.......

x

 

 

............

x
xx
xxx

 

 


...

.....Åter startsidan!

 

.
.
Nyheter 11 juli 2006
.Till senaste nyheterna!

 

 

 Allmänt
Tillkommande besökare på hemsidan som önskar kontinuerlig
information om viktigare uppdateringar
maila till styrelsen.
Informera dina grannar som inte har tillgång till internet!
 
 

...Bildspel

...Protokoll
.....Medborgarkraften i .
.... Älvsborg

...Protokoll
....Ur nämndprotokoll

...Anteckningar


...Brev till myndigheter

...Mail

...Brev: Övriga

GP-artiklar i orginal se www.gp.se

e

 

OBS! Har du synpunkter skriv till
styrelsen@medborgarkraften.com

NYHETSARKIVET!

Göteborgsbilder av Arne Person på Google earth och Panoramio!


2006 07 11

Veckans bild
"Götatunneln invigs"

Demokratin i Göteborg
I flera GP-artiklar ifrågasätts demokratin i Göteborg. Flera medborgargrupper i Dialog Södra älvstranden hör till dem som är negativa.
I artikeln " Över allt svävar Göran Johansson"kan läsas att människor är misstänktsamma mot kommunens ledande politiker. De tror att många beslut görs upp i korridorerna på stadshuset och i informella träffar med näringslivet - och inte i öppna möten där medborgarna har insyn
.

Veckans bild
"Klippan: Silon rivs!"

Kulturstig på Vässingsö
I samband med den detaljerade översiktsplaneringen för
Saltholmen - Långedrag utarbetade
Medborgarkraften förslag
till gångstråk över bergen på Vässingsö.Detta förverkligas nu av kommunen på initiativ och medverkan av Ulla S.
Se text och bilder från området!
Förslag till promenadväg från Majnabbe till Saltholmen och Fiskebäck
...
Ur skrivelse till Länsstyrelsen författad av Ulla Sjöberg

Bilder
Grönområden på Vässingsö

Veckans bild
"kulturstig på Vässingsö"

Veckans bild
"röda tråden III"

Veckans bild
"röda tråden II"

Röda Sten
Stiftelsen Röda Sten informerar om att beslut fattats att tre fasader på Pannhuset inom kort kommer att målas svarta.
Medlemmarna uppmanas att hjälpa till med att ge förslag på hur verksamheten fortsättningsvis skall bedrivas. Seminarier anordnas för att få frågan belyst.

Veckans bild
Med anledning av föreningen Röda Stens vädjan tillkommer veckans bild.
Medborgarkraften som röd tråd i utvecklingen av bland annat konstlivet i Göteborg.

"röda tråden I"

2006 05 25

Mefborgarkraftens synpunkter på samrådshandlingarna
Synpunkter från MEDBORGARKRAFTEN I ÄLVSBORG Göteborg 2006-05-18
Se aktuellt under seniorboenden:Björnekulla!

2006 05 19
Ur GP-artikel AS
Inget beslut om nya snabbfärjan
Kommunen och Västrafik är positiva till en snabbfärja i södra skärgården
.
Läs under forum!

2006 05 09

Heden
En ny planprocess har startat och medborgarna skall få säga sitt.
GP skall hjälpa kommunen med hjälp av medborgarna.
Se forum: Heden


Veckans bild
"HEDEN"

2006 04 29

KV STORSEGLET(f.d. Teliahuset)
Detaljplan för handel och kontor m m
i del av kv Storseglet
Medborgarkraftens synpunkter på Samrådshandlingen

Vasastaden - Lorensberg: Bevarandeområdet
Är det räddat? Skrivelser till några berörda och svar från Anneli Hulthén.
Se forum under City:Vasastaden


Veckans bild
"målaren"

GKSS båthamn Långedrag
Nybyggnad av klubbhus och sophus.
Handlingarna finns utställda under tiden 26 april - 23 maj 2006 på stadsbyggnadskontoret Köpmansgatan 20 mellan 08.00 - 16.00

2006 04 23
Veckans bild
"födelse"

Vasastaden- Lorensberg
Detaljplaneringen av bevarandeområdet fortskrider.
Är området räddat?
Hur är det med uppföljningen av utförda grundförstärkningar?
Vad innebär rivningsförbud för fastighetsägarna respektive allmänheten?
Frågorna är många. En DVD har sänts till några berörda för att väcka debatt.
Se under forum!

Veckans bild
"begrundan"

2006 04 12

artikel i GP 2006 04 11
Göteborgska Storbyggen igång före EM
Se Forum/Höghus!


Veckans bild
Nimbus/Miljönämnden/Grannarna
"berörda grannar"

2006 04 08

Ur
Meddelande nr 35 från
Fiskebäcks Företagarförening
Se forum!

Bostäder vid Östra Skärvallsgatan
Programförslaget är ute på samråd under tiden 5 april -30 maj 2006 och visas på följande ställen:
Stadsbyggnadskontoret Köpmansgatan 20
Stadsdelsförvaltningen Älvsborg Redegatan 9
Öppet hus onsdagen den 26 april kl 17.30 - 19.30 i
Västerträffens lokaler vid korsningen Ängkärrsvägen/Östra Skärvallsgatan
Skriftliga synpunkter till Byggnadsnämnden senast 30 maj 2006

Syftet med detta program är att pröva ändrad användning för en del av grönområdet vid Östra Skärvallsgatan.
Programmet föreslår i detta läge bostäder, avsedda för seniorer, på en del av ett nuvarande grönområde.
Programmet skall ge svar på frågan om det är lämpligt med bostäder på platsen.

Forum!

Gång- och cykelbro över Göta Älv
Fem förslag till lågbro presenteras på stadsbyggnadskontorets hemsida.

Nimbus
Grannarna lämnar in kompletterat överklagande till Länsstyrelsen.
Se Nimbus!

Veckans bild
"snart är det vår"

KV STORSEGLET(f.d. Teliahuset)
Detaljplan för handel och kontor m m
i del av kv Storseglet
Samrådshandling

Informationsmöte onsdag 26 april 2006, kl 18.00
på Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20.

Veckans bild
"stenstaden"

2006 03 28
Nya Restaurang Långedrag eller SjöräddningensHus
Ur systemhandling och bygglovhandlingar
Se under Forum /Långedrag

2006 03 24

Veckans bild
"AJ! AJ! AJ!"

SALTHOLMEN OCH GÖTEBORGS SKÄRGÅRD - förslag till åtgärder
BYGGNADSNÄMNDEN BESLÖT
2006-03-21 ATT GODKÄNNA FÖRSLAGET TILL ÅTGÄRDER
Se forum!

2006 03 11

Saltholmen och parkeringen
Redovisningen den 7 mars för byggnadsnämnden av ett förslag blev uppskjuten.

Nimbus
Grannarnas överklagan av Miljönämndens beslut får kompletteras
och vara inlämnad senast den 5 april.
Planerad kontor/verkstad skymmer för grannar.Bygglovet fördröjs.

Långedrags nya Restaurang
Den 28 februari beviljades bygglov för Restaurang/Kursanläggning på Skutskär.
En utförlig beskrivning av anläggningen kommer att redovisas här om ca en vecka.

Veckans bild
"vintrigt Långedrag"

Veckans bild
"huvud"

Gångsstigar på Vässingsö
I samband med den fördjupade översiktsplanen för bland annat Vässingsö diskuterades gånstigar över bergen. Ulla S utförde en utredning.
Hennes arbete kommer inom kort att förverkligas med hjälp av Park- och Natur.
Vi återkommer under våren med utförligare beskrivning av stigen.
Vår tidigare redovisningen se
Förslag till promenadväg och Vässingsö; Grönområden.

Veckans bild
"Röda Sten"

Miljöprojekt som berör södra älvstranden
Det är hyresgästföreningen V:a Föreningen Mariaplan 1 som driver det.
Fyra personer från Majorna ingår i den nuvarande arbetsgruppen.
(En av dessa är Kjell Mott som ingår i vårt nätverk.)
Projektet har kommit så här långt
1.Stadsvandring Godhemsområdet-Klippan-Röda sten
2. V.13 besök hos Eksta bost.stiftelse(Solenergi mm)
3.Gruppen har fotograferat och tagit fram kartmaterial samt tidsskiss på hela epoken
(Stenåldern i Sandarna-Nya Älvstrandsområdet,som omfattar Nya Varvet-Järntorget)
Det är tänkt att bli en utsällning i olika skyltfönster under september -06.

Veckans bild
"Färgprakt vid Nya Varvet"

2006 02 20

Godsterminal för södra skärgården
Terminalen planeras vara färdig under år 2007

Nimbus
Miljönämndens beslut överklagat till Länsstyrelsen för prövning
-

Veckans bild
"godsterminal i Fiskebäck"

2006 02 08
Veckans bild
"Nimbus"

2006 02 02
Bygglov för ny Långedragsrestaurang inlämnat
Utförligare beskrivning av anläggningen kommer inom kort.

Medborgarkraften inlämnar till SDN Älvsborg synpunkter på Saltholmens framtid
Se under Saltholmen

Veckans bild
Ängholmsgatan

2006 01 26
Regeringen gav klartecken för de nya småhusen på Stora Billingen
Se forum!

Nimbus
Miljöskyddsavdelningen
Föreläggande om skyddsåtgärder enligt miljöbalken,
Nimbus Boats AB, Långedrag.Se Forum!

Veckans bild
påkörd

Intresse för miljövänliga färjor som alternativ till gång- och cykelbro
Se Södra älvstranden!

2006 01 18
SDN Älvsborg vill ha synpunkter på hur Medborgarkraften i Älvsborg
vill lösa problemen på Saltholmen.
Som hjälp att friska upp minnet har en ny länk på startsidan till sidor som
berör Saltholmen införts.

Saltholmen

2006 01 18
SDN Älvsborg vill ha synpunkter på hur Medborgarkraften i Älvsborg
vill lösa problemen på Saltholmen.
Som hjälp att friska upp minnet har en ny länk på startsidan till sidor som
berör Saltholmen införts.

Saltholmen

Veckans bild
"solbelyst fasad"

Veckans bild
"husdetalj Långedrag"

Veckans bild
"husdetalj Långedrag"

2005 12 27

Veckans bild
"Älvkyrkan i Göteborg"


Ur artikel i GP
Omstart för planering av Hedens utformning
Partierna har olika uppfattningar om innehållet, men alla önskar ökat medborgarinflytande. Läs under forum!


Seniorboende
Vid Östra Skärvallsgatan, Björnekullaområdet.
Planprocessen kommer att starta efter nyår.
Ny detaljplan erfordras.
Läs om seniorområdena!

Godsterminal i Fiskebäck
Högsta Domstolens beslutade den 20 december att inte ge prövningstillstånd.
Hovrättens dom står fast. Se forum!

Veckans bild
"Gamla hamnen i Långedrag"

2005 12 16
Dialog Södra Älvstranden
Höstens parallella stadsanalyser:
Medborgaförslagen är nu klara och presenterades på biografen Draken den 14 december.
Se Forum!

Fritt ur GP-artikel 2005-12- 13
"Trafiken på älven kan bli tätare"
Till sommaren börjar 'Västtrafik köra snabbare färjeturer
Läs under Forum/Sjöfarten på älven!

Veckans bild
"Långedrag II"

Ur Artikel i GP 2005 12 03 av AS
Tåg under Haga dyr önskedröm
Läs under Forum/Tågtunnel

Veckans bild
"Långedrag I"

Funkishusen på Friggagatan
Ur artikel i GP 2005 - 12 -01
Oenigt beslut att riva funkishus
Se under Forum/övrigt!

2005 12 13
Veckans bild
"Iakttagare"

Ur artikel i lokalpressen 2005-10-23 av MJ
Göta Älvbron sjunger på sista versen
Göta Älvbron har bara 10-20 år kvar enligt tekniska utredningar.
Se under Forum/Trafrik

2005 11 21
Veckans bild
"sönderfall"

2005 11 14
Veckans bild
"dans"

2005 11 07
Meddelande nr 33 från Fiskebäcks Företagarförening
med bland annat inlagan till Högsta Domstolen.
Ur meddelandet!

Vattenskotrar
Vid Kanotföreningens höstmöte
kom Vattenskotrar på tal. Åtskilliga av kanotföreningens medlemmar har tröttnat
på den oreglerade trafiken med vattenskotrar. En i medborgarkraftens nätverk fick i uppdrag att kolla medborgarkraftens synpunkter i frågan och hur vi skulle kunna agera.

Vi låter frågan gå ut för att få in era synpunkter.
Mejla till styrelsen.

Veckans bild
"I spinneriet"

Bilparkeringen på Saltholmen
Utdrag ur ett par artiklar i GP
Långedrag är inget alternativ för öbor
Läs!

Slut med fasta p-platser på Saltholmen?
Fastighetskontoret anser att det är bättre att frigöra platser genom att endast tillåta tillståndsparkering, införa bilpool och differentiera parkeringstaxan, än att bygga parkeringsdäck eller flytbryggor.
Läs!

Förstudie: Saltholmen
SDN Styrsö
Vid nämndmötet 2005-11-04 beslutade nämnden att översända förvaltningens tjänsteutlåtande samt yttrande från trafik, infrastruktur och kommunikationsgruppen som SDN Styrsös yttrande.
Läs mer!

Heden
Höghusen på Heden stoppades av fastighetsnämnden.Kjell Björkqvist säger att vi vill ha en öppen dialog som på södra älvstranden och konkurrens mellan fler intresserade byggbolag. De borgerliga partierna plus vänstern menade att debatten börjat i fel ände.
Läs om förslaget under Forum Heden!

Veckans bild
"höst III"

Veckans bild
"höst II"

Veckans bild
"höst I"

2005 10 12

Nytt ämne under Forum: STADSUTVECKLING
Detta med anledning av en artikel i GP om Göteborgs sociala forum (GSF)
som i helgen arrangerat drygt 40 seminarier.

Läs mer!

Veckans bild
"ansikten"

Veckans bild
"tävlan"

Förstudie: Saltholmen
SDN Älvsborg
Nytt tjänsteutlåtande uppe i nämnden den 11 oktober
Beslut:
Nämnden beslutade att som eget yttrande skicka förvaltningens tjänsteutlåtande till byggnadsnämnden tillsammans med ett yttrande från (m), (fp) och (kd) i vilket man trycker på vikten av att parkeringsfrågan snarast blir löst.

Tjänsteutlåtandet avslutas med:

SAMVERKAN
Stadsdelsnämnden anser att älvsborgsborna bör vara med och få ge synpunkter
innan slutgiltigt beslut tas ii frågan

Veckans bild
"tvekamp"

2005 10 06
Nimbus Boats AB
Brev från miljöförvaltningen till Nimbus
Se forum!

Skärgårdstrafiken
Ur GP-artikel
Öborna beredda att betala mer för snabba resor.

2005 09 26
Veckans bild
"i ring"

2005 09 20
Förstudie: Saltholmen
SDN-mötet den 20sept

Veckans bild
"fröken M"

2005 09 12

Meddelande nr 32 från Fiskebäcks Företagarförening
Ur meddelandet!

Fraktterminal i Fiskebäck.
Ur
Miljööverdomstolens domslut
2005-06-28 Stockholm

Förstudie:
Parkering/tillgänglighet på Saltholmen och Göteborgs skärgård.

"riktad remiss"
Medborgarkraftsnätverket har bidragit med ytterligare synpunkter.

Veckans bild
inhägnad planet

Angående: Program för kvarteret Storseglet - Teleskolans framtida
användning inom stadsdelen Älvsborg
Underrättelse 2005-08-22 samt

Samrådsredogörelse

Veckans bild
medborgare III


2005 09 01
Förstudie:
Parkering/tillgänglighet på Saltholmen och Göteborgs skärgård.

"riktad remiss"
Medborgarkraften har bidragit med synpunkter.

Veckans bild
medborgare II

NIMBUS BOATS AB
Bygglov för nybyggnad vid Pejlingsgatan 13.
Medborgarkraftens yttrande i pdf format!

2005 08 19
Medborgargrupperna är utsedda

Ur forum för Dialog Södra Älvstranden
Se under Södra Älvstranden!

Veckans bild
"medborgare I"

2005 08 18
NIMBUS BOATS AB
Nimbus Boats AB, har ansökt om Bygglov för nybyggnad vid Pejlingsgatan 13.
Den 17 augusti möttes berörda grannar på platsen. Synpunkter och skisser till skrivelser redovisades. Ett par av dessa skisser finns redovisade under Forum/Nimbus.

Veckans bild
"dansare"

2005 08 08
Veckans bild
"stadsliv II"

2005 07 30

NIMBUS BOATS AB
Nimbus Boats AB, har ansökt om Bygglov för nybyggnad vid Pejlingsgatan 13.
Objekt: Kontorsbyggnad.

Se under forum!

Veckans bild
"stadsliv I"

Veckans bild
"skyline"

2005 07 17

Veckans bild
"splittrad"

2005 07 04

Förlängd ansökningstid

Ur forum för Dialog Södra Älvstranden
Se Södra Älvstranden!

Veckans bild
"går in i väggen"

2005 06 27

Positivt för Södra Älvstranden
Snabbfärjor till city populärt
Redan år 1998 insände medborgarkraften...

2005 06 26

Veckans bild
"stadsliv II"

Ur Trafikkontorets Pressinbjudan 2005-06-20
Presskonferens som presenterar K2020 - förslag till målbild för
kollektivtrafiken i Göteborgsområdet.
Se under forum/Trafik!

Veckans bild
"stadsliv I"

Långedrags Restaurang
Wingårdhs förslag till restaurang från 1999.
Se http://www.wingardhs.se/projects/långedrag_restaurant/langedrag.htm

2005 06 13

Veckans bild
"medborgare"

Utställningshandling
Detaljplan för BOSTÄDER VID ÖRNFELTS VÄG
inom stadsdelarna Nya Varvet och Älvsborg
Utställningstid: 8 juni - 23 augusti, 2005
Yttrande: Senaste svarsdatum den 23 augusti 2005
Kommentarer till Medborgarkraften i Älvsborgs synpunkter.

Veckans bild
Skeppsbron från Bananpiren 2015?

2005 06 02
Fiskebäcks hamn; Miljööverdomstolen (Mål nr M8988-03 rotel 59)
Information från Huvudförhandling 2005-06-01!

Veckans bild
Ombyggnad på Vessingsö

Veckans bild
skadad skyskrap

Gång- och cykelbro över Göta Älv
Samråd program
Synpunkter!

Långedrag: En önskelista från en infödd medborgare i Älvsborg
Se forum!

Götaplatsen
Nytt ämne under forum!

2005 05 24
Fiskebäcks hamn; Miljööverdomstolen (Mål nr M8988-03 rotel 59)
Huvudförhandling 2005-06-01 kl10 00 - 17 00. Lokal: Träffpunkten

2005 05 22

Fastighetsbestämning och fastighetsreglering berörande Älvsborg 655:316 m fl
Underrättelse om beslut 2005-05-04

Veckans bild
"akvahall med kvintessens"

Veckans bild
"älven förenar"

Veckans bild
"akvamarinen"

2005 04 27

Bidrag i form av ett processkonstverk inlämnat till Dialog Södra Älvstranden
Redovisning av bidraget!

Synpunkter på Sjöbacka, Högen, Stora och Lilla Rösö
Se Brev till Myndigheter!

Veckans bild
"processkonst"

MÄNSKLIGA VÄRDEN
Ur GP 2005 04 25
Lycka och njutning viktigt för dagens unga
Ur GP 2005 04 23
Håller vi på att bli allt mer lika myrorna?
Se forum!

2005 04 26

HEDEN
Fria ord GP 2005-04-26 av Faruk Alivodic(referat)
Bygg på södra kortsidan av Heden

Läs Forum Heden!

2005 04 19

Veckans bild
"akvan från ovan"


Ur Fria ord i GP 2005- 04- 19 av TL (referat)
Blanda nytt och gammalt
, högt och lågt i staden
Läs Forum!

2005 04 14

Veckans bild
"Akvan med aura"

Fria ord GP 2005-04-13 av Ingemar Mattsson (referat)
Låt kommunen avgöra Hedens framtid
Hedens framtid är en angelägenhet för oss alla.
Läs Forum Heden!

2005 04 10

Veckans bild
"MBK i Sierpinskis triangel"


Ur
Meddelande nr 30 från
Fiskebäcks Företagarförening
2005 03 31
Av Rolf Lindgren
Se Fiskebäcks hamn!

2005 04 07

Fria ord GP 2005 04 07
av Kjell Björkqvist (referat)
Vi behöver tänka nytt i stadsbyggandet
Se forum City: Vasastaden!

Veckan bild
"gränsöverskridande byggnad"

2005 04 06
Fria ord GP av Anneli Huthén, Susanna Haby,
Stina Ejderoth Linden och Claes Gullman (referat)
Visst har vi en helhetssyn på stadsbyggandet

Se forum!

Ur artikel i GP 2005 04 06 av AS (referat)
Alla skall få säga sitt om ny älvbro
Se Forum!

2005 04 04
Ur artikel i GP av TL 2005- 04- 02
(referat)

Utveckla Göteborgs stadsmiljö efter ny amerikans modell

Se City: Vasastaden!


2005 04 01

Ur artikel i GP 2005 04 01 av AS (referat)
Planerade älvbron kan stå klar redan 2008
Kommunen måste stå för kostnaden på en kvarts miljard
Se Forum!

Ur artikel i GP 2005 04 01 av Bo Karlberg (referat)
Gärna höghus på Heden - men i en samlad siluett
Bo Karlberg efterlyser en mer djupgående debatt om stadsplanering i Göteborg
och lämnar ett eget.
Se Forum Heden!

2005 03 31
Debattinlägg!
VISIONEN OM ETT NYTT HEDEN
som start på dialogen om Södra Älvstranden
Se Forum Heden!

2005 03 30
Fria ord GP av L Grann (referat)
Pulsen ökar inte med hushöjden
Se Forum!

2005 03 29
Områdesbevakning
se Forum Säkerhet!

2005 03 23
Fiskebäck, Tynnered och Önnered
Förstudie för
Sjöbacka, Högen, Stora och Lilla Rösö
Samråd se Forum Fiskebäck!
Tidigare under Nyheter i ämnet
Fiskebäck 765:65 och 765:405 samt Önnered 762:304.
Angående byggnadslov för anläggande av korthåls golfbana.
MIÄ:s skrivelse till byggnadsnämnden
.

2005 03 29
Ur GP/Ledare (referat)
Behovet av en stadsarkitekt
Stadsbyggnadskontoret i Göteborg präglas av en brist på helhetssyn.
Se Forum!


2005 03 27
Ur GP - Ledare artikelserien "Samtal om Göteborgs stadsbyggnad" av ML (referat)
Wallenstam vill bygga högt

Se Forum!


Veckans bild
Heden
se bilden!

2005 03 24
Ur GP - artikel 2005- 03- 23 av Albert Svensson (referat)
Inget futuristiskt med höghus
AS påpekar några saker, som verkar ha kommit bort i den allmänna euforin.

Läs under Forum!

2005 03 20
GP artikel av LU (referat)
Ros till nya snabbfärjan
Omdömena om den nya snabbfärjan var idel positiva.
Se forum!


Veckans bild
Göran Johansson inviger utställningen
"Dialog Södra Älvstranden" i Göteborgs Stadsmuseum.
se bilden!

2005 03 16

Ur GP - artikel 2005- 03- 16 (referat)
Vision om ett nytt Heden
Skyskrapor samsas med grönska, svävande tak och en nedsänkt arena.

Läs under Forum!

2005 03 15
Göteborgs Stadsmuseum 2005-03-15
Seminarium om Waterfronts - ett europeiskt projekt om hur man utvecklar nya stadsdelar vid vatten. John Worthington höll i seminariet.
Materialet kommer förmodligen inom kort att finnas på den nya kommunala hemsidan www.alvstaden.se

2005 03 14

Ur debattartikel i GP 2005-03-13 av Leif Bernholdsson (referat)
Här finns unika möjligheter att skapa
ett nytt Göteborg
Det behövs en helhetssyn som tar tillvara de unika kvaliteterna. Se Forum!

Dialog om
Södra Älvstranden
Dialogen om Södra Älvstranden har börjat.
Läs under Forum!

SISJÖN
Förslag till Detaljplan för handel, industri och kontor
i kvarteren Falsterborev och Dalskär vid Stora Åvägen
Se Forum!

2005-03-09

Program för
Utveckling av Frölunda Torg
Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av Byggnadsnämnden
upprättat förslag till program för utveckling av Frölunda Torg i Järnbrott.
Se under Forum!

Veckans bild
"Hus på Vässingsö rivs II"

2005-03-09
Utställning om Långedrag

Se Nyheter Saltholmen - Långedrag

Veckans bild
"Hus på Vässingsö rivs I"

2005 02 26

Godsterminal i Fiskebäck
Miljööverdomstolen kommer att behandla Fiskebäcksärendet i lokal inom Älvsborg vid månadsskiftet maj-juni enligt vår informatör. Medborgarkraften återkommer om definitiv tidpunkt så snart som möjligt.

Ur artikel i GP 2005 02 25 (referat)
Skansberget bebyggs
Fullmäktige sa ja till nya bostäder efter lång och livlig debatt.
Läs referatet!

Veckans bild
Nybygge vid Örlogsvägen "kritiserat"

Ur GP-artikel 2005-02-18 (referat)
Nytt förslag för Heden

Läs referat!

Enligt GP-artikel
Frölunda torg

Nästa vår börjar utbyggnaden av Frölunda torg. Om minst två år skall det vara klart.
Köpcentret är då ett av Sveriges största och modernaste.

Veckans bild
Vinterbild III

Nya cykelbanor byggs
Utbyggnaden av nya cykelbanor i Göteborg sätter ny fart.
Se forum!

Veckans bild
Vinterbild II

Dags för öppen debatt om älvstranden
Se Forum!

Veckans bild
Vinterbild I

2005 01 31
Fria ord i GP av Peter Ekersand (Referat)
Låt sjöfarten segla på Nordre älv i stället
Peter E ställer följande frågor till göteborgarna.


Fria ord i GP av Arne Person (Referat)
Planera för ett nytt vattenintag för Göteborg
Arne P tror att älvvattnets betydelse för
översvämningarna kan vara underskattade
.

2005 01 30
Bostäder vid Örnfelts väg
Medborgarkraftens synpunkter

Veckans bild
Modellbild av bostäder vid Örnfeldts väg.

2005 01 22
Artikel i GP av U N (referat)
Så kan vi skydda oss mot vattnet
En stormbarriär i älven kan bli nödvändig.
Läs under Forum!

2005 01 21

BOSTÄDER VID ÖRNFELTS VÄG
inom stadsdelarna Nya Varvet och Älvsborg
Samråd detaljplan

2005 01 18

Fria ord i GP av Arne Person (Referat)
Vattnet i Vänern kan ledas över i Nordre älv
Översvämningarna i Göteborg sker förmodligen främst enligt flodvågdsprincipen.

Se forum!

Klotter
Fler artiklar!
Läs!

2005 01 16

2005 01 16
Ur GP Fri ord av BW Göteborgs stads kulturförening (referat)
Inget klotterplank på Röda sten
Klotterpolis kan JO-anmälas

Läs referatet!

Veckans bild
Apropå Röda stens planer på att JO-anmäla klotterpoliserna.
Se "varböld"

VATTENHÅL UTMED ÄLVEN
Ur artikel i GP 2005 01 16 (referat)
av LOJ
Badplats i hamnen redan i sommar
Läs referatet!

2005 01 15
Ur GP artikel av HS (referat)

Klotterpolis kan JO-anmälas

Läs referatet!

205 01 12
Fler båtturer över älven
Medborgarkraftens mångåriga kamp för ett bättre utnyttjande av älven för bland annat den kollektiva trafiken och i synnerhet för trafiken till södra skärgården tycks äntligen ha hörsammats.
Enligt artikel i GP av informationsansvarige på Västtrafik håller de just nu på att ta fram underlag för att se om det finns möjligheter att utöka antalet båtturer i älven.
På lite längre sikt finns planer på att köpa in snabbare båtar till trafiken såväl på älven som i södra skärgården. I ett första steg kommer en ny sådan färja att testköras i Göteborg i vår.
Se forum!

2005 01 11
Säkerhet
Stormen, Tsunamin och kungen!

Klotter: Trafiknämnden vill stoppa Röda Stens lagliga graffitivägg.
Skarpt angrepp!

2005 01 10
Veckans bild
"Tsunamin III"

2005 01 07
Artikel i GP av Anders Sahlberg (Referat)
Så kan Göteborg se ut...
om handelskammaren får som den vill - och staten ställer upp

SÄKERHET
Av händelseutvecklingen efter katastrofen i Asien på annandagen jul
visar att Sveriges beredskap var dålig. Läs under säkerhet!

2005 01 04
Veckans bild
"Tsunamin II"

Artikel i GP 2004-12-31 av GS (referat)
Ny stadsdel på gång
Kommunen har fått Gullbergsvass i en bytesaffär med Jernhusen.

2004 12 27
Veckans bild
"Tsunamin I"

2004 12 26
Ur
Meddelande nr 29 från
Fiskebäcks Företagarförening
Av Rolf Lindgren Se Fiskebäcks hamn!

2004 12 21
Veckans bild
"God Jul och Gott Nytt År"

Ur GP 2004 12 16
Nu börjar Amf 4 räkna dagarna
Se forum!

2004 12 18
Tidskapseln, Göteborg 2050
I Tidskapseln nedlagda bidrag. Bland annat från medborgarkraften.com
Se www.tidskapseln.goteborg2050.se

2004 12 14
GP Fria ord 2004-12-14 (referat)
av Arne Person. Replik till Ann-Marie Ramnerö och Johan Swahn
10 december.
Enskilda göteborgares bidrag till tidskapseln förblir inlåsta
Läs!

IDEELLT ARBETE
Artikel i GP 2004-12- 09 (referat)
Allt fler svenskar vill arbeta ideellt
Läs referatet!

Veckans bild
Tidskapseln Göteborg 2050

GP Fria ord 2004 12 10
Ann-Marie Ramnerö och Johan Swahn.
Replik till Bengt Humble 9 december. (Referat)

Göteborg 2050 används redan i dag.
Läs referatet!

2004 12 09 av Bengt Humble (Referat)
Dölj inte visionerna om framtidens Göteborg
Läs referatet!

2004 12 09
Artikel i GP av Ulf Nyström (Referar)
2006 kan förslag om älvstranden vara klara
Läs referatet!

2004 12 07
Artikel i GP av Lars Gunnar Wolmesjö (Referat)
Göteborg präglas av utanförskapet

Läs referatet!

2004 12 07

Göteborgsregionen
Budget och verksamhetsinriktning för GR år 2005
Under "Särsklida satsningar 2005- en sammanfattning finns följande att läsa:
Medborgarkraft
Detta är ett nytt område i den sociala ledningsgruppens prioriteringar. Här behöver utvecklas aktiviteter som stödjer kommunernas samarbete med det civila samhället.

Veckans bild
"fotbollsstjärna byggger på Vässingsö"

2004 11 29
Veckans bild
Rivningshotade byggnader

2004 11 28

Ur kallelse från Centrum för Byggnadskultur
Samtal om Södra Älvstranden-
kring nya former för inflytande?
Den 26 oktober genomfördes debatten "Staden i ungas ögon".Nu är det dags att gå vidare!

Den 8 december, inbjuder Centrum för Byggnadskultur till "Samtal om Älvstranden - kring nya former för inflytande?". Inbjudna är Göran Johansson, kommunalråd och Lars Ivarsson, vd för "Norra Älvstranden Utveckling", som nu även arbetar med Södra Älvstrandens förnyelse.

För att mötet den 8 december skall bli ett konstruktivt samtal och för att frågorna skall komma fram, inbjuds de som är intresserade av just ungas inflytande i stadsförnyelsen till att förbereda frågor inför detta möte till möte .
på Göteborgs Stadsmuseum kl. 18.00 den 1 december.


Ur en artikel i vårt Göteborg nr 6 /2004
GÖTEBORG 2050 - Visioner av ett hållbart samhälle.
En Tidskapsel, en koffert med framtidstankar komme sina tankar resa med Tidskapseln in i framtiden. Om 46 år kommer den att öppnas och alla som är med då får veta hur vi som lever nu 2004 trodde att livet skulle bli i mitten av seklet.
Läs om projekt Göteborg 2050 under forum!
Fakta
Bakom idén står projektet Göteborg 2050 tillsammans med miljöförvaltningen.
Utställningen finns på Stadsbiblioteket 2-10 dec.
Mailadress för dem som inte kan komma till stadsbiblioteket men som ändå vill få med sina visioner i tidskapseln: info@ goteborg2050.nu

2004 11 24
GP FRIA ORD av
Pelle Bergendahl

Gör Göteborg till en flodstad (Referat)
Läs referatet!


Veckans bild
"Stridbar kvinna på Vässingsö"
Med anledning av
pågående fastighetsbestämning
och fastighetsreglering berörande
Vässingsö
Se den grafiska bilden av AP!

2004 11 22
GP DEBATT av
Mikael Janson
KF (fp) och vice ordf Spårvagnsstyrelsen
Staden ska utvecklas - inte avvecklas (Referat)
Läs referatet!

2004 11 16
Informationsmöte om Fiskebäck och Stadsbyggnadskontorets
planer samt Fiskebäcks hamn. Lokal: Fiskebäckskyrkan
Anteckningar från mötet av Arne Person


Fastighetsbestämning och fastighetsreglering berörande Älvsborg 655:316 m fl
Fastighetsägarna på Vässingsö hade kallats till lantmäterisammanträde 2004-11-15
kl 17.00 i kommunens sammanträdeslokal Köpmansgatan 20, Göteborg.
Läs anteckningar förda vid mötet!

Öppet brev till
Byggnadsnämndens presidium

Angående "Apotekshuset" i hörnet av Norra Hamngatan - Nils Ericsonsgatan
samt svar från Susanna Haby
Läs mailen!

2004 11 15
Veckans bild
"I centrum: Göran Johansson"
Med anledning av GP:s
maktundersökning.
Se den grafiska bilden av AP!

2004 11 11

Möten vecka 47
Inbjudna:
Måndag:
Fastighetsbestämning berörande Vässingsö.
Tisdag :
Informationsmöte om Fiskebäck och
Stadsbyggnadskontorets planer samt Fiskebäcks hamn.
Öppna:
Tisdag:
Höstmöte Älvsborgs Egnahemsförening.

Långedrags restaurang
Information från Higab:
Inget inriktningsbeslut om stort eller litet förslag vid senaste styrelsemötet.


Ur artikel i GP 2004 11 10 referat
Nya bostäder trots protester
Detaljplanen för HSB- och studentlägenheter vid Skansberget
klubbades.
Se forum!

Ur artikel i GP referat
Klassiska Hotell Opera rivs - nytt byggs
Det gamla järnvägshotellet Kung Karl, numera Opera vid Drottningtorget måste rivas.
Se forum!

2004 11 10
GP artikel om Living City av AJ

Politiker förkastar Living City (Referat)
Direktörernas förening kring Södra Älvstranden får tummen ner.
Se forum!


2004 11 07

Fastighetsbestämning på Vässingsö
Fastighetsbestämning och fastighetsreglering berörande Älvsborg 655:316 m fl
Ur kallelse 2004-10-07!

Veckans bild
Tvätteriet vid Redegatan rivs.


Ur artikel i GP av Alf Isemo 2004 11 02
Nej till sammanslagning av stadsdelsnämnder
Se Forum!


DE STORA RESTAURERINGARNA
- från Uppsala domkyrka till Skokloster

Utställning 13 november 2004 - 9 januari 2005
Föreläsning 17 november 2004 kl. 18.30
Se Forum/Arkitekturens hus

2004 11 01
Ur
Meddelande nr 28 från
Fiskebäcks Företagarförening

Se forum!

Nästa sida!

Föregående sida

Senaste nyheter