.faq = frequently asked questions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VANLIGA FRÅGOR OM MEDBORGARKRAFTEN

Medborgarkraften är för många ett nytt begrepp. Medborgarkraften i Älvsborg en ny organisation. Medborgarkraften.com en hemsida under utveckling.
Begreppen behöver ett förtydligande.
Nedan har försök gjorts att besvara några av de vanligaste frågorna.

Svaren kommer efterhand att kompetteras allteftersom vi får in synpunkter och frågor. (webbmastern)

 

1... Vad innebär begreppet medborgarkraften?
2... Vad är era avsikter med medborgarkraften?
3... Är medborgarkraften en gräsrotsrörelse?
4... Har ni några stadgar och medlemsmatrikel?
5... Hur är medborgarkraften organiserad?
6... Vilka är med i styrelsen respektive styrgruppen?
7... Vilka ingår i styrgruppen och hur kommer man med där?
8... Hur blir man medlem?
9... När bildades medborgarkraften och vad ligger bakom dess bildande?
10. Varför valde ni att kalla er för Medborgarkraften i Älvsborg?
11. Vad skiljer medborgarkraften i Älvsborg från medborgarkraften.com?
12. Varför arbetar ni med symboler? Hur skall man tolka er logo?
13. Innebär inte medborgarkraften bara ytterligare byråkrati?
14. Hur ofta träffas styrgruppen och hur når ni ut till medborgarna?
15. Hur finansieras medborgarkraften?
16. Kan vem som helst kalla sig för medborgarkraften och öppna hemsida?
17. Vad har medborgarkraften åstadkommit hittills?
18. Varför vill ni sprida ert budskap?
19. Varför har ni en veckans bild?
20. Varför vill ni inte skapa en fastare organisation med stadgar?

 

 

 

 

 

 

VANLIGA FRÅGOR

1... Vad innebär begreppet medborgarkraften?
Begreppet är inte entydigt. Regeringens, översiktsplaneförfattarens, och samrådskretsens tolkningar visar detta. Vissa ser den som ett tillstånd:Välbefinnande andra som en kraft som innebär delaktighet. De flesta uppfattar den som en positiv kraft. Se under Medborgarkraften

En sann tolkning finns kanske inte men med utgångspunkt från den erfarenhet vi har idag, utgår vår organisation tills vidare från nedanstående definition på begreppet:

"Medborgarkraften" ser vi som en strukturerad kraft, som utgår från gräsrötternas ostrukturerade krafter.

"Medborgarkraften" skall återspegla vad gräsrötterna känner. Dvs den utgör en underifrån kommande kraft. Det "gräsrötterna" känner är såväl det medvetna som framförs i ord som det undermedvetna som kommer till uttryck i bl a konsten.

"Medborgarkraften" är såväl religiöst som partipolitikt oberoende.

"Medborgarkraften" kompletterar den representativa ovanifrån kommande kraften.
Kommunikationen mellan dessa krafter sker interaktivt dvs genom ömsesidig påverkan.


Se våra illustrationer!

Ur ÖP99
MEDBORGARKRAFTEN
BETONAR VILJAN ATT GE ALLA ETT AKTIVT OCH MENINGSFULLT LIV. DET STÅR FÖR MÄNNISKORS MÖJLIGHET TILL PERSONLIG UTVECKLING OCH DERAS LIVSKVALITET I EKONOMISKT, SOCIALT OCH KULTURELLT AVSEENDE.
MEDBORGARKRAFT SKAPAS INTE GENOM SJÄLVA STADSBYGGANDET MEN PÅVERKAS AV STADENS STRUKTUR OCH GESTALTNING. BEGREPPET BETONAR ATT STADEN INTE BARA ÄR EN FYSISK STRUKTUR UTAN, KANSKE FRÄMST, SUMMAN AV DESS MEDBORGARE.

 

 

Åter vanliga frågor


2... Vad är era avsikter med medborgarkraften?
Såväl organisationen Medborgarkraften i Älvsborg som
hemsidan medborgarkraften.com
har följande avsikt:
Såväl internationellt som nationellt är intresset stort för en fördjupad demokrati vilket
lett till att vi vill värna och fördjupa folkstyrelsen
i överensstämmelse med demokratipropositionen "Demokrati för det nya seklet". Detta prövas nu i
en process i avantgardistisk anda genom tolkning av "gräsrötternas" synsätt och tidens kulturyttringar. Genom vårt fria förhållningssätt har vi möjlighet att fritt följa utvecklingen i samverkan med våra folkvalda.

 

Åter vanliga frågor


3... Är medborgarkraften en gräsrotsrörelse?
Svaret är både Ja och Nej beroende på vad som menas med gräsrotsrörelse.

"Gräsrötterna" har valt de förtroendevalda som styr ovanifrån.

Myndigheter, forskare, föreningar i Älvsborg och "gräsrötter" har skapat begreppet medborgarkraften, som genom Medborgarkraften i Älvsborg erhållit ett förhållningssätt som utgår från "gräsrötternas" känslor och erbjuder dem att i samråds- arbets- och styrgrupper bli delaktiga i samhällsutvecklingen.

Av nedanstående bild till vänster framgår hur vi för tillfället arbetar.

"Gräsrötterna kan som nu direkt vända sig till kommunen eller till närmaste samråds- eller arbetsgrupp.
Varje samrådsgrupp kan i sin tur antingen arbeta självständigt och lämna synpunkter direkt till myndigheterna eller samarbeta med våra arbetsgrupper och styrgrupp.

 

.. ...större bild! större bild!

Den andra bilden med myndigheterna som läderbollen och medborgarkraften som luften,har tillkommit senare för att tydligt illustrera nödvändigheten av en samverkan för ett gott resultat.

 

 

Åter vanliga frågor

4... Har ni några stadgar och medlemsmatrikel?
Vi har avsiktligt inte några nedskrivna stadgar. Detta för att inte låsas av konventioner.Vår idé bygger på ständig anpassning till utvecklingen.
Vi har ingen medlemsmatrikel eftersom vi inte är organiserade på sådant sätt som kräver medlemskap.

 

 

 

Åter vanliga frågor

5... Hur är medborgarkraften organiserad?
Organisation: I arbetet med den detaljerade översiktsplanen för Saltholmen - Långedrag bestod vår styrgrupp av ca 30 personer, länkad till 3st arbetsgrupper representerande Älvsborg, Fiskebäck och södra skärgården. Dessutom 8st samrådsgrupper. För bevakning av specialfrågor bildades sektioner.
Antalet aktiva i styrgruppen och antalet arbetsgrupper varierar med tiden och arbetsuppgifterna. För närvarande sommaren 2002 är ca 20 st i styrgruppen och 2st arbetsgrupper aktiva. En av arbetsgrupperna arbetar med den nya restaurangen och området i inre Hinsholmskilen och den andra för skärgårdstrafiken. Inom enbart planområdet har fler än 200 personer medverkat i arbetet.
Syfte: .............................Vara ett komplement till myndigheterna.
Mål: ................................Medverka till att långsiktigt hållbara lösningar hittas. Arbetsätt:.........................Interaktiv planering i processform.

 

 

 

Åter vanliga frågor


6... Vilka är med i styrelsen respektive styrgruppen?
Ledamöterna varierar i tiden beroende på arbetsuppgifternas omfattning.
Senaste beslutet är att tillsvidare låta en styrelse bestående av ordförande och sekreterare samt ett antal arbetsgrupper a 2-3 personer för varje aktuellt objekt utgöra den drivande kraften. Mellan styrgruppsmötena, som styrelsen leder, hålls åtminstone de med e-post kontinuerligt underrättade om utvecklingen.
Styrgruppen kallas till möte när det är motiverat.
Avsiktligt namnger vi inga ledamöter på hemsidan utan att det godkänts av vederbörande. Se vidare fråga 7!

 

 

Åter vanliga frågor


7... Vilka ingår i styrgruppen och hur kommer man med där?
Samtliga deltagare i den ursprungliga referensgruppen för "Föreningar i Älvsborg" som stadsbyggnadskontoret bildade blev automatiskt med.
Till dessa har succsessivt tillkommit personer, som varit intresserade eller haft kunskaper som varit av betydelse för medborgarkraften.
Genom våra samrådsgrupper fångas engagerade personer upp.
När lokala ämnen behandlas inbjuds aktiva inom samrådsgrupperna. Alla som har tid och intresse för att engagera sig i styrgruppen är alltid välkomna.

Observera! Ovan redovisade organisationen gäller för Medborgarkraften i Älvsborg, som i första hand behandlar frågor, som gäller Saltholmen - Långedrag.
För övriga områden i Göteborg måste ni själva ta initiativet och starta upp ett embryo som successivt kan byggas ut till en medborgarkraftsgrupp efter era förutsättningar.
Vi ställer gärna upp med råd. E-posta till styrelsen@medborgarkraften.com.
För att få en fungerande medborgarkraft i Göteborg kompletterande de förtroendevalda i såväl detalj- som övergripande frågor är det viktigt att den befintliga medborgarkraften hålls underrättad om utvecklingen i stadsdelarna.


 

 

Åter vanliga frågor


8... Hur blir man medlem?
Vi använder oss inte av begreppet medlem. Vårt område är indelat i samrådsområden. Alla medborgare ingår automatiskt i ett sådant samrådsområde och i dess samrådsgrupp om så önskas.

För boende utanför vårt planeringsområde rekommenderar vi att ni undersöker om någon medborgarkraftsgrupp är på gång inom området. Om inte tag kontakt med styrelsen@medborgarkraften.com för vidare information.

 

 

Åter vanliga frågor


9... När bildades medborgarkraften och vad ligger bakom dess bildande?

Medborgarkraftsbegreppet
tillkom i samband med utarbetandet av den nya översiktsplanen för Göteborg, ÖP99.

Ett ur alla aspekter hållbart samhälle kräver att
medborgarkraft, konkurrenskraft och bärkraft samverkar.

Medborgarkraften i Älvsborg
tillkom 1999 efter ombildning av det 1998 av stadsbyggnadskontoret bildade referensgruppen för föreningar i Älvsborg i arbetet med den detaljerade översiktsplanen för Saltholmen - Långedrag.
Orsaken till ombildandet: Referensgruppen såg inga framkomliga vägar att lösa de aktuella problemen genom att underordna sig det allenarådande toppstyret. Med en lateral kompletterande kraft direkt från medborgarna dvs den kraft som lanserades i ÖP99 "medborgarkraften" såg vi som en möjlig väg att komma vidare i planarbetet.

Hemsidan medborgarkraften.com
skapades under år 2001 för att underlätta informationen till våra intressenter och för att på ett effektivt sätt sprida vårt budskap.

Nedan följer en närmare beskrivning av
ÖP99:s beskrivning av de tre kraftbegreppen.


KONKURRENSKRAFTEN
SKA TILLFÖRSÄKRA OSS ETT NÄRINGSFÅNG SOM GER DE MATERIELLA FÖRUTSÄTTNIINGARNA FÖR ETT GOTT LIV.I DETTA BEGREPP LIGGER ALLT DET SOM KRÄVS FÖR ATT FRÄMJA NÄRINGSLIVETS UTVECKLING I EN KONKURRENSUTSATT SITUATION- UTBILDAD ARBETSKRAFT, GODA KOMMUNIKATIONER, EN ATTRAKTIV STAD, GOTT FÖRETAGSKLIMAT ETC. DET ÄR ALLTSÅ DE FAKTORER SOM VÄRNAR OM MEDBORGARNAS MÖJLIGHETER TILL UTKOMST OCH SYSSELSÄTTNING PÅ BÅDE KORT OCH LÅNG SIKT.

BÄRKRAFTEN
SKA SJÄLVFALLET TILLFÖRSÄKRA OSS EN GOD MILJÖ I DAGSLÄGET, MEN FRAMFÖR ALLT GE FRAMTIDA GENERATIONER EN MÖJLIGHET TILL EN GOD LIVSKAVLITET. PERSPEKTIVET ÄR ALLTSÅ LÅNGSIKTIGT. MILJÖPROBLEM SKA LÖSAS OCH RESURSERNA RÄCKA FÖR KOMMANDE GENERATIONER. BÄRKRAFTEN ÄR ETT LÅNGSIKTIGT VILLKOR SOM INNEBÄR ATT DE NATURLIGA KRETSLOPPEN OCH DÄRMED VILLKOREN FÖR LIV PÅ JORDEN, INTE SKADAS AV MÄNNISKANS AKTIVITETER. MINSTA MÖJLIGA UTTAG AV ÄNDLIGA RESURSER GENOM EFFEKTIVISERING OCH KRETSLOPPSTÄNKANDE ÄR ETT AV NYCKELGREPPEN.

MEDBORGARKRAFTEN
BETONAR VILJAN ATT GE ALLA ETT AKTIVT OCH MENINGSFULLT LIV. DET STÅR FÖR MÄNNISKORS MÖJLIGHET TILL PERSONLIG UTVECKLING OCH DERAS LIVSKVALITET I EKONOMISKT, SOCIALT OCH KULTURELLT AVSEENDE.
MEDBORGARKRAFT SKAPAS INTE GENOM SJÄLVA STADSBYGGANDET MEN PÅVERKAS AV STADENS STRUKTUR OCH GESTALTNING. BEGREPPET BETONAR ATT STADEN INTE BARA ÄR EN FYSISK STRUKTUR UTAN, KANSKE FRÄMST, SUMMAN AV DESS MEDBORGARE.

Läs mer om bakgrunden!
Ur samrådsredogörelsen.
..Kort sammanfattning......... Ur STORA & lilla Göteborg
Interaktionen............ . ..... Ett förtydligande... .eller under debatt.. Medborgarkraft?
Brev och rapporter
_____________________________________________________________________

 

 

Åter vanliga frågor

10. Varför valde ni att kalla er för Medborgarkraften i Älvsborg?
Ursprungligen var vi en referensgrupp för föreningarna i Älvsborg
i arbetet med den detaljerade översiktsplanen för Saltholmen - Långedrag.

Vid ombildandet var majoriteten av deltagarna fortfarande representanter för föreningar men tog steget att samråda med berörda medborgare genom ett antal lokala samrådsgrupper. Den bildade styrgruppen kom att bestå av såväl representanter från planområdet, skärgården, Fiskebäck och övriga delar av Älvsborg. Den av styrgruppen strukturerade kraften från områdets "gräsrötter" kan därmed sägas utgöra medborgarkraft från hela Älvsborg.

 

 

Åter vanliga frågor

11. Vad skiljer medborgarkraften i Älvsborg från medborgarkraften.com?
Medborgarkraften i Älvsborg
är en organisation.
medborgarkraften.com är en privatfinansierad hemsida med syfte att sprida information till medborgarna och propagera för att hjälpa till att bygga upp en fungerande medborgarkraft i kommunen.

 

 

 

Åter vanliga frågor


12. Varför arbetar ni med symboler? Hur skall man tolka er logo?

Orsaken till att den ursprungliga referensgruppen utvecklades till en medborgarkraftsgrupp var att vi i det nuvarande systemet saknar en helhetssyn och en långsiktig planering. Att i ord försöka formulera våra såväl medvetna som omedvetna känslor för det nuvarande systemet är omöjligt. Därför använder vi symboler som lätt associeras till uråldriga välkända sådana för helhet, samverkan och långsiktighet.
Sättet möjliggör ett för medborgaren egen tolkning utifrån sina erfarenheter. Ingen stängs ute. Alla ges möjlighet att på sitt sätt bli delaktig i systemet.
Vi kallar vårt sätt att planera för interaktiv planering.Den folkvalda kraften såväl som medborgarkraften ges möjligheter att påverka varandra.

Interaktionen symboliseras av en figur påminnande om den från en kinesisk filosofi från ca 2800 f Kr som senare kom att bli känd som den kinesiska evighetssymbolen
tai-gi-tu
eller taoismens yin och yang eller ti och tíen. Jorden och himlen, dualismens princip i den manifesta världen.

Dualismen mellan det röda och det blå fältet( i vår symbol) är inte radikal dvs inte de stora ytterligheterna. De bildar en harmonisk helhet. De är helhetens båda aspekter, myntets båda sidor.De är ett och samtidigt en uppdelning och en återförening och om man talar om dem som inbördes tävlande krafter är krafterna också samverkande och spänningen mellan dem är harmonins och den ömsesidiga skapelselekens spänning, inte konfliktens.

Det röda fältet representerar de förtroendevalda med förvaltningar och det blå fältet medborgarkraften.
Det röda det statiska, sjöar och stora floder, det blå det dynamiska, vattenfall!

Se även kultursidan under symbolerna. och figurerna under medborgarkraften.

 

 

Åter vanliga frågor


13. Innebär inte medborgarkraften bara ytterligare byråkrati?
Avsikten är tvärtom. Genom att överbrygga myndigheternas revir och rutiner kommer de att begränsas.
Symboliskt kan medborgarkraften liknas vid vattenfall och virvlande bergsforsar, som trots all sin kraft måste sänka sig till det lägsta och uppsugas av det och omvandlas till den djupt flödande, breda, lugna och oemotståndliga kraften hos floder, sjöar och hav, de förtroendevaldas kraft. Om vattenfall och virvlande bergsforsar saknas stoppar flödet i floder, sjöar och hav.

 

 

Åter vanliga frågor


14. Hur ofta träffas styrgruppen och hur når ni ut till medborgarna?
Styrgruppen för medborgarkraften i Älvsborg har för tillfället inga bestämda mötestillfällen. Den sammankallas när behov föreligger. Under den mest intensiva perioden under 1998 då den fungerade som referensgrupp träffades vi varje vecka.

Sedan hemsidans tillkomst har e-posten haft en stor betydelse för den kontinuerliga informationen till våra kontaktpersoner.
Under ett visst skede i planeringen då såväl protokoll som utredningar och flygblad måste ut till medborgarna bidrog såväl föreningar som privatpersoner med medel för täckande av distributionskostnaderna.
Vi är medvetna om att det fortfarande är många hushåll, som inte kan eller kommer att informera sig via internet och att det därför i framtiden behövs nya former av mötesplatser och finansieringssätt.

 

 

Åter vanliga frågor


15. Hur finansieras medborgarkraften?
För tillfället sköts hemsidan och den huvudsakliga informationen via e-post idéellt.
Hittills har möteslokaler och kopiering sponsrats av de medverkande.
Hur finansieringen framöver kommer att ske är mycket beroende på i vilken omfattning medborgarkraften aktivt måste medverka i olika verksamheter.

 

 

Åter vanliga frågor


16. Kan vem som helst kalla sig för medborgarkraften och öppna hemsida?
Ja. Allt förutom Medborgarkraften i Älvsborg och domänen medborgarkraften.com kan användas i namnet.

 

 

Åter vanliga frågor


17. Vad har medborgarkraften åstadkommit hittills?
Några projekt som haft betydelse för medborgarkraftens tillblivelse:
Projekt och utredningar som Älvsborgs Egnahemsförening utfört, exempelvis insatser i arbetet med Gnistängsmotet och Toredammsutbyggnaden, södra skärgårdens trafik, bostäder vid Pejlingsgatan och utfyllnad vid Aspholmen.
"Gräsrotsprojekt" i samband med förslag till stort konferenshotell på Långedragsudden
Projekt som enskilda ledamöter medverkat i:
Miljöprojekt i Stockholm.
Miljöprojekt på Saltholmen.
Utveckling av Inre Hinsholmskilen.
Medverkan i föreningsråd.
Träffpunkter för pensionärer. Två föreningar med omfattande verksamheter har på privat initiativ byggts upp.
Projekt Stenstaden (Förhindrade planerade rivningar i Vasastaden.)
Forskning om förnyelsen i storskaliga bostadsområden i Göteborg.( Konstaterat behov av organiserad medborgarkraft)
Projekt som påbörjats efter det att referensgruppen bildades.

Ett stort antal utredningar utfördes i samband med den detaljerade översiktsplanen för Saltholmen - Långedrag. En omfattande rapport i tre delar inlämnades till byggnadsnämnden. Se under medborgarkraften!

Omfattande arbete har nedlagts för att få till stånd en långsiktig lösning av trafiken till södra skärgården. En vision som redovisas på hemsidan visar hur det skulle kunna bli med skärgårdstrafik in till Skeppsbron när Götatunneln och Kringen är färdiga och en godsterminal vid Färjenäs kan genomföras.

Förslag har framförts att trafikprojektet Vision Lundby:s idéer skulle tillämpas på trafiken till södra skärgården och att Saltholmen skulle disponeras som en kollektivtrafikhållplats.

En enkät, som samtliga boende inom området hade möjligheter att besvara visade att en stor majoritet önskade hastighetsbegränsning på Saltholmsgatan.
Gatans samrådsgrupp i samarbete med styrgruppen inlämnade en begäran till trafiknämnden om hastighetsbegränsning som bifölls.
Samrådsgruppen för Gamla hamnen har utfört ett flertal utredningar för att kartlägga intresset för och utformningen av en ny restauranganläggning på Långedragsudden.

Samrådsgruppen för Saltholmsgatan har genom flygblad och demonstration medverkat till att föreslaget provisoriska p-däck på Saltholmen förmodligen inte kommer till stånd.

Arbetsgruppen för Fiskebäck har verkat för att fiskerinäringens intressen tillvaratas innan hamnen disponeras för andra verksamheter och att den slutliga lokaliseringen av godstrafiken förläggs till det strategiskt intressanta Färjenäsområdet.

Speciell arbetsgrupp har tillsats för att tillsammans med en initiativtagare utreda möjligheterna för genomförandet av ett nytt förslag till disponering av området Långedrag -Inre Hinsholmskilen.

Samrådsyttrande till stadsbyggnadskontoret avseende bostäder vid Stora Billingen.

Hemsidan utvecklas för att kunna vara till gagn även för andra stadsdelar.

 

 

 

Åter vanliga frågor


18. Varför vill ni sprida ert budskap?
Många tecken tyder på att det finns ett behov av en stark medborgarkraft i hela kommunen i balans med de övriga två krafterna, bär- och konkurrenskrafterna.

 

 

 

 

Åter vanliga frågor


19. Varför har ni en veckans bild?
För drivande krafter inom medborgarkraften spelar kulturen och konsten en
stor roll inte minst som inspirationskälla för utvecklingen av den demokratiska planeringsprocessen.

 

 

 

Åter vanliga frågor

20. Varför vill ni inte skapa en fastare organisation med stadgar?
Stadgar och rutiner passiviserar. Medborgarkraften skall vara lättrörlig och komplettera myndigheterna inte konkurrera med dem.

 

 

 

 

Åter vanliga frågor