.......

x

 

 

............

 

 

 


...

...

 

.
.
Nyheter 12 december 2003
.

 
 Allmänt
Tillkommande besökare på hemsidan som önskar kontinuerlig
information om viktigare uppdateringar
maila till styrelsen.
Informera dina grannar som inte har tillgång till internet!
 
 

OBS! Har du synpunkter skriv till
styrelsen@medborgarkraften.com

NYHETSARKIVET!

Senaste nyheter!

2003 12 27

KUNGSPORTSAVENYEN
GP 27 december 2003:Referat!


debattartikel i GP 2003 12 27
"Dags för arkitekttävling om södra älvstranden"
Referat: forum!


2003 12 22
Veckans bild
"Hus för Hus"
Stadsbyggnadskontorets bok om husen i city.

2003 12 18
"TELIAHUSET" KVARTERET STORSEGLET
Representant från medborgarkkraften deltog i ett möte angående programmet
för ny detaljplan för kvarteret Storseglet.

Koncept till Program för detaljplanering av
Kvarteret Storseglet 2003-11-27
Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret Distrikt Väster delades ut.
Se delar ur detta!

Hus för Hus i Göteborgs stadskärna
Så heter stadsbyggnadskontorets nya bok på 600 sidor. Pris 350 kronor.
Den sälj på Stadsmuseet och i kommunhuset Traktören.

Saltholmsgatan
Samrådsgruppen för Saltholmsgatan gör nu en uppföljningsstudie av genomförda hastighetsbegränsande åtgärder på Saltholmsgatan samt studerar hur gruppen skall
arbeta vidare.

Södra skärgården
Representanter för Medborgarkraften har haft ett möte med ledningen för trafikgrupperna ute på öarna. Vi kommer under vintern att kontinuerligt informera om utvecklingen och kalla till diskussionsmöten om så erfordras.

2003 12 15

Veckans bild
"Kontakten mellan Kvarnberget och Älvstranden"

HISTORIK: PACKHUSKAJEN
Olof Thomassons förslag, från 1970-talet, till betongdäck över
Götaleden utmed del av Packhuskaje
n.

Se kortfattad beskrivning med bilder!

2003 12 07

Veckans bild
"De förstenade på skärvallsberget"


Ombyggnaden av Teleskolan
Den 9 december kan byggnadsnämnden anta programmets inriktning för ombyggnaden av Teleskolan, vilket innebär att nästa steg blir samråd med alla berörda innan förändring av detaljplanen är aktuell.

2003 11 30
Restaurang Långedrag
Under " Vårt framtida Långedrag" finns nu på introduktionssidan länkar till etablissemang på Långedragsudden. Bl a till Restaurang Långedrag.

Veckans bild
"gloria över Vässingsö"


2003 11 26
Fiskebäcks hamn
Senaste dagen för överklagan av miljödomstolens dom var den 25 november.
Miljödomstolen har meddelat att följande överklagat domen.
Göteborgs kommun, Donsö företagarförening + skärgårdsgruppen.

Fiskebäcks Företagarförenings informationsmöte
till föreningar, förvaltningar och kommunala
myndigheter den 25 november
Programet innehöll bl a orientering om nuläget om miljödomstolens
dom- orientering om beslut och konsekvenser.
Det informerades bl a också om en EU-ansökan och om stöd och kontakter
med regeringen.
Övrigt om Fiskebäcks hamnen se länkar längre ned på denna nyhetssida!

2003 11 23
"Vårt Göteborgs" allmänna röstning på
hur trafiken skall lösas utmed Skeppsbron
En röst med synpunkter!

Skärvallsberget
Förbättrad tillgänglighet önskas
Bilder från berget

Veckans bild
Jubeleumsutställningen och Skeppsbron
Se Skeppsbron 1860
och den imponerande ångbåtsbryggan!

GP 2003 11 23
"Byggnadsnämnden tar inte sitt ansvar"
Det råder ett kompakt motstånd mot byggnation på Skansberget.
Läs referat: forum!

Demokratin flyttar ut på nätet
Se Forum under demokrati i Sverige!

2003 11 16
Tätortsnära naturområden
Göteborgs kommun har i sitt remissvar till Länsstyrelsen bl a framfört,
att områden såsom Södra Älvstranden
"ska hanteras utanför programmet".
Se forum!

Veckans bild
"Skärvallsberget"
En besökare på hemsidan har synpunkter på de få och
dåliga promenadstråken inom bergsområdet mellan Hinsholmskilen och Fisebäck.

Synpunkter på tillgängligheten till våra grönområden? Maila till styrelsen!

2003 11 14
NYHETER FRÅN DATAINSPEKTIONEN
-------------------------------------------------------------------------
Information krävs om forskning kring bostad och hälsa

Uppgifter om 6,5 miljoner svenskar kommer att ingå i ett
forskningsprojekt där man vill analysera hur bostadsområdet
påverkar individernas hälsa. Datainspektionens styrelse har
nu fattat beslut om hur personuppgifterna får behandlas och
kräver att de registrerade ska få information om
forskningsprojektet. En fördjupad studie på individnivå i
södra Storstockholm strider mot personuppgiftslagen.
Läs mer på <http://www.datainspektionen.se>


2003 11 10
Veckans bild
Apropå pågående utställning i Pannhuset; Röda Sten.
"Glasigt"

2003 11 06

Ur
Information november 2003
från Fiskebäcks Företagarförening

Om bl a ett informationsmöte i slutet av november samt en redogörelse för
Södra skärgårdens trafikgrupps förslag till lösning av färjetrafiken till södra skärgården.

Se vidare forum/ Fiskebäcks hamn/ Informationen / Södra skärgårdens trafikgrupp

2003-11-05
Fraktterminal i Fiskebäck.
Miljödomstolens domslut

Se forum/Fiskebäcks hamn

2003 11 03

Äldreberedningen Senior 2005 slutbetänkande
Slutbetänkandet överlämnades den 31 november till socialminister Lars Enqvist.
Pressmeddelandet och medborgarkraften.com:s tidigare redogörelse för Senior 2005 se forum under seniorer!

Betänkandet inkl. bilagedelar och kortversion kommer inom kort att finnas tillgängliga på regeringens hemsida.

Veckans bild

Apropå den nya ljustavlan på Saltholmsgatan.
"sänk farten "

Nästa sida!

Föregående sida

Senaste nyheter

 

...Bildspel

...Protokoll
.....Medborgarkraften i .
.... Älvsborg

...Protokoll
....Ur nämndprotokoll

...Anteckningar


...Brev till myndigheter

...Mail

...Brev: Övriga

GP-artiklar i orginal se www.gp.se

 

 

Nästa sida!

.......