.......

 

 

 

...........

 


...

...

 

.
.
Nyheter 26 september 2002
.

 
  Allmänt
Tillkommande besökare på hemsidan som önskar kontinuerlig
information om viktigare uppdateringar
maila till styrelsen.
Informera dina grannar som inte har tillgång till internet!
 
 

NYHETSARKIVET!

2002 09 26
P-däcket på Saltholmen
SDF Älvsborg har som remissorgan för detaljerad översiktsplan för Donsö överlämnat förvaltningens tjänsteutlåtande till nämnden för beslut.
Se under P-däcket Eller stadsdelsnämndens hemsida!

2002 09 23
Medborgarkraften.com:s yttrande till byggnadsnämnden
Se debatten under höghus! Som bilaga sändes enkätsvaren.

2002 09 18
Grönområden
Nytt debattämne initierat av debattartikel i GP 14 september.
Se artikeln!

Gårda om några år?
Se förra veckans bild!


2002 09 17
Kontorshus i Gårda:Enkäten
Utdrag av hittills inkomna synpunkter se debatten.

2002 09 17
Kontorshus i Gårda
Från Örgrytes hemsida.
Förslag till yttrande angående kontorshus i Gårda.
Förslag till beslut:
Stadsdelsnämnden Örgryte föreslås besluta, att som eget yttrande över Program för detaljplan för kontorshus vid Södra Gubberogatan översända förvaltningens tjänsteutlåtande till byggnadsnämnden samt

att därvid avstyrka byggandet av ett högt kontorshus vid Södra Gubberogatan.

Örgrytes stadsdelsförvaltning

2002 09 16
Ur GP- artikel om höghuset i Gårda
Rädsla för förändring hindrar utveckling
Se debatten!

2002 09 15
Arkitekturens Hus: En ny mötesplats för samtal om staden
Se debatten under ämnet Arkitekturens hus och tyck till!
En startlokal i Göteborgs stadsmuseum blir en första mötesplats och knutpunkt för nätverk och information.Verksamheten bygger på att så många som möjligt deltar, visar upp sig, väcker frågor och utmanar.
Arkitekturens Hus skall finnas och engagera sig överallt i regionen.

Medborgarkraftens mötesplatser
Det ökade intresset för delaktighet i samhällsutvecklingen kommer att innebära att de lokala mötesplatser vi hittills erbjudits inte kommer att förslå.
Såväl vid diskussionerna om ny bebyggelse vid Stora Billingen som på Långedragsudden, inre Hinsholmskilen och Saltholmen har mötesplatser omnämnts.
Interaktonidén, som finns redovisad i medborgarkraftens Rapport 1C till byggnadsnämnden våren 2000 är ett exempel.
Tyck till!

2002 09 14
Arkitekturens Hus invigs på kulturnatta
Medborgarkraften inbjuds att medverka i Arkitekturens Hus.

Borgerliga vill se över ö-buss
Det är stökigt vid färjeterminalen på Saltholmen.
Se debatten!

Debattartiklar om Ungdomshus
Se debatten under Ungdom!

2002 09 10
Detaljplan för kvarter inom Vasastaden är antagen
Se debatt Vasastaden


Fp vill öppna skola för alla
Se debatten under mötesplatser

Medborgarkraftens frågor om höghus i city
Nu på flera stadsdelsnämnders hemsidor


2002 09 08
Mer liv i hamnen

GP artikel som ger stöd får en av medborgarkraftens visioner om färjetrafiken.
Se debatten under vattenleder och kust.

2002 09 07
Veckans bild
Planeringssätt. Se tidigare veckans bild!

Hemsidans enkät och ytterligare synpunkter om skyskrapor.
Se Höghus!

2002 09 05
Skyskrapor i centrala Göteborg
Debattsidan har kompletterats.Se Höghus!


2002 09 01

Debatten om Kulturhuset i Torslanda fortsätter
Se debatten!
Fundera också på om Älvsborg behöver ett kulturhus eller
möteslokaler för t ex medborgarkraften.
Kan sådant kombineras med övriga påtänkta aktiviteter på Långedragsudden?

Veckans bild
Interaktion/Integration
Början till en studie.Begrunda!
Det är många som ifrågasätter dialogplanering och samförstånd.
Andra former nämns, som interaktiv planering och konfrontativ dialog.
För att medborgarkraften skall utvecklas till en reell kraft måste ett effektivt planeringssätt tillämpas. Hur kan den interaktiva planeringen utvecklas?
Varför ifrågasätts dialogplaneringen och samförståndslösningar?

GP Fria ord 2002 08 31
Till Friaord, GP
Snabbt svar på

Hur påverkar nya former av politiskt engagemang demokratin? Göteborgs översiktsplan har infört det nya begreppet medborgarkraft.
I stadsdelen Älvsborg har begreppet tolkats på sådant sätt att det ger alla
medborgare möjlighet att på ett tidigt stadium medverka i samhällsplaneringen. Förfaringssättet, som finns redovisat på medborgarkraftens hemsida ger övning i att inte enbart se till sitt eget bästa utan att i samverkan söka långsiktigt hållbara lösningar. Det ger bl a övning i att respektera mångfald, arbeta partipolitiskt oberoende och att se de stora
probemen i världen. Strukturen medger att de enskilda medborgarnas idéer och kraft kan tillvaratas och leda till en i tiden fungerande demokrati.
Arne Person

Nästa sida!

Föregående sida

Senaste nyheter

...Protokoll
.....Medborgarkraften i Älvsborg

...Protokoll
....Ur nämndprotokoll

...Brev till myndigheter

.......