Protokoll
..Ur nämndprotokoll

Nyheter: Brev och mejl

Utvecklingen av Avenyn och Heden Göteborg 2013-05-12.................. Bifogad fil!

Till Marc Isitt

Till panelen och åhörare

Hans Wallenstam Thomas Dahl Elisabeth Vansvik
Ulf Ek Björn Siesjö Johan Lundin
Mark Isitt Lena Hasslöv Gustafsson Torbjörn Lindstedt
Christer Harling Agneta Jögård


Samt till nedan listade

Paneldebatten om Avenyn den 7 maj på Avenyn
Debatten påvisade avsaknad av briljanta idéer för utveckling av Avenyn som del i en helhet. Debattnivån måste därför höjas innan det är för sent. Nedan redovisas en annorlunda lösning, grundad på ett antal ageranden och önskemål från medborgare, organisationer, myndigheter och stater.

Central Social Science Park
för Västragötalandsregionen
Avenyområdet (Heden, Trädgårdsföreningen, Evenemangsstråket och Avenyn)
blir världens första Sociala Science Park och ett föredöme för omvärlden.

Ageranden som stöder idén


FN uppmanar;
Staterna ska arbeta för hållbarhet.

Staten säger:
En hållbar stad är en rättvis stad. Den tar hänsyn till alla sina invånare, arbetar för det allmännas bästa, lyssnar på sina invånare och låter alla få engagera sig i stadsutvecklingen.

Göteborg skapade begreppet Medborgarkraften:
Myndigheterna inser betydelsen av ett större medborgarinflytande i samhällsplaneringen.
Krafterna ska vara i balans. I dagsläget har denna insikt än mer förstärkts. Stadsdelsnämnderna har fått ett vidgat uppdrag för att interagera med medborgarna.

Medborgarna agerar:
Alltsedan medborgarkraftsbegreppets tillkomst har många medborgarorganisationer bildats med olika tema för att underifrån nå ut till medborgarna och få deras syn på utvecklingen och för att stärka medborgarkraften.


Föreningar för mänskliga rättigheter agerar:
Nätverk och rättighetscentrum har bildats för rättvisa och jämlikhet.
Akademin agerar:
Begreppet 3x Science Park har skapats. Göteborgs tre Science Park ska komplettera varandra. Näringslivet, samhällsföreträdare och forskningsvärden ska mötas på lika villkor

Mistra Urban Futures agerar:
Detta är ett nystartat centrum för hållbar stadsutveckling, med ambition att bli världsledande. Centrumet ska bidra till att göra verklig skillnad för miljön och människors liv i världens städer. I nära samverkan mellan praktiker och forskare tas kunskap fram. Samverkan med näringsliv, intresseorganisationer och allmänhet ska utvecklas. Centrumet har fem regionala plattformar varav ett i Sverige/Göteborg,

Göteborg & Co agerar
Inför Göteborgs 400-år ska projekt genomföras som visar stadens framåtanda.
Social Science Park finns som förslag

Kulturhusutredning skapar agerande:

Tre typer av kulturhus anges. Lokala, regionala samt ett centralt för hela Västra Götalandsregionen. Bergsjön har fått sitt hus finansierat men innehåll förhandlas det om.

Förslag har inlämnats om att utforma detta som en lokal Social Science Park. Vid en medborgarworkshop nyligen i Bergsjön möttes förslaget om lokal Social Science Park med jubel. Gruppdeltagarna hade överst på sina önskelistor socialt entreprenörskap.

Marknaden agerar
Filantropi som medel för framgång. Många vill stödja forskning och utbildning samt förbättra människors levnadsvillkor. Business Improvement District (BID) kan bildas om majoriteten av ett områdes fastighetsägare beslutar sig för att gå samman. Då tas en avgift ut som går direkt till den gemensamma verksamheten.

Chalmers Agerar

Etableringen av ”Fysikaliska Leksaker”.sporrar till en utveckling av idén till att omfatta all relevant vetenskap inte minst om människan och livet.

Internet agerar

Ett exempel är Khan Akademy. Ett globalt klassrum som redan revolutionerar undervisningen över hela globen. Materialet är fritt att använda för alla. Det finansieras av donatorer och har medarbetare från prestigeuniversitet och företag. Detta gagnar en Social Science Park Heden..

Plangenomförandekommittén agerar
Betänkande: En effektivare plan- och bygglovsprocess. Utmaningen för utredningen har varit att förenkla och effektivisera, utan att föreslagna åtgärder påverkar rättsäkerhet och demokrati och utan att kvaliteten på utfallet av processen blir sämre. Medborgardialogerna blir kvar.

Stadsbyggnadskontoret agerar
Heden ska i huvudsak vara en öppen plats. Fotboll ska även i fortsättningen kunna spelas där.
Avenyn bör ses som en del i helheten.

Bostadslösa agerar
Byggemenskaper etableras.

Kommunen säger

2009 tog stadsbyggnadskontoret fram “Program för utveckling av Heden och Avenyn”. Visionen, för området, är en hållbar utveckling och en hållbar stad som sätter människan i fokus. En utveckling av Heden- och Avenyområdet ska genomsyras av åtgärder som gagnar ett hållbart samhälle. Utbyggnaden kommer att ske etappvis, med siktet på ett färdigställande år 2020. Därmed kan en invigning av hela gatan göras 2021 under Jubileumsåret.

Sammanfattning

Allt detta agerande kan samlas inom Central Social Science Park Heden och där i samverkan utvecklas. Ett Parkledningskontor med Arkitektkontor kan etableras för det kontinuerliga inflödet av innovationer, förnyelsen och planeringen.

Fördjupningar

Avenyn som del i en Central Social Science Park

Uppstarten finansieras underifrån av medborgarna genom filantroper. Vinster återinvesteras för att Parken om möjligt ständigt ska kunna fungera som ett avantgarde och filantrop..
Bifogade fil och redogörelser på www.medborgarkraften.com förtydligar lösningen.

Parken fungerar som en anpassningsbar transdisciplinär mötesplats som komplement och samarbetspart till Göteborgs 3x Science Park. Den erbjuder liksom dem stimulerande och kreativa miljöer som uppmuntrar till innovationer. Det unika är inriktningen på medborgardelaktighet med stort inslag av utbildning, kultur, omsorg, visualiseringar, hälsa, idrott och evenemang. Den ska på ett pedagogiskt sätt kunna utforska, utveckla och tillvarata det sociala kapitalet och entreprenörskapet samt bedriva forskning kring livet, människan och demokrati. Medborgardelaktigheten som katalysator och kitt, borgar för att de folkvalda ständigt är uppdaterade och att företeelser som ofrivillig arbetslöshet och bostadsbrist elimineras. Konsekvensstudier, kraftbalanser och experiment avses med ”kittets” gränsöverskridande och sammanhållande egenskaper kunna utföras problemfritt.

Göteborg blir ett föredöme för omvärlden. En filantropisk stad, först i världen med en Social Science Park. Likt livet på jorden en gång gjorde föds dess innehåll ur den ökenartade Hedens grundvatten. Embryona förädlas via dess terrasser och öppna laboratorier.De presenteras färdiga på Avenyn som återfår sin forna glans, puls och betydelse som mötesplats.

Synpunkter sänds till!
Arne Person arne.person@glocalnet.net tel 031 291893

Detta mejl har även skickats till nedan listade

Medborgarorganisationer
Holger Wassgren; Angela Husberg; Margareta Almgren; Dick Berghede; Andreas Eraybar;
Håkan Höjer, Lars Hök; Ulf Johansson; Kjell Mott; Olof Kristensson; Henrik Lindau; Jerker Carlson

Ingrid Dahlström; Lars-Åke Eriksson; Tomas Konsa; Ulla Brita Sjöberg; Rolf Rohdén; Pia Ullman;

Lars Holmstrand; Bo Molander; Hans Ostler; Magnus Sjöblom; Sture Wallander; Lars Wiklund

Björn Hornestam; Göran Utbult; Helene Pedersen; Henrik Nilsson; Jenny Berghede; Karina Ekstrand;
Karl Nordström; Lars Ljungqvist; Lena Lind; Lena Modigh; Lotta Fhinlof; Sune Aronsson; Ulla Baur;

Anders Havstam; Bengt-Olof Petersen; Björn Johnson; Erik Båtelson; Gunnar Andersson;

Gustav Hoorn; Göran Bau; Karin Båtelson; Stefan Goehle; Yvonne Carlqvist; Dennis.Rumell;

Christian Lund Jensen; Malin Widehammar; Karin Halin; Viktoria Viklander ; Jonas Göransson;

Hanna Jansson; Gilbert Svensson; Gunilla Melander; Bengt Nilsson;Hanna Olovson; Marita Pettersson;

Mohammed Arouki, Ida Westman; Elinor Askmar; Anna Sandin; Jenny Stenberg ; Ronny Bengtsson;

Håkan Sundberg; Jenny Eriksson, Nina Ericsson; Michael Rudvall; Anna Wikström; Mats Göransson

Västra Götalandsregionen Kent Johansson Lars E Nordström

Komunstyrelsen Anneli Hulthén Jonas Ransgård

Stadsledningskontoret Bengt Delang .

Byggnadsnämnden Mats Arnsmar Kjell Björkqvist
Kulturnämnden Thomas Martinsson Kristina Tharing

Park och natur Marina Johansson Åsa Hartzell

Social resursnämnd Dario Espiga Ann-Catrine Fogelgren

SDN Centrum Malin Michaelsson
SBK Johan Henrikson
Fastighetsnämnden Ulf Kamne Martin Wannholt
Kommunalråd Kia Andreasson

Centrala Älvstaden Gerd Cruse Sondén
Trafiknämnden Johan Nyhus Martin Wannholt
Utbildningsnämnden Robert Hammarstrand Helene Odenjung

Göteborg & Co Camilla Nyman Marie Anfinset

S2020 Bernard le Roux Vanja Larberg ; Lars Lilled; Sören Olsson

Göteborgs Universitet Pam Fredman Catharina Thörn

Chalmers Karin Markites; Per-Olof Nilsson; Sheila Galt
Bergsjöns Kulturhus Kulturhus Bergsjön Bert-Ola Bergstrand

Pantrarna Homa Badpa Muhammed Hällgren
Göteborgs Kultur- och Miljöarv Särner
Lindholmen Science Park Niklas Wahlberg

Johanneberg Science Park Mats Bergh

Sahlgrenska Science Park Gunillla Bökmark

Business Region Göteborg Patrik Andersson

Avenyn Avenyföreningen
Mellanplats Jenny Stenberg ; Hans Abrahamsson; Pål Castell; Henric Benesch; Nazem Tahvilzadeh;
Emma Corkhil; Sara Danielsson;Martin Berg; Vanja Larberg; Mia Andersson-Ek
Melica Einar Hansson

SCH Mats Göransson
MR-Forum Väst Jenny Eriksson
Bo-Bygga Michael Rudvall
Yimbygbg Johannes Åsberg
Västsvenska Handelskammaren Johan Trouvé
Göteborgs Rättighetscentrum Pia Emanuelsson
Kulturgruppen för Resandefolket Richard Brun Rose-Marie Wallengren

Fredsrörelsen i Kungälv Lars-Olof Olsson Märit Larsen
HSO Västra Götaland Ann-Mari Rannanpää
Göteborgs FN- förening Mattias Alsterberg Peter Walentin –Askman
Göteborgs och Bohus FN-distrikt Magdalena Zeijlon
FN-föreningen, Lerum Rutger Fridholm
Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben Lisbet Karlsdotter
Svenska Palestina kommittén Ismail Adra

Ship to Gaza Moa Jonsson Länne
MR-piloterna Malin Fryknäs
Jordens vänner Maria Johansson Sofia Hedström
Emerga Lejla Mundzic

Elektra Nadja Aria –Glarystone Zanver Karimi
DHR Västra Götaland Marianne Enoksson Mohammed Jaber

Coop Medlem Väst Anastazia Kronber
Civis Nadja Aria –Glarystone

Göteborg 2013-05-12
Arne Person
Arne 

SOCIAL SCIENCE PARK Göteborg 2013-03- 27 .................. Bifogad fil!

Till Kommunstyrelsen
Thomas Martinsson

3xScience Park + Social Science Park


Bakgrund: Artikeln ”Livsviktiga 3xScience Park” i Älvstrand #1.2013

Citat” När näringslivet, samhällsföreträdare och forskningsvärlden möts på lika villkor
skapas idéer och innovationer som ger nya verksamheter och nya jobb.” De verkar alla
tre för samverkan mellan näringsliv, samhälle och akademi. ”Ett av kommunens mål inför
400-årsjubileet är att Göteborg ska vara en kunskapsstad.” Regionens 6st Science Park
ska bygga på samma grundtanke – att verka som katalysatorer för positiva förändringar.

Problemet: En viktig länk saknas
Huvudtemat för Gbg 2021 ska enligt beslut vara hållbar utveckling. Göteborg ska bli världsbäst i stadsutveckling. Medborgarna ska bli delaktiga. S2020 inbjuder nu till djupdemokrati. Forskningsprojektet mellanplats går nu ut med en inbjudan med gratis föredrag och seminarier i hur invånare kan bli medskapare i stadens utveckling. Medborgarorganisationer växer upp för att bli delaktiga. Medborgardialoger underifrån pågår.
Problemet är att det saknas en Social Science Park. Begreppet ”samhällsföreträdare” ingår visserligen i 3xScience Park, men den enskilde och sociale medborgarens delaktighet och kapital tillvaratas inte för att t ex eliminera stans negativa sociala trender och fungera som ett kitt mellan reviren. Många riskerar därmed att hamna i ett fördjupat utanförskap.

Lösningen: En Social Science Park (Se bifogad fil.)
En central kompletterande underifrån skapad Social Science Park skulle kunna förläggas till Heden med tio lokala enheter i stadsdelarna, samverkande med SDN. En sådan innovativ lösning skulle underlätta hållbarhetsarbetet. Göteborg växer inte bara till en betydande kunskapsstad utan även till en stor exportör av kompetens inom ämnen som demokrati och humanitärt arbete. Tankegångarna utvecklas i processer på www.medborgarkraften.com

Steg 1: Förfrågan till ”samhällsföreträdarna”
Nästa år 2014 ska medborgarna välja nästa periods samhällsföreträdare. För dem är det viktigt att veta dagens verksamma samhällsföreträdares tankar i många frågor. Ex: Vilken roll bör medborgarna ha i samhällsutvecklingen? Är en kompletterande Social Science Park för att få en balanserad utveckling önskvärd och vilka konsekvenser för detta med sig? Är Heden en lämplig plats för den centrala delen?

Synpunkter skickas till:
Arne Person Rodergatan 7 426 76 Västra Frölunda e-post arne.person@glocalnet.net

tel 070 672 05 42, för vidare distribution till samverkande nätverk och organisationer.

Hälsningar
Arne Person arkitekt SAR/MSA

Detta mejl har även skickats till nedanstående

Science Park
Niklas Wahlberg Lindholmen Science Park VD
Mats Bergh Johannebergs Science Park VD
Gunilla Bökmark Sahlgrenska Science Park VD
Karin Markides CTH rektor
Pam Fredman GU rektor
Nils-Gunnar Ernstson Göteborgsregionen
Gert-Inge Andersson VGR ordf
Johnny Magnusson VGR v ordf.
Bertil Törsäter VGR Regionutvecklingsdir.
Sven Höper Förvaltningschef Utv. Skolor
Jenny Stenberg CTH Forskare

Kommunstyrelsen
Anna Johansson
Ann-Catrine Fogelgren
Anneli Hulthén
Dario Espiga
David Lega
Hampus Magnusson
Helene Odenjung
Johan Nyhus
Jonas Ransgård
Kia Andreasson
Kristina Tharing
Maria Rydén
Marina Johansson
Mats Arnsmar
Mats Pilhem
Robert Hammarstrand
Thomas Martinsson
Byggnadsnämnden
Adam Wojciechowski
Axel Josefson
Björn Nilsson
Joakim Olinder
Johan Zandin
Kjell Björkqvist
Marie Lindén
Martha Elinoff
Mats Arnsmar
Mikael G Niklasson
Nasra Ahmed
Tina Wallenius
Tom Heyman
Björn Siesjö
Fastighetsnämnden
Anna Skarsjö
Axel Josefson
Elisabeth Undén
Inger Blixt
Jahja Zeqira
Kristina Bergman Alme
Magnus Nylander
Margot Ottosson
Martin Wannholt
Mats Karlsson
Pierre Hallberg
Ulf Kamne
Övriga
Lars Bergsten Stadsrevisionen

Stadsdelsnämndernas presidier
Ali Moeeni
Andreas Eraybar
Anette Bernhardsson
Anna Hedman
Anna Sibinska
Birgitta Simonsson
Björn Roger
Daniel Bernmar
Håkan Persson
Ingela Ferneborg
Ingrid Andreae
Lena Malm
Maria Berntsson
Marie-Louise Hänel Sandström
Peter Hermansson
Piotr Kiszkiel
Rustan Hälleby
Tord Karlsson
Yvonne Stolpe
Åke Björk

Utvecklingsledare
Agneta Almqvist
Anna Arvidsson
Anders Lindskog

Anette Rehnqvist-Hermansson
Ann-Charlotte Gustafsson

Bernard le Roux
Björn Wadefalk
Carina Krantz Rönnqvist
Hanna Wadefalk
Ilona Stehn
Joel Blomgren
Johanna Pettersson
Lars-Gunnar Krantz
Malin Michaelsson
Mia Andersson Ek
Seroj Ghazarian
Wenche Lerme
Åsa Svensson


Svaret!


Program för kontorslokaler för Göteborgs universitet
inom stadsdelen Vasastaden i Göteborg

Läs Medborgarkraftens skrivelse till myndigheterna 2012 12 07

______________________________________________________________________

2011-08-19
Till
Trafiknämndens ledamöter

Owe Nilsson owe.nilsson@stadshuset.goteborg.se

Roland Rydin roland.rydin@kommunfullmaktige.goteborg.se
Elisabeth Undén elisabeth.unden@gmail.com
Magnus Palmlöf magnus.palmlof@trafikkontoret.goteborg.se
Anne-Li Rygren anne-li.rygren@trafikkontoret.goteborg.se
Theo Papaioannou theo.papaioannou@vagvaletgbg.se
Abbas Zarrinpour abbas@abbas.nu
Aron Mathiasson aron.mathiasson@vansterpartiet.se
Birgitta Ling Fransson birgitta.ling.fransson@trafikkontoret.goteborg.se

Angående
Trafiknämndens sammanträde 2011-08-22
§ 163 Diarienummer 0625/10 Designtävling för ny Götaälvbron

Förslag till beslut enligt Trafikkontorets tjänsteutlåtande.

En viktig synpunkt!

Innan föreslagna beslut fattas i Trafiknämnden är det angeläget att nämndens ledamöter noga tänker igenom förslagets konsekvenser.

Tävlingen ska enligt förslaget ge utformningen av hur bron passerar över Göta älv men utformningen på landsidorna ingår inte.

Tävlingens syfte att tidigt få med andra aspekter än de rent tekniska och fånga upp bron som landmärke, mötesplats och marknadsförare av Centrala Älvstaden kan knappast uppnås utan att se till helheten.

Enligt ett utlåtande av Lennart Widén Stadsbyggnadskontoret är det synnerligen viktigt att den framtida Bangårdsviadukten ses i sitt sammanhang med bron. Jag håller med.

Att inte se till helheten kan få olyckliga konsekvenser.

År 2021 firar Göteborg 400 år. Göteborg & Co tar fram förslag till firandet. Medborgarna ges möjligheter att lämna förslag.
Den nya bron över Göta älv förväntas år 2021 vara invigd och komma att få stor betydelse för hela jubileets utformning .
Varken medborgarnas idéer eller Göteborg & Co: s slutrapport får förbises!

Personligen har jag sänt in 35st förslag till Göteborg & Co för att försöka fånga ett helhetsgrepp.
Där finns bland annat förslag till hur man skulle kunna lösa Bangårdsviadukten och
den nya Götaälvbron på ett innovativt sätt. Göteborg & Co kommer under hösten successivt att presentera dessa för allmänheten.
Insända förslag finns att ta del av på www.medborgarkraften.com under såväl Gbg 400 år, Aktuellt och Nyheter.

Hälsningar
Arne Person/medborgarkraften.com
e-post: arne.person@glocalnet.net
tel 031 291893


2010-12-04
Följebrev till kommunfullmäktige med kopia av synpunkter på Vindplats Göteborg

MEDBORGARKRAFTEN I ÄLVSBORG 2010-12-04

Till
kommunfullmäktiges ledamöter


Angående Vindplats ”Vinga Vind” samt vår bifogade samrådsrapport.

Göteborg Energi har på ett innovativt sätt dragit igång en omfattande debatt om vindkraften genom Vinga Vind- projektet där de prövar tidigt samråd där medborgarna ges möjligheter att engagera sig mycket tidigt. Ett arbetssätt som om det faller väl ut drastiskt kan förkorta ärendes behandlingstid, minska utredningskostnaderna, ge möjligheter att leverera väl grundade beslutsunderlag till bland annat kommunfullmäktige samt uppmuntra till medborgarkreativitet till fromma för en hållbar utveckling.


I ”Vinga vind” projektet har vi med hjälp av synpunkter från vårt nätverk, organisationer och myndigheter fått ett brett socialt perspektiv i frågan. Det underifrån valda angreppssättet innebär nya synsätt som kan leda till att dolda problem uppmärksammas. Vi inser t ex i detta projekt att en granskning av hela vindkraftsetableringen är behövlig.

Boverket utpekar området för vindkraftsparken som ett stoppområde för vindkraft.
Sverige har ratificerat den europeiska landskapskonventionen, som innebär att Riksantikvarieämbetet nu drar igång arbetet med dess tillämpning.
Fotöskärgården som ansluter till området är tänkt som ett naturreservat.
Göteborg som Västra Götalandsregionens kärna innebär mellankommunala överväganden.

Vi vet att kommunerna har planmonopol och vetorätt när det gäller vindkraftsetableringar. Samtal med Boverket, Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet indikerar att detta faktum skapar viss uppgivenhet då deras råd och anvisningar lämnas utan hänsyn.

Omvärlden börjar alltmer bekymra sig om utvecklingen mot täta blandade megastäder. En ny trend är på gång för styrning av stadsbyggandet. Den har det offentliga rummets och grönskans betydelse i staden som sin utgångspunkt.

Det är viktigt att det kommunala självstyret inte leder till inriktningar som står i strid med omvärldens värderingar. Där kan medborgarorganisationer i framtiden kommer att få stor betydelse. Bifogade rapport utgör en liten början liksom den under Nyheter på hemsidan redovisade rapporten om ”Hållbar utveckling Vision Centrala Älvstaden”.

Medborgarkraften/Arne Person
Arne Person

Medborgarkraften i Älvsborg c/o Arne Person Rodergtan 7 426 76 Västra Frölunda
e-post: styrelsen@medborgarkraften.com tel 031 291893 mobil 070 6720542
hemsida: www.medborgarkraften.com

_______________________________________________________________

2010-12 -01
Medborgarkraftens synpunkter på Vingplats Göteborg

Läs rapporten!

_______________________________________________________________

2010-11-21

Vision Centrala Älvstaden
Till Centrala Älvstaden samt kommunstyrelsens ledamöter

Läs rapporten!

___________________________________________________________________

2010-09-23

Program för detaljplaner Norra Masthugget-
Medborgarkraftens synpunkter har sänts in till Byggnadsnämnden
Läs synpunkterna!

_________________________________________________________________

Till GP-Fria ord 2010-06-21 ( Ej införd)


Balanserande krafter

Ett Göteborg i obalans inför valet
Aktuell information till regionens medborgare.

Skolan, äldreomsorgen, vården, barn och ungdom, säkerheten och kulturen har enligt medierna stora brister inom speciellt Göteborgsregionen med ökat utanförskap, kriminalitet och segregation som resultat. Vad beror detta på?

FN:s medlemsländer skrev en gång under på att verka för hållbar utveckling dvs.
balans mellan de ekonomiska, ekologiska och sociala dimensionerna,


De politiska partierna i Göteborg är överens om detta, men budskapet når inte ut till medborgarna. De sociala intressena har därför inte kunnat bevakas på samma sätt som de ekonomiska och ekologiska. Marknaden har en statlig stiftelse för strategisk forskning för stärkande av konkurrenskraften ”SSF*”. Miljörörelsen har den statliga stiftelsen för miljöstrategisk forskning ”Mistra**”för att stärka bärkraften.

Göteborgspolitikerna har nu tillskrivits med en begäran att motionerna för en motsvarande stiftelse för socialstrategiska forskning, som innefattar de tre dimensionerna - ekonomi, ekologi samt kulturella och social aspekter, för stärkande av medborgarkraften.

*SSF skall enligt stadgarna främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer med betydelse för Sveriges framtida konkurrenskraft. Budgeten för nya åtaganden är 500 milj kr/år.

**Mistra värnar företrädesvis miljöteknisk forskning och investerar årligen i storleksordningen 200 miljoner kronor för forskning. Begreppet Social Responsible Investment används innefattande de tre dimensionerna - ekonomi, ekologi samt kulturella och social aspekter.


Arne Person Arkitekt SAR, MSA för medborgarkraften.com

_______________________________________________________________________

medborgarkraften.com Göteborg 2010-06-20

Till Kommunstyrelsens ledamöter


Anneli Hulthén

Snart är det val. Medierna förmedlar vallöften men också farhågor och brister inom framför allt den sociala sektorn. Kriminaliteten och utanförskapet ökar, utbildningen och äldreomsorgen försämras och kulturutbudet minskar.

Översiktsplanen för Göteborg berikades under 90-talet med tre kraftbegrepp och blev internationellt uppmärksammad. Förväntningarna blev stora om en snar kraftbalansering med hållbar utveckling som resultat. Så blev det inte.
Fortfarande 11 år efter medborgarkraftbegreppets införande är det okänt för de flesta göteborgare.

En ljusglimt finns. Genom Mistra Urban Futures skall i Göteborg skapas en världsledande organisation för hållbar utveckling.

En farhåga föds. Mistra står för ”Stiftelsen för miljöstrategisk forskning”.
Kan stiftelsen utan samverkan med såväl ekonomistrategisk som socialstrategisk forskning åstadkomma den eftersökta kraftbalansen som krävs för hållbar utveckling?

En efterforskning görs. Förutom Mistra finns SSF (Stiftelsen för strategisk forskning) som främjar utvecklingen av starka forskningsmiljöer med betydelse för Sveriges framtida konkurrenskraft. Denna måste naturligtvis medverka.
För socialstrategisk forskning finns däremot ingen statlig stiftelse. Där har vi förmodligen förklaringen till att den sociala sektorn inte hänger med i utvecklingen.

En vädjan till kommunens folkvalda. Motionera om bildandet av en stiftelse för socialstrategisk forskning som likt Mistra innefattar de tre dimensionerna - ekonomi, ekologi samt kulturella och sociala aspekter, så att den eftersökta balanseringen kan komma igång som leder till hållbar utveckling.

Då kan många av de visioner som www.medborgarkraften.com presenterat under åren ges spridning och i samverkan visualiseras och förverkligas. Göteborgs 400-årsjubileum 2021 kan t ex ges ett värdigt innehåll som sätter ordentliga avtryck i det framtida Göteborg.

Arne Person/medborgarkraften.com

e-post: arne.person@hem.utfors.se


medborgarkraften.com Göteborg 2010-06-16Till Föreningar

Styrelsen Bräcke Egnahemsförening

Göteborgsregionens medborgare ska nu bli delaktiga i regionutvecklingen!


Med detta mail vill vi informera om att Regeringen vill se en större medborgerlig delaktighet i samhällsutvecklingen.
Därmed kan det ”sociala kapitalet” växa och den kraftbalans mellan de ekologiska, ekonomiska och sociala krafterna som krävs för hållbar utveckling erhållas.

I stadsplaneringen i Göteborg talas det ofta om det "Stora Göteborg" och det "Lilla Göteborg" eller det allmänna Göteborg och det lokala Göteborg. Infrastrukturen sköter politikerna. Egnahems- och hembygdsföreningarna ges inflytande i de lokala frågorna. Så fungerar det i dag.


Allt fler, globalt sätt, bor i städer. Allt större krav ställs på att städerna skall vara trivsamma att leva i. Det räcker inte att enbart se till det lokala. Detta innebär att vi alla måste hjälpas åt för att erhålla en angenäm hållbar helhet.

Alla till FN anslutna länder skall arbeta för hållbar utveckling. För detta krävs det medborgarengagemang.

Ett sätt att få till stånd större delaktighet är att etablera medborgarnätverk i regionen, förslagsvis med befintliga föreningar och organisationer som initiativtagare och stomme. Förhoppningarna står nu till den än så länge slumrande sociala kraften.
Om varje lokal förening etablerade en arbetsgrupp för urbana helhetsfrågor skulle mycket vara vunnet för oss alla.

Sedan en tid arbetar därför www.medborgarkraften.com med en process för hållbar utveckling med
Göteborgs 400-årsjubileum 2021 i åtanke och med Frihamnen och Heden som viktiga utvecklingsområden.
Jubileet år 2021 kan bli lika framgångsrikt som jubileet 1923.

Dagsläget i Göteborg är följande.
• Göteborg o Co ska ge förslag på hur jubileet skall genomföras.
• Göteborgs kommun ska i samverkan under 10 år utveckla ett världsledande centrum för hållbar stadsutveckling.
• Centrala Älvstaden skall bli regionens centrum.

Mycket skall satsas på medborgarinflytande,konst och kultur samt miljö.
Spel och visualisering som redskap för lärande och kommunikation kring ”vad en stad är” och ”vad en stad ska vara” ska bland annat användas.

Besök www.medborgarkraften.com
Ta del av bland annat förslaget till firande av Göteborgs 400-årsjubileum och andra innovativa och gränsöverskridande idéer för att få hållbar utveckling.
Lämna synpunkter och sprid budskapet. Skapa egna arbetsgrupper/nätverk och upprätta egna förslag.
Håll medborgarkraften.com informerad så att ett effektivt regionalt nätverk kan komma till stånd.

Hälsningar

medborgarkraften.com/ Arne Person
e-post: arne.person@hem.utfors.seBegäran om ändring i Plan och Bygglagen 2009-11-27
Skrivelse till regeringen!

Medborgarkraftens synpunkter på detaljplanen för Skeppsbron
Till byggnadsnämnden! och komplettering.

_______________________________________________________________________

2009-03-17 mejl till Kommunstyrelsen

Brådskande!

Till
kommunstyrelsens ledamöter

I morgon skall ni fatta ett viktigt beslut som gäller regionens framtid.

Det gäller huvudansökans utformning för visionen att skapa ett världsledande center för en hållbar stadsutveckling i Göteborg.
Dess utformning måste tilltala utlysaren, Mistra, för att vinna!

Till skillnad från tidigare forskningsprogram som Mistra finansierat inkluderas i denna utlysning den sociala dimensionen (Medborgarkraften) av hållbar utveckling på ett tydligare sätt.


I dagsläget behöver Västra Götalandsregionen framtidstro och minskat utanförskap. Detta center kan bli den plattform som banar väg för balans mellan översiktsplanens krafter.
Mistra vill satsa på den sociala dimensionen!

Av ansökningshandlingen måste det därmed framgå att den sociala dimensionen, medborgarkraften finns med i samverkan, om Göteborg skall kunna hävda sig mot Stockholm och Malmö.

I stadskansliets förslag lämnas medborgarna utanför.

Bifoga Göteborgsregionens 081023pdf- fil socialt hållbar utveckling (förmodligen unik i världen), och medborgarkraftens förslag till Heden som center. (www.medborgrkraften.com Heden ) Då vinner Göteborg!

GR:s pdf-fil bifogas i extra mail.

Medborgarkraften/com

Arne Person

e-post: arne.person@hem.utfors.se

Tel 031 291893

 

 

2008-10-29
Öppet brev till Stadsbyggnadsdirektör Lars Ivarson. Läs!
____________________________________________________________

 

2007-02-18

www.medborgarkraften.com

Till
Margita Björklund
Anneli Hulthén
Susanna Haby

På initiativ från vårt nätverk har vi under Nyheter och under Forum lagt in en länk till ärendet "Landsarkivet".

Hälsningar
Arne Person/ medborgarkraften.com

----------------------

2005-05-30 Göteborg

Till
Byggnadsnämnden
Box 2554
405 17 Göteborg

Gång- och cykelbro över Göta Älv

Samråd program
Synpunkter efter genomläsning av programhandlingarna.

Det är möjligt att det föreslagna läget är det lämpligaste för en gång- och cykelbro.
Det är däremot ett synnerligen olämpligt tillfälle att driva igenom förslaget med hänsyn till det pågående planeringsarbetet avseende Södra Älvstranden där i dagarna 5st parallella analysgrupper med var sin medborgargrupp just står i begrepp att medverka i utforskningen av en långsiktigt hållbar lösning av de framtida förbindelserna mellan älvstränderna.

En rekommendation är att skynda långsamt. Låt förslaget till att börja med ingå som del i underlaget för stadsanalysen. Till att börja med bör olika sätt att binda ihop älvstränderna analyseras och prövas. Först när man bättre vet hur framtidens Göteborg bör struktureras är det motiverat att genomföra kostsamma permanenta anläggningar som låser utvecklingen i en bestämt riktning. Idag vet vi för lite om planerna för Frihamnen, Ringön och Gullbergsvass och för den framtida trafiken i älven för att genomföra den föreslagna brolösningen.

www.medborgarkraften.com

Holger Wassgren Arne Person

Arne Person
Rodergatan 7
421 76 Västra Frölunda
Tel 031 291893
e-post arne.person@hem.utfors.se

Bilaga:
För att förstå tankegången bilägges beskrivning samt några utvalda digitala bilder ur Processkonstverk Älvstaden av Arne Person insänt till Dialog Södra Älvstranden under våren. Detta kommer att ingå i det referensmaterial analysgrupperna skall arbeta utifrån.
Processkonstverket i sin helhet ( 37st planscher) kan läsas frän länken Älvstaden på startsidan www.medborgarkraften.com eller från Dialog Södra Älvstrandens planscher.

Kopia sänt till kommunstyrelsens ledamöter!

--------------------------

 

Medborgarkraften i Älvsborg ..............................Göteborg 2005-04-27


Göteborgs Stad
Byggnadsnämnden
Box 2554
403 17 Göteborg

Angående förstudie Sjöbacka, Högen, Stora och Lilla Rösö
Vi har tagit del av förstudien och finner den i stort vara i överensstämmelse med vår uppfattning.
Det är många intressen som önskar utrymme inom området och det är viktigt att tänka på såväl "det lilla Göteborgs" som "det stora Göteborgs" intressen.

Vi har tidigare påpekat att konsekvenserna av en golfbana innebär en strandpromenad med mycket höga staket, vilket tar bort hela frihetskänslan och attraktionsvärdet av att promenera där. Förstudiens redovisning stärker denna uppfattning.

Förstudiens resonemang om tillgängligheten till stora respektive lilla Rösö är intressant.
Trots att människan har behov av nära tillgång till naturen för välbefinnande och återhämtning och att det därför är önskvärt att allmänheten kan nå öarna är vi av följande uppfattning: Med hänsyn till den under senare år ökade nedskräpningen i naturen är en öppning av området likt den på Stora Amundön inte att tänka på i dagsläget. En viss övervakning är i så fall nödvändig med tanke på de stora natur- och kulturvärden som Stora och Lilla Rösö rymmer.
Resonemanget att en del av området skulle kunna användas för bostäder om Stora Rösö blev tillgängligt för allmänheten stärker vår uppfattning i frågan.
De förslag Sjöbodsföreningen på Lilla Rösö har för ön måste även delges allmänheten innan byggnadsnämnden beslutar.

Enligt ett tidigt kommunalt beslut skulle delar av deponin användas för bilparkering för boende i södra skärgården. Då miljööverdomstolen ännu inte tagit ställning till godsterminalen är fortfarande skärgårds-trafikens framtida omfattning i Fiskebäck oklar. Detta har inte beaktats i tillräcklig grad i förstudien.

Den planerade utbyggnaden av ett gång- och cykelstråk från city via Hinsholmskilen och Välen till Askim har en inte ringa betydelse för hur området bör utnyttjas. En disponering av området så att en sådan "slinga" berikas är angelägen.

Stor hänsyn måste tas till Länsstyrelsens inventering av naturvärdena på kusten och öarna.

Eventuell bostadsexploatering i Svartskärshagen är rimlig. Däremot inte den i västra Högenbergen som på ett olyckligt sätt skär av Sjöbacka från det övriga naturområdet och medföra att områdets främsta kvaliteter dvs att det är öppet, grönt och inte alltför tillrättalagt kan gå förlorad.

Med hänsyn till att flera stora planfrågor, som Fiskebäcks hamns framtid, bostäder i hamnen, färjetrafik till södra skärgården och gång- och cykelled genom området snart kommer att avgöras bör planeringen av friluftsområdet inte forceras fram utan växa ut i samklang med omgivningen. Dess nuvarande användning och naturupplevelse pockar inte på omgående förändring.

Medborgarkraften i Älvsborg/


Holger Wassgren, Arne Person
ordförande sekreterare

 

medborgarkraften.com Göteborg 2004-11-11


Öppet brev till
Byggnadsnämndens presidium

Angående "Apotekshuset" i hörnet av Norra Hamngatan - Nils Ericsonsgatan

I en artikel i GP härom dagen läste jag att byggnadsnämnden begick ett misstag för snart femton år tillbaka i tiden och redan för flera år sedan bett stadsbyggnadskontoret att börja arbeta fram en ny detaljplan som omöjliggör rivning av "Apotekshuset". Artikeln avslutas med "Detta planarbete har dock ännu inte startat."

Jag kom att tänka på de farhågor om rivning av stora delar av Vasastaden som i början av 80-talet uttalades i pressen. Såväl politikerna som tjänstemännen tycktes förtvivlade över vad som höll på att hända. Allmänheten fick intrycket att myndigheterna lade ned stort arbete på att förhindra en sådan utveckling.
Med facit i hand vet jag att de flesta engagerade faktiskt kämpade för rivning. Med hjälp av en projektidé och dåvarande byggnadsnämndsordföranden lyckades jag med stor möda få huvudintressenterna att tänka om. Inga rivningar genomfördes.

Förhåller det sig på samma sätt nu, d v s att ni i själva verket vill att huset skall rivas, då ni inte med kraft har sett till att detaljarbetet åtminstone påbörjats, eller behöver ni påtryckningar från medborgarna?

Hälsningar Arne Person, medborgarkraften
e-post: arne.person@hem.utfors.se

Kopia till Anders Sahlberg GP

Svar från Susanna Haby

Hej och tack för ditt mail. Känner att jag trots tidspress just nu måste
svara dig helt kort. Nej vi moderater har i det längsta försökt stoppa att
huset blir rivet. Dessvärre har våra juridiska möjligheter sinat och ett
stort skadestånd blir konsekvensen om fastighetsägaren inte kan utnyttja
den byggrätt som detaljplanen föreskriver. Med detta i ryggsäcken har jag
därför påbörjat en diskussion i nämnden där kontoret ska arbeta fram en
plan så att fler sådana här situationer inte uppkommer. Jag är alltså lika
bekymrad som du över att fastighetsägaren inte känner lika stort ansvar för
vår historiska miljöer och hus.

//Vänligen Susanna Haby


2004 09 30

MEDBORGARKRAFTEN I ÄLVSBORG

Stadsbyggnadskontoret Göteborg ...................................den 30 september 2004
Distrikt Väster
Box 2554
403 17 Göteborg

Detaljplan för
FISKEBÄCKS HAMN, BOSTÄDER
inom stadsdelen Fiskebäck i Göteborg

SYNPUNKTER

HELHETEN
Stadsbyggnadskontoret har valt att fullfölja programmets intentioner genom att upprätta en detaljplan för del av programområdet.

Vid ett sådant förfarande är det viktigt att omgivande hamnverksamheters påverkan på bostadsområdet och vice versa analyserats. I programmet har detta gjorts under bland annat "möten mellan olika intressen" och i samrådshandlingen under "risker och störningar."

Mellan bostäderna och småbåtshamnen anses att en skyddszon bör anläggas. Verksamheterna i den centrala delen har inga önskemål om utökat verksamhetsområde.
I den del av fiskehamnen som gränsar mot verksamheterna finns inga önskemål om utökad verksamhet eller ändrad markanvändning.

I samrådshandlingens riskanalys är intentionerna att så långt möjligt undanröja negativ påverkan på omgivningen. Boverkets skyddsavstånd underskrids inte i förslaget och ett antal skyddsåtgärder föreslås baserade på programmets redovisade önskemål om expansion. Fiskhamnen jämförs med ett småindustriområde även vid en EU-anpassning som innebär en expansion söderut.

Konsekvenserna av en godsterminal för södra skärgården söder eller norr om bostäderna berörs däremot inte i samrådshandlingen trots att det finns ett kommunalt beslut om att en sådan skall anläggas.

DETALJPLANEN
Det redovisade gestaltningsprogrammet är föredömligt och inger förhoppningar om en omväxlande och berikande miljö för såväl de boende som den flanerande allmänheten. För att garantera detta tror vi på samrådshandlings förslag att vid utbyggnaden av planområdet dela upp det mellan flera byggherrar, vilka kan anlita olika arkitekter för sina respektive delar.
Vid jämförelse mellan plankartan och principskissen för den centrala delen av programområdet saknar plankartan område för småbåtshamn/framtida flytande bostäder. Med tanke på den aktuella debatten om hur älvstränderna bör utnyttjas skulle ett sådant område ytterligare kunna berika planen och bli till föredöme för andra utmed kusten.
I stadsbildsanalysen nämns också en uppdelning av nuvarande hamn i delområden som relevant att göra. Detta resonemang avspeglas inte tydligt nog på plankartan.

Till styrgruppen har ett antal synpunkter på planen inkommit som vi valt att inbaka i nedanstående sammanfattning av våra synpunkter.

Sammanfattning

Samrådshandlingen är föredömligt upplagd. Den belyser väl gestaltningsmöjligheter, risker, störningar och möjligheter.

Om fiskehamnens utveckling och den planerade etableringen av godsterminal för Södra skärgården kan ske planenligt och dessutom det planerade bostadsområdet kan bidra med:


" -att skapa möjlighet för många Älvsborgsbor att bo kvar i stadsdelen. Inte minst äldre som vill flytta till enklare boendeform.
-att ett industriområde som ligger mitt emellan en båthamn och ett villaområde samt intill ett ensamt äldreboende utvecklas positivt.
-att ungdomar som flyttat härifrån kan komma tillbaka till stadsdelen när de bildat familj.
-att ge många människor tillfälle till ett mycket attraktivt och unikt boende i flerbostadshus på relativt liten yta.
-att skapa en positiv blandning av olika boendeformer i stadsdelen som idag mest består av villor och radhus.
-att få en stimulerande boendemiljö i anslutning till båthamn, badplats, rekreationsområde och fiskhamn.
-att för Fiskebäckshamn ge mer liv till området, ljusare hamnområde särskilt under vinterhalvåret och fler vakande ögon över båtar mm. Dessutom att öka utbudet av allmänna kommunikationer.
-att öka tillgängligheten i området med ett trevligt promenadstråk på kajerna och i gränderna mellan husen.
-att utveckla en fungerande husbåtshamn.
-att bli en attraktiv målpunkt ingående i det planerade gång- och cykelstråket utmed kusten från city till Säröleden.
-att bli ett föredöme och inspirationskälla för den fortsatta planeringen utmed Göteborgs älvstränder.


vill Medborgarkraften i Älvsborg, medverka till att planen blir antagen och genomförd.

Medborgarkraften i Älvsborg

Styrgruppen/ Holger Wassgren Arne Person

 

2004 04 30

MEDBORGARKRAFTEN I ÄLVSBORG

BYGGNADSNÄMNDEN
Box 2554
403 17 Göteborg


Angående byggnadslov för
Fiskebäck 765:65 och 765:405 samt Önnered 762:304.
Anläggande av korthåls golfbana (9hål), på mark som enligt
detaljplan delvis är avsedd för trafikändamål.

Medborgarkraften i Älvsborg är av den uppfattningen att byggnadsnämnden skall avstyrka bygglovsansökan med följande motiveringar.

· Förslagsställaren föregriper pågående långsiktiga planering av Fiskebäcks hamn och "tippen".

· Genom att inbegripa trafikområdet i förslaget omöjliggörs den planerade utbyggnaden av såväl Fiskhamnen som den planerade godsterminalen för södra skärgården. Såväl Fiskebäcks Fiskhamn, som Södra Skärgården är klassade som riksintressen.

· Konsekvenserna av en golfbana innebär en strandpromenad med mycket höga staket, vilket tar bort hela frihetskänslan och attraktionsvärdet av att promenera där eller att utnyttja St.Rossö, via någon förbindelse över Eskils kanal.


Medborgarkraften i Älvsborg/

Holger Wassgren, Helene Pedersén, Arne Person

 

2004 04 13

Till
Kommunstyrelsens ledamöter:
Vivi-Ann Nilsson, Susanna Haby, Pelle Berglund, Kjell Björkqvist, Kia Andreasson,
Juhani Kivinen, Jonas Ransgård, Jan Hallberg, Helene Odenjung, Göran Johansson,
Frank Andersson, Ewelina Tokarczyk, Eva Olofsson, Erik Lithander, Endrick Schubert,
Carina Liljesand, Anneli Hulthén, Agneta Granberg
Angående den fortsatta planeringen av Södra Älvstranden

Som planeringen utvecklats till att bli en allmän debatt är det viktigt, att alla dvs inte bara de som får in sina artiklar i Pressen ges möjlighet att framföra sina synpunkter. I en kort tidningsartikel blir det också svårt att redovisa helheten som är så viktig.

Jag skulle vilja förslå att någon av Er motionerar om att lägga ut en hemsida där alla har möjlighet att lägga in sina förslag eller åtminstone få en länk till sitt förslag.
De som inte själva har tillgång till dator och kunskap i webbhantering skulle t ex kunna fråga pensionärsorganisationernas datasektioner om hjälp. De skulle säkert uppskatta en sådan förfrågan. Förslagen skulle, om de blir många och intressanta kunna ställas ut på exempelvis Gustaf Adolfs torg till sommaren, som Susanna Haby föreslog vid ett möte.

Medborgarna skulle få känna sig delaktiga och början till en balans mellan de tre krafterna, konkurrenskraften, bärkraften och medborgarkraften, skulle kunna skönjas och det stora lyftet för Göteborg skulle kunna starta.

I ett av mina förslag, ser jag stora möjligheter att skapa ett fantastiskt Göteborg om medborgarkraften utnyttjas.
Förslaget kan Ni ta del av genom att besöka www.medborgarkraften.com, gå in på Södra Älvstranden och tryck därefter på Fiktiv stadsvandring år 2010,


Hälsningar
Arne Person
Arkitekt SAR/MSA, sekreterare i Medborgarkraften
och webbmaster för www.medborgfarkraften.com

 

2004 04 16

Till
Stadsdelsnämndernas ledamöter

Angående planeringen av Södra Älvstranden

I pressen sker sedan en tid en debatt om hur vi skall gestalta vår innerstad när Götatunneln är klar. Av olika skäl kan inte alla inlägg redovisas där. Bland annat kommer den ”vanlige” medborgarens viktiga synpunkter liksom proffsens djupsinnigheter till korta. De innovativa och ofta riskfyllda lösningarna som ger tillväxt uteblir.

Jag har vädjat till kommunstyrelsens ledamöter att motionera om att skapa förutsättningar så att alla kan bli delaktiga.

Jag vet att stadsdelsnämnderna bara är remissintanser för planfrågor och att många av er därför tycker att gestaltningen av Södra Älvstranden inte berör er stadsdel.

Jag är av motsatt uppfattning.

Södra Älvstrandens utveckling berör i högsta grad ”Stora Göteborg” det vill säga alla Göteborgs stadsdelar. Dess sociala innehåll är väl så viktigt som dess fysiska gestaltning.

Jag ser det därför som mycket viktigt, att ni uppmuntrar stadsdelsborna att bidra med material, som kan gagna den fortsatta planeringen.

På hemsidan www.medborgarkraften.com under Södra Älvstranden / Fiktiv stadsvandring 2010 har jag redovisat ett förslag. Det är avsiktligt avvikande och kanske kontroversiellt i många delar. Men för att få igång en konstruktiv och bred debatt måste någon ”elda” på.
I förslaget sätts de 21 stadsdelarna, de marginaliserade, översiktsplanens tre krafter och regeringens ålderstrappa i centrum. En rättvis stad! Med ett socialt framgångsrikt innehåll, som leder till ett växande välstånd., blir det också lättare att motivera estetiska åtgärder för ökat välbefinnande.

Hälsningar

Arne Person

Arkitekt SAR/MSA
webbmaster i www.medborgarkraften.com


2003 08 13

MEDBORGARKRAFTEN.COM ............Göteborg 2003 08 13


Till
Riksdagspartierna


EMU-VALET OCH MEDBORGARKRAFTEN

Vad betyder ett "Ja" respektive ett "Nej" till inträde i EMU
för medborgarkraftens utveckling i Sverige?

Som representant för medborgarkraften.com har jag fått många frågor om detta.

Synpunkter sänds till styrelsen@medborgarkraften.com

För medborgarkraften.com/Arne Person


PS
Medborgarkraften
Göteborgs kommun införde i sin översiktsplan (ÖP99) begreppet medborgarkraft, som i balans med bärkraften och konkurrenskraften skall vara vägledande för utvecklingen i kommunen.

Västra Götalandsregionen har nu inbjudit till Rådslag för att försöka få dessa krafter i balans.

Alltsedan 1998 arbetar Medborgarkraften i Älvsborg för att från gräsrotsnivå få medborgarna delaktiga i samhällsutvecklingen.

www.medborgarkraften.com syftar till att sprida kunskap om stadsbyggnadsfrågor och medborgarkraft.
DS
______________________________________________________________________2003 03 05
Till Skribenterna i GP
Susanna Haby
Ann-Sofie Hermansson
Gunnar Larsson


Tack för artiklarna i GP!
Era artiklar har uppmärksammats av Medborgarkraften och
omnämns nu under "nyheter" och under vårt debattämne
"dialog- interaktion" på vår hemsida www.medborgarkraften.com.

Medborgarkraften
Vi arbetar, partipolitiskt oberoende, för att få till stånd en balans mellan konkurrenskraft-bärkraft-medborgarkraft.
För detta krävs att alla typer av medborgarkrafter tas tillvara.

Exempel på ej tillvaratagen medborgarkraft:
Den slumrande medborgarkraften,
den egoistiska, (den del som är till gagn för många),
40-talisternas medborgarkraft, som snart kommer att göra sig gällande när de nu successivt går i pension,
invandrarnas som hållits tillbaka samt
ungdomens, som nu i alltför hög grad läggs på destruktiva saker som klotter, vandalism och brottslighet.

Stadsdelen Älvsborg
I stadsdelen Älvsborg, har vårt engagemang i äldreberedningens senior 2005 resulterat i en bra kontakt med såväl stadsbyggnadskontoret som stadsdelsnämnden.
För att få de ovan angivna krafterna i balans måste samhället bli såväl fysiskt, som socialt hållbart, vilket innebär en stärkt roll för stadsdelsnämnden.
Vi arbetar nu med att finna planeringssätt där (som Susanna Haby skriver) människorna sätts i centrum och inte de stora byggjättarna.

Arkitekterna och stadsplanerarna
För detta behövs en ny sorts ledare. Boverket vill ha en starkare byggherreroll, vilket handlar om att arkitekterna får en starkare ställning.
Varför inte anordna en utbildning för medborgarkraftsledare och stadsdelsarkitekter!

Pilotprojekt
På vår hemsida finns nu för Älvsborg en sammanställning av presumtiva utbyggnadsområden för bostäder där seniorboenden kan ingå. En del av dessa skulle kunna bli pilotprojekt för "den nya planeringen."
Som ett led i arkitekters professionaliseringsutbildning, som startar i vår enligt Boverkets rapport kanske Chalmers arkitektursektion skulle vara intresserad att driva ett pilotprojekt.

Den vitala staden
I stället för slumrande sovstäder, kulissarkitektur och sjuka hus kan vi kanske genom att utgå från "medborgarkrafter" få vitala städer med friska hus utan ålderstrappor och oönskad segregation.

Hälsningar

medborgarkraften.com/ Arne Person
e-post styrelsen@medborgarkraften.com
_____________________________________________________________________

2002 08 02
Brev till Integrationsminister Mona Sahlin
Se debatten!

E-post till stadsdelsnämnderna
2002 05 06

Till Stadsdelsnämnderna i Göteborg .................Älvsborg 2002 05 06

Angående storstadssatsningen och demokratifrågorna.
www.medborgarkraften.com vill ge följande stadsdelsnämnder en eloge för
att de arbetat fram en demokratiplan eller ett program för en sådan och att de
på sin hemsida informerar om detta.

Frölunda
Kortedala
Kärra-Rödbo
Lundby
Älvsborg
Örgryte


Orsak till eloge just nu:
Enligt söndagens artikel i GP känner endast 30 procent av de boende i de
invandrartäta stadsdelarna till regeringens storstadssatsning. Ett besök på
stadsdelsnämndernas hemsidor för att se hur långt respektive stadsdel
kommit i demokratiseringsarbetet gav följande resultat.
Ingen av dem som regeringen satsar på redovisar något om sitt demokratiprogram.

Vad beror detta på? Svar till styrelsen@medborgarkraften.com

Besök www.medborgarkraften.com och läs mer om vad vi engagerar oss i!
Under "nyheter" finns länk till vår utredning.


mvh Medborgarkraften / Holger Wassgren och Arne Person

 

 

 

 

Övriga