.........START

 

  

.debatt

...............forum...  

sammanfattning

GRÖNPLAN

bakgrund

GRÖNPLAN

Från göteborgs Stads hemsida
2011 fick park- och naturförvaltningen i uppdrag av park- och naturnämnden att ta fram en grönplan. Samma år fick trafikkontoret i uppdrag av kommunstyrelsen att arbeta fram en trafikstrategi och stadsbyggnadskontoret i uppdrag av byggnadsnämnden att ta fram en utbyggnadsplanering tillsammans med fastighetskontoret. Alla tre strategier ska visa vägen för stadsutvecklingen i Göteborg med fokus fram till år 2035. Sen dess har ett intensivt arbete pågått och ett nära samarbete har bedrivits mellan de fyra förvaltningarna.

Grönplanen, trafikstrategin och utbyggnadsplaneringen är
en fördjupning av kommunens översiktsplan, som är en långsiktig vision om användningen av stadens mark- och vattenområden och om hur bebyggelsen ska utvecklas
.

Grönplan visar hur Göteborg kan förbli och ytterligare utvecklas till en stad med stora gröna kvaliteter, ur såväl ett socialt som ett ekologiskt perspektiv, samtidigt som vi bygger staden tätare. Göteborg är en stad i förändring och för att lyckas nå våra miljömål och skapa en grönare stad med närhet till park- och naturområden måste kommunen jobba med de gröna frågorna när vi bygger och utvecklar staden.
Strategin innehåller tre mål som beskriver viktiga områden för det gröna i staden. Målen är:
- En grön stad för göteborgare och besökare
- En grön stad med ett rikt växt- och djurliv, där ekosystemens tjänster tas till vara på
- En grön stad med tydlig karaktär och stor variation bland stadens parker och naturområden
.

Du kan ladda ner respektive strategi på stadens webbsida: www.goteborg.se/stadsutveckling2035

TRE BROSCHYRER
Fastighetskontoret
Vi bygger en grön och nära storstad

STADSBRUK GBG Bli bonde i stan!
Stadsbruk Göteborg är ett nytt sätt att odla i staden.
Göteborgs Stad har ett politiskt uppdrag att utveckla jordbruksmarken för ekologisk matproduktion. Göteborgs Stad vill kunna erbjuda göteborgaren en möjlighet till odlingskarriär, från odlingslådan till större arealer.
Målet med Stadsbruk Göteborg är att skapa aretstillfällen och att bidra till en grön, ekologisk och nära storstad.

Vi söker bönder
Vi tror att det finns många duktiga trädgårdsmästare, stadsodlare, kolonister, självhushållare och balkongodlare som skulle vilja testa att skala upp och odla kommersiellt eller kollektivt tillsammans med andra i Göteborg.


STADSNÄRA ODLING Din trädgård runt hörnet
Det är en speciell känsla att odla sina egna grönsaker, mer närproducerat än så kan det inte bli! Stadsnära odling vill uppmuntra dig att bilda en odlarförening och odla i närmiljö.
Fstighetskontoret står bakom Stadsnära odling, som förutom att skapa nya odlingar även utvecklar kommunens befintliga odlings- och koloniområden.


JORDBRUK Mer ekologisk matproduktion i Göteborg
Cirka tio procent av Göteborgs landareal utgörs av jordbruksmark. Göeborgs Stad är den största markägaren och äger ca 3000 hektar jordbruksmark.

Nästa!

uR "