Protokoll
...Medborgarkraften i Älvsborg

Protokoll
..Ur nämndprotokoll

  Nyheter 05 juni 2002
.........
sid 1

Allmänt
Tillkommande besökare på hemsidan som önskar kontinuerlig
information om viktigare uppdateringar
maila till styrelsen.
Informera dina grannar som inte har tillgång till internet!

NYHETSARKIVET!

Senaste nyheter!

2002 06 05
GPNÄRA Väster onsdag 5juni.
Ta del av tidningen! Flera artiklar om Saltholmen och färjetrafiken.

2002 06 04
Bostäder och badplats vid stora Billingen
Informationsmötet i Församlingshemmet, Älvsborgs kyrka, Hagens Kapellväg
Se anteckningar från mötet!

Dialogplaneringen har spelat ut sin roll. Den interaktiva planeringen tar vid.
Dvs medborgarkraften, genom t ex Medborgarkraften i Älvsborg och egnahemsföreningarna här i Älvsborg och de folkvalda påverkar varandra. HSB kommer säkert att vinna på detta planeringssätt här vid Stora Billingen. Mötet gav tydliga signaler på att en fortsatt planering på traditionellt sätt inte kommer att bli framgångsrik.Det sociala perspektivet i den senaste översiktsplanen har sitt berättigande.

Intresset för planfrågor är stort bland allmänheten.
Stämningen var god tack vare det trevliga och sansade framförandet, vilket bådar gott för det
fortsatta arbetet.

...................................................__________________

Meddelande från Fiskebäcks Företagarförening.
Föreningen har haft ett stort antal möten med myndigheter och politiker för att nå en acceptabel lösning på förbättringar i Fiskebäcks Fiskhamn och skärgårdsstrafiken som berör samtliga företag och fisket. Se Fiskebäck.

2002 05 29
P-däcket på Saltholmen
Ärendet bordlades till augustimötet.Se p-däcket

Bostäder och badplats vid Stora Billingen
Samråd! Se debatt!
Medborgarkraften i Älvsborg har erhållit remisshandlingar från
stadsbyggnadskontoret för synpunkter.

Skärgårdstrafiken
GPNÄRA inlägg. Se debatt!

Veckans bild
Ny bild!

2002 05 24
Skärgårdstrafiken
GP-artikel och ett par inlägg i GPNÄRA Väster. Se debatt
Ärendena tas upp i trafiknämnden på måndag den 27 maj.

E-post till stadsdelsnämnderna
Medborgarkraften.com utreder. Redovisning om någon vecka.

2002 05 22
Medborgarkraftens organisation och verksamhet
På begäran har införts utförligare uppgifter om vår verksamhet och organisation.
Delar ur vår rapport till Byggmadsnämnden angående Saltholmen - Långedrag
har valts.Se Brev och rapporter!

2002 05 21
För kännedom har medborgarkraften erhållit stadsbyggnadskontorets
tjänsteskrivelse till byggnadsnämndens sammanträden den 28 maj.
Vad stadsbyggnadskontoret föreslår att byggnadsnämnden skall besluta finns att läsa
under
p-däcket.

E-post till stadsdelsnämndernas förtroendevalda.
Styrelsen har tagit initiativet till att utreda om e-posten till våra förtroendevalda når fram och
hur demokratiarbetet fortlöper i stadsdelarna. Vi kommer att presentera resultatet inom kort.

2002 05 18
Bostäder på Stora Billingen
Se debatt

Bostäder till de hemlösa
Se debatt


2002 05 13
SDN-Askim har demokratiplan
Nämndsekreteraren meddelar:" Vår nämnd antog en demokratiplan förra våren
och har sedan dess öppna SDN-sammanträden med ett förmöte.
I våra verksamheter har vi brukarråd med föräldrar och anhöriga.
Demokratiplanen har vi valt att skicka ut med vår tidning till alla hushåll.

Vi har en hemsida med en debatt med invånarna men vi har valt att inte
lägga ut demokratiplanen där."


2002 05 08

Hastighetsbegränsningen på Vässingsö
När hastighetsbegränsningen genomfördes på Saltholmsgatan informerades om
att denna begränsning även gäller för anslutande smågator. Alla har inte varit överens
om detta. En del "experter" menar att det i så fall krävs zonskyltar.
Medborgarkraften har kontaktat handläggaren på trafikkontoret igen som vidhåller
att de gjort rätt. Polisen är av samma åsikt.
(Anm. Zonskyltarna som vissa vill ha finns inte längre.Reglerna har ändrats.)

SDN- Gunnared informerar på sin hemsida om ungdomssatsningen.
Se under debattämnet ungdom.

Härlanda stadsdelsnämnd har demokratiplan.
Stadsdelsnämnden har meddelat att de redan i juni 2000 fastställde sin demokratiplan.
Den har tidigare funnits under aktuellt på deras hemsida. Den har nu åter lagts ut där.
Läs!

Stadsbyggnadskontorets information om p-däcket för byggnadsnämnden.
Se under nämndprotokoll.

2002 05 06
Artikel i GP om storstadssatsningen
Se debattämnet storskaliga bostadsområden.

www.medborgrkraften.com utredning om SDN och demokrati.
Se utredningen under medborgarkraft.

Mail till stadsdelsnämnderna.
Mailet har införts under länken Brev till myndigheter i vänsterspalten.
Det tar upp www.medborgarkraften.com utredningen.

Veckans bild
Med hänsyn till de aktuella demokratifrågorna och storstadssatsningen har
bilden, som redovisar innebörden av medborgarkraftens logo
valts.
Veckans bild!

2002 04 30
Demokratiprogrammet för SDN Älvsborg
Stadsdelsnämnderna har kommunstyrelsens uppdrag "att utforma
demokratiprogram och att årligen utvärdera dem med syfte att öka
demokratin i stadsdelen."

På sökordet demokratiprogram för SDN finner
nätets söktjänster följande stadsdelar.
Bergsjön, Frölunda, Älvsborg och Örgryte.

Läs SDN-Älvsborgs demokratiprogram som i pdf-format!

2002 04 28
Restriktioner för biltrafiken

SDN -Styrsös vision av Saltholmen som en gigantisk parkeringsanläggning och stadsbyggnadskontorets påbörjade utredningar med avsikt att förhindra en sådan
utveckling kan tyvärr, om vi inte ser upp, resultera i en kortsiktig kompromisslösning,
som innebär negativa konsekvenser för såväl Långedragsområdet som Fiskebäcks hamn.
Av denna anledning har delar av GP:s artikel från den 11 mars införts under debattämnet
Vision Lundby. För Norra Älvstranden krävs det vissa restriktioner för biltrafiken, säger
Lennart Löfberg. Det gäller säkert inte bara för det området.. Kan Vision Lundby:s idéer
vara till gagn för en långsiktig lösning av skärgårdstrafiken?
Se artikeln och om Vision Lundby!

2002 04 26
Ur SDN Älvsborgs snabbprotokoll från nämndmötet 16 april
Fiskebäcks hamn: Nämndens skrivelse
Demokratiprogram: Om programmet


2002 04 24
Sista dagen för skriftliga synpunkter utställd detaljplan för
Pedagogen är den 7 maj 2002. Kontakter

Med anledning av GPNÄRA Västers artikel onsdag 24 april
Politiker på öarna får kritik
GPNÄRA skriver:
Tyck till! Tycker du att du når fram till politikerna i din stadsdel?
Lyssnar de på vad du har att säga?
________________________
Skriv debattartikel eller delge medborgarkraftens styrelse dina erfarenheter. Brevlåda!

2002 04 21-22

Extra, p-däcket
Beslutet om p-däcket dröjer.
Stadsbyggnadskontoret skall först utreda om det behövs något och partierna skall resonera internt.

Hur skall p-platserna fördelas inom området Saltholmen-Långedrag? Hur skall Saltholmen disponeras? Hur skall Långedragsområdet disponeras? Vad kan medborgarkraften bidra med?
Hur går det med den långsiktiga planeringen?

Älvsborgs Egnahemsförening har gjort en trevare enligt GPNÄRA för att få till stånd ett samarbete med SDN Styrsö men fått nej.
GPNÄRA vill få igång en debatt.
En arbetsgrupp inom kommunen för Långedragsområdet kommer snart igång.
För att tillmötesgå GPNÄRA har under "extra" på startsidan några artiklar och länkar sammanställts för att underlätta för dem som vill delta i debatten.
Se extra!

Veckans bild
Så kan det gå!

2002 04 17
SBK- information
1) P-däcket:
Klas Svanbom har för byggnadsnämnden redogjort för sin sammanställning
av, inkomna synpunkter. Möte med Parkeringsbolaget skall ske.
Målsättningen
är att finna en effektivare parkering och därigenom ändå erhålla lika många p-platser
som eftersträvas utan att behöva bygga ett p-däck.T ex genom dubbelutnyttjande,
minska antalet fasta platser och besöksplatser, differentiera taxan, låta vissa
parkera i Långedrag osv.
Tidplan: Detta ärende kommer att ta lång tid. Alla partier vill först debattera i
partierna innan beslut fattas.

2) Långedragsudden- Inre Hinsholmskilen.
SBK har träffat Higab och nytt möte är bokat i maj då det skall diskuteras hur man
skall gå vidare.

3) Ängholmen
a. Fastighetsdomstoel har fastställt att bron skall gälla, dvs inte färja.
b. Ägaren till varvstomten har övergivit planerna på bostäder. Tomten avses
att användas för varvsverksamhet med bryggplatser och båtuppläggning.
Detaljplan för detta kommer förmodligen inom kort.

2002 04 15
Svar från Roland Rydin angående brev om skärgårdstrafiken.
................Tack för meddelandet. Mitt förslag kommer att beredas inom trafikkontoret
och Västtrafik. Jag kan inte säga något om tidplan. Möjligheterna att realisera förslaget är nog till stor del beroende vilka merkostnader det blir fråga om.
Bästa hälsningar
Roland Rydin


2002 04 12
Inlägg i GP Nära
Vattenvägarna är en tillgång. Angående personterminalen för skärgårdstrafiken

Medborgarkraften i Älvsborg inlämnar sina
synpunkter på Program för Fiskebäck.
Se debatt

Graffiti: Anders Berg, professor Konstfack, m fl uttalar sig i SVT
........"
men det som händer i det offentliga rummet, att vara att föra oväsen,
att provocera oss, att locka oss till någon slags reaktioner och på det sättet
så fyller graffitin en viktigare funktion än den här sortens retoriska offentliga
utsmyckningar som stan dräller av."
Läs mer under klotter!

Detaljplan för kvarter i Vasastaden
Under debattämnet "City:Vasastaden" finns nu en länk till Grunderna, en tillbakablick

Kartor
Lantmäteriets alla gamla kartor digitaliseras.
En länk till deras hemsida har lagts in under länkar.

 

__________________________________________


Nästa sida!

Föregående sida

Senaste nyheter


....................


 

 

 

 


 

Brev till myndigheter