Protokoll
...Medborgarkraften i Älvsborg

Protokoll
..Ur nämndprotokoll

  Nyheter 12 okt 2001
.........
.sid 3

NYHETSARKIVET!

Medborgarkraftens framtid
Pga att politikerna väljer att avvakta med det fortsatta arbetet med den
detaljerade översiktsplanen för Saltholmen- Långedrag tills problemet
med godstrafiken är löst anser några att "Medborgarkraften i Älvsborg",
inte längre är aktuell. En annan syn är den, att medborgarkraftens
okonventionella sätt att arbeta för t ex långsiktigt hållbara lösningar är
av värde att utvecka och sprida till omgivningen.
Arbetssättet är i linje med översiktsplanens intentioner.
Vid senaste mötet nämndes olika förslag på hur man kan gå vidare.
Det ansågs värt att ta fram förutsättningarna för några alternativ.
Konceptet till en nya startsida ( Den som nu är utlagd.) visar
ett sätt. Genom att utifrån kunna erhålla en fördjupad kunskap i
stadsbyggnadsfrågor och omvärldsanalys är det lättare att få en
uppfattning om hur vi skall gå vidare samtidigt som samverkan med
t ex de politiska nämnderna underlättas.
Översiktsplanens intentioner med en tredje kompletterande
kraft (medborgarkraften) kan förverkligas.

Inom MIÄ har otvivelaktigt Egnahemsföreningarna varit de drivande.
Diskussioner förs nu om i vilken grad de i framtiden kan engagera sig.
Som föreningar måste de i första hand arbeta för sina egna medlemmar!

Länkar

För att vi skall kunna bidra i arbetet med att hitta långsiktigt hållbara
lösningar måste vi ta hjälp av olika decipliner. Myndigheter och
utbildningsanstalter. Nätverk och utredningar.

Demokratiutredningen kan ge en hel del om hur vi bör gå vidare.
Bristerna i det partipolitiska systemet har länge påtalats och ett
komplement i form av vår medborgarkraft måste vara stimulerande.

Genom tips från läsare kan vi få ta del av många intressanta hemsidor
som kan gagna vår sak.

Aktuellt

GP Nära Väst har visat intresse för hemsidan.

Västtrafiks logistikutredning ( se prokollet ovan) läggs nu på
trafiknämndens bord enligt GP 12 augusti.
Utredningen handlar om åtta nya alternativ för trafiken till södra skärgården.
MIÄ:s arbete har därmed inte varit förgäves. Vi kommer snarast att redovisa
förslagen.

Fastighetsbestämning
Förutom det som redan visas på hemsidan kan nämnas att
fastighetsbestämningen av vissa ytor på Vässingsö nu avgjorts.
Ärendet avslogs i regeringen varför Hovrättens utslag gäller.

Utslaget kan få en viss betydelse för de allmänna gångförbindelserna
mellan Långedragsudden och Saltholmen.
Utdrag ur detta med förklarande text finns på sidan Fastighetsbestämning.

Kontakt med markägaren för strandremsan mellan Långedrag och Vässingsö
har tagits och information har erhållits. Se under sidan Smågatorna.

Hastighetsbegränsning: Fastighetskontorets handläggare i ärendet om
hastighetsbegränsning på Saltholmsgatan yttre del hade den 10 augusti
inget nytt att förtälja.

___________

Som framgick vid vårt möte kommer inte SBK att stödja en förläggning
av provisoriskt p-däck på Saltholmen. SBK föreslår ett p-däck i
Långedrag vid Nimbus. Detaljplan för sådant lär finnas.
Enligt tidigare uttalande från SDF-Styrsö utgör marken där
utbyggnadsreserv för södra skärgården.

Trots ÖP99:s intentioner om att koncentrera utbyggnaden av Göteborg
till de centrala delarna och inte nagga på grönområdena i t ex Älvsborg
tycks verkligheten vara en annan. Ett flertal exploatörer är nu på gång
att försöka bebygga Billingen. Även södra skärgården kan förväntas
expandera avsevärt när nya p-platser tillförs.
Det finns kanske anledning att man även i Göteborg mera seriöst tar
ställning till hur man skall få en hållbar stad. Världsbefolkningen har
på några decenier mångfördubblats. Vi får räkna med att även
Göteborg måste få växa.Hur ser högskolorna, framtidsforskarna
och arkitektkontoren på städernas utveckling?

Företagareföreningen i Fiskebäck med fler föreslår Färjenäs
som färjeterminal. Se under sidan "Fiskebäck".
Det skulle vara värdefullt att se en liknande redogörelse från
Företagereföreningen på Donsö.
Flera av medborgarkraftens bilder avseende den framtida färjetrafiken
är fortfarande aktuella! (t ex nr 9 Färjenäs.)

MIÄ har fattat beslut om att säga nej till det provisoriska p-däcket.

För hemsidans utformning och innehåll är det betydelsefullt att
få medborgarnas synpunkter. Skicka ett mail!