Protokoll
...Medborgarkraften i Älvsborg

Protokoll
..Ur nämndprotokoll

  Nyheter 02 april 2002
.........
sid 1s

NYHETSARKIVET!

2002 04 02


Fiskebäcksbrev
Fiskebäcks Företagarförening har skrivit och mottagit brev. Läs!

P-däcket på Saltholmen
Ev information idag i byggnadsnämnden.

Pedagogen
Byggnadsnämnden kan för första gången ta formell ställning till det nu omarbetade
förslaget till detaljplan för Nya Pedagogen. Om politikerna ger klartecken kommer
förslaget sedan att ställas ut för allmänheten innan det går vidare till komunfullmäktige
som till sist avgör.Se för övrigt under debatt.

Bevakning av färjetrafikupphandlingen
Brev har översänts till v ordf Roland Rydin i trafiknämnden som väckt frågan
om alternativa lösningar av färjetrafik in till centrum med en begäran om fortlöpande
information samt bevakning så att inte erforderligt experimenterande omöjliggörs.

MIÄ:s synpunkter på Fiskebäcks hamn
Synpunkterna är nu ute på remiss till styrgruppens aktiva.

Vasastaden, detaljplan för kvarteren 1-9
Den 3 april skall synpunkterna vara inne.
Med anledning av det stora kulturhistoriska värdet vilket framför allt konstitueras av
att området är så väl bevarat ägnar hemsidan speciellt intresse för denna och kommande
detaljplaner inom området. Under de senaste 60 åren har endast två byggnader rivits.
Enligt genomförandebeskrivningen bör ytterligare fastigheter grundförstärkas.
Planförslaget innehåller rivningsförbud.
Fastighetsägarna kan i vissa fall kräva ersättning av kommunen om de inte får riva.

För intresserade finns en länk under uppbyggnad från
debattsidan Vasastaden till "Grunderna, en tillbakablick.

Veckans bild
"GP-artikeln som fick fastighetsägaren att tänka om".
Med anledning av detaljplanen för kvarter i Vasastaden
och de kvarstående problemen.

2002 03 28
Insändare om Fiskebäcks hamn
Se under debatt Fiskebäck

Trafikljusen vid korsningen med spårvägen vid Hinsholmen
Sedan några dagar har ljusen övertäckts.
Ljusens placering innebar risk för missuppfattning.
Medborgarkraften med flera har därför begärt att trafikkontoret skall
vidta åtgärder.


2002 03 27
Insändare och artiklar om Saltholmen
Se P-däcket

 

2002 03 13
Utställning av detaljplan
Bevarande av stenstadskvarteren 1-9 mellan Vasagatan, Vasaplatsen,
Haga Kyrkogata och Parkgatan inom stadsdelen Vasastaden.
Sista dagen för skriftliga synpunkter är den 3 april 2002.
Handlingarna finns att läsa på Stadsbyggnadskontorets hemsida.
Se även debattämnet Vasastaden.

2002 03 13
Stiftelsen Göteborgs stenstad
Möte hölls på Göteborgs Universitet med gästföreläsare
och efterföljande diskussion.
Se även debattämnet Vasastaden.

Ny veckans bild
Nätverk med öppna ögon och ljuspunkt.

2002 03 12
Detaljplan för före detta Lyckholms bryggeriområde.
Se debattämne City: Höghus
och inlägg.

2002 03 08
Information från Stadsbyggnadskontoret Distrikt Väster.
Byggnadsnämndens ledamöter kommer att få information om inlämnade
synpunkter på bygglov för provisoriskt p-däck på Saltholmen antingen
den 2 april eller den 16 april. Beslut i ärendet kommer att tas tidigast en månad därefter.
Ett mycket stort antal synpunkter är inlämnade.

Veckans bild
Med hänsyn till det stora intresset för Fiskebäcks hamn och området för
planerade bostäder
där, ligger förra veckans bild kvar.

Medborgarkraften i Älvsborg
För nytillkomna besökare rekommenderas att ta del av senaste
resonemang om hur nätverket ( nätverken) skall arbeta för att nå målet,
att erhålla långsiktigt hållbara lösningar.
Ett samarbete med byggnadsnämnden och berörda stadsdelsnämnder, liksom med övriga
befintliga och nya nätverk inom Älvsborg och i andra berörda stadsdelar såsom Styrsö
och Lundby är en nödvändighet.

Se under debattämnet: Medborgarkraft?

2002 03 05
Mötet den 5 mars på Fiskebäcksskolan för information
och diskussion om Fiskebäcks hamn.
Minnesanteckningar från mötet kan läsas under protokoll.
GP bevakade mötet genom ett personligt färgat inslag den 6 mars.

ÖP99 har överklagats.
ÖP99 som antogs av fullmäktige i december förra året har ännu inte vunnit laga kraft p g a överklagande. Miljökraven uppfylls inte.

Golfverksamhet inom Färjenäsområdet
Planerat bygglov för provisorisk golfverksamhet inom föreslaget strategiskt
belägna område för godhantering ( Närhet till Motorväg, järnväg och hamn) upprör.

2002 03 03
Medborgarkraften i Älvsborg: Förtydligande!
Med hänsyn till bl a programsamrådet avseende utvecklingen av Fiskebäcks hamn
om vilket vi skall yttra oss, finns det anledning att förtydliga vad vi avser med
medborgarkraften i Älvsborg.
Se under debatt. Medborgarkraft?

2002 02 20
Beslut i stadsdelsnämnden 19 jan.
Nej till provisoriskt parkeringsdäck vid Saltholmen.
Se vidare under p-däcket

Ny veckans bild
Nya bostäder inom Fiskebäcks hamnområde?

 

__________________________________________


Nästa sida!

Föregående sida

Senaste nyheter


....................