Äldreplanen för västra stadsdelarna med tillägg samt fastställt måldokument för 2003.
( Ur måldokumentet: Vi vill skapa en stadsdel där medborgarnas engagemang är en naturlig del av all verksamhet. Vi menar att aktivt medborgarskap kan utvecklas inom alla områden. Ett sätt kan vara att skapa mötesplatser däe frågor av principiell karaktär eller stort allmänintresse kan diskuteras.)

Medborgarkraften i Älvsborg
ser 3 st realistiska utvecklingsalternativ

1. Byggnadsnämnden + Stadsdelsnämnden + Medborgarkraften(dvs enskilda medborgre, föreningar, organisationer och verksamheter) upprättar ett program för områdets utveckling baserat på regeringens, kommunala myndigheters och nyttjarnas målsättningar samt aktuell forskning.

2.
Privata finansiärer genomför ett projekt omfattande seniorbostäder och en konferensanläggning.
Medborgarkraftsmedverkan förutsätts.

3. Saltholmen - Långedrag offras för södra skärgården. Saltholmsterminalen blir kvar men utformas som en modern effektiv kollektivtrafikhållplats. Bilparkering förläggs till Långedragsområdet. Endast begränsad bilparkering på Saltholmen. Ny restaurang på Långedragsudden skjuts på framtiden. Ingen skärgårdstrafik till centrum. Medborgarkraftsmedverkan förutsätts.

Vilket alternativ tycker Du att
medborgarkraften i Göteborg skall föreslå?
Eller har du ett eget alternativ?
Skriv om du vill att ditt förslag skall presenteras på hemsidan!

Synpunkter önskas senast 2003 01 xx till
styrelsen@medborgarkraften.com

Bedömningshjälp!
Medborgarkraftens hemsida
www.medborgarkraften.com
Klicka på Vårt framtida Långedrag