.......

x

 

 

............

 

 

 


...

.....Åter startsidan!

 

.
.
Nyheter 28 oktober 2004
.Senaste nyheter

 

 

 Allmänt
Tillkommande besökare på hemsidan som önskar kontinuerlig
information om viktigare uppdateringar
maila till styrelsen.
Informera dina grannar som inte har tillgång till internet!
 
 

OBS! Har du synpunkter skriv till
styrelsen@medborgarkraften.com

NYHETSARKIVET!

Senaste nyheter!

Ur GP referatet från debatten.2004 10 28
Unga idéer om staden i framtiden
Se forum/Ungdom!

Veckans bild
"höststämning på Saltholmen"

2004 10 25

Veckans bild
"betraktare"

Veckans bild
"vildvin i blått"

2004 10 14

Angående Södra älvstranden och artikeln i söndagens GP
Norra Älvstranden Utveckling AB, VD Lars Ivarsson
Läs under mail!

Medborgarkraftens synpunkter på flytbryggor vid Saltholmen
Se forum!

2004 10 13

GP-artikel av AS 2004 10 13 (referat)
Utseendet viktigare än antalet våningar
Förslaget om höghus och hela det nya bostadskvarteret
kommer nu att skickas ut på samråd.

GP-artikel av AS 2004 10 13 (referat)
Majoritet vill riva Friggagatan
Funkishusen längs Frigggatan ser ut att komma
att rivas för att ge plats åt studentlägenheter i 7-9 våningar.
Bakom beslutet står hittills bara två partier s och fp.
GP-artiklarna i orginal se www.gp.se

2004 10 11

Seniordagar i Älvsborg 2004 10 11-14
Planerad byggnation i Älvsborg

Se forum seniorer!

GP artiklar av SA
om hörnet vid residenset (Referat)
Artiklarna handlar meningsskiljaktigheterna om hur trafiken skall ledas utmed Skeppsbron.
Majoriteten (s, v och mp) är för spårvagn utmed vattnet och att operalänken får vänta.

Operalänken kommer att kosta 75-100 miljoner kronor. De nödvändiga detaljplanerna och den järnvägsplan, som krävs också för spårvägsbyggen, hinner inte bli klara innan 2006.

GP reportage
om Lars Ivarsson och Södra älvstranden
Se forum!
GP-artikeln i orginal se www.gp.se

Veckans bild
Se bilden!

2004 10 09

Ny restauranganläggning i Långedrag
Ärendet bordlades vid Higabs styrelsemöte den 30 september
och tas åter upp den 25 oktober.

Medborgarkraftens ståndpunkt är mycket viktig för utgången.
Vi hoppas att medborgarna skall kunna få en utförligare redogörelse
för alternativens konsekvenser och möjligheter att tycka till innan definitivt beslut tas.

Mail från FFS
Staden - i ungas ögon, en utställning på Göteborgs Stadsmuseum.
Vernissage imorgon, lördag, kl 12.

I slutet av oktober anordnar Kulturförvalningen tillsammans med
Arkitekturens Hus och Stadsmuseet en debattkväll om hur barns och ungas
röster kan tas tillvara i planeringsprocesser och liknande, mer info
kommer hälsar Mie Svennberg, arkitekturkonsulent, Göteborgs Stad
Kultur Barn och ungdom 031-61 50 36 mie.svennberg@kultur.goteborg.se
Se ungdom!


Gång-och cykelbro över Göta Älv
Ur dagordning for byggnadsnämndens möte den 12 oktober:
31/18 Detaljplan för gång- och cykelbro över Göta älv.

Bron är tänkt att gå från kasinot till Cityvarvet. En svängd bro med en stor och en mindre öppning.

2004 10 03
Detaljplan: Fiskebäcks hamn; bostäder.
MIÄ:s synpunkter på samrådshandlingen.

Life in the Urban Landscape
Tips från Centrum för byggnadskultur
I månadsskiftet maj/juni 2005 kommer den internationella konferensen
Life in the Urban Landscape att hållas i Göteborg.

Formas arrangerar tillsammans med 7 medarrangörer: Boverket,
Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Sida, Miljödepartementet,
Chlamers och Norra Älvstranden Utveckling AB. Konferensen kommer att
samla ca 500 forskare, praktiker, politiker, NGO's m fl från hela
världen. Deadline för abstracts är den 15 oktober (om drygt 2 veckor).
För ytterligare information se www.urbanlife2005.com.

Veckans bild
"trasproletärer"

Artikel ur nr 3 sept 2004 älvstranden
Norra ävstranden ska utveckla den södra
Kommunstyrelsen har nu beslutat att det blir Norra Älvstranden Utveckling AB.
I beslutet sägs också att kommunen ska fortsätta att stimulera en öppen debatt
och finna former för inflytande när det gäller stadsutvecklingen på Södra Älvstranden.
Referat!

Artiklar ur nr 3 sept 2004 älvstranden

Älvstrandsmodellen ger eko
Ledarartikel
av Birgitta Palmgren. Referat!


Promenad vid vattnet längs hela Älvstranden

Snart finns det ett sammanhängande promenad- och cykelstråk alldeles vid vattnet längs hela Norra Älvstranden. Från Lundbyhamnen till Färjenäs.
Läs referat!

Nyheter om Norra Älvstranden finns på
www.alvstranden.com och www.lindholmen.se


2004 09 27

Veckans bild
Nya Varvet
Nya verksamheter i västra hamnen!

2004 09 22

Ur
Meddelande nr 27 från
Fiskebäcks Företagarförening
Se forum under Fiskebäcks hamn
Då de planerade bostäderna i hamnen omnäms i
meddelandet anges ånyo länken till sidan här:
Fiskebäcks hamn, bostäder
Tidigare handlingar
Ur aktuell samrådshandling

2004 09 20

Förhandsbesked om Långedrags nya restaurang
Många undrar hur planeringen för den nya restaurangen fortskrider.
I dag kan vi ge följande förhandsbesked:
Under en längre tid har två förslag med olika inriktning och storlek studerats.
En av förslagställarna har nu meddelat att Higab:s styrelse den 30 september skall ta ställning till hur bolaget skall gå vidare i planeringen.

Veckans bild
"förstenad glädje"

GP FRIA ORD
Forskningscenter hellre än lyxbostäder

Se Södra Älvstranden! GP-artikeln i orginal se www.gp.se

2004 09 19
artikel i GP

Brett intresse för uppbyggd kungsladugård.
Läs referatet under forum:Övrigt
GP-artikeln i orginal se www.gp.se

Kort om beslutsprocessen för Amf 4 i Göteborg
Se forum: Övrigt

Nej till Lidl i Grimmered
Se NÄRHANDEL OCH TORGEN

Debatten om älvstranden fortsätter
Se forum!

Veckans bild
"Inhägnad spårvagn"

2004 09 07

Fiskebäcks hamn, bostäder
Ur samrådshandlingen


Flytbryggor vid Saltholmen
Läs under Forum/Långedrag


2004 09 04

Veckans bild
"Så som i himmelen"
Femtio år gammal GT:bild.
"Kay Pollak saluterar fotbollsmål med trumpet
och skapar hög stämning bland publiken
"
Med anledning av Kay Pollaks film "Så som i himmelen"
där ett barns dröm om att musiken skall öppna människors
sinnen, blir verklighet.

2004 09 01

Södra älvstranden
Fler inlägg refereras!


Veckans bild
"den tjuvaktiga skuggan"

2004 08 26
GP 2004 08 26
Lidl stöter på motstånd i Älvsborg
Se forum/närhandel

Ur GP DEBATT augusti 2004
Exploatera inte miljön vid Landsarkivet

Läs referat under Forum/City:Vasastaden
GP-artikleln i orginal se www.gp.se

2004 08 25
veckans bild
"stad vid vatten"

2004 08 23

Södra älvstranden
Sammanfattning
av aktuella artiklar +förslag till artikel


Artikel i GP av Ulf Nyström refereras
Dålig debatt om älvstranden
Göteborgs politiker överens - förnyelsen kommer att dra ut på tiden
GP-artikeln i orginal se www.gp.se

GP LEDARE 2004 08 23
LÅT VISIONÄRER BYGGA PÅ KAJEN
Referat: Se Södra Älvstranden
GP-artikeln i orginal se www.gp.se

GP
Uppdrag: SÖDRA ÄLVSTRANDEN
GP har gett ledande Göteborgsarkitekter i uppdrag att
ta fram visioner för Södra älvstanden.
GP-artikeln i orginal se www.gp.se

Ur Arkitektur nr 5-2004
Spiralens riktning
Se under Södra Älvstranden!

2004 08 20
Bostäder vid Fiskebäcks hamn
Byggnadsnämnden har gett klartecken till samråd om förslaget till detaljplan.

Ur artikel i GP 2004 08 09
Företagskuvöser ska hjälpa nya företag att gro
På fem år har Göteborg fått sex inkubatorer -
de kan bidra till hundratals nya jobb på sikt.

Läs referat under forum / Svenskt näringsliv!
GP-artikeln i orginal se www.gp.se

204 08 17

profilområdet
Business in S
ociety
Handelshögskolan i Göteborg
Referat av GP-artikel 2004 08 01
De hemlösas supportrar

Beteenden
Referat av GP-artikel
2004 07 27
Lyckad på ytan - men förtvivlad inuti
GP-artikelni orginal se
www.gp.se

2004 08 16

Södra Älvstranden
Referat av artiklar i GT och GP


Veckans bild
"nätverksmöte"

2004 08 08
Veckans bild
"nätverksgenombrott"

Veckans bild
"nätverksbarriär"

2004 08 07
Södra Älvstranden
Referat av GP-artikel
Skapa downtown vid älven
GP-artikeln i orginal se www.gp.se

2004 07 25

Veckans bild
Graffitiutställning på Röda Sten

Veckans bild
Långedrag vid solnedgång

Veckans bild
Nytt hus utmed Talattagatan

Veckans bild
Nytt hus utmed Regattagatan

2004 07 04
Saltholmens Räddning?
Flytande p-brygga kan bli lösningen på trängseln
Se byggnadsnämndens beslut vid mötet 20004 06 08!

Seniorboenden i Björnekulla
Fastighetsnämnden beslutade vid sitt möte 2004 05 03:

Markanvisning till Seniorgården för markbostäder och stadsvilla
vid Östra Skärvallsgatan i Älvsborg
Godkänns

Se skissen under Björnekulla på sammanställningssidan!

Rivning av fastighet utmed Torgny Segerstedtsgatan
Fastighetsnämnden beslutade vid sitt möte 2004 04 05
Rivning av byggnad inom fastigheterna Älvsborg 655:480 och 655:483,
Torgny Segerstedtsgatan
Godkänns
Se foto på sammanställningssidan över seniorboenden!

Veckans bild
Ny byggnad utmed Saltholmsgatan

-----------------------------------------------------------

204 06 27
Referat av artiklar iGP
Avenyn: Problemgata eller paradstråk med potential?
Avenyn - problem och glädjeämne
Fläckad paradgata
Se Forum!
GP-artikeln i orginal se www.gp.se

Referat av GP-artikel 2004 06 17
Är du smidig lilla vän?
Av Kaj Granath
Läs referatet!
GP-artikeln i orginal se www.gp.se

Ur GP 2004 06 11
"För lågt, för högt..."
GP-läsarna om höga hus och förtätningar av staden.
Läs referat: forum!
GP-artikeln i orginal se www.gp.se

2004 06 25

Pressmeddelande 25 september 2003
Miljödepartementet
Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt

Regeringen beslutade idag om en ny förordning om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt.
Beslutet är ett led i arbetet med att uppfylla miljökvalitetsmålen.
Målet med förordningen är att utöka och förbättra den lokala naturvården.

Förordningen innebär att statliga bidrag kan ges till en eller flera kommuner för att genomföra naturvårdsprojekt.
För att få bidrag ska projektet, ur ett lokalt perspektiv, bidra till att uppfylla de miljökvalitetsmål som beslutats
av riksdagen. Projektet ska också innehålla åtgärder inom till exempel områdesskydd, vård och förvaltning av
områden eller arter, kunskapsspridning. Det finns bara möjlighet att få bidrag till utökade och nya satsningar på
lokal naturvård.
Regeringen hoppas att lokala aktörer deltar i arbetet med att ta fram nya naturvårdsprojekt.
Frågor om bidrag ska prövas av länsstyrelsen.

Miljömålen
Når vi miljömålen?Vem gör vad?Läs mer!

Ur protokoll från mötet 2004 06 14
Södra Älvstranden;
Fastighetsnämndens:s Yttrande över motioner
( Jan H Nilsson till KS)
( C Antonsson o L Boethius till KS)

Veckans bild
"Fraktal"

2004 06 21
Veckans bild
"Grinden"

Veckans bild
"seniorbostäder"

2004 06 14

Långedrags retaurang; en kavalkad
Se bilderna och tillhörande text!

GP 2004 06 14
Nya hus kan byggas vid Skanstorget
Läs referat forum!

2004 06 10

Seniorboende i inre Hinsholmskilen
Möte om skiss på bebyggelse utmed Saltholmsgatan daterad 2004 06 09.
Beslut: Skissen skickas över till fastighetskontoret. Se skissen och tyck till!

Referat av artiklar i GP 2004 06 10 resp 2004 06 08
"Kvarteret en extrem miljö"
"
Grönt ljus för skrapa"
Se Forum!
GP-artikeln i orginal se www.gp.se

Veckans bild
Stadsvandring utmed Hinsholmskilen
Se bilden!

2004 06 06
Fria ord i GP 2004 06 06
Ett 30-våningshus passar inte i Gårda.

Läs referat!
GP-artikeln i orginal se www.gp.se

GP- artikel
Grafitti - från klotter till skön konst

Grafittikonst som för samman människor visas
och skapas i Begsjön just nu. Läs referat!
GP-artiklarna i orginal se www.gp.se

2004 06 05
Dags att dela på skärgårdstrafik?
referat av ledarartikel i GP 2004 06 05

2004 06 04
GP artikel
Saltholmens Räddning
Flytande p-brygga kan bli lösningen på trängseln
Läs referat Forum!
GP-artikeln i orginal se www.gp.se

Artikel i GP 2004 06 05
"
Högt hus hellre vid Ullevi än här?"
Referat!
GP-artikeln i orginal se www.gp.se

2004 05 27

Program för
Handel vid Grimmeredsvägen - Kungstensmotet
Samrådsmöte
Läs anteckningar från mötet. Forum under närhandel!
Dina synpunkter kan du skicka via vår brevlåda!

Ny restaurang på Skutskär( Långedragsudden)
Frågor har ställts om intresset för en sådan fortfarande är lika stort som när Medborgarkraften behandlade frågan för några år sedan. Skicka era synpunkter på bland annat storlek, innehåll och inriktning mm via vår "brevlåda".

Brev till byggnadsnämnden från Stadsbyggnadskontoret
Utskriftsdatum 2004-05-25
Planerade och pågående byggprojekt i stadsdelen Älvsborg

Läs brevet!

Veckans bild
"Fråga:Budgeten väger tyngre än lagen eller?
Svar:...................................................... "
Se bilden! och komplettera den med ditt svar!


GP-artikel onsdag 26 maj
Hus på Skansberget blir aningen mindre

Läs referat under forum /Bostäder vid Skanstorget!
GP-artikeln i orginal se www.gp.se


2004 05 23

GP- artikel 2004-05-23
"Vägplaner döms ut"
Läs referat!
GP-artikeln i orginal se www.gp.se

GP- artikel 2004 05 13
Så här skulle Poseidons skrapa i Gårda kunna se ut.
Läs referat under forum/ Höghus!

GP- artikel
Nya Södra älvstranden föll mellan kommunala stolar
Läs referat under Forum/ Södra älvstranden!

Ny Långedragsrestaurang på Skutskär
Två alternativa lösningar utreds.
Beslut om vilket alternativ som kommer att förverkligas
kommer förmodligen inte förrän i augusti.

Seniorboenden i Älvsborg

1.Björnekulla Äng
Östra Skärvallsgatan/Björnekulla Äng har godkänts av Fastighetsnämnden
och vandrar vidare i detaljeplanearbete på SBK.
Planen kan ses under Seniorbostäder!

2. Inre Hinsholmskilen
Ansökan om Planändring av nuvarande naturmark vid Hinsholmskilen Älvsborg,655:91 och / eller 655:14 (Eventuellt inkluderat 855:129), har av Pensionärsrådet i Älvsborg inlämnats till Fastighetsnämnden.
En första skiss på hur området skulle kunna disponerats har redovisats för bl a Medborgarkraften i Älvsborg.

Tillgängligheten till våra grönområden
Två personer ur medborgarkraftens maillista har invalts i ÄEF:s styrelse. Avsikten med detta är bland annat för att skapa ett samarbete mellan organistaioner och stadsbyggnadskontoret för att få till stånd bättre tillgänglighet till våra grönområden samt en sammanhängande gång- och cykelförbindelse utmed kusten från Röda Sten till Fiskebäck.

2004 05 08
Ur
Meddelande nr 26 från
Fiskebäcks Företagarförening

Se Fiskebäcks hamn på forum!

Veckans bild
Krafter i konflikt II

Veckans bild
Krafter i konflikt

2004 05 06
Program för
Handel vid Grimmeredsvägen - Kungstensmotet

Samråd: Se Forum under närhandel!

Veckans bild
Höghusromantik

2004 04 30
Fiskebäck 765:65 och 765:405 samt Önnered 762:304.
Angående byggnadslov för anläggande av korthåls golfbana.
MIÄ:s skrivelse till byggnadsnämnden
.


Veckans bild
Förvånad pojk

2004 04 25

Ur GT 2004 04 25
Lilla Manhattan
Läs artikeln!

Brev till
Kommunstyrelsens ledamöter samt till stadsdelsnämnderna
om planeringen av södra älvstranden.
Breven

Veckans bild
Golfbana på "tippen" i Fiskebäck

2004 04 18
Korthåls golfbana på tippen i Fiskebäck
Till byggnadsnämnden har inkommit ansökning om bygglov som innebär
avvikelse från gällande detaljplan för: Anläggande av korthåls golfbana (9) hål,
på mark som enligt detaljplan delvis är avsedd för trafikändamål.
Synpunkter skall vara inlämnade till byggnadsnämnden för 4 maj.
Se veckans bild!

2004 04 13

Södra Älvstranden; Fiktiv stadsvandring 2010
Många vill nu se förslag på helhetslösningar.
Förslaget vill visa att det finns intressanta lösningar,
som inte enbart kan åskådliggöras genom en kort debattartikel i pressen..

Se under Södra Älvstranden.


GP 2004 04 10
"Så kan Avenyn bli paradgata igen"
Läs referat under forum/Kungsportsavenyn
GP-artikeln i orginal se www.gp.se


2004 04 12

GP 2004 04 10
"På spaning efter tillväxt"
Pagrotsky tror att många frön ska ge skörd.

Läs refera under forum /Svenskt näringsliv!
GP-artikeln i orginal se www.gp.se

GP 2004 04 11
"Det krävs djärva grepp vid älven
"
Läs referat under forum!
GP-artikeln i orginal se www.gp.se

Veckans bild
"Balansvågen"

2004 04 06
GP
Bostadshus tar form i Fiskebäcks hamn
Läs referat under Forum/ Fiskebäcks hamn
GP-artikeln i orginal se www.gp.se

Veckans bild
"Skeppsbron 2010"

2004 04 03
GP 2004 04 03
Ny utreding om tågtunnel
Göteborg:
Läs referatunder forum/tågtunnel!

GP-artikeln i orginal se www.gp.se

2004 03 30
Informationsmöte
Detaljplan för Fiskebäcks hamn, bostäder
Se forum, Fiskebäcks hamn

Veckans bild
"De 21 stadsdelarna"

2004 03 29
GP 2004 03 29
"Vi måste bevara miljön kring Stora Hamnkanalen
"
Läs referat: Forum!
GP-artikeln i orginal se www.gp.se

2004 03 23

Veckans bild
Hamnbild från Frihamnen


GP 2004 03 19
"Satsa på den södra älvstranden
"
Läs referat forum!
GP-artikeln i orginal se www.gp.se

2004 03 15

Veckans bild
"Gropen II"

GP 10 mars 2004
"Göteborg - årets tillväxtkommun
Har omvandlats till nationell motor"
Motivering: Göteborg har bland annat lyckats omvandla en kommun i strukturkris till en regional och nationell motor.

GP 2004 03 09
"Populärt med båtliv mitt i stan"
GP 2004 03 08
Vision om gästhamn i Stora Hamnkanalen
GP 2004 02 14
"Stora Hamnkanalen kan bli ett nytt Nyhavn"
Referat: forum!
GP-artiklarna i orginal se www.gp.se

Veckans bild
"Gropen I"

GP 2004 03 07
Nu börjar Sociala huset ändra skepnad
Referat: forum!
GP-artikeln i orginal se www.gp.se

2004 03 08

MEDBORGARKRAFTEN, I ÄLVSBORG
Anteckningar förda vid styrgruppsmöte hos Marketex International AB
den 2 mars 2004. Se under protokoll!

2004 03 07
GP 2004 03 07
"Skanstorget har ältats i åratal"

Referat: forum/Skanstorget
GP-artikeln i orginal se www.gp.se

2004 03 06

GP debatt
Göteborgarna är nöjda
Göteborgarnas uppfattning om hur stadsdelsnämndernas verksamhet fungerar.

Referat: forum/stadsdelsnämnderna
GP-artikeln i orginal se www.gp.se

GP
Kommunalrådet Susanna Haby (m)
vill ha utställning om södra älvstranden på Gustaf Adolfs torg.
Referat:forum/södra älvstranden

GP-artikeln i orginal se www.gp.se


2005 03 05
PACKHUSKAJEN
Referat om hur
Lilla Bommen får kontakt med älven

2004 03 04

Veckans bild
Teleskolans blivande huvudentré?
Se bilden!


Tid: kl. 18.30-21.00
Plats: Kårhuset Chalmers, Lokal Ascom och Catella

Medverkande: Kommunalråd Susanna Haby. v ordf.byggnadsnämnden
Bitr. Professor Sten Gromark Chalmers
Sveriges Arkitekter Västra Götaland ordf. Akke Zimdal
Arkitekt Lennart Widén Stadsbyggnadskontoret
Arkitekt Göran Wallin Köpmannaförbundet
Se forum/södra älvstranden


2004 03 02

Referat av tre artiklar i GP mars 2004
Bygg ett mer levande Göteborg
Öppna Göteborgs finrum
Beakta stadens historia vid nybyggen
GP-artiklarna i orginal se www.gp.se

2004 02 29
GP 2004 02 29
"Göteborg behöver fler bostäder"

Referat: Forum/Skansberget
GP-artikeln i orginal se www.gp.se

2004 02 27
GP Fria ord
"Dags att förbättra stadsplaneringen"
Läs referat: forum/ Urban forskning och artiklar
GP-artikeln i orginal se www.gp.se

GP-Gränslöst 2004 01 05
"Idéer som skall förändra världen"
Referat!
GP-artikeln i orginal se www.gp.se

2004 02 25
Hus för hus
1:e antikvarie Gudrun Lönnroth presenterade sin nyutkomna bok
om husen inom Vallgraven och dess historia, i Stadsmuseet.

Uppsnappad fråga till Gudrun Lönnroth: " Varför inte göra en Hus för hus bok om Vasastaden?."
Se under forum/Vasastaden

GP artikel 2004-02-24
"Krokig väg till en blandad stad"
Utan att riva något kan centrala Göteborg byggas en gång till. Men hur ska den nya staden se ut?
Läs referat under forum/urban forskning
GP-artikeln i orginal se www.gp.se

GP Fria ord
"Låt inte hus skymma Skansen Kronan"
Referat: forum /Skanstorget

2004 02 25
Veckans bild
"utbyggnad" .
Apropå programsamråd avseende Teliahuset.

2004 02 20
Metro 2004-02-19
Färjenäs kan bli ny badplats.

Läs referat: Forum/vattenleder och kust

Seniorbostäder i Älvsborg
Representanter för pensionärerna och medborgarkraften uppvaktade den 19 februari ett kommunalråd med anledning av det stora behovet av seniorbostäder i stadsdelen.
En närmare redogörelse för mötet kommer att ske vid nästa styrgruppsmöte.


2004 02 18
Södra älvstranden
Iinbjudan till offentligt samtal om södra Älvstranden, som anordnas
av Moderaterna i Göteborg.

Medborgarkraften är en är politiskt och religiöst obunden organisation. Den
verkar för god samhällsplanering. När det gäller Södra Älvstranden är det en
aktuell och viktig fråga som är föremål för mycket diskussion.
Vi vidarebefordrar denna inbjudan, på samma sätt som vi tidigare vidarebefordrat
information om seminarierna i ABF:s regi. Medborgarkraften tar inte ställning
varken för eller emot Moderaternas synpunkter i ärendet.

Hur skall vi utforma Södra Älvstranden?
Göteborg 2050- en framtidsvision.

Moderaterna i Göteborg inbjuder till ett offentligt samtal om idealbilden
av Södra Älvstranden.

Dag: onsdagen den 3 mars
Tid: kl. 18.30-21.00
Plats: Kårhuset Chalmers, Lokal Ascom och Catella

Medverkande: Kommunalråd Susanna Haby. v ordf.byggnadsnämnden
Bitr. Professor Sten Gromark Chalmers
Sveriges Arkitekter Västra Götaland ordf. Akke Zimdal
Arkitekt Lennart Widén Stadsbyggnadskontoret
Arkitekt Göran Wallin Köpmannaförbundet

2004 02 17

Bostäder i Fiskebäcks hamn
Vid byggnadsnämndens möte den 17 februari 2004 beslöts
att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att arbeta fram
en ändrad detaljplan för Fiskebäcks hamn.
Ytterligare information om planeringen kommer snarast.

SDN-Älvsborg
Ur rapport 2004-02-16
Rapport om markinventering och byggplaner i stadsdelen Älvsborg.
Se Rapport!


Programsamråd, kvarteret Storseglet
Se under teliahuset!

Meddelande nr 25 från Fiskebäcks Företagarförening
Se under Fiskebäcks hamn

Den militära hamnen Tångudden
Se under Tångudden

2004 02 16
Veckans bild
"bilfri gata"

2004 02 11

GP-artikel 2004-02-06
"Snart klart för största bilpoolen
"
"Sveriges hittills största bilpool, med minst 30 miljöbilar i centrala Göteborg. kommer att drivas av bilpoolsföretaget Sunfleet".
Läs referat: Forum/Trafik!
GP-artikeln i orginal se www.gp.se

Program för
Kvarteret Storseglet vid Redegatan 1 - teleskolans framtida användning
Samråd
Möjligheter att utveckla fatigheten genom ombyggnad eller nybyggnad/tillbyggnad för bostäder, handel, utbildning eller annan kommersiell service diskuteras för närvarande.
Programförslag och samrådsmöte se under forum.

Veckans bild
Apropå klotter

Ledarsidan GP 2004 02 06
"Mera debatt om SDN:s framtid"
Frågan ställs om det går att nå enighet om hur SDN-systemet ska ändras och vilka ambitioner de politiska partierna har.
Det hörs inget från de samtal som förs mellan partiernas ledande företrädare.
SDN-modellen kan ha varit väl tänkt från början men den har misslyckats. Den demokratiska förankringen är dålig och det system som skulle föra väljarna och politikerna närmare varandra och fördjupa demokratin har blivit en svåröverskådlig organisation enligt debattartikel av Jan Hallberg (m). Det är viktigt att väljarna får en chans att hänga med från början.

------------------------------------------

2004 02 04

TRAFIK
GP-Artikel 2004 02 04

"Trög satsning på säker trafik"
Läs referat:Trafik!
GP-artikeln i orginal se www.gp.se

Aktuellt Norra Älvstranden
GP 2004 02 04
Bostäder ersätter evenemang
2000 bostäder planeras i området mot Färjenäs.
Läs referat: Norra älvstranden!
GP-artikeln i orginal se www.gp.se


GP-artikel
"Skador i byggnader kostade 111 miljoner"
Referat: Klotter!
GP-artikelni orginal se www.gp.se

2004 02 01
Färjetrafiken till södra skärgården
Styrelsen har beslutat att anordna ett möte med styrgruppen snarast för att informera och bl.a. diskutera hur samarbetet med södra skärgårdens trafikgrupp skall ske.

Veckans bild
Med anledning av Södra skärgårdens trafikgrupps förslag till lösning av färjetrafiken har en gammal bild åter aktualiserats.
"Öexploatering"

2004 01 26

Samrådsgruppen; Saltholmsgatan
Styrelsen för medborgarkraften i Älvsborg hade kallat samrådsgruppen till möte
den 22 januari. Se Saltholmsgatan!

Veckans bild
Med anledning av resonemangen om förtätning av Göteborg.
"Kairopågöteborg"

2004 01 22

Rädda grönområdet vid Nya Varvet
Älvsborgs Egnahemsförenings debattartikel i GP den 20 januari.
Artikeln!
Uppgifter från informationskälla.
1. Stora Billingen på dagordningen vid Byggnadsnämndens möte den 20 januari

Ärendet bordlades.
2
.
Örnfältsväg
Kommer förmodligen upp i byggnadsnämnden under februari.
3. Bostäder i Fiskebäckshamn
Kommer upp i byggnadsnämnden den 3 februari.

Veckans bild
"hägring"
Med anledning av nytt förslag till lösning av skärgårdstrafiken.


2004 01 05

Nästa veckas bild
"entreprenörerna"
En gammal bild har åter blivit aktuell.

Veckans bild
"samverkan"
Med anledning av nytt förslag till lösning av skärgårdstrafiken.

2003 12 29
Södra skärgårdens trafikgrupp
" Vilka är vi"


Veckans bild
"nätverk"
Med anledning av att nätverket Södra skärgårdens trafikgrupp sökt kontakt med Medborgarkraften.

Nästa sida!

Föregående sida

Senaste nyheter

 

...Bildspel

...Protokoll
.....Medborgarkraften i .
.... Älvsborg

...Protokoll
....Ur nämndprotokoll

...Anteckningar


...Brev till myndigheter

...Mail

...Brev: Övriga

GP-artiklar i orginal se www.gp.se

 

 

 

Nästa sida!

.......