.......

 

 

 

 

 


...

...

 

.
.
Nyheter 18 januari 2003
.

 
 Allmänt
Tillkommande besökare på hemsidan som önskar kontinuerlig
information om viktigare uppdateringar
maila till styrelsen.
Informera dina grannar som inte har tillgång till internet!
 
 

OBS! Har du synpunkter på seniorboenden i Älvsborg
skriv till styrelsen@medborgarkraften.com

NYHETSARKIVET!

 

...Bildspel

...Protokoll
.....Medborgarkraften i .
.... Älvsborg

...Protokoll
....Ur nämndprotokoll

...Anteckningar


...Brev till myndigheter

...Mail

...Brev: Övriga

GP-artiklar i orginal se www.gp.se


2003 01 18
Veckans bild
Vattenkonst Se tidigare veckans bild!
Med anledning av bl a utställningen "Försvinn om du är fattig" på Frölunda kulturhus. Se nedan.

World Social Forum
I nästa vecka startar World Social Forum i Porto Alegre i Brasilien.
Även Frölunda kulturhus ska ha ett socialt forum. Helgen den 1 och 2 mars är politiker, företag och fackföreningar inbjudna till diskussion. LO och TCO har visat stort intresse för frågorna.
Aida Ghardagian säger: Vi har paketerat allting. Människor kan köpa Coca Cola-burkar men har inte rent vatten att dricka.

2003 01 15

Vårt framtida Långedrag
Medborgarkraften i Älvsborg arbetar nu med att klargöra hur Långedrag - Saltholmsområdet bör planeras för att komma medborgarna till gagn på ett så bra sätt som möjligt nu och i framtiden.
Med anledning därav har en speciell avdelning på hemsidan under Vårt framtida Långedrag ordnats där tyckanden förslag och visioner kommer att presenteras. Det aktuella seniorboendet är en av de aktuella frågorna.
Se Vårt framtida Långedrag

Seniorboende
Pensionärsföreningarna i Älvsborg skriver till SDN-Älvsborg
De gör en gemensam vädjan till politiker och tjänstemän om att alternativa kvarboendeformer för seniorerna i Älvsborg kan ordnas.
De skriver:"Genom att tillskapa fler bekväma seniorbostäder med god tillgänglighet, kommer fler att ha möjlighet att bo kvar hemma längre."
och hemställer om att SDN-Älvsborg tar initiativet till ett sammanträffande under januari månad.
Vid denna träff bör möjligheterna till en snabb utbyggnad av äldreboendet diskuteras.

SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Bostäder, parkering m m
vid Kastellgatan - Risåsgatan (del av Skansberget)

Annons 15 januari 2003
Se forum! och Kalendarium

Snick Snack
Inbjudan från Föreningen för samhällsplanering, FFS i Väst
FFS vill medverka till att vidga diskussionen om staden, människorna och framtiden. Vi gör det genom SnickSnack!
Välkommen
torsdagen den 23 januari klockan 17.15 till infosalen i kv.Traktören
.
Se kalendarium!

Veckans bild
Fyra bebyggbara områden Se
tidigare veckans bild!

2003 01 09
SENIORER
Ur Boverkets
Hur bor morgondagens äldre?

slutsatser
Senior 2005 konstaterade i sitt delbetänkande att det är slående hur lite morgondagens och dagens äldre i Sverige planerar för sitt framtida boende.
Se seniorer!

Veckans bild
Solnedgång: Långedrag Se
tidigare veckans bild!


Artikel i GP 2003 01 08
Fler sovplatser för hemlösa öppnas
Ingen har frusit ihjäl men vintern slår hårt mot de hemlösa.
I Göteborg finns dock snart fler sängplatser än någonsin.

Se hemlösa!

2003 01 07
Till styrelsen 2003 01 05
Äldreplan för
de västra stadsdelarna i Göteborg 2003
.
Kommentarer till informationen på hemsidan.
Nämndprotokollet från den 10 december
har måst skriva om.
Majoriteten i Nämnden antog Planen, men de borgeliga lämnade in en protokollsanteckning med kommentarer och Pensionärsrådet har inlämnat en skrivelse Dnr 0169/02 - 2002-10-18.

Se forum/seniorer/Iinlägg

2002 12 31
Veckans bild
Vårt framtida Saltholmen?
Se
tidigare veckans bild!

2002 12 22
Veckans bild

SKÄRGÅRDSCENTRET
Med anledning av nya försök att lösa problemen i
Långedrag visas ett av de mindre populära
idéförslaget från enkäten 1998. Se
tidigare veckans bild!

2002 12 17

Ur VTG - Upphandling båttrafiktjänster 2002:1 - Göteborg
Trafikoptioner: Södra skärgården - paket 1


A. Ytterligare kvällstur

B. Sommartrafik Skärgården -
Norra Älvstranden - Centrum

C. Helårstrafik Skärgården -
Norra Älvstranden - Centrum

D. Utökad och samordnad
kvällstrafik måndag-lördag

Se Trafiken till skärgården/Optioner


ur GP artikel 2002 12 17
Enig nämnd säger nej till skyskrapan

Se Höghus!

...men byggplaner för Skansberget går vidare.
Byggnadsnämndens majoritet valde i går som väntat
att gå vidare med förslaget.
Se Skansberget!


2002 12 14
Bevarandeplan för gamla hamnen i Långedrag har påbörjats
(Källa: Boende i området)

Tätortsnära naturområden
Från informationsmötet den 12 december:
GF konsult redovisade preliminärt förslag till
"Värdefulla tätortsnära naturområden"
.
Det nya förslaget planeras att vara färdigt den 1 mars.
Det preliminära förslaget kommer att läggas ut på Länsstyrelsens hemsida .
http://www.o.lst.se/projekt/tatortsnatur.

Veckans bild
Med anledning av aktuella diskussioner
om
Långedragsområdets framtid

Vinnande bild vid utfrågningen under Nya Varvets dagar 1998.
Bilden!

2002 12 11
Ur GP 2002 12 11
Många tummar ned för skyskrapa i Gårda.
Den omdiskuterade Gårdaskrapans öde är av allt att döma avgjord.


Ur GP artikel

Olika syn på underjordiska p-garage
Underjordiska parkeringsgarage bidrar till en levande stad, hävdar moderaterna. Men i miljöpartiets och vänsterns ögon är rapporten där sex nya p-anläggningar föreslås snäv och idéfattig.

Det är dags för fler parkeringsanläggningar i centrala staden, konstaterar byggnadsnämnden i en rapport beställd av kommunstyrelsen...
Se under trafik!

2002 12 10

Från nämndmötet; SDN - Älvsborg
Stadsdelschefen informerar:
Billingen
SBK ha nu sammanställt synpunkterna som överlämnas till byggnadsnämnden. Beslut i februari eller mars. Om planen godkännes kommer den att ställas ut.
Fiskebäck
Ärendet vilar tills den nya byggnadsnämnden tillträtt. Denna får ta ställning till hur man skall gå vidare. Beslut kommer formodligen inte att föreligga före sommaren.
Regionalplanen för äldreomsorgen med stadsdelens tillägg
Godkändes efter önskemål om att stryka ett par meningar i tillägget som rörde behov om ny tjänst.
Budget för 2003
De borgliga blocket hade inlämnat protokollsanteckningar och avstod ifrån att rösta. Budgeten antogs efter vissa justeringar vad gäller redovisade indragningar.

Måldokumentet för 2003

godkändes


Fastställande av Måldokument 2003
vid SDN_Älvsborgs nämndmöte 10 december

Ur förslag till beslut
STADSDELSFÖRVALTNING ÄLVSBORG
Den politiska viljeinriktningen för stadsdelens arbete
Vi vill skapa en stadsdel där medborgarnas engagemang är en naturlig del av all verksamhet. Vi menar att aktivt medborgarskap kan utvecklas inom alla områden. Ett sätt kan vara att skapa mötesplatser där frågor av principiell karaktär eller stort allmänintresse kan diskuteras.
Se dokumentet i pdf format?


2002 12 09
GP Artikel
Västtrafik kan ta över den bohusländska färjetrafiken
Se forum under ämnet Trafiken till södra skärgården

Veckans bild
Seniorer ( Med anledning av SDN-Älvsborgs fastställande av
regional plan för äldreomsorgen i väster.) Se
tidigare veckans bild!

Ur GP Debatt 2002 12 05
Därför behövs fler naturreservat

Se naturområden! Se kalendarium nästas möte på länsstyrelsen

Ur GP fria ord 3 dec 2002
Demokratiska grundvärden har raserats
Se inlägg!

2002 12 06
Möte om Långedragsområdet
Nimbus hade tagit initiativet till mötet. Medborgarkraften deltog med
fyra personer för att diskutera ett förslag till utnyttjande av såväl Långedragsudden som inre Hinsholmskilen.
Representanter för Higab som äger marken på Långedragsudden och Arkotek AB + hifab, som tagit fram ett idéförslag redogjorde för bakgrund och förutsättningar.
Beslut fattades att vi gemensamt skall söka framkomliga vägar för att komma fram till en lösning. Kontinuerlig information om ärendet kommer
att ske här och på debattsidan.

Godstrafiken till södra skärgården
Entreprenör för arbetena i Fiskebäck är nu utsedd.

Regionalplan för äldreomsorgen i väster
Fastställande vid nämndmötet den 10 december.
Valda delar ur äldreplanen och senior 2005 finns under ämnet seniorer på debattsidan.

Nästa sida!

Föregående sida

Senaste nyheter


.......