MEDBORGARKRAFTEN
(ILLUSTRERADE VERSIONEN)
- ----
....-

.MEDBORGARKRAFTEN

LÄNKAR

Vision Heden
Startsida
Nyheter
Forum
Göteborgs Framtid

 

miljöplattform
ekonomiplattform
socialplattform
konstplattform
kulturplattform
quinta essentia
expo2010plattform


Mijlöfrågor
Naturområden
Park och Natur
VattenUrban forskning
Det goda boendet
Gång- o cykel

Heden inledning
Heden PK
Quinta Essentia
Reservat
Stadsutveckling

Storsk.bostadsomr.
Göteborg 2050


Medborgarkraftens synpunkter på ÖPXX

 

KONTAKT

 


....EXPO 2010 I SHANGHAI

.......
......VÄRLDSUTSTÄLLNINGEN I SHANGHAI EXPO 2010 1 MAJ - 31 OKTOBER 201

 

 

 

.......

  

 

eXTReMe Tracker

 

 

 

 

IIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIII


.............

.IIIIIIIIIIIIII
.IIIIIIIIIIIIII
.IIIIIIIIIIIIII
---
KRAFTERNA I .--OBALANS


..RÖDA
.TRÅDAR

 

--------
medborgarkraften.com:s
PLATTFORM FÖR EXPO 2010 I SHANGHAI

---

 

.....EXPO 2010

.......Världsutställningens tema är "Better city, better life".
.......Den ska visa lösningar för en uthållig modern livsstil i en
...... värld där mer än hälften av mänskligheten lever i städer.

......................... ..

.............................

........................

-------.KRAFTERNA
PERMANENT I BALANS
..

...TANKAR


HÄR SKA STADEN LIGGA!
SA GUSTAV II ADOLF

HUR SKALL STADEN
HÅLLBART UTVECKLAS ?

KAN
VÄRLDSUTSTÄLLNINGEN
EXPO 2010 I SHANGHAI
VÄGLEDA?

HÄR ÄR NÅGRA AV MEDBORGARKRAFTENS LÄNKAR OM
WORLDEXHIBITION
EXPO 2010

Om Expo 2010
Ur artiklar i GP 2010

EXPO2010plattform

UBPA (Swedish version)

UBPA (in English)

SOLENERGI ?
.

TILLVARATAGANDE AV SOLENERGI SOM IDAG
INTE NÅR JORDEN?

KONCENTRATION AV SOLENERGI SOM IDAG
NÅR JORDEN TILL DE BEBOLIGA PLATSERNA?

FÖRTÄTNING ?
.

KAIRO
MED 16 MILJONER INVÅNARE LAGD PÅ
GÖTEBORG
MED 0,5 MILJONER INVÅNARE
.


ÄR FÖRTÄTNING LÖSNINGEN?

KRAFTBEGREPP?

ÄR GÖTEBORGS RESONEMANG OM TRE BALANSERANDE KRAFTER LÖSNINGEN?

TRE KRAFTER?
.

MEDBORGAR - BÄR - KONKURRENS- KRAFTERNA I BALANS!


DEN FJÄRDE KRAFTEN? KULTUR/KONST
.
.

VARJE INDIVID och VARJE PLATS ÄR UNIK.

PROCESSKONST SOM VERKTYG?

DEN FEMTE KRAFTEN?
.
.

QUINTA ESSENTIA
DEN SOM GER HELHETEN.

LYHÖRDHET?
.
.

INNOVATIVT TÄNKANDE
från gavelmålning i Olskroken

TVÅ VÄRLDAR?
REELL - VIRTUELL

VIRTUELLA EXPERIMENT!

STADSDELAR

GULLBERGSVASS SOM ESSENTIELL STADSDEL


SKISS MED BYGGNADER I BALANS MED NATUREN

MÖTESPLATSER
.

CENTRAL PLATTFORM; HEDENVISIONEN


TORNET
HEDENVISIONEN


LOKAL MÖTESPLATS


INTERAKTIONER
____________________

LIVSSTILAR!
MÅNGFALD - ENFALD
___________________________

PROCESSKONST
EXEMPEL
Processkonst är en konstform där verkets budskap eller urform utvecklat från ett embryo förverkligas
i en process i sam-arbete med
uttolkare.

Läs mer!

nr 1+2+3

SAMRÅDSHANDLING
nr 1
Inspirationskällor:
Grundvattenforskning i
rivningshotade fastigheter,
vandring utmed levador på
Madeira samt analys av
storskaliga bostadsområden
nr 2
Mobilisera de mänskliga
resurserna i Angered
nr 3
Mobilisera de mänskliga
resurserna i Älvsborg
och
övriga Göteborg
så att
stadsdelens kustnära läge
bättre kommer till gagn för.
göteborgarna
nr 4

Vasastaden
Förhindra ytterligare
sättningsskador i Vasastaden.

nr 5

Färgsättning
av gavel i Olskroken

Gaveln i Olskroken visar medborgarnas medverkan i
en
ständigt pågående process
i en öppen förbindelse
med
omvärlden genom
"levadan"
som tillför näring i
form av
nytänkande och
innovationer.

nr 6

Livsstilssamhället
värdegemenskap o mångfald.

Fortsättning på PK1
Utveckling av livsstils-
samhället som ersätter industrisamhället.

nr 7

Föreningsverksamhet

Genom aktivt arbete i en
förening i väster var tanken
att utveckla idéerna om livstilssamhället och

bestyrning,
dvs en direktdemokratisk idé, i
stadsdelen Älvsborg.
Möjligheterna att genomföra
idéerna visade sig begränsade
och processkonstverket
stannade vid skisser.

nr 8

Detaljerad översiktsplan
Saltholmen - Långedrag.

Aktör:
Kommunal referensgrupp
för föreningar i Älvsborg.

Behovet av bestyrning eller delaktighet i planeringen på gräsrotsnivå hade till skut
gett resultat i översiktsplanen genom en tredje kraft, medborgarkraften.
Kunde bestyrningsidén
äntligen ge effekt?
Referensgruppen ombildades
efter ett tag till
Medborgarkraften i Älvsborg
.

nr 9

medborgarkraften.com
startar för att till medborgarna
sprida information och få
information.

nr 10

Saltholmen-Långedrag
En fortsättning av
processkonstverk nr 8
.

nr11

GULLBERGSVASS

VISION 2003 03 27 AP
MOTTO:QUINTA ESSENTIA
En stad för alla

BAKGRUND:VSA uppmanade arkitekterna att skissa på visionära planer för Gullbergsvassområdet.
Dessa utvecklades.
Förord till visionen för Gullbergsvass
Visionen för Gullbergsvass

nr12

Tidskapseln 2050
Bidrag till kapseln lämnades

nr13

Spiralen
Ett videoverk utgående från kommunens politiker.

nr 14

Södra älvstranden
Till kommunens hemsida
insändes ett antal bidrag.

nr 15

ÄLVSTADEN
FRAMTIDENS GÖTEBORG
Analys av stadsstrukturer
m m Se under Älvstaden

nr 16

Kulturlyft och medborgarkrafter
Embryo:
Röda Sten, medborgarkraftsbegreppet
och önskan om Göteborg
som kulturstad.

nr 17

Besjälat hus
Ett trähus med tydlig jugend-karaktär avses sparas.
Husets karaktär ger
märkliga upplevelser.
Huset tycks vara besjälat.
Starka ljusreflexer innifrån
likt lågor förstärker känslan
av att huset är hotat.
Strax därefter brinner huset upp.
Huset inspirerade till PK19

Se videos!

nr 18

Göteborgs södra
skärgård 2007

Med utgångspunkt från medborgarkraftens
studier, fallstudie av GU
och CTH från 2003,
inköp av snabbfärjor och problemen på Saltholmen.

Läs mer!


nr 19

Besjälade platser
i Göteborg

Varje verksamhet kan ses
ha sin speciella in- och utstrålning från när som
fjärran. En plats karaktär
kan betraktas som summan
av dessa påverkanformer.
I Göteborg utgör ÖPXX:s
tre krafter i balans en
sådan påverkan.
Läs mer!

nr 20

Gång- och cykelstråk
i Göteborg

Ex.: Evenemangsstrålet
dras ned till älven
Läs mer!

nr 21

Göteborgsbilder
i Google earth

För att få Göteborg på
kartan och allmännheten intresserade av Göteborg
Se under sign "arnepe1"
på Google earth.

nr 22

Heden
I framtiden
o kraftsamverkan

Läs mer!
steg4


nr 23
Karta
Göteborgs Framtid
Läs mer!

nr 24

Den Goda Staden
Heden+Saltholmen +Långedrag
Läs mer!

nr 25

Göteborgs 400-årsjubileum
år 2021
Läs mer!

nr 26

EXPO 2010 i Shanghai
Läs mer!
Processkonsten

 

Till vänster: medborgarkraftslänkar, tankar, processkonst,
...................Shanghai- och Göteborgsbilder
 
.Göteborg och processkonst
 ..BILDER ...TEXTER FRÅN INTERNET
  

SVERIGES DELTAGANDE OCH
DEN SVENSKA PAVILJONGEN

Kommittéledamöter
http://www.expo2010.se/organisation/kommitten/

Nationalkommitténs ledamöter
http://www.expo2010.se/organisation/nationalkommittens-ledamoter/

Kommittén för
Sveriges deltagande i världsutställningen EXPO 2010 i Shanghai


Ur hemsidan!
Ett speciellt sekretariat, Kommittén för Sveriges deltagande i Världsutställningen 2010, expo2010, ansvarar för den svenska paviljongen i Shanghai.

På världsutställningen Expo 2010 i Shanghai kommer Sverige att vara på plats för att tillsammans med närmare 200 länder visa upp sig för hela 70 miljoner kinesiska besökare.

Temat i den svenska paviljongen är ”Spirit of Innovation” och handlar om hur det lilla landet Sverige har kunnat ge upphov till så många stora företag.

FAKTA WORLD EXPO 2010

Världsutställningen i Shanghai beräknas bli den största världsutställningen hittills, med mer än 200 deltagande länder och organisationer. Sverige deltar med en egen paviljong, som finansieras av regeringen och näringsliv med 70 miljoner kronor vardera. Det övergripande temat för världsutställningen är “Better City, Better Life” och Sveriges deltagande bygger på
.

Annika Rembe, generalkommissarie för Kommittén för Sveriges deltagande i Expo 2010, har bjudits in som en av få internationella talare till 7th 2010 Shanghai World Expo China Forum i Peking den 12 november.

Temat för toppmötet är ”Harmonious Community: Urban-Rural Integration”.

Det huvudsakliga målet med toppmötet är att fortsätta diskussionerna om världsutställningen och stadsutveckling över hela världen utifrån tre dimensioner – hållbar urbanisering, skilda urbana kulturer och hur World Expos värden ska utvecklas. Forskare, företagsledare och representanter från en rad länder och internationella organisationer har bjudits in för att tala, diskutera och finna lösningar på de utmaningar människor möter världen över – samt för att utforma framtiden för World Expo.

HEDEN I GÖTEBORG


VISION HEDEN


VATTENFÖRDELNING


SENIORER


SJÖFART


RELIGIONER


MÖTESPLATS


ANDLIGHET


OSTINDIENFARAREN

SHANGHAI 1988
FRÅN ARKITEKTRESA

GÖTEBORGSBILDER


HAGA


VASASTADEN


RÖDA STEN


LÅNGEDRAG


SLOTTSBERGET


SVT GÖTEBORG


"LÄPPSTIFGTET"


KÅLLTORP


MAJORNA


ÄLVSBORGSBRON


HAGA:
R DICKSONS STIFTELSE


VASASTADEN KV GRANEN
PROJEKT STENSTADEN


VASASTADEN.KV GRANEN
PROJEKT STENSTADEN


HAGA


SKEPPSBRON


HERTSIAHUSET


OLSKROKEN


ERIKSBERG


DRÖMMARNAS KAJ


SALTHOLMEN


SKEPPSBRON


GÖTAPLATSEN:
KONSERTHUSET


GÖTAPLATSEN
KONSTMUSEET


PEDAGOGEN


GAMLA LUNDBY


ERIKSBERG


VATTENTORNET I
BISKOPSGÅRDEN


FOLKETSHUS JÄRNTORGET


SLOTTSBERGET


BRÄNNÖ LADUGÅRD


DROTTNING KRISTINAS
JAKTSLOTT


SKANSEN KRONAN


VASASTADEN


FD BIOGRAFEN FLAMMAN


AFTONSTJÄRNAN
LINDHOLMEN


KVIBERG KASERNEN


VASAGATAN


VASASTADEN


STOBÉGATAN KÅLLTORP


SJÖRÄDDNINGSHUSET
LÅNGEDRAG


CHARLES F LINDBERGS GRAV Ö KYRKOGÅRDEN


KUNGSPORTSBRON MED
KV JOHANNES DUX


UNIVERSEUM KORSVÄGEN


NÄCKROSDAMMEN


SÖDRA VÄGEN


CENTRALSTATIONEN


CHIMÄR MÖTESPLATS


ÄLVSBORGSBRON FRÅN STORA BILLINGEN


FORT STORA BILLINGEN


VINGA FYR


HAMNINLOPPET


"VITA GAVELN"
NYA VARVET


LISEBERG


ENERGIVERKET


GÅRDSTEN


HAMMARKULLEN


ÄLVSBORGSBRON


LUNDBY


LÅNGEDRAG

 


Nordisk Energi- och Klimatdag på Världsutställningen Expo 2010 i Shanghai
http://www.expo2010.se/nyheter/

Motivet för evenemanget är att länka komplimenterande styrkor och genomföra multilaterala samarbeten mellan Kina och de Nordiska länderna. Målet syftar till att bygga ett Kinesiskt – Nordiskt forskningsnätverk och därigenom främja kunskap om respektive energiforskning och utvecklings arbete liksom komplementära energi- och klimatlösningar, att etablera en plattform för Kinesiskt – Nordiskt multilateralt samarbete och slutligen att bidra till att bygga en plattform för främjandet av dessa frågor.

 
 

Ny upphandling för svenska paviljongen
vid Expo 2010 i Shanghai

http://www.arkitekt.se/s34453

Inga hinder att delta i den förnyade upphandlingen.
Som bekant har Länsrätten i Stockholms län genom en dom förordnat om att upphandlingen av arkitekttjänster för den svenska paviljongen vid världsutställningen i Shanghai 2010 ska göras om.

Nu stressar man fram en lösning för den svenska paviljongen i Shanghai. Tid och leveranssäkerhet styr. Gestaltning och ambition med byggnaden har fått stryka på foten.

Sveriges Arkitekter kommer med anledning av det inträffade att så småningom ta initiativ till en diskussion med berörda parter, inklusive regeringskansliet och näringslivet, om hur man undviker nya arkitekturpolitiska tillkortakommanden när Sverige ska visa upp sig i ett internationellt sammanhang.

Stockholm den 19 juli 2008
Sveriges Arkitekter
Staffan Carenholm

 


Stockholm
http://insyn.stockholm.se/ks/document/2009-03-18/Protokoll/6/06%20pm2009-33.pdf

Ur
PM 2009:33 RI (Dnr 006-2853/2008)
Stockholms stads deltagande i den svenska paviljongen på världsutställningen Expo 2010 i Shanghai

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande
1. Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2010 i Shanghai får bidrag med 4,5 mnkr under år 2009...

2. Stadsdirektören får i uppdrag att teckna kontrakt med Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2010 i Shanghai avseende deltagande i den svenska paviljongen på världsutställningen.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

"
Sverige kommer att delta i Världsutställningen Expo 2010 i Shanghai och Sveriges riksdag har godkänt att 70 miljoner kronor ska användas för den svenska paviljongen, utställningen och programverksamheten. I likhet med vad som varit fallet vid tidigare världsutställningar förväntas svenska företag svara för finansieringen av det svenska deltagandet med minst lika stort belopp som staten...därför är mitt förslag att Stockholms stad beviljar bidrag med 4,5 mnkr under år 2009 till Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2010 i Shanghai


 

Göteborg

Styrelsen för Business region Göteborg
beslutade i höstas om en ram på 4,5 miljoner kronor för deltagandet i världsutställningen.
Hur pengarna skall användas beslutas den 22 januari.

Förutom aktiviteter i svenska paviljongens VIP-avdelning planeras för ett seminarium i början av juni utan direkt koppling till World Expo kring samarbeten som redan finns mellan Göteborg och Shanghai.

Det kommunala bolaget Business Region Göteborg (BRG) sköter kontakterna med Kina sedan 2001

Senaste avtalet mellan Göteborg och Shanghai undertecknades i augusti 2009 och gäller fram till år 2012. fördjupningsavtalet omfattar åtta områden:

• kultur
• hamnen
• ungdom
• teknisk forskning
• medicinsk forskning
• stadsplanerng och kollektivtrafik
• miljö och energi
• vård och omsorg

Läs mer under forum!

 

MEDBORGARKRAFTEN I GÖTEBORG
genom www.medborgarkraften.com

Syfte

• Information via hemsidan till medborgarna om EXPO 2010 i ...Kina
Spridning av begreppet medborgarkraften
• Information om Göteborgsbilder på Google Earth för ökad ...kunskap om Göteborg.
• Inhämtning av kunskap om hållbar stadsutveckling inför ...Göteborgs 400-årsjubileum 2021.
• Information om visionen om virtuell/reell mötesplats för ...kraftbalans på Heden.
• Informera om betydelsen av kraftsamverkan och helhetssyn.

Läs mer!

Vision Heden
en framkomlig väg för att uppnå¨hållbar stadsutveckling med hjålp av balanserande krafter.

 

Malmö stad ställer ut
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/
malmo/pressrelease/view/malmoe-staeller-ut-
paa-expo-2010-i-shanghai-346040

Stadsplanering och arkitektur
Malmö stad har ett internationellt rykte för hängivet
och strategiskt arbete med hållbar stadsutveckling och
deltar i Urban Best Practice Area på Expo 2010 i Shanghai.
Det mest kända exemplet på hållbar stadsutveckling i Malmö
är Västra hamnen, ett före detta varvsområde som har
genomgått stadsförnyelse och nu tillhandahåller bostäder och kontorsplatser för 10.000 personer.
Energiförsörjningen för en stor del av hamnen är 100% förnybar och lokalt producerad.

 

NÄRINGSLIV SKÅNE

http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=255681

Några avsnitt ur hemsidan!

Expo 2010 - en världsutställning
Region Skåne kommer att delta på världsutställningen i Shanghai 2010. Målet är att skapa fler affärsmöjligheter i Kina för skånska företag och organisationer. Den 21-27 oktober är det "Skånska dagar" i den svenska paviljongens VIP-avdelningen.

En världsutställning räknas som det tredje största evenemanget i världen när det gäller ekonomiskt och kulturellt inflytande. Endast VM i fotboll och OS är större. Vid en världsutställning får länder möjligheten att presentera sina starka sidor inom ett givet tema.

Om Skånes medverkan

Kina är den starkaste växande marknaden i världen. Att främja handel ingår i Region Skånes uppdrag om regional utveckling.
Att Skåne finns på plats har betydelse för hur vi uppfattas runt om i världen som handelspartner.

Läs mer om Sveriges nationella deltagande och projektgruppens arbete på www.expo2010.se. Världsutställningens officiella hemsida är www.en.expo2010.cn.

Skånes egna dagar i den svenska paviljongen är den 21-27 oktober. Region Skåne har hand om de första dagarna och Malmö stad de sista. Då används VIP-avdelningen för möten, kontaktskapande evenemang med mera för att synliggöra Skånes starka områden.

Under världsutställningen kommer Region Skåne att marknadsföra Skåne som en plats för nytänkande och livskvalitet samt en region för kunniga och drivkraftiga företag. Medverkan går alltså ut på att skapa affärsmöjligheter.

 

E24
n ä r i n g s l i v
http://www.e24.se/makro/sverige/blagula-ideer-i-shanghai_1778603.e24

Från hemsidan!

Blågula idéer i Shanghai 2010-01-07
Med limträ, hållbara stadsmiljöer, svensk innovationsanda och dialog om svenska värderingar vill Sverige profilera sig när historiens största världsutställning öppnar i Shanghai i maj. Det berättar den svenska generalkommissarien Annika Rembe.

 

SWECO Sustainable engineering and design
http://www.sweco.se/sv/Sweden/Om-Sweco/Varldsutstallningen-i-Shanghai---Expo-2010/

Från hemsidan!

Världsutställningen i Shanghai - Expo 2010 1 maj - 31 oktober 2010. Utställningen förväntas bli den största genom tiderna med uppemot 70 miljoner besökare.


webbfoto efter
Illustration: August Wiklund, Sweco

Sverige bygger en egen paviljong på Expo 2010. Arkitekter och konstruktörer på Sweco har fått det mycket utmanande och prestigefulla arbetet att utforma paviljongen och ta fram tekniska lösningar.

Paviljongen är en del av en helhet där byggnaden och utställningen tillsammans ska ge besökarna bilden av Sverige som ett av de mest innovativa länderna i världen.

Den 3000 kvadratmeter stora byggnaden kommer att uppföras på en tomt, ungefär lika stor till ytan, och finnas belägen i det europeiska kvarteret med de övriga nordiska länderna som närmaste grannar.

Koncept och layout
Ett arkitektoniskt starkt uttryck där interagerandet mellan två komplexa system – den urbana staden skapad av människan, och naturen, där människan är en beståndsdel i ett mycket mångfacetterat, flexibelt och balanserat system – är utgångspunkten för Swecos angreppsätt för gestaltningen av den svenska paviljongen.

Idén till paviljongen bygger på mötet mellan staden, människan och naturen.

Läs vidare under länken:
http://www.sweco.se/sv/Sweden/Om-Sweco/Varldsutstallningen-i-Shanghai---Expo-2010/Utgangspunkt-for-Swecos-design/

 

Cybercom
utvecklar partnerportal för det svenska deltagandet på Världsutställningen Expo 2010 i Shanghai

http://www.cybercomgroup.com/sv/Finans--press/Press/Pressmeddelanden/Cybercom-utvecklar-partnerportal-for-det-svenska-deltagandet-pa-Varldsutstallningen-Expo-2010-i-Shanghai/

Kommittén för Sveriges deltagande i Expo 2010 har utsett Cybercom till att utveckla intranätsportalen som blir den virtuella mötesplatsen och samordningsverktyget för samtliga svenska företag och organisationer under Världsutställningen Expo 2010 i Shanghai.

– Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2010 i Shanghai handlar framför allt om att stödja svenskt näringslivs intressen på den kinesiska marknaden. Kina är en viktig marknad för våra större kunder och Cybercoms verksamhet i Kina växer. För Cybercom är det en fantastisk möjlighet att tillhandahålla den interna supportportal, för mötes- och logistikplanering och andra viktiga samordningsfunktioner, som alla svenska deltagande företag och organisationer kommer att använda de 184 dagarna, säger Patrik Boman, vd och koncernchef, Cybercom Group.
Läs vidare under länken ovan!
och under www.cybercom.se

 

DreamHack på EXPO2010 i Kina
http://www.dreamhack.se/dhw09/facts.php?id=230

Från hemsidan!

Vi är mycket stolta över att presentera DreamHack som officiell sponsor och en del av den svenska paviljongen på World Expo 2010.

DreamHack kommer att under försommaren 2010 hålla finalerna av de kinesiska e-sportkvalen för DreamHack Summer 2010 i den svenska paviljongen samt finnas på plats med aktiviteter för den digitala ungdomskulturen med fokus på kinesiska och svenska ungdomar. Vi bjuder på e-sport, musik, kreativitet, kunskap och mycket mer.

- Att vara en del av World Expo 2010 är en fantastisk möjlighet för oss på DreamHack att vidareutveckla våra redan goda relationer till företag och ungdomar i Asien.
På World Expo 2010 har vi unika möjligheter att visa upp svensk ungdomskultur och knyta starka band mellan människor över landsgränserna, säger David Garpenståhl, VD för DreamHack.

DreamHack är världens absolut största lan och datorfestival. Förra vintern checkade vi in 12.782 personer!
På DreamHack möter du tusentals likasinnade under 4 dagar som ägnar sig åt allt man kan tänkas göra med sin dator - spel, kommunikation, moddning och överklockning, programmering, film, musik, design och så vidare. Vi arrangerar många stora turneringar och tävlingar som är öppna för alla våra deltagare. DreamHack är också fyllt av kringaktiviteter och spännande överraskningar.

Vad är ett lan egentligen?

Ordet lan betecknar idag det man gör när man träffas, umgås och kopplar ihop sina datorer i ett nätverk, för att till exempel spela spel, programmera, eller något annat med datorn i centrum! Det går också bra att koppla ihop moderna spelkonsoler i nätverk.

Ordet lan kommer från förkortningen LAN, som står för Local Area Network, det vill säga ett "lokalt nätverk". Idag är det mycket vanligt att man till lanet också har internetanslutning, och på så sätt får alla deltagare också tillgång till webben, epost och allt annat på Internet, via det lokala nätverket.
___________________________________________
Dreamhack?
- Wikipedia: Dreamhack är ett svenskt LAN-party som utvecklats till världens största datorfestival, enligt Guinness Rekordbok. Dreamhack hålls två gånger årligen...

 

China Briefing

http://translate.google.se/translate?hl=sv&langpair
=en%7Csv&u=http://www.china-briefing.com/news/2010/01/11/shanghai-expo-2010-the-swedish-pavilion.html

Avsnitt ur hemsidan

(Google översättning från engelska)

SHANGHAI, 11 januari - Den english paviljong kommer Att leva upp till sloganen "Sverige-Spirit of Innovation" När redogörelsen öppnar i april. Imponerande struktur kommer att omfatta 3.000 kvadratmeter och började bygga den 20 april 2009. Imponerande struktur kommer Att omfatta 3,000 kvadratmeter och började Bygga den 20 april 2009.
Den paviljong kommer att vara konstruerad och designad av den svenska arkitekten företaget Sweco medan ett svenskt kommunikations-och PR-företag, Springtime är den ledande organisationen i uppdrag att utforma den exhibition. Utställningen kommer att fokusera på Sveriges innovativa anda och närhet till naturen, belyser förmåga att förbättra stadsmiljön med kreativitet och vetenskaplig kunskap.

Sverige är mycket stolta för sina innovationer som hittills har producerats Världen märken klass som IKEA och Volvo.
Sverige var först med att införa obligatorisk utbildning för barn och har en av de högsta utgifterna per capita för forskning.
Den innovativa andan har också varit en vägledande syfte för svenskarna när de överväger den ekonomiska tillväxten, vilket motsvarar en kombinerad oro för miljön och medborgarna genom att tillhandahålla hälsovård och sociala tjänster till alla.

Den svenska förhållningssätt till hållbarhet har alltid tagit hand om sina invånare, liksom naturen, som är en av hörnstenarna för Expo tillsammans med innovation. Denna punkt kommer att betonas i framställningen och förhoppningsvis inspirera andra länder att följa detta och se till att de använder en minskande mängd icke-förnybara resurser.

 

swedenexpo

Pavilion construction:
The story so far - Check up on the pavilion's construction progress during these past nine m
... http://ow.ly/16jwF8

https://twitter.com/swedenexpo

En mängd länkar till intervjuer och beskrivningar!

 

Svenska Pavilion: Spirit of Innovation
Tencent Inc driver den officiella webbplatsen
för Expo 2010 Shanghai
http://translate.google.se/translate?hl=sv&langpair=
en%7Csv&u=http://en.expo2010.cn/a/20091118/000009.htm

Artikeln är på engelska men finns översatt till svenska.
Rikt illustrerad!

Paviljongens idé och uppbyggnad förklaras.Den omfattar fyra kubliknande strukturer som placerats i korsform likt Sveriges flagga sett från ovan.
Dessa kuber är sammanbundna av förhöjda gångvägar...

 


2010 Shanghai World Expo
planerar 20,000 kulturella konstshower
http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/23/content_7842066.htm

Shanghai World Expo har planerat 33 platser för 20.000 föreställningar under mässperioden.

Utbudet är sju inomhusscener för konserter, musikaler eller baletter och 26
utomhustorg för parader, konstnärer och gatuföreställningar.
De täcker en total yta på 0,48 kvadratkilometer.
Handelsplatserna rymmer cirka 68.000 tittare.

 
World Expo SHANGHAI Hållbar utveckling
"Folk är utgångspunkten för hållbar utveckling" (Referat av AP)
http://www.expo2010china.hu/index.phtml?
module=home&menu_id=sustainable_development1

Vi hör ofta talas om tre pelare i samband med hållbar utveckling, miljöskydd, ekonomi och samhälle. Den viktigaste faktorn den fjärde
pelaren är oftast utelämnad. Denna är den mänskliga faktorn Människans förhållande till miljön, ekonomin och framför allt med andra människor.

Resonemang om förhållandet mellan människor o hållbar utveckling
En av de viktigaste drivkrafterna för hållbar utveckling är att människor accepterar sig själva och har ett mål i livet. Václav Havel, har sagt att det mest förfärliga i dagens samhälle är att människor inte har ett mål i livet och inte ens verkar bry sig om det.

Människor är både en förutsättning och orsak. Det är vi, människor som förorsakar problemen och drabbas av konsekvenserna. Problemet ligger
inte med miljön, utan med den mänskliga miljön.

Begreppet hållbar utveckling har ofta kritiserats för att utvecklingen i sig stänger ute hållbarhet. Detta beror på att utveckling och tillväxt är förvirrande begrepp. Tillväxt är en väsentlig sak som kan mätas i antal
och siffror, det är något begränsade. Utveckling, å andra sidan är alltid
en intern process. Samhället utvecklas, till exempel när det blir bättre,
och inte när den har mer. Ett bra exempel på samhällets utveckling var avskaffandet av slaveriet. När begreppet "hållbar utveckling" antogs av Brundtlandkommissionen, insågs inte att begreppet har flera tolkningar.

Denna tvetydighet har varit väldigt bekvämt för vissa politiker - alla kan tolka hållbar utveckling som de vill. Intressant är att Maastrich-fördraget har samma fel: det talas om hållbar utveckling, och sedan ett par sidor senare talas om hållbar tillväxt.Som vi vet, är tillväxten begränsad. Det behövs en tydlig definition. Det arbetar nu för detta på UIDD (Université Internationale du Développement Durable) och på den ungerska klubben
för hållbar utveckling. Det finns politiska hinder.

I första hand är det våra värderingar vi skall ändra. Det tar lång tid, men lyckligtvis är det alltfler unga människor som inser att det vi gör inte är hållbart ur ett samhällsperspektiv, eller från en ekonomisk eller miljömässig synvinkel. Förändringen kommer troligtvis att inledas av dessa ungdomar.


 

Videofilm på YOU TUBE
Official movie of the Swedish pavilion at Shanghai Expo 2010
http://www.youtube.com/watch?v=9d_k64EDezY

 
Intervju med generalkonsul
Sveriges generalkonsulat i Shanghai
Lars Andreasson

Av Wang Yanbing

http://www.expo2010.cn/expo/expoenglish/wem/0711/
userobject1ai46893.html
 

Expo 2010 Shanghai - svenska paviljongen http://virtualreview.org/china/zoom/1239382/expo-2010-shanghai---swedish-pavillion
Video!

 

Några
Cool Projekt från EXPO 2010, SHANGHAI

http://abduzeedo.com/some-cool-projects-expo-2010-shanghai

 

HiQ
blir officiell leverantör för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2010 Shanghai

http://www.cisionwire.com/hiq-international/hiq-becomes-official-supplier-for-sweden-s-participation-in-world-expo-2010-shanghai-

 

Intervju med Zhong Yanqun,

Standing Deputy Director of the Shanghai Expo Executive Committee Stående biträdande direktör för Shanghai Expo VU

http://www.expo2010.cn/expo/expoenglish/
wem/0711/userobject1ai46881.html

(Googleöversättning)
Generalsekreterare Hu har framhållit i sitt anförande att det viktigaste inslaget i den vetenskapliga synen på utveckling är den grundläggande mänskliga orienteringen, det grundläggande kravet är övergripande
harmoni och stabilitet, och den grundläggande metoden är att
samordna och ta hand om alla aspekter

Vi måste ta tillfället i akt att rätt utnyttja möjligheten med världsutställningen,som ett viktigt medium för utvecklingen av
vårt land, särskilt de sociala och ekonomiska utvecklingen i Shanghai.

Genom världsutställningen Expo 2010 kommer vi att driva utvecklingen av harmoniska städer och byggnation av ett harmoniskt samhälle. " Vi kommer på olika sätt och metoder, göra våra insatser för att besvara de tre frågorna: "Vilken typ av stad kommer att göra människors liv bättre?", "Vilken typ av livsstil kommer att göra staden mer harmonisk och bättre?" och "vilken sorts utveckling av staden kommer att göra världen bättre och mer harmonisk?"

 

Tal vid 7th World Expo 2010 Shanghai Forum
By Wang Jinzhen, Av Wang Jinzhen

Vice ordförande i Kinas råd för främjande av internationell handel (CCPIT) November 12, 2009, Beijing
http://en.expo2010.cn/a/20091112/000001.htm

Ur talet
Idag, med den allt snabbare utvecklingen av global urbanisering, uppstår frågor omstaden. Det har blivit en gemensam angelägenhet för mänskliga samhället att uppmärksamma vetenskaplig stadsutveckling och lösa stadsutveckling problem.

Med det valda temat "City", kommer världsutställningen Shanghai vara ett galleri för hela världen att visa upp de bästa metoderna, transportsätt, resultat och framtida koncept för stadsutveckling från alla länder, en workshop för människor att dela stadsbyggnads erfarenheter, sprida urbana idéer och diskutera inriktningen av den framtida staden, och ett framträdande exempel på en fortsatt hållbar utveckling karakteriseras av beboelig miljö, sund arbetsmiljö stil och social harmoni, som kommer att få stor betydelse.
Inför accelererande urbanisering har Kina ägnat sig åt att bygga väl avvägda hållbara städer. Vi hoppas verkligen att den globala vishet kommer att samlas i den här staden fokuserad World Expo Shanghai så att världens folk skulle få möjlighet att utforska den framtida vägen för människans överlevnad och utveckling.

Som medlem i BIE och World Expo familj, Kina är redo att dela världen vänner med kulturell kreativitet, vetenskapliga och tekniska framsteg, idéer om utveckling och resultat av civilisation på en underbar World Expo Shanghai, så att vi kan utforska nya lägen och tankar om städer i det nya århundradet och bidra till enastående bidrag till social harmoni och hållbar mänsklig utveckling

Kompletterande utbyte, lärande och tolerans mellan civilisationer är en outtömlig drivkraft för sociala framsteg. I denna anda kommer världsutställningen Shanghai fungera som en pool av visdom från olika civilisationer och geografiska regioner att föreställa sig en bättre framtid för städer. Detta forum, tror jag, kommer att inspirera oss att leverera en Expo av visdom.

 

ShanghaiMood.com
http://www.shanghaimood.com/expo.html
Från hemsidan!
Utställningen blir den första registrerade världsutställningen i ett utvecklingsland, som ger uttryck för de förväntningar som världens människor ställer om Kinas framtida utveckling.

Expo 2010 Shanghai Kina kommer att bli en stor händelse för att utforska den fulla potentialen av stadslivet i det 21-talet och en viktig period i städernas utveckling.

Under 184 dagar ska deltagarna visa urbana civilisationen i full utsträckning, utbyta erfarenheter om urban utveckling, sprida avancerade föreställningar om städer och pröva nya metoder att människans livsmiljö, livsstil och arbetsförhållanden i det nya århundradet. De kommer att lära dig skapa ett miljöanpassat samhälle och bevara en hållbar utveckling av människor.

Expo 2010 Shanghai inriktas på innovation och samverkan och kulturell interaktion. I den nya eran, kommer Expo 2010 Shanghai att bidra till att människan sätts i centrum liksom utveckling, veten-skaplig och teknisk innovation, kulturell mångfald och win-win samarbete för en bättre framtid.

Dessutom kommer Expo 2010 Shanghai atterbjuda en fantastisk möjlighet för gränsöverskridande dialoger om kultur. Före ingåendet av utställningen, en "Shanghai-deklarationen" kommer att utfärdas. Denna förklaring blir förhoppningsvis en milstolpe i världshistorien

Vad är World Expo? The World Expo är en stor, global, icke-kommersiell Expo som syftar till att främja utbyte av idéer och utveckling av världsekonomin, kultur, vetenskap och teknik.

 

.
..Startsidan! ..Kontakt

.
©
.bilder Arne Person.

.......................
--.Göteborgs framtid....Vision Heden ...UBPA (Svenska) ..På Engelsla