Protokoll
...Medborgarkraften i Älvsborg

Protokoll
..Ur nämndprotokoll

  Nyheter 28 oktober 2001
.........
sid 1

NYHETSARKIVET!

2001 10 28

FÄRJETRAFIKEN
Ett av oss framtaget färjetrafikkoncept granskas nu av en arbetsgrupp inom
vår styrgrupp samtidigt som samrådsgruppen för Saltholmsgatan tar ställning
till hur de närmast drabbade skall agera.
Som framgår av vår projektsida föreslås i konceptet Färjenäs / Skeppsbron
som två kompletterande terminaler.

Fiskebäcks Företagarförenings skrivelse till Kommunstyrelsen, med bl a vår
underskrift, Redareföreningens och Vänertingets oro över sjöfarten samt
Stadsbyggnadskontorets hemsideartiklar (se utdragen nedan),stärker konceptets syfte.
(Innehållet i skrivelsen till Kommunstyrelsen kommer att redovisas
vid nästa uppdatering)


Allteftersom Norra Älvstranden börjar ta form och befolkas blir artiklarna om
bebyggelsen och trafiken kring älven fler. Nedan följer några

Utdrag ur SBK:s artiklar

UR
Tunnelbana under Göteborg?
Tågtunnel under centrala Göteborg behövs för att krympa avstånden i
Västra Götaland och för att ge Göteborgsregionens invånare ett alternativ
till bilen.

En tågtunnel under centrala Göteborg kan sägas vara nyckeln till att
utveckla järnvägssystemet i Västsverige. En sådan tunnel skulle innebära
krympande tidsavstånd i hela Västra Götaland och en klart effektivare
pendeltågstrafik i Göteborgsregionen. Det anser den ledningsgrupp, som
bildats för att undersöka frågan närmare.............

Ett trafiksäkert och miljöanpassat sätt att möjliggöra fler arbets- och
studieresor är att göra tågtrafiken mer attraktiv. De senaste årens
satsningar på pendeltågstrafik har visat sig vara mycket lyckade, när det
gäller att attrahera pendlarna.....

"Säcken" Göteborgs C är ett problem.
Kapaciteten i Göteborgs Central räcker inte till för att möta efterfrågan.
En tågtunnel under centrala Göteborg, som knyter ihop de olika
järnvägslinjerna i Göteborg är en förutsättning för att få full effekt av
andra järnvägsutbyggnader i regionen...........

En satsning på järnvägsförbindelserna inom Västra Götaland ger regionens
invånare alternativa möjligheter att bo, arbeta, studera och utnyttja sin
fritid på ett trafiksäkert och miljöanpassat sätt...........
– Företagen får fler lokaliseringsmöjligheter och ökade rekryteringsmöjligheter.
En satsning på järnvägsnätet förbättrar också möjligheterna för godstransporterna.

En ledningsgrupp har nu bildats, .............för att inleda arbetet med en förstudie
av en tågtunnel under Göteborg........

UR
Fakta om Götatunneln

Projektet omfattar en väglängd av ca 3 km varav själva tunneln är 1,5 km lång.
Götaleden utformas med tre körfält i vardera riktningen.Den fria bredden i varje
tunnelrör blir totalt 14,25 m. Tillåten hastighet blir 70 km/tim. Tunneldelen består
av två rör med tvärförbindelse på var 150:e meter för nödsituationer.
Vid tunnelmynningarna ingår två trafikplatser, Lilla Bommen och Järntorget.
Dessutom byggs en ny bro över Rosenlundskanalen samt två ventilationstorn
med fläktrum och frånluftskanaler.

Vägobjektet ingår i Göteborgsöverenskommelsen. Byggstart sommaren 2000 och
beräknad färdig 2005. Kostnaden för projektet har beräknats till 2 miljarder
160 miljoner kronor (1998).
..............................................

När tunneln är klar kan delar av Götaleden byggas om till lokalgata.
Här finns då möjlighet att bygga "Kringen", ett annat projekt i
Göteborgsöverenskommelsen. Mer information på Vägverkets hemsida.

UR
Norra Älvstranden byggs vidare!

Tänk dig nästan helt obebyggda ytor lika stora som hela Haga och då talar
vi bara om vad som finns i Lindholmen-Lundbystrandområdet. Lika mycket
outnyttjad yta finns på Eriksberg, i Sannegården och Frihamnen vardera..........

Redan i dag är lika många människor verksamma på Norra Älvstranden som på
de tre storvarven när dessa hade sin högkonjuktur på 1960-talet. Enbart på
Lundbystrand jobbar närmare 3 000 personer redan nu!

TRAFIKEN Norra Älvstranden ska knytas ihop med resten av staden. Det skall
bli lättare att hitta till och från området.
Två trafikmot byggs om - Eriksbergsmotet och Lindholmsmotet - och en bred
allé - Lindholmsallén - ska anläggas, som tar emot trafiken och sprider den
vidare i området.
Norra Älvstranden kommer också att tidigt förses med väl utbyggd kollektivtrafik.
Från början med bussar, på längre sikt spårbunden.

ÄLVEN Kontakten med vattnet ökar. Längst kajerna ska det bli gångstråk och
mötesplatser med intressanta utblickar och soliga hörn.
Som ett led i den ökade tillgängligheten kommer det på sikt att bli fler
färjelägen - och skytteltrafik från Lilla Bommen till Lundbystrand. När
"Kringen" får sin hållplats vid Skeppsbron kanske vi, förutom en hållplats
för Älvsnabben, kan få se skärgårdsbåtar här igen.

UR
Masthuggstorget m.m.


Stadsbyggnadskontoret har i oktober 2001 upprättat förslag till detaljplan
för Masthuggstorget m.m. inom stadsdelarna Masthugget och Stigberget.

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för en upprustning av
Masthuggstorget med anslutande gator och en del av Masthuggsterrassen. .........
F
örslaget finns utställt för granskning under tiden 10 oktober - 6 november 2001....

______________________________________________________________

Läs de fullständiga artiklarna! .......Besök Stadsbyggnadskontorets hemsida.

Se även våra länkar till stadsplanerare och Arkitektkontor på debattsidan.

______________________________________________________________

HSB:s planer att bygga bostäder på Stora Billingen.

HSB redovisar sina planer på sin hemsida. Se HSB

_______________________________________________

Uppdatering av nämndprotokoll.
se nyhetssidan!
_______________________________________________

2001 10 22

Färjetrafikbilderna och Saltholmen- Långedragbilderna från år 1998.
Bilderna finns nu att se under länken Bilder

FÄRJETRAFIKEN

Den framtida färjetrafiken.
Stormötet i Fiskebäck, Fiskebäcksföreningarnas rapport.Medborgarkraftens
egna utredningar, Älvsborgs Egnahemsförenings utredningar och rapporter,
Stadsbyggnadskontorets utredningar och rapporter, Västtrafik-Trafikkontorets rapport
och enkäter i Södra Skärgården m fl är entydiga.
I ett långsiktigt perspektiv är det inte försvarbart att för lång tid framöver binda en
expansiv skärgårds persontrafikterminal och bilparkering till Saltholmen.
Inte heller att överföra problemen till Fiskebäckshamnen och därmed släcka
en stadsdels framtidstro.

Södra Skärgården är en pärla i Göteborg. Trafiken dit behöver inte bli en
belastning för andra stadsdelar om den utnyttjas på ett förståndigt sätt.
Kommunfullmäktiges beslut för ca 10 år sedan om persontrafikterminalen på
Saltholmen får inte bli en belastning för kommande generationer och en källa
till en alltmer segregerad stad. Beslutet måste därför omprövas.
Ett lateralt, dvs ett förutsättningslöst, tänkande i frågan krävs.

Trafikmyndigheternas rapport presenterar ett förslag som grundats på kortsiktiga förutsättningar,
men som trots detta kan det leda till en långsiktig lösning om det kompletteras med ett tillämpat forskningsprojekt.

Se under Projekt , under Reservat, Vattenhål och Mötesplatser.

Höghus i city
Ur GP 18 oktober
"Riv Gasklockan och bygg ett höghus"
Riv Gasklockan. Det föreslår Kjell Björkqvist (fp) i en motion till kommunfullmäktige.
Han ser framför sig ett ett höghus, kanske med en roterande restaurang på toppen, med en blandning av kontor, hotell och eventuellt bostäder.Se debatt under Höghus och Vattenhål

SJÖFARTEN

Vänertinget oroas över sjöfarten.
Ur GP den18 oktober.
Regering och riksdag måste medverka till satsningar i och kring Vänern.
Det anser landshövdingen i Värmland, som är djupt oroad över handelssjöfartens
nedgång på Vänern.
Se debatt under Sjöfarten på älven.

Sjöfarten kan lösa trafikkaos.
Ur GP artikel 13 augusti.
Trafikkaoset på vägarna kan mildras utan dyra investeringar i infrastruktur.
Frakta godset sjövägen i stället för på lastbil, anser Sveriges redareförening.
Se debatt under Sjöfarten på älven.

RESERVAT

Reservat
Ur GP 21 oktober
Lång väg kvar till den gränslösa staden
Staden är närhet mellan skillnader, inte olika grupper i olika områden.
Ändå är det just avgränsade områden, segregation snarare än integration,
enklaver eller reservat, som kännetecknar den moderna staden.
.................Ja, man kunde rentav hävda att den traditionella staden blivit
ett reservat i den moderna; för turister och långlördagar och ett och annat
kalas ligger den där som en klimp i den utspädda stadssoppan.
(sign: Claes Caldenby)
Se debatt under reservat
professor i arkitektur,Chalmers

VATTENHÅL UTMED ÄLVEN

Ett nytt ämne redovisas nu under "debatt".
Detta med anledning av ett flertal artiklar under senare tid om bristerna i den
moderna staden.
Medborgarkraftens ambitioner att bl a med hjälp av våra dåligt utnyttjade vattenvägar
lösa stadsbyggnadsproblem innebär bl a, att utmed vattenvägarna också upptäcka och
skapa vattenhål som kan gagna framtidsstaden, som kan gagna ett närmande mellan skillnader.
(Se debatt under Vattenhål

_nästa sida_

Föregående sida

Senaste nyheter

_________________________________________________