Protokoll
...Medborgarkraften i Älvsborg

Protokoll
..Ur nämndprotokoll

  Protokoll, Medborgarkraften

 

SALTHOLMEN - LÅNGEDRAG
MEDBORGARKRAFTEN, I ÄLVSBORG

Anteckningar förda vid styrgruppsmöte hos Marketex International AB
den 2 mars 2004

Närvarande: 17 personer representanterande samrådsgrupperna ( Saltholmsgatan, Ängholmen, smågatorna, Gamla Hamnen ,Gamla Vägen , Fiskebäck och övriga Älvsborg), seniorerna, ny Långedragsrestaurang, bostäder i Fiskebäck samt hemsidan.

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Sammanfattning av dagsläget
3. Förslag från Södra skärgårdens trafikgrupp
4. Fiskebäcks hamn: Fiskhamnen, färjetrafik och bostäder
5. Senior- och äldreboenden: Teliahuset och Hinsholmskilen
6. Restaurang på Långedragsudden
7. Gamla Hamnen, Skärvallsberget och bergen på Vässingsö
8. Övriga frågor.
9. Nästa möte
10. Mötets avslutande.

Mötet:
1. Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Ordföranden redovisade i korthet för vad som hade hänt under det senaste året. Bland annat hade vi mött Södra Skärgårdens Trafikgrupp som fick presentera sitt förslag. Detta togs upp vid ett möte med samrådsgruppen Saltholmsgatan som ställer sig positiva till ett samarbete med södra skärgården. Flera möten i Fiskebäck har ägt rum gällande såväl godsterminalens placering som bostäder i hamnen. I Gamla Hamnen har ett flertal möten arrangerats angående förslag till bevarandeplan för Gamla Hamnen samt möten om vattenrätter inom hamnområdet. Samrådsmöte om program för Teliahuset har hållits och flera kontakter med G A om restaurangen och seniorboenden i inre Hinsholmskilen har tagits.
PI påpekade att det är viktigt att ha kontinuerliga kontakter med politikerna.

3. I höstas hade vi en träff med Södra Skärgårdens trafikgrupp. Detta är en fristående trafikgrupp som arbetar med trafikproblemen till och från Södra Skärgården. Gruppen består av 33 personer som representerar Brännö, Asperö, Styrsö, Donsö och Vrångö.
Deras förslag innebär att persontrafiken fördelas på två terminaler. Den ena belägen på Saltholmen för Brännö och Asperö. Den andra i Fiskebäck för de övriga öarna. Dvs ca 33% av trafiken blir kvar på Saltholmen. En intern linje mellan öarna med mindre båtar ingår i förslaget. De har uppvaktat Trafikkontoret med begäran om yttrande samt senast haft kontakt med Kjell Björkqvist. De önskar nu höra hur de fastlandsboende ställer sig till ett sådant förslag. Vår första åtgärd var att höra med de mest berörda dvs de boende utmed Saltholmsgatan. Dessa ställde sig positiva till ett samarbete men vill ändå inte släppa idéen om att låta sommarturer gå in till Skeppsbron. Representanten för Fiskebäcks Egnahemsförening meddelade att han inte hört att det skulle ha varit några diskussioner i Fiskebäck om någon persontrafik dit.
Beslut: Mötets mening var att stödja skärgårdssbornas förslag och att samarbeta men att även som tidigare arbeta för att sommartrafiken skall gå in till Skeppsbron. Representanten för Fiskebäcks Egnahemsförening reserverade sig för persontrafik till Fiskebäck.

4. Repr. Fiskebäck: Dom i godsterminalfrågan som överklagats till miljööverdomstolen förväntas först i juni. Fiskarna vill gärna utveckla sin hamn till EU-standard. SBK utreder möjligheterna att etablera industrier där.
Bostäder i Fiskebäcks hamn: RE redovisade: Den nya detaljplanen kommer att omfatta marken mellan det befintliga Äldreboendet och Grefabs område plus en bit framför äldreboendet där det kommer att anläggas ett par mindre hus för äldre. Inom Re:s område kommer det att bli 13 st flerfamiljshus innehållande bostadsrätter. Det kommer att ta ca 3 år innan grävskoporna kan sätta igång p g a överklaganden. Den 30 mars kommer SBK att redovisa planen för samrådskretsen. Medborgarkraften kommer att inbjudas.

5. Teliahuset: Medborgarkraften har erhållit en begäran om att avlämna yttrande över förslag till ändring av detaljplan. A P redovisade Platzers förslag och synpunkter som framkommit vid samrådsmötet samt visade egna utredningar och idéer för att underlätta vårt ställningstagande till programförslaget. Alla var överens om att programmet behövde fördjupas innan vi kan ta ställning till hur den befintliga detaljplanen skall förändras.
Beslut: Styrelsen formulerar yttrandet och sänder in det till Stadsbyggnadskontoret.
Hinsholmskilen: AH redovisade ett möte med Kjell Björkqvist och Olof Wickman arrangerat av pensionärerna med begäran att undersöka möjligheterna för mindre seniorenheter i kanterna av Hinsholmskilen.
G A redovisade sitt tidigare förslag till en större anläggning mitt i kilen.
Björnekulla: AF berättade om att ett förslag som seniorgården upprättat presenterats för fastighetskontoret. Kontoret hade i sin markinventering för senior- och äldreboende inte sett området. Många villaägare vill ha mindre lägenheter i Älvsborg.
Beslut: I första hand skall vi nu se om behovet kan lösas i Teliahuset. Björnekulla och Hinsholmskilen får komma i andra hand men att vi arbetar vidare med dem.

6. KN redovisade Sjösportskolans, GKSS, LSS och Sjöräddningens intresse för att få till stånd en mindre anläggning på Skutskär (Långedragsudden).
G A berättade om Hifabs uppdrag att ta fram operatörer till en större anläggning.
Higab har uppgett att de i maj /juni skall kunna ge besked om de skall satsa på ett stort eller litet projekt. G A hade fått i uppdrag att titta på nya bryggor utmed Skutskärs nordsida. Ett par skisser redovisades. Han påpekade att det är viktigt med en helhetslösning för Skutskär. D B föreslog att vi skulle översända ett enkelt brev till Higab där vi framför våra önskemål om projekt.

7. Gamla Hamnen: RM berättade att det har blivit populärt att köpa upp gamla hus och riva för lyxvillor. Planer på att upprätta en bevarandeplan vaknade. Ett möte med representanter från stadsbyggnadskontoret har avhållits där de redovisade villkoren.
Ett ärende som berör vattenrätten i hamnen har överlämnats till byggnadsnämnden.
Inga beslut finns ännu. Bollen ligger hos politikerna hur det blir med bevarandeplan.
Skärvallsberget: AP berättade att en boende i anslutning till berget ( som inte kunde närvara idag) hört av sig då han är intresserad utav att få till stånd bättre tillgänglighet på berget. Han är intresserad utav att det bildas en arbetsgrupp för dylika frågor. Det finns även personer som har intresse för bättre tillgänglighet på Vässingsö och Saltholmen.
Avsikten är att snarast försöka få ihop en arbetsgrupp.
8. ----
9. Vi kallar till möte.
10. Holger avslutade mötet.

Arne Person sekr Holger Wassgren ordf
_______________________________________SALTHOLMEN - LÅNGEDRAG
MEDBORGARKRAFTEN I ÄLVSBORG

Anteckningar förda vid extra styrgruppsmöte,
i Gamla Hamnen måndagen den 24 juni 2002.

Närvarande: 12 personer.

DAGORDNING

1. Mötets öppnande samt
godkännande av föregående protokoll och dagordning.
2. Arkitekt redovisar idéer om hur Långedragsområdet
inklusive Inre Hinsholmskilen skulle kunna disponeras.
3. Myndighetskontakter
4. Stora Billingen. Synpunkter på detaljplan.
5. Redogörelser från arbetsgrupperna.
a. Fiskebäck b. S Skärgården c. Älvsborg d. Hemsidan
6. Upphandlingen av skärgårdstrafiken.
7. P-däcket och hastighetsbegränsningen
8. Det fortsatta arbetet.
a. Långedragsområdet b. Saltholmen c. Fiskebäck.
9. Övriga frågor.
10. Nästa möte för styrgruppen.
11. Mötets avslutande


____________________________________________


Mötet del 1:
1. Ordförande hälsade alla välkomna. och lät ordet gå till inbjuden arkitekt.
2. Idéer om Långedragsområdet: Arkitekten redovisade 2 st projekt i samverkan. Det ena bostäder i inre Hinsolmskilen i direkt anslutning till vattnet bestående av såväl friköpta hus som seniorbostäder och serviceanläggning på en ö. Det andra en hotellanläggning bestående av konferenslokaler med övernattningsrum, spaanläggning och restaurang på Långedragsudden.
Efter presentationen följde en diskussion om såväl husstorlekar finansiering och trafik mm.
Slutomdömet: Alla var positiva till idéerna och ser fram emot att få mer detaljerade uppgifter om projekten.
_________________

Mötet del 2:
1. Föregående protokoll och dagordning godkändes.
2. Idéer om Långedragsområdet: Det ansågs som viktigt att vi nu äntligen fått igång en diskussion om hur området kan "lyftas". Det är värdefullt om vi kan följa upp utvecklingen inte minst med tanke på hur lösningen av trafiken till södra skärgården skall lösas. Det har nämnts att stadsbyggnadskontoret skall bilda en arbetsgrupp för Långedrag. Beslut: En arbetsgrupp om tre personer BM, RM och AP bildas, som får till uppgift att följa upp planerna för Långedrags utveckling.
3. Myndighetskontakter: Kontakter med stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret och Styrsöbolaget redovisades.

4:Billingen: Som remissorgan för detaljplanen för bostäder på stora Billingen hade förslag till samrådsskrivelse författats med stöd av de diskussioner som fördes vid Stadsbyggnadskontorets samråd, då vi ännu inte har några samrådgrupper i området. Förslaget delades ut för synpunkter. Samrådsskrivelsen skall vara byggnadsnämnden tillhanda senast den 16 augusti.
5:Fiskebäck: Ordförande fick idag brev från företagarföreningen. Bygglov kommer att
sökas för uppförande av vissa nya anläggningar. Innan handlingrna kan sändas in
erfordras nybyggnadskarta.
Vi har tidigare insänt synpunkter på kommunens program för hamnen disposition.
Saltholmsgatan: Det finns delade meningar om hur hastighetsbegränsningen fungerar.
Det förekommer en hel del vansinnesomkörningar. Kontroller bör ske lite oftare.
AP informerade att såväl Trafikkontoret som polisen slagit fast att även smågatorna
på Vässingsö innefattas i hastighetsbegränsningen till 30km/tim. Enligt den nya
vägkartan har de gamla zonskyltarna tagits bort.
Södra skärgården: Upphandlingen av skärgårdstrafiken gick ut nu. Anbuden skall vara Västtarfik tillhanda senast 20 september 2002. I anbudet räknar man med att åtminstone sommartrafiken skall ske inifrån stan.
Älvsborg: DB nämnde att tomten i fonden av Sextantgatan som grannarna inte ville skulle bebyggas nu köpts utav en av de protesterande.
Hemsidan: AP redogjorde för utredningen om e-post till stadsdelsnämnderna. Rapporten finns på hemsidan. Intresset för medborgarkraften ökar. Fortfarande är det svårt att nå ut till de enskilda hushållen. För att nå ut till alla måste e-posten kompletteras med traditionella brev.
6: P-däcket: Boende utmed Saltholmsgatan har varit aktiva genom att bl a anordna en demonstration mot p-däcket och utdelning av flygblad. Planer finns för att utöva aktiviteter inför kommunens ställningstagande i augusti. Samrådsgruppen arbetar vidare på dessa aktiviteter.
7: Se under södra skärgården!
8: Se under punkt 2!
9:Inga övriga frågor.
10: Nästa möte: Styrelsen meddelar!
11:Mötet avslutades

Holger Wassgren .....Arne Person
Ordförande ..............Sekreterare

 

2002 06 04
Bostäder och badplats vid stora Billingen
Informationsmötet i Församlingshemmet, Älvsborgs kyrka, Hagens Kapellväg

Drygt 100 personer deltog i stadsbyggnadskontorets redovisning av HSB:s förslag till bostadsbebyggelse om ca 50 småhus på bergsplatån närmast Hästeviksgatan samt att
anordna en kommunal badplats i Hästevik.

Många hade åsikter. Nedan redovisas några.

Frågor kring strandskyddsområdet diskuterades.
Husens höjder ifrågasattes tillika förslaget att inte få odla kring husen.
Våningshöjden avsågs bli 270cm i bottenvåningen och övervåningen erhålla väggliv som kunde varieras.Från mark till nock kunde husen bli ända upp till ca 11m.
Förebilden, ett bohuslänskt fiskeläge på bergen här ifrågasattes.
Målsättningen, att inte spränga betvivlades då bl a ledningarna måste ligga frostfritt.
Husen skulle handikappanpassas enligt gällande normer.
Trafiken på Hästeviksgatan och bullerskärmar även under byggtiden diskuterades.
Förslag framfördes om att skjuta på inlämningsdagen till september. SBK skall fundera.
Några ansåg sig överkörda när planeringen nu fortsätter trots proteststormen under programskedet.
Man ifrågasatte samrådsförfarandet då synpunkterna ändå inte beaktas.

Från Älvsborgs Egnahemsförening framfördes föreningens åsikter, att bevara kvarvarande orörda kustremsa utmed Älvsborg för friluftslivet. En tredjedel av HSB:s område, det utmed Hästeviksgatan
föreslås bebyggas med äldrebostäder.Inlägget bemöttes med ovasioner.
........................................................__________________

Webmasterns spontana slutomdöme efter "eftersnack":
Älvsborgs situation idag, i princip fullbyggd med en växande grupp seniorer i attraktiva stora bostäder lämpliga för köpstarka barnfamiljer bör inte i första hand tillföras ytterligare bostäder av i princip samma sort.

Hur de kvarvarande ytorna för bostäder i stadsdelen skall disponeras måste noga studeras. Det är möjligt att vissa nu reserverade områden för äldreboende passar bättre för bostäder för yngre familjer och tvärt om. Nästa steg är att övertyga politikerna om detta. Undvika spekulationsbyggen och i stället se till medborgarnas bästa.

Många delar av Älvsborg har ett stort värde för hela Göteborg.

Dialogplaneringen har spelat ut sin roll. Den interaktiva planeringen tar vid.
Dvs medborgarkraften, genom t ex Medborgarkraften i Älvsborg och egnahemsföreningarna här i Älvsborg och de folkvalda påverkar varandra. HSB kommer säkert att vinna på detta planeringssätt här vid Stora Billingen. Mötet gav tydliga signaler på att en fortsatt planering på traditionellt sätt inte kommer att bli framgångsrik.Det sociala perspektivet i den senaste översiktsplanen har sitt berättigande.

Intresset för planfrågor är stort bland allmänheten.
Stämningen var god tack vare det trevliga och sansade framförandet, vilket bådar gott för det
fortsatta arbetet.
...................................................__________________

 

Minnesanteckningar fört vid stadsdbyggnadskontorets möte i Fiskebäcksskolan
avseende program för Fiskebäcks hamn tisdagen den 5 mars 2002.

Uppskattningsvis 200 personer mötte upp för att lyssna på Göteborgs Stadsbyggnadskontors redogörelse för program för Fiskebäck och för att delta i den efterföljande diskussionen.
Efter Hans Anders genomgång av programmmet redogjorde Roger Eliason för planerna att bygga bostäder inom hamnområdet inlett med en värdefull och intressant historisk tillbakablick. Därefter lämnades ordet till Rolf Lindgren, Fiskebäck Företagarförening som kortfattat redovisade planerna
för fiskehamnen följt av Sune Aronsson som redovisade Fiskebäcks Egnahemsförenings ställningstagande till bostäder inom hamnområdet och vd:n för Grefab som klargjorde problemen med bostäder nära en båtuppläggning.
Därefter vidtog en livlig diskussion. H. Ander framhöll att Fiskebäck är ett utvecklingsområde.
För det stora Göteborg är det angeläget att hitta attraktiva områden för bostäder liksom det
lokalt är värdefullt att kunna erbjuda varierande bostadsformer. Vad gäller trafiken till
skärgården är det av nationellt intresse att värna skärgården.
Åhörarnas meningar var som väntat skiftande. Farhågor blandades med förhoppningar om något nytt och stimulerande. En eloge för programmet framfördes. Alltför mycket på en liten yta ansåg några. Andra såg möjligheter, att genom samverkan skapa något som kan bli verkligt positivt för inte bara Fiskebäcksborna. Företagarföreningen förklarade att kravet på inhägnat hamnområde gäller biltrafik. Ett gångstråk genom hamnområdet är planerat.
Det varnades för provisorier.( Ex.:Golf i Färjenäs och p-däck på Saltholmen) Det framfördes önskemål om förlängd remisstid. Det klagades på att Actica inte representerades vid mötet och att hamnverksamheter nu erhållit korttidskontrakt.
Frågor ställdes om hur mycket fisk som idag landas i Fiskebäck och vad man förväntar sig i framtiden. Svar: Det varierar kraftigt i tiden. Om muddring sker så att båtarna kommer in blir mängden betydligt större. I Fiskebäck kommer det främst att bli lagring av fisken. Beredningen kommer att ske på andra ställen.
Det konstaterades att det finns fullmäktigebeslut om godsterminal i Fiskebäck däremot inte om eventuell viss persontrafik under sommarmånaderna.Trafikökningen ansågs kunna bli ett problem.
Bo Svantesson Trafikkontoret redovisade ritning från pågående projektering av godsterminalen. Genomförandet kan påbörjas under nästa år. Det finns tid för protester.

Såvida remissinstansernas programsynpunkter medger fortsatt planarbete kommer vid nästa möte ett konkret planförslag att presenteras.
(webmastern)

Protokoll fört vid extra möte den 7 februari 2002

SALTHOLMEN - LÅNGEDRAG
MEDBORGARKRAFTEN I ÄLVSBORG

Anteckningar förda vid extra styrgruppsmöte,
i Gamla Hamnen torsdagen den 7 febr 2002.

Närvarande: 10st personer.

DAGORDNING
Provisoriskt p-däck på Saltholmen.
1. Kort genomgång av samråds- och arbetsgruppernas arbete.
2. Redovisning av utkast till skrivelse från styrgruppen.
3. Diskussion
4. Stomme till slutlig skrivelse
5. Övriga frågor.
6. Nästa möte.
7. Mötets avslutande.

Mötet:
Ordförande hälsade alla välkomna och lät ordet gå till samråds- och arbetsgrupperna.
Södra Skärgården: Ett mail från vår kontaktman på öarna innehöll en begäran om att
inte längre delta i nätverket då deras syn inte var i överensstämmelse med övrigas.
Gamla hamnen: Med anledning av rykten om ett eventuellt p-däck i Långedrag anordnades
ett möte för de närboende. Samtliga var överens om att på inga villkor acceptera en kortsiktig
lösning på öbornas p-däck genom att förlägga detta till Långedrag. Ett koncept till skrivelse till byggnadsnämnden togs fram. Higab har rådfrågats i ärendet.
Fiskebäck: Planen för Fiskebäcks hamn är nu ute på remiss.
Ett par fastighetsägare i hamnen vill bygga bostäder där. På sikt finns det risk att de boende
inte accepterar en fiskhamn inpå knutarna.
Redan nu finns det protester mot lukt från fiskerinäringen.Fiskebäcks Egnahemsförening
ställde sig en gång positiv till det befintliga äldreboendet i hamnen. Tyvärr insåg inte
föreningen då konsekvenserna av detta ställningstagande. Föreningarna i Fiskebäck arbetar energiskt för fiskhamnens utveckling och för en Färjenästerminal som långsiktig lösning på skärgårdens trafikproblem.
Saltholmsgatan: Boende utmed gatan har varit aktiva genom att bl a anordna en demonstration mot p-däcket och utdelning av flygblad.
www.medborgarkraften.com: Drygt 1000st flygblad har under senaste veckan lagts i brevlåderna
i Älvsborg med uppmaning om att tillskriva byggnadsnämnden. E-post listor till kommunens politiker möjliggör en bred information till våra beslutsfattare.
Älvsborgs Egnahemsförening: Styrelsen hade under veckan uppvaktat Byggnadsnämndens
ledamöter. En redogörelse för föreningens aktuella ämnen utfördes följt av en diskussion om
bl a p-däcket.
Styrgruppens skrivelse till Byggnadsnämnden: Med utgångspunkt från samrådsgruppernas synpunkter och ett koncept till skrivelse kunde de närvarande efter en stunds diskussion enas om
skrivelsens innehåll.
Beslut: Skrivelsen insänds snarast till byggnadsnämnden och läggs samtidigt ut på hemsidan.
Övriga frågor: Stadsbyggnadskontoret tillsätter en arbetsgrupp för att utreda hur Långedrag långsiktigt kan disponeras. Beslut: Samrådsgrupp, Gamla Hamnen bevakar.
Nästa möte: Styrelsen meddelar!
Mötet avslutades.
___________________Holger Wassgren........ Arne Person
................................. Ordförande ......O........Sekreterare

 

Utdrag ur protokoll fört vid septembermötet:

SALTHOLMEN - LÅNGEDRAG
MEDBORGARKRAFTEN I ÄLVSBORG

Anteckningar förda vid styrgruppsmötet på Sjösportskolan fredagen den 14 sept 2001.

Närvarande: 13 personer + representant för Västtrafik: Börje Ödlund

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
Styrgruppsmöte18.00-20.00
1. Mötets öppnande samt godkännande av
föregående protokoll och dagordning.
2. Myndighetskontakter
3. Nimbus bryggor och grindar
4. Skärgårdstrafiken
5. P-däck för ö-borna och hastighetsbegränsningen.
6. Långedragsrestaurangen
7. Hemsidan och GP Nära-artikeln.
8. Det fortsatta arbetet.
9. Övriga frågor.
10. Nästa möte
11. Mötets avslutande.

Mötet:
Ordförande hälsade alla välkomna och meddelade ändring av dagordning
p g a vår gäst Börje Ödlund från Västtrafiks styrgrupp som informerar om
aktuell färjetrafikrapport. Ordet överlämnades därefter till honom.

Han inledde med att informera om att utredningen är utförd av
Mats Börjesson Transportidè på uppdrag av Trafikkontoret och
Västrafik i Göteborg. För utredningen har det funnits två skäl.
1. För att kunna erhålla bra priser vid upphandlingen.
2. Ett brev från SDN Styrsö, med begäran om fler kvällsturer.

Trafiknämnden ansåg att man innan beslut ville utföra en översyn av trafiken.

Inför utredningen hade presidiet för Trafiknämnden och Västtrafik tagit
vissa direktiv: Kortsiktigt perspektiv. Förändringar skall kunna genomföras
tämligen snabbt. Det är Saltholmen som är terminal. Morgontrafiken lämnas
orörd.

Arbetet har skett under ledning av en styrgrupp på 5 personer
representerande Västtrafik, Trafikkontoret, Stadsbyggnadkontoret
och SDN Styrsö,

1999 utfördes en enkät bland de boende i skärgården.
Svaren har i hög grad fått ge direktiven för utredningen.

Med hjälp av overheadbilder redovisades i korta ordalag rapportens
8 alternativ. ( Egentligen inte alternativ. Det finns möjligheter att göra
paketlösningar av dem.)

Synpunkter på alternativen:

1. Utgör det mest kostsamma. P g a dagens ekonomiska situation kan
det ses som orimligt.
2. 5 turer om dagen skall utgå från Fiskebäck under sommaren.
Ett förslag som skulle kunna genomföras på några års sikt. En vacker
dag skulle det erfordras ca 400st extra p- platser i Fiskebäck.
3. På sommaren är det tveksamt om Lindholmen är så viktig som angöring.
4. Mycket för arbets- och skolresor.
5. För att i första hand minska restiderna för Vrångöborna. Donsöborna
ser gärna direktturer till Saltholmen.
6. För att förkorta restiderna för Vrångöborna. Det finns en hel del
nackdelar med snabbare båtar. Bl a kan den höga hastigheten inte
utnyttjas i tillräcklig grad.
7. Har kommit till p g a SDN krav.
8. Alternativet spolades på ett tidigt stadium, men SDN Styrsö ville att det
skulle redovisas. Det kommer inte att vidare bearbetas.
( Sekr anm: Samtliga mötesdeltagare hade innan mötet läst igenom rapporten,
vilket innebar att en förenklad redogörelse kunde göras.)

Konsekvenser: Flera alternativ kräver att man skaffar en båt till.

Fortsättning: Trafikförsörjningsplan skall fram för perioden juni 2002-2003.
Alla förslag till ändringar av trafik som kostar pengar skall tas fram. Formell
remiss lämnas till kommunen. Resultatet arbetas in i budgeten för 2003.
Detta blir ett underlag för upphandlingen.

Upphandlingen är fördröjd. Utskick beräknas till första halvåret 2002.
Avtalen träder i kraft under sensommaren 2003. Avtalet är på 5 år.
Första mötet för behandling av trafikförsörjningsplanen äger rum på
tisdag nästa vecka. Under oktober filas det på utformningen för att sedan
tas upp i styrelsen.
_______

Med detta avslutade Börje Ödlund sin redovisning och ordförande
överlämnade ordet till styrgruppsledamöterna.
Ledamot konstaterade att SDN Styrsö:s brev haft effekt.
Vi gick den andra vägen via Stadsbyggnad-kontoret.
Han konstaterade också att inga miljökonsekvernsbeskrivningar har
förekommit. Man utgår ifrån att terminalen skall vara kvar på Saltholmen
och därmed fortsatt förstörelse av området.

På ordförandes fråga om avsikten med utredningen varit att avlasta
Saltholmen svarade Börje Ö att det kan ha funnits med i bilden.

Ytterligare frågor: Vad är realistiskt att genomföra?
Svar: Utökad kvällstrafik.
När kan det genomföras? Svar: I budgeten för 2002 finns ingen
utökad skärgårdstrafik med.

Ledamot 2: Alternativen är framtagna för öborna.
Det ändrar inget på vårt parkeringselände.
Det borde ha varit med en representant från SDN-Älvsborg
i styrgruppen. Svar: Instämmer men hänvisar till direktiven.
Det är Stadsbyggnadskontoret som sköter de långsiktiga målen.

Ledamot 3: Önskade att man i avtalet tar med en provperiod
med en extra båt. Det borde finnas pengar att söka för sådant ändamål.

Ledamot 4: Ansåg det meningslöst att lägga stora pengar på
meningslösa utredningar som man redan vet svaret på. Ex alternativ 8.

Ledamot 5: Frågade om man inte studerat taxi mellan öarna.
Vägarna är på de flesta håll bra.
Man resonerar om en bro mellan Vrångö och Donsö.
Svar: Det finns beslut om att öarna skall vara bilfria.
Det ingick även i direktiven att inte dra in broar som inte finns.
Fiskebäck har gjort en utredning där man föreslagit Färjenäs
som terminal. Utredningen bör tas på allvar. ICA:s lager finns t e x i Kungälv.
Varför dra in dessa transporter i villakvarteren?
Svar: Gods tänkbart där däremot inte passagerare.

Ledamot 6: Instämde i att SDN Älvsborg borde ha varit med.
Hon undrade vem som är sista instans att besluta om åtgärder.
Svar: Åtgärderna ligger inom en kommun, Göteborgs.
Det innebär att Göteborg måste ha pengarna.

Börje B redovisade principerna för den ekonomiska fördelningen
inom regionen för respektive typfall. För skärgårdstrafiken kan
möjligen fördelningen ske på annat sätt.

Ordförande avslutade frågestunden och avtackade Börje Ö.
___________
Kaffepaus

1. Mötet fortsatte med att följa dagordning. Föregående protokoll godkändes.
2. Ordförande hade haft kontakt med Mona S som inte gett upp
tanken om de fyra perspektiven och L Mellgren som meddelat att inget ännu
händer med p-däcket och förslaget om att placera det i Långedrag istället.
Ledamot hade haft kontakt med Trafikkontoret. Inget händer vad avser
hastighetsbegränsningen. Ledamot 3 hade två synpunkter:
1) Vi måste driva på med hastighetsbegränsningen på Saltholmsgatan.
2) Vi måste mer än nu personligen ringa och skriva till kommunen och klaga.
3. Ledamot 8 förklarade ägoförhållandena.
Avsikten är att det alltid skall finnas möjlighet att komma genom området.
" Hjalmar Johanssons gångväg" kommer att iordningställas.

Ledamot 9 informerade om möjligheter att ordna möte på varvet för
att se verksamheten samt att diskutera frågor. Mötet såg detta som
utmärkt för grannarna att lära känna sin omgivning.
Då det ligger vid sidan om styrgruppens syssla beslöts att hänföra
det till aktuell samrådsgrupp.

Ledamot 10 refererade till ett möte Lennart W hade haft med
Torgny S om strandremsan. Fallet är svårtolkat enligt honom.
Expropriation är möjlig om orimliga krav ställs. Lennart W
hade ett alternativt förslag till gångväg som han anser bör utredas.
HJ J:s gångväg är genom gångbrons stöttor svårforserad.

4. Ledamot 4 refererade om bryggorna, strandremsorna och den
juridiska processen.
Det är ca 24 st hemmansägare som omfattas av servituten.
Alla skall ha tillgång till stränderna.

5. Se myndighetskontakterna.

6. Ledamot 11 har haft flera kontakter med Higab.
Inget händer för tillfället. Higab är mycket positiva till att vi agerar.
Chalmersstuderande på arkitektur har lovat att ställa upp med renritning
av skissförslaget som samrådsgruppen i Gamla Hamnen tagit fram.
Som beslutades vid föregående möte hade gruppen bl a undersökt grannarnas
syn på en högre anläggning än vad detaljplanen medger. En stor majoritet är inte
emot en flera meter högre byggnadskropp.
Flera ledamöter hade hört att Via Mare planerar för ett SPA-center på tomten.
Ledamot 5 skall undersöka med egna kontakter, om möjligheten att
finna intresserad krögare.

7. Ledamot 10 berättade om hemsidans utveckling och uppmanade
alla att lämna information som bör läggas ut. Hemsidan kommer inte
bara att beröra Långedrag -Älvsborg.
GP-Nära:s planerade artikel blir inte av.

8. Hastighetsbegränsningen måste bevakas. Politikerna måste uppvaktas.
Det framhölls att det är många nyinflyttade i området som behöver informeras.
Vårt arbete är mycket viktigt. Många vill ha information i sin brevlåda.
Beslut: Samrådsgrupper och arbetsgrupper måste arbeta mellan mötena
och sammanställa det som man vill få behandlat i styrgruppen.
Ca en gång i kvartalet bör styrgruppen sammanträda såvida inget speciellt inträffar.

9. -----

10. Ingen exakt tid för nästa möte bestämdes.

11. Mötet avslutades.

________________________

Arne Person Holger Wassgren

Sekr Ordf