.......

 

 

 

 

 


...

...

 

.
.
Nyheter 22 febr 2003
.

 
 Allmänt
Tillkommande besökare på hemsidan som önskar kontinuerlig
information om viktigare uppdateringar
maila till styrelsen.
Informera dina grannar som inte har tillgång till internet!
 
 

OBS! Har du synpunkter skriv till
styrelsen@medborgarkraften.com

...Bildspel

...Protokoll
.....Medborgarkraften i .
.... Älvsborg

...Protokoll
....Ur nämndprotokoll

...Anteckningar


...Brev till myndigheter

...Mail

...Brev: Övriga

GP-artiklar i orginal se www.gp.se

 

NYHETSARKIVET!

2003 02 22

Artikel i GP 2003 02 21
Nej till byggplaner på Skansberget
Miljönämnden säger nej till fortsatt planering för byggande på Skansberget.
Se Skansberget!

Ur debatt GP 21 februari 2003
Ta inte död på Järntorget
Marknadskrafter hotar att förstöra miljöns särprägel
Se forum!

2003 02 21
Ur
Meddelande nr 20 2003 02 15
från Fiskebäcks Företagarförening

Se utdraget!

Ur
SDN-Älvsborgs snabbprotokoll från mötet den 18 februari
Övriga ärenden

Pensionärsföreningarna Linje 9, Västerträffen och SPF Nya Älvsborg har lämnat in en skrivelse i vilken föreningarna lyfter fram behovet av boende för äldre i stadsdelen. Nämnden instämmer i skrivelsen och anser att även om nämnden inte har direkt ansvar för byggnadsfrågor är det väsentligt att ge älvsborgsborna stöd inom nämndens möjligheter.

På förslag av ordföranden beslutar nämnden att ge stadsdelsförvaltningen i uppdrag att snarast arrangera ett möte mellan intressenter i syfte att klargöra förutsättningarna för och möjliggörandet av seniorbostäder i stadsdelen. Som ett första steg kommer nämndens presidium att bjuda in Göteborgs stadsbyggnadskontor och Fastighetskontor.

2003 02 18
Utredningen om mail till stadsdelarna har nu avslutats.
Se resultatet:


2003 02 16

Veckans bild
kaos/quinta essentia Se tidigare veckans bild!

2003 02 15
Presumtiva seniorboenden i Älvsborg
En sammanställning redovisas nu under länken
seniorboenden på startsidan.

2003 02 10

E-post till
Medborgarkraften/arbetsgruppen för seniorfrågor
samt till SDN-Älvsborg och SBK
Seniorboende/äldreboende i Älvsborg/
Förslag till handlingsplan

Se under seniorer/inlägg!

Tätortsnära naturområden
Utredning om allmänhetens kännedom om uppdraget.
Se utredningen!

Den demokratiska processen i Göteborg
Se forum under demokrati!

Veckans bild
Var är restaurangen?

2003 02 06

P-däcket på Saltholmen
Kommer förmodligen upp på SDN-Älvsborgs nämndmöte den 18 februari.

Slutrapport från den nationella utvärderingen
av storstadssatsningen.
"På rätt väg?" heter slutrapporten som kan hämtas hem som pdf.fil
från integrationsverket.se

Se mer under Storskaliga bostadsområden.

2003 02 03
Slutledning grundat på några artikelutdrag ur Arkitekten. av AP
En kursändring mot ett mer bärkraftigt samhälle är nödvändig. För detta krävs en demokratisk dialog, där vi tillsammans bygger visioner om framtiden. En första förutsättning för en sådan dialog är att det finns vardagliga mötesplatser. Det bärkraftiga samhället handlar inte bara om ekologi. Den sociala hållbarheten är en förutsättning för all annan hållbarhet.

Byggprocessen från planering, där medborgarna avlyssnas, till färdig produkt bygger på kunskap i alla led.
Om kunskapens värde omsattes i kronor och öre för de olika leden skulle man få en fördelningskurva som skulle visa att medborgarnas och planerarnas insatser har ett stort värde. Trots detta ansamlas pengarna hos dem som är ansvariga för byggfel, höga priser, svart arbetskraft och karteller. Det engagemang som boende och samhällsplanerare visat vänds till frustration.
Nu är inte tid för vare sig avvaktan eller misslyckanden. Allmän skärpning. Nu måste de underskattade ut på banan. Medborgarkraften, bärkraften och konkurrenskraften måste komma i balans.

Utdragen


Den globala miljön
Norge har föreslagit att en vetenskaplig "panel" för globala miljöförändringar skall tillsättas. Detta för att hjälpa politiker att fatta beslut om den globala miljön.
I nästa vecka kommer detta att diskuteras på ett stort ministermöte i Nairobi arrangerat av UNEP (FN:s miljövårdsprogram.) Se www.unep.org.

Ur GP:s artikel
24-timmarsmyndighet fjärran dröm.
Bara sex av 10 kommuner använder internet för bastjänster. Stadskontorets riktlinjer för 24- timmarsmyndigheten är långt i från verklighet.

2003 01 31
Tätortsnära naturområden
Från informationsmötet den 30 januari.
Se under anteckningar.

Ur arkitekten januari 2003
Byggkommissionen:
Allmän skärpning och starkare arkitekter
-Att stärka byggherrerollen handlar om att arkitekterna får en starkare ställning. Det sa Boverkets generaldirektör Ines Uusmann när den av regeringen förra vintern tillsatta byggkommissionen, efter ett par månaders försening, presenterade sitt betänkande.
" Skärpning gubbar!" lyder titeln på kommisssionens rapport, som i sin kartläggning av byggbranschen bekräftar att den är extremt mansdominerad och karaktäriseras av sjukdomssymtom som allvarliga byggfel, höga priser, svart arbetskraft och karteller...
Arkitekters professionaliseringsutbildning, som startar i vår tyder på att en starkare arkitektroll ligger rätt i tiden, och är väl förankrad inom arkitektkåren.

3D-lag nytt bränsle i stadsplanedebatten
Den djupt rotade uppfattningen att en fastighet är knuten till den mark den står på har sitt stöd i 1 kap 1§ första stycket i jordabalken, där det står att "fast egendom är jord och denna är indelad i fastigheter." Denna uppfattning måste förändras om den nya lagen om tredimensionell fastighetsbildning, 3D-lagen, träder i kraft den första juli i år. Enligt den kan nämligen fastigheter bildas i luften. Gränser mellan fastigheter ska kunna dras både vertikalt och horisontellt. Det handlar om ett helt nytt sätt att tänka både i planering och i husbyggande... Kan förändringarna skapa möjligheter till ett mer dynamiskt stadsbyggande?

2003 01 31
Veckans bild
Apropå 3D-lagen "Märklig byggnad"

2003 01 27
Veckans bild
Aspholmen. Så blev det! Se tidigare veckans bild!

2003 01 24
Billiga lägenheter i Fjällbo Park
Arkitekttävling avgjord. Det är en tvåstegstävling.
Förslagen finns att se på Arkitekturens Hus under en månad
.

2003 01 23

Angående seniorbostäder i inre Hinsholmskilen
Från medborgarkraftens möte med förslagsställarna.
A
rbetsgruppens synpunkter på förslaget redovisades. Vi framförde en önskan om att dess för och nackdelar för Älvsborgsborna blev bättre belysta.

Mötesdeltagarna enades om att Hifab och Arkotek nu förankrar förslaget hos pensionärsföreningarna och hos några nyckelpersoner i kommunen.
____________________________
Rekommendation:
Begrunda Funderingar kring seniorboende i Älvsborg
samt illustrationerna på Arkoteks hemsida:

Maila din uppfattning till medborgarkraftens styrelse.

Sprid detta meddelande till dina grannar!

2003 01 22

Ur SVT1 granskning
Granskning av gruppboendet Milstolpen
Bl a fick Barbro Westerholm och Lars Enqvist ge sin syn på dagens äldreomsorg. Se inlägg seniorer

2003 01 21
Fria ord GP
Äldre vill inte bo kvar hemma i ensamhet
Kommunens ansvariga framför nu uppfattningen att alla äldre vill bo kvar i sina hem.
Se inlägg seniorer

2003 01 20
Funderingar kring seniorboende i Älvsborg
Inlägg i debatten om seniorboendet

Se seniorer!

 

Nästa sida!

Föregående sida

Senaste nyheter


.......