.......

 

 

 

eXTReMe Tracker

 

 

 

 

 

 

 

 

 


...

. webbmaster

...Åter startsidan!

 

.
.

Nyheter 29 april 2010
..MEDBORGARKRAFTEN
..startsidan illustrerade versionen


NÄTVERK FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Senaste nyheter! ..........Föregående nyhetssida

 .... 
Göteborgsbilder ... på Google earth/ Panoramio!...av Arne Person (arnepe1)
...
..Göteborgs 10 nya
..stadsdelar (PK nr25)
A Backa-Kärra/Rödbo-Tuve/Säve
B Gunnared-Lärjedalen,.
C.Bergsjön-Kortedala..
D.Biskopsgården-Torslanda......
E Lundby,
F Linnéstaden-Majorna,.
G Centrum,
H Härlanda-Örgryte,
I S Skärgården-Tynnered-Älvsborg.
J Askim-V Frölunda/Högsbo

..NYHETSARKIVET....................AKTUELLT................. KONTAKT

...Bildspel

...Protokoll
.....Medborgarkraften i .
.... Älvsborg

...Protokoll
....Ur nämndprotokoll

...Anteckningar


...Brev till myndigheter

...Mail

...Brev: Övriga

GP-artiklar i orginal se www.gp.se

 

 
.


2010-04-29
Centrala Älvstaden

Ur
Yrkande
Kommunstyrelsen 2010-04-28
Vision och strategi för Centrala Älvstaden – utse sammankallande i ledningsgruppen
(S) (M) (FP) (MP) (V) (KD)
Kommunstyrelsen beslutade 2010-03-03 att ställa sig bakom principerna för organisation, tidplan och bemanning av Vision Centrala Älvstaden i enlighet med stadskansliets förslag. Enligt kommunstyrelsens beslut är det också styrelsen som skall utse sammankallande i den ledningsgrupp som under kommunstyrelsen skall samordna och leda visionsarbetet.
Visionsarbetet ska ske med utgångspunkt i den sociala, ekologiska och ekonomiska dimensionen...
Vi föreslår att f.d. stadsbyggnadsdirektör Lars Ivarson utses till sammankallande i ledningsgruppen... Uppdraget omfattar inledningsvis 20-25 procent av en heltidstjänst och skall fullt ut bekostas av byggnadsnämnden...
Förslag till beslut
1.
Utse Lars Ivarson till sammankallande i ledningsgruppen för Vision Centrala Älvstaden...


2010-04-28
Ur
Protokoll Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2010-04-06

Hotell Posthuset
Monica Daxler informerade om och visade bilder på bygglovet för Hotell Post-huset.
Lovet följer detaljplanen. Just nu arbetas mycket med entrén.

Verksamheter vid Tånguddens hamn
Till behandling företogs ärende angående rubricerade detaljplan inom stadsdelen Älvsborg.
Uppdraget innebär utökad kontorsyta för Fortifikationsverket.
Stadsbyggnadskontoret hade ingett en handling så lydande:
”Tjänsteutlåtande etc. bil. 17
Byggnadsnämnden beslöt: att genomföra samråd om detaljplan för verksamheter vid Tångsuddens hamn.


2010-04-22

Framtidens stadsmiljöer - för vem och på vilkas villkor
Den 22 april arrangerade forskningscentret Mistra Urban Futures och forskningsrådet Formas ett seminarium.
Referat Arne Person

Moderator var Kerstin Elias. Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
Ur programmet
Introduktion Henriette Söderberg tf vice centrumledare för Mistra urban furures
Hon förordade gränsöverskridande samverkan
Forskare och andra tillsammans.
Alla är kunskapsbärare
Alla är kunskapsutvecklare
Alla är kunskapsanvändare
Hon berättade om uppdraget och om att det kommer att pågå i ca10 år.

Samordning: erfarenheter och förutsättningar
Lars Berggrund, Banverket
Han redogjorde för hur stadsutvecklingsprocessen varit och hur förutsättningarna för samordning över sektorsgränser ser ut. Hans kritik av den sektoriserade staden med sina budgetar var inte nådig. Ett systemfel!
Ylva Noren-Bretzer, Gu Förvaltningsskolan
Hon talade om Collaboration, Coordination, Emprovment och Nätverking. Hon uppmanade också medborgarna att agera politiskt.

Samordnade och kritiska medborgare?
Johannes Åsberg, medlem i Yimby
En redogörelse för Yimbys tilltro till tät blandstad blev inledningen. Därpå kom Gårda projektet på tal.
Varför vill ni inte förtäta där frågade någon. Varför är ni Nimby där. Där finns så mycket intressanta verksamheter blev svaret.
Gustav Sjöblom Ordf. i Göteborgs naturskyddsförening
Efter en redogörelse för föreningen följde synpunkter på Marieholmstunneln.
Läs mer nedan!

Konsensus kontra kritik
Rune Elofsson Arkitekt
Två värden kom på tal.
Livsvärde och systemvärde
Han talade om det lilla Göteborg och det stora Göteborg. Han förklarade också att det är en taftologi att rala om blandstad. Begreppet stad betyder blandning. Staden är ett tillstånd i ständig förändring.Han ansåg att det ofta planeras alldeles för mycket.
Moa Tunström KTH avdelningen för urbana och regionala studier
Talade om den täta och goda staden och om platser och mellanrum.

Salen var så gott som fylld. På fråga från panelen konstaterades det att bland publiken endast fanns en politiker.
Alla uppmanades att hålla kontakt med Mistra och samverka.

Ur hemsidan
Göteborgs Naturskyddsförening

"Göteborg - en av Naturskyddsföreningens äldsta kretsar
Sedan 1958 har vi jobbat med lokala miljö och naturfrågor. Genom aktiva ideelt arbetande medlemmar så har vi lyckats bevara viktiga naturvärden och förbättra vår närmiljö. På vår hemsida har vi försökt beskriva detta arbete. Här kan du läsa mer om föreningen och hur du på olika sätt kan hjälpa oss att fortsätta vårt arbete.
Idag har vi totalt ca 7000 medlemmar i Göteborg och ett femtiotal aktiva personer."

(Anm. medborgarkraften.com: Vid seminariet på Stadsmuseet 2010-04-22 deltog ordf Gustav Sjöblom.
Han såg föreningen med sitt stora medlemsantal såsom representant för medborgarna i Göteborg. Detta så länge ingen annan tycks göra anspråk på det.

Enligt en på Internet uppmärksammad kandidatuppsats baserad på ett antal forskningsavhandlingarar bör ekonomin betraktas som ett medel, för att kunna erhålla ekologisk och social hållbarhet. Pengar får inte vara målet.

Detta resonemang skulle innebär att varken medborgarkraften, som skall värna social hållbarhet eller Naturvårdsföreningen, som värnar ekologisk hållbarhet, var och en för sig kan representera alla medborgarna.

medborgarkraften.com har alltsedan starten 1998 försökt att genom bland annat sin processkonst få till stånd en balans mellan översiktsplanes tre kraftbegrepp. Läs under Heden och Gbg400år
En samverkan med Göteborgs Naturskyddsförening kan eventuellt vara en framkomlig väg att få eftersträvad kraftbalans samt ett betydligt större medborgarstöd.


2010-04-19

Styrsöbolaget informerar!
Nya snabbåten Valö har kommit till Saltholmen efter resan från byggnadsvarvet i Norge. Nu vidtar en period med utbildning av fler besättningar.
Valö sätts i reguljär trafik vid sommartidtabellens start den 20 juni.


2010-04-15

Gruppboende vid Berga
Arbetena med gruppboendet på de sedan länge tomma tomterna utmed TorgnySegerstedtsgatan vid Berga har påbörjats.Det blir ett hus i 2 plan innehållande 12 st lägenheter.
En 100 meter lång lokalkörbana (Kastanjegatan) anläggs närmast Torgny Segerstedtsgatan, med ny anslutning till ytterligare två befintliga fastigheter längst in som idag har utfart mot Torgny Segerstedtsgatan.
Mot Torgny Segerstedtsgatan anläggs, utmed tomten och ytterligare några fastigheter bort, ett 2,2 meter högt bullerplank (till en kostnad av 1,8 msek), särskilt estetisk utformat och för att förhindra klotter.

Verksamheten i det nya huset (MedicHus) är planerad som två olika bostäder med särskild service för personer som har rätt till bostad enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lägenheterna planeras för personer med intellektuella och fysiska funktionshinder.
I den andra bostaden, på andra våningen, kommer personer med olika typer av intellektuell funktionsnedsättning att bo. Källa :www.aef.nu


Mellanrum 14
Ungdomens röst och 365 andra saker
Ons 28 april 17.00 Stadsmuseets foajé, Norra Hamngatan 12 Fri entré!

Hur ser drömsamhället ut för göteborgska ungdomar i 16–20-årsåldern? Vad
tänker de om demokrati, makt och politik? Sådana frågor har projektet RÖST
– journalisten Annica Carlsson Bergdahl och fotografen Jerker Andersson - ställt
till över 100 ungdomar. Resultatet kommer bland annat att redovisas i utställningen
”Röstlådan” under Almdalsveckan och på Kulturkalaset i Göteborg.
Mellanrums besökare får ett smakprov redan nu. RÖST stöds av Allmänna
arvsfonden. Studieförbundet Sensus är projektägare.


Ur majeko.se
Upptakt Majorna
Upptakt Majorna är ett försök att samla alla perspektiv under ett tak för att på så sätt identifiera var flaskhalsarna finns, samtidigt som det är en unik möjlighet för Majornaborna att träffa och prata med de verkliga experterna på området. Konferensen är uppbyggd kring sex olika seminarier, som går parallellt tre och tre. Man väljer helt enkelt det ämne som man är mest intresserad av. Där får man chansen att lyssna på spännande föredrag som ger olika vinklingar och perspektiv. Som besökare får man dessutom själv sitta ned med experterna. Konferensen har samlat de hetaste namnen och organisationerna, såsom Yimby, Niclas Wennberg med grisarna i Högsbo, Naturvårdsverket, och Lars Andrén från Svensk Solenergi. Delegationen för hållbara städer finns på plats, liksom WWF, stadsbyggnadskontoret och många andra. Den här typen av upplägg för allmänheten är unik i sitt slag. Tanken är att det blir en fortsättning och uppföljning på varje enskilt tema som dagen presenterar.


2010-04-13

Veckans bild
"Frihamnen"
Visionsbild från PK Älvstaden år 2005

Frihamnen
Håkan Kullberg presenterar en höghusvision med ikonbyggnad i form av en kub.
Han hoppas att med detta få igång en dabatt om Frihamnens disposition.
Husen föreslås bli mellan 5 och 30 våningar, 15 000boende och 30 000arbetsplatser.

Super Sustainable City
En vision om Göteborg som en hållbar stad år 2050
Invigning
Lördag 17 april kl 13.00 Göteborgs Stadsmuseum


2010-04-01

Framställan från Göteborgs Ungdomsfullmäktige om godkännande
av beslut angående vårkampanj ”luften är fri” i Göteborg.
Läs framställan!

2010 04-07
Hur vill göteborgspolitikerna se staden utvecklas?
Centrum för Byggnadskultur och Göteborgs Stadsmuseum inbjuder till
samtal om stadsbyggnad inför valet.

Deltagare: Kjell Björklund (fp), Jan Hallberg (m), Martin Hellström (kd), Martin Joneskär (mp),
Lena Malm (s), Margot Perlitz Ottosson (v)
Moderator: Kerstin Elias, Mistra urban futures
Tid: Onsdagen den 14 april kl 18
Plats: Göteborgs stadsmuseum, Norra Hamngatan 12


Framtidens stadsmiljöer - för vem och på vilkas villkor
Den 22 april arrangerar forskningscentret Mistra Urban Futures och
forskningsrådet Formas ett seminarium.

Tid:Torsdagen den 22april kl 15-17
Plats: Göteborgs stadsmuseum, Norra Hamngatan 12 Wallenstamsalen.


Ur artikel i GP 06 april 2010 av Maria Ljung ref. AP
Så kan Skanstorget förtätas
Bostadsbolaget har lagt ett förslag som skulle ge ca 120 nya lägenheter.
Läs under Forum!


2010 04-03

PK nr25 Göteborgs 400-årsjubileum 2021
Andra steget presenteras. Se under länken gbg400ar på startsidan.

Skolchef i Älvsborg prisad av ingenjörsvetenskapsakademin.
Anders Andersson, verksamhetschef för barn och ungdom i stadsdelen Älvsborg,
har fått utmärkelsen Årets utbildningsprofil av Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin, IVA.
Han kan nu titulera sig "Alla barns och ungdomars framtidshjälte".

Priset som ingår i IVA:s projekt Ambient Sweden, är tänkt att lyfta fram personer
som under de senaste åren gjort en betydande insats för att Sverige ska bli
internationellt ledande inom internet.

Veckans bild
"hjärnan"

Göteborgs 400- årsjubileum PK nr 25
Processkonstverkets andra steg har påbörjats.
De nya stadsdelarna presenteras med egna sidor som innehåller
bland annat Panoramios klickkarta och upprop om att skapa egna
medborgarkrafts nätverk,för att få alla medborgare delaktiga.

Tag del!

A Backa-Kärra/Rödbo-Tuve/Säve
B Gunnared-Lärjedalen,.
C.Bergsjön-Kortedala
D.Biskopsgården-Torslanda......
E Lundby,
F Linnéstaden-Majorna,.
G Centrum,
H Härlanda-Örgryte,
I S Skärgården-Tynnered-Älvsborg.
J Askim-V Frölunda/Högsbo
.
.

Veckans bild
"vårsol"

Ur artikel i GP 23 mars 2010
Skanstorget skall få nytt liv
Stadsbyggnadskontoret utreder områdets framtid.
Skanstorget är ett bortglömt torg mitt i stan. En parkeringsplats inte mötesplats.
Läs mer!

Ur Artikel i GP 2010-03-29 ref. Arne Person
Om- och tillbyggnad av Stadsbiblioteket i Göteborg
Läs mer!

Veckans bild
"snart vår"

Veckans bild
"medborgare"

2010-03-30
Senaste nytt från kommunstyrelsen

MEDBORGARSERVICE
Betänkande av utveckling av lokal service i samverkan:
Kommunstyrelsen

RÖRLIGHET
Remiss Näringsdepartementet: EU-kommissionens meddelande om
handlingsplan för rörlighet i städer
Det är viktigt att betona att en hållbar rörlighet syftar till att förbättra livskvaliteten och
hälsan för invånarna, värna om miljön och stärka den ekonomiska utvecklingen.
Begreppet tillgänglighet står bättre för målsättningen än begreppet rörlighet.

Kommunstyrelsen

FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR
Remiss från Näringsdepartementet: Handlingsplan för energi från
förnybara energikällor
Kommunstyrelsen

BANGÅRDSFÖRBINDELSEN
Program för detaljplan för ny bangårds- och älvförbindelse
Kommunstyrelsen

ÄGARLÄGENHETER
Motion av Ture Jakobsson (KD) och Martin Hellström (KD)
om att planera för ägarlägenheter i Göteborg
Kommunstyrelsen

MARKNADS OCH TORGHANDEL
Uppdrag till Stadskansliet att utveckla och skapa regelverk för stadens marknads och torghandel
Kommunstyrelsen

MEDBORGARSERVICE
Inriktning för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice
Kommunstyrelsen

Veckans bild
"överbrygga"


2010--03-22
25 mars. Barn tar plats.
Konferens om fysisk planering för och med barn och unga 25 mars 2010.
Vilka metoder finns det för att utveckla barnperspektiv och för att få ta del av barn och ungas kunskap?
Vilka kvaliteer behövs för barn och unga i staden?
Vad kännetecknar utvecklande skol- och förskolemiljöer och platser för lek?
Arrangörer: Tryggare och mänskligare Göteborg, S2020, Movium med flera.

2010-03-16
Ur mejl
Ekologisk lunch + föredrag i Urbanum på Stadsmuseet
På fredag den 19 mars kl 12.00-13.00 kör vi den tredje delen av vår serie lunchföredrag om närproducerad ekologisk mat.
På plats är Brevé från Kungälv som berättar om sin tillverkning av allt från Brutala lingon till Saffrans pesto och Farmors chilisås.
Givetvis blir det smakprovning på de lokala delikatesserna!
Grab, eat and save the planet serverar ekologisk lunch för en billig peng så långt lagret räcker.

Välkommen!
Göteborgs stadsmuseum, Norra Hamngatan 12

2010-03-03
SVT:Rapport informerar 2010 -03-03
EU-komissionen lade under dagen fram planen EU 2020
Arbetslösheten inom EU är nu 23 millioner medborgare dvs ca 10% av den yrkesverksamma befolkningen.

Planen EU 2020 har 5 mål:
1. Fler jobb
2. Mer pengar till forskning ....och utveckling.
3. Fler högskoleutbildade
4. En grönare ekonomi.
5. Antalet fattiga skall.minska.
Dess stora uppgift är att hitta metoder för att eliminera arbetslösheten.
Pengar skall tas från jordbruksstödet och i stället gå tilll forskning och utveckling.
Nationella mål för varje medlemsland skall tas fram för jobb, forskning och utbildning.

2010-03-02

Veckans bild
"Vintrigt Asperö"

Kommunfullmäktigemötet
Torsdagen den 28 januari 2010
Ekonomiska frizoner i Göteborg
Läs hela resonemanget oavkortat!

2010-03-01
Stadsförtätning - av godo eller ondo?
Bland annat Boverket, Patrik Gran Alnarp, Einar Hansson med flera har utrett.
Läs!

Ur GP 2009-12-31
Wallenstams Aveny
Wallenstam har stora framtidsplaner för Avenyn.
Läs!

2010-02-26
Företagsamhet i förändring, seminarium i Bergsjön 26 mars 2010-03-26

”Företagsamhet i förändring” med Bergsjöns Kulturhusförening! Seminarium den 26 mars för politiker, näringsliv och andra intressenter. Varför kommer det att löna sig att satsa pengar i att bygga ett hus och en mötesplats i Bergsjön? Läs programmet!

2010-02-22

Veckans bild
"Göteborgs hamn"


Protokoll Hovrätten Västra Sverige 2010-02-02
Fastighetsbestämning och fastighetsreglering berörande Älvsborg 655:316 m fl

RÄTTEN
Hovrättslagmannen Göran Dahlgren, hovrättsrådet Kent Jönsson, referent,
samt f,d, fastighetsrådet Anders Dahlsjö, föredragande
PROTOKOLLFÖRARE
Referenten
KLAGANDE
10st Fastighetsägare
MOTPART
Göteborgs kommun Ombud Chefsjurist Martin Öbo c/o Göteborgs fastighetskontor
Protokoll Hovrätten Västra Sverige 2010-02-02


2010-02-09

Veckans bild
"Saltholmsgatan"

Veckans bild
"Långedrag: Nya cirkulationsplatsen"

Fastighetsnämndens möte Sammanträdesdatum: 2010-02-15
Handling 9
Yttrande över Göteborg Energis utredning "Att underlätta för förnyelsebar
småskalig energiproduktion i Göteborg"

Läs under Forum!

Starta egen elproduktion
Läs under Forum!

2010-02-07

Den Ultimata Metoden för ökat medborgarinflytande
Ur
Projektrapport 2009-12-17 "Fem medborgare är fler än fyra experter"
dialogens roll i möten kring kulturpolitik.
Nätverkstan Kultur i Väst
Läs!

Den Ultimata Metoden för ökat medborgarinflytande
Mejl till Nätverkstan Kultur i Väst och Ylva Berglund
Synpunkter från medborgarkraften.com
Läs under Forum!

2010-02-02

Göteborgs 400-årsjubileum
Dags för ett nytt seminarium:
Göteborgs 400-årsjubileum och en revidering av den kulturpolitiska strategin

Kom och diskutera med studenter från kulturverkstan som presenterar sina idéer och pr
ojektarbeten om detta!

När: Onsdagen den 3 februari
Plats: Stadsmuseets foajé

Veckans bild
"Långedrag"
Ur
Byggnadsnämndens protokoll från 2010-01-12
Översyn av småhuspolicyn
Till behandling företogs det den 15 december 2009 bordlagda ärendet angående yrkande
från KD, M, FP om översyn av småhuspolicyn.

Protokoll
Sammanträdesdatum 20010-01-12 Göteborgs Stad Byggnadsnämnden, protokoll 3(13)
”Den som vill att nämnden skall bifalla ordförandens yrkande röstar Ja, den som inte
vill röstar Nej. Vinner Nej har nämnden bifallit Hellströms yrkande”.
Vid upprop röstade tjänstgörande ersättaren Jonsson, Niklasson, tjänstgörande
ersättaren Jansson, Perlitz Ottosson och ordföranden Ja, medan vice ordföranden,
Lange, Fogelgren och Hellström röstade Nej.


Då omröstningen utfallit med fem Ja och fyra Nej hade nämnden beslutat i
enlighet med 1:a stycket i yrkandet, så lydande:
att arbetet med förtätning borde även gälla småhusområden. Därför bör
småhuspolicyn ses över i syfte att var mera tillåtande och tillmötesgående så att
även mindre tomter blir möjliga att bebygga, att den maximala bebyggelseandelen
av tomtmarken justeras ned etc.

__________________________________________________________
Uppdrag ny stadsbyggnadsdirektör
Lars Ivarson anmälde att han begärt att få gå i pension från och med den 1 april.
Byggnadsnämnden beslöt: att bevilja direktörens begäran om pension från och
med den 1 april samt att uppdra åt presidiet att rekrytera ny stadsbyggnadsdirektör.
_______________________________________________________________________

Ur
Föredragningslista för Kommunstyrelsens sammanträde den 10 februari

Motion av Mikael Jansson (SD) om att utreda kostnaden för en gratis färjeskyttel
mellan Rosenlund och Lindholmen
(Bordlagt 2010-

Förslag till lokalt miljökvalitetsmål för Hav i balans samt levande kust och skärgård
(Bordlagt 2009-12-09, Omr 2:1, 2010-01-20, Omr 2:9)
Anteckningar
Yrkande (S), (MP) och (V)

Motion av Marie Lindén (V), Ana Rubin (V), Jöran Fagerlund (V), Christian Larsson (V) och Mats Pilhem (V) om utformande av en förhandlingsstrategi och lönepolicy innebärande att ingen skall kunna ha lägre lön än en fjärdedel av den med högst lön i kommunen
(Bordlagt 2009-11-25, Omr 3:2, 2010-01-20, Omr 3:5)

Skrivelse från (M), (FP), (KD) om att Kvibergs marknad bör bli kvar i sina befintliga lokaler
i väntan på en långsiktig lösning

Motion av Mikael Janson (FP) och Piotr Kiszkiel (FP) om att inrätta en utbildning i mänskliga rättigheter och kulturkompetens för Göteborgs Stads företrädare

Ur
Stadskansliet Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-20

Enheten för stadsutveckling och samhällsanalys

Vision och strategi för Centrala Älvstaden - organisation och finansiering
Förslag till beslut
I kommunfullmäktige;

Inom ramen för det kommande visionsarbetet måste stora delar av göteborgssamhället involveras, såväl offentlig som privat sektor. Medborgarperspektiv måste särskilt beaktas och arenor skapas som på olika sätt fångar upp tankar och idéer om stadens framtida utveckling, inte minst ur ett barn- och ungdomsperspektiv.

Sannolikt finns behov av att göra kompletterande utredningar, genomföra ”tävlingar” om Vision Centrala Älvstaden, göra nationella och internationella jämförelser samt skapa arenor för göteborgarnas delaktighet. Utbyggnadsetapper och handlingsplaner skall därefter utarbetas.

Tidplan
Arbetet med vision och strategi för Centrala Älvstaden bedöms pågå under 2 år. Ett in-ledande arbete består i att beskriva förutsättningar och att hitta samverkansformerna med pågående projekt. Därefter bör politiska och operativa mål formuleras

2010- 01- 21
VÄRLDSUTSTÄLLNINGEN EXPO 2010 I SHANGHAI
EXPO2010Plattform! (Svenska)
EXPO2010Plattform! (Engelska)

VÄRLDSUTSTÄLLNINGEN EXPO 2010 I SHANGHAI
Urban Best Practices Area "UBPA" (Svenska)
Urban Best Practices Area "UBPA" (Engelska)

Veckans bild
"EXPO 2010"

VÄRLDSUTSTÄLLNINGEN EXPO 2010 I SHANGHAI
1 MAJ - 31 OKTOBER 2010
Ur artiklar i GP januari 2010
Läs mer!

Veckans bild
"Göteborgs hamn"

Veckans bild
"segling"

Veckans bild
"turning torso"

Ur GP debatt 29 december 2009
Västsverige kan visa vägen in i framtiden
Läs mer!

FRIHAMNEN: Väntan på framtida flyt
Ur GP-artikel av Gunilla Skoog. 14 november 2009
Referat Arne Person
Kommunen har stora planer för ny bebyggelse vid Frihamnen
Läs mer!

Veckans bild
"fd turkiskt fängelse i Kosovo"

Dags att satsa på färjor
Enligt ledarartikel i GP 17 november 2009 är Kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén nu beredd att dra konsekvensrna av domstolsutlaget och förklarar nu att man nu måste börja ta itu med förbindelserna över älven, bland annat i form av förbättrad färjetrafik.

2010 -01-05
Kompletteringar av brev och åtgärder i PK 25 Göteborgs 400-årsjubileum är 2021
Bland annat brev till
Göteborgs Stad stadskansliet:Erica Litzén och Jan Kaaling

Göteborg & Co: Leif Nilsson, Therese Brusberg, Sara Ohlsson, Ossian Stiernstrand,
Lena Hamberger och Camilla Nyman

Beredningsgruppen: Mikael Malm, Maria Berntsson, Joakim Olinder, Helena Nyhus,
Carina Liljestrand, Birgitta Degerström och Axel Darvik

Läs under PK25

2009-12-30

Veckans bild
"God Jul och Gott Nytt År"

2009-12-27
Snart ny domän
www.iambecauseyouare.com

Veckans bild
"Poseidon"

2009-12-17
Cykelstråken i city görs tydligare
Se gång-och cykel

2009-12-10
Ur GP-artikel torsdag 10 december 2009
Beslut om ny bro överklagas till HD
Göteborg stad överklagar till HD.
Anneli Hulthén säger att det finns två sidor av det här överklagandet.
Läs mer!

Segregationen ökar men kan vara bra
säger docent Oskar Nordström vid institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering vid Uppsala universitet.Vi tror inte att man bör inrikta politiken på att styra de invandrandes val genom att till exempel försöka hindra att nyanlända bosätter sig i närheten av personer som har samma bakgrund som de.
Läs mer!

2009-12-08

Veckans bild
"Hjällbo centrum"

Ur
artikel i GP
av Mattias Hagberg ref arnepe1
Modeller för en ny världsordning
Mattias Hagberg skriver "Den ekonomiska krisen har blixtbelyst vår ekonomis svagheter"
Läs mer!

2009-12-06
Göteborgs 400-årsjubileum år 2021
Med anledning av Göteborgs 400-årsjubileum år 2021har medborgarkraften.startat upp ett
processkonstverk nr 25 vars mål är, att till år 2021 bidra till förverkligandet av ett för staden
magnifikt jubileumsfirande.

Läs mer!

2009-12-05
Ur snabbprotokoll
Göteborgs kommunfullmäktiges möte 2009-12-03
Motion av Henrik Nilsson (M) om införande av ekonomiska frizoner i Göteborg
Beslut
Bordlagd.

Motion av Mikael Jansson (SD) om att avskaffa stadsdelsnämnderna och att inrätta centrala nämnder
Beslut
Bordlagd.

Interpellation av Mikael Janson (FP) till kommunstyrelsens ordförande angående minskning av onödig medicinering inom äldreomsorgen
Beslut
Får framställas.
Bordlagd.

Kulturverkstan
Inbudan att delta i mingel och samtal kring social hållbarhet med anledning av Göteborgs 400-årsjubieum som infaller år 2021.
En projektgrupp från Kulturverkstan som fokuserar på social hållbar utveckling i Göteborg annordnar idéverkstad för att få ta del av varandras kunskaper och generera kreativa idéer kring social hållbar utveckling till jubileumet.
Hur se dina visioner ut ?
Mötet: Tisdag 8 december kl 17.00-20.00
Lokal: Lagerhuset våning 1 Heurlings plats.
Bland de inbjudna återfinns personer inom kommun, forskning, fria organisationer och företag.
OBS! Deltagande kräver anmälan: Enligt arrangören är det redan fulltecknat. 2009-12-07

Läs om medborgarkraftens förslag inför 400-årsjubileumet!


2009-12-04
Ny arkitekturskrift
Arkitekturpolitik för Sverige 2010-2015
90 sidor argumentation för en nationell arkitekturpolitik.
Skriften vänder sig till politiker men också till den intresserade allmänheten.
Syftet är att skapa liv i debatten hur ett hållbart samhälle med livskvalitet kan skapas
Laila Strunke förbundsordförande Sveriges Arkitekter säger i SVT1 att arkitektur är mer än en kulturfråga.
Vi vill förmedla att arkitektur hänger ihop med hållbarhetdet och livskvalitet för människor och värde och tillväxt för samhället.

Veckans bild
"Kulturgruppen besöker museet på KA4"

Oscar II:s fort
Vid kulturgruppens guidade tur på militärmuseet på KA4 informeras om att Oscar II:s fort inte kommer att bli ett museum som varit avsikten. Fortet får bli en ruin.

2009-12-01

Begäran om ändring i Plan och Bygglagen
Skrivelse till regeringen!

Medborgarkraftens synpunkter på detaljplanen för Skeppsbron
Till byggnadsnämnden! och komplettering.


Hållbar samhällsutveckling och konsekvensbeskrivningar
Balanserade konsekvensbeskrivningar!
Caofeidian, Angered-Bergum, Falköping: beskrivningar!

Heden Processkonstverk nr 22+23
steg 4

2009-11-26
Ur utredningen
Hållbart samhällsbyggande - en granskning av Boverket
Läs under forum/samhällsplanering referat av artikel i tidskriften Plan!

Ny bok
Welcome to the urban revolution
Författare: Jeb Brugmann
Förlag : Bloomsbury press 2009
Med världsmarknadens kollaps hösten 2008 blev det plötsigt uppenbart att den urbana ekonomin tappat kontakten med verkligheten. Nu "måste vi vårda den urbana fördelen" det vill säga dess ekonomiska och sociala relationer, skriver Jeb Brugmann.

2009-11-22

Veckans bild
"Balanserade konsekvensbeskrivningar för hållbar samhällsutveckling"

Inbjudan till Mellanrum nr 10 den 2 december kl 17.00, "Stadsförnyelse som kulturellt projekt".
Stadsmuseets foajé Norra Hamngatan 12. Entré 40 kr eller museekort.
Moderator Knut Strömberg, professor i stadsutveckling på Chalmers.

Motion om att utreda möjligheterna att införa euron som parallellvaluta i Göteborg.
Motionen
Motionärerna Kristina Bergman Alme (FP) och Helene Odenjung (FP) har föreslagit en utredning för att belysa möjligheten ur olika perspektiv med ett införande av euron som parallellvaluta.
Remissinstanser
Göteborg & Co AB och Liseberg AB. Dessutom har Svensk Handel och Köpmannaförbundet beretts tillfälle att yttra sig men avstått.
Läs under ekonomi!

Miljökonsekvensbeskrivning är inte tilräckligt för att uppnå hållbar stadsutveckling.
Medborgarkraften har försökt att finna orsakerna till att svensk stadsplanering inte blir hållbar och att finna framkomliga vägar för att komma tillrätta med problemet.
Lagstiftning om SKB och EKB kan vara lösningen!
Läs under
konsekvensbeskrivningar!

Ur
Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, snabbprotokoll 4(9) 2009-11-18
Motion av Henrik Nilsson (M) om införande av ekonomiska frizoner i Göteborg
Beslut
Bifall till yrkande från MP.
Votering 7-6.
Reservation S och V.
Läs under forum/ Göteborgs framtid och forum/ekonomiska frizonerorum

Göteborgs 400-årsjubileum år 2021
Ur Handling
Stadskansliets tjänsteutlåtande den 30 september 2009.
Beslut: Enligt stadskansliets förslag:

Kommunstyrelsen hemställer till Göteborg & Co AB att tillsätta en utredning med uppgift att, i samverkan med Göteborgs Stads nämnder och bolag, ta fram ett förslag till projekt- och tidsplan samt budget för stadens 400-årsjubileum år 2021 samt att bolaget återkommer med förslag till kommunstyrelsen under 2011.
Ta del av ett förslag från medborgarkraften att stå färdigt till 2021! och Göteborg o Co:s ansökan

Ur GP-artikel
Ded blir ingen gångbro
Enligt Miljööverdomstolen har sjöfarten större riksintresse än Göteborgs utvecklingsmöjligheter.

Gång- och cykelbron som planerades mellan Packhuskajen och Lundbystrand får inte byggas, eftersom det finns "en inte obetydlig risk att den föreslagna bron kan få negativ inverkan på de sjöfartsanknutna intressena".
Anneli Hulthén säger att nu får vi försöka lösa det på annat sätt t ex med fler och snabbare färjor.
Den nu avbrutna planeringen av gång- och cykelbro över älven påbörjades år 2001 och har kostat cirka 22 miljoner kronor.
Tidigare turer i ärendet läs under forum!

Veckans bild
"Färjetrafikbild nr 14 insänd till Västtrafik 1998"

2009-11-15
Flyktingguide.se
Till Guiden! Till Social plattform!

2009-11-12
Ur kommunstyrelsens handlingar
Gratis färjeskyttel mellan Rosenlund och Lindholmen i stället för Gång- och cykelbro
Mickael Janson (SD) motionerar om att göra en kostnadsjämförelse och får till svar att sådan redan finns.

Enligt utredningen:
Gratis färjeskyttel skulle kosta 7 mkr/år (2008) Med en utökning av turerna till att omfatta kvällar, helger och extraturer i högtrafik skulle kosta 9 mkr. Ytterligare kostnad på 6 mkr skulle en fördubbling av trafiken under dagtid medföra.

Kostnaden för en gång- och cykelbro är beräknat till 400mkr (2006) . Kapitaltjänstkostnad, drift och underhållskostnad beräknas till 20-22 mkr/år.

2009-11-10
Medborgarkraftens synpunkter på Detaljplanen för Skeppsbron
Läs synpunkterna!

2009-11-05

Stadsplanefrågor i Älvsborg
Handikappanpassning av spårvagnsterminalen på Saltholmen
Trafikkontoret uppger att den tidigare planerade etappen att dra in spårvagnsslingan i parken inte längre är aktuell då nuvarande vändslinga har kunnat handikappanpassas.
Se Veckans bild

Styrsöbolagets katamaraner
Ur GP-artikel den 2 november om Helena Leufstadius ny vd för Styrsöbolaget
I första februariveckan kommer den första av två kolfiberbåtar som klarar 27 knop. De kommer att sättas i bruk förhoppningsvis i april och juli. Helenas förhoppning är att kunna köra till Skeppsbron från 2012, när den nya terminalen på södra älvstranden är klar.Dispens skall begäras för att köra snabbare i hamnen.
(Anm av AP: Medborgarkraftens agerande för tolv år sedan ger äntligen resultat.)
Läs om processen under forum!

Kontorshus på Tångudden
Kontorshus för Fortifikationsförvaltningen planeras. Stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att ta fram en plan.
Två alternativa förslag har presenterats vid ett informationsmöte för grannarna. Det ena med en utbredd låg byggnad. Det andra innehåller en höghusdel på 6 våningar.
Vid informationsmötet redogjordes för planprocessen och ett informationsblad delades ut.
Länkar till planprocessen och informationsbladet

Nimbus
Området utmed Pejlingsgatan är under utredning.
Ytterligare information om omfattning och innehåll kommer att lämnas under vintern 2010.


Veckans bild
"cirkulationsplats vid Hinsholmen med specialrefug"


Fabel
Kommunikation
Nya metoder för medborgarinflytande!

Ett möte mellan makthavare, metodmakare och tänkare där vi gemensamt svarar på frågan: Hur ser våra nya arbetsmetoder ut för att involvera medborgare i samhällsutvecklingen och lokaldemokratin?
Stockholm torsdagen 26/11 kl.09-17.
Föreläsningar, workshops och paneldebatt med tänkare och kreatörer från bl.a.
Demos Helsinki, MIKU, Piratpartiet, Riket.se, Umeå 2014, Dialoglabbet, GRUL,
Malmö Stad och Uppsala universitet.

Läs mer under länken nedan!
http://www.fabel.se/?page_id=649

studio demos
Medborgarinflytande
Posted in medborgarinflytande, politik, referenser, stadsdrömmar, stadsplanering by demos arkitektur on 24 oktober 2009
De vill bland annat uppmärksamma Skanderborgs kommun i Danmark.
De har startat en internetsida
http://www.ideoffensiv.dk
Läs under länken
http://demosarkitektur.wordpress.com/2009/10/24/medborgarinflytande/

Veckans bild
"handikappanpassad spårvagnsslinga på Saltholmen"

Ur Debatt GP 2 november
Västtrafik bör satsa på att låna ut cyklar
Johnny Bröndt (M) skriver att Västtrafik nu måste satsa framåt och fokusera på att erbjuda en produkt som får så många som möjligt att åka mer med Västtrafik än med bil. Lånecyklar bör vara en del av Västtrafiks sortiment.
Tänk om - privatisera inte hamnen
Mats Pilhem och Marie Lindén skriver att det inte finns några övertygande argument för att en privatisering skulle vara bra för göteborgarna.

Frölunda -Högsbo
På kommunstyrelsemötet den 28 oktober togs beslutet att de två stadsdelarna från första januari skall bli en organisation.

Ombyggnaden av gamla Centralposthuset till hotell och konferensanläggning
Arbetena kommer nu att påbörjas.
Fakta: Centralposthuset stod klart 1925. Det är förklarat som byggnadsminne. Ny kongressal planeras på innergården. Nybygget med hotellrum får bli max 14 våningar. Detaljplanen är ännu inte godkänd av kommunfullmäktige.
Läs mer om ärendet under Forum! Centralposthuset!

Artikel i GP 2009-10-28
Sverige halkar efter i äldrevården
Bara fyra av tio över 80 år får äldrevård i Sverige.
Svensk äldreomsorg befinner sig på en normaleuropeisk standard där anhöriga får dra ett stort lass.

Ur GP-artikel 30 oktober
Underhåll av gator och vägar halveras
Under nästa år tvingas underhållet halveras. Orsaken är minskade anslag till trafikkontoret och till viss del på minskade intäkter från felparkeringsavgifter.

"Veckans bild
"höstlöv II"

Samråd om Skeppsbron
Utställning i Älvrummet 30/09 - 10/11
Läs under Forum! Skeppsbron och bilder från utställningen

Samråd om ny bangårds- och älvförbindelse
Utställning i Älvrummet 23/09 - 03/11


"Veckans bild
"höstlöv I"

Ur GP-Debatt 19 oktober
Stadsdelsnämnder är bättre än sitt rykte
Professor Folke Johansson på stadsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet forskar om lokal och regional demokrati. Han skriver att en intressant konsekvens av SDN är att skillnaderna mellan stadsdelarna blir mer tydliga. Han skriver vidare att kostnadsökningar genom nya SDN-kontor inte stämmer. Mer problematiskt är det med demokratin och någon högre grad av politiskt deltagande från medborganas sida har det inte blivit.

GP-artikel 15 oktober
Hård kritik mot biltullsförslagen
I artikeln redovisas Vägverkets två huvudförslag.
Inre zon och utökad inre zon med olika avgifter vid hög respektive lågtrafik.


Ur GP 14 oktober
Ny profil för Göteborgs Hamn
För att släppa in privata aktörer i göteborgs Hamn bildas tre terminalbolag som sedan sälj till nya operatörer. Budgivningen börjar efter årsskiftet.

"Veckans bild
"rött blad i is"

Ur artikel i Metro 2009- 10-05
Underjordiska garage - så vill opposotionen göra luften bättre
Heden, Pustervik och Schillerska är möjliga platser.
Det är oppositionen som vill förbättra miljön i centrum. Förslaget läggs nu fram i trafiknämnden.
Se medborgarkraftens idéer om Heden nu och Schillerska sid15 och sid18 från 80-talet

"Veckans bild
"röd rönn över skuggan av en man"

Ur GP-Debatt 01 oktober
Finansmarknaden måste tyglas hårdare
EU:s finansministrar och centralbankschefer träffas i Göteborg för att diskutera hur vi förhindrar en upprepning av nuvarande finanskris.

Veckans bild
"Skeppsbron"

Ur GP-Debatt 25 september
Vem vill ha fler tunga lastbilar på vägarna?
Fyra fartyg på älven varje vardagsdygn motsvarar 400 långtradare eller 15 långa tåg.
Finns det någon som hellre vill ha detta gods på land än i älven undrar artikelförfattarna.

(Sjöfartsverket finner det inte samhällsekonomiskt lönsamt att ha kvar sjöfarten på Göta älv och Vänern.)
Läs mer om hamnen under Forum!

Ur GP- Debatt 22 september
Besparingrna tar död på skärgården
Debattörernas utgångspunkt är att Södra skärgården skall vara en levande skärgård som möjliggör åretruntboende.
Det blir i praktiken omöjligt att bo på en ö, ha barn i förskola och skola på en annan ö och samtidigt arbeta på en tredje ö eller på fastlandet.

Veckans bild
"i vattnet"

Ur GP-artikel 15 september
Snabbtåg kan vara realitet 2025
Regeringens utredare räknar med att tågresandet ökar med 45 procent.
En höghastighetsjärnväg för 320 km/tim mellan Göteborg och Stockholm kan stå klar redan om 15 år.
Restiden blir två timmar och tågen kan gå varje halvtimme.

Ur GP-artikel 14 september
Från svartklubbar till cykelgarderober
Nu byggs en helt ny stadsdel vid Kvillebäcken.
Nästa är kan 1600 lägenheter börja byggas i en helt ny stadsdel nära Backaplan
Se modellbild

Ur GP-artikel 12 september
Ny älvbro om åtta år
Strax efter nyår kommer fullmäktiges beslut
Allt pekar på att det blir en mellanhög bro över älven och viadukt över bangården.

 

2009-09-24

Ur Kommunstyrelsens snabbprotokoll från mötet 2009-09-23
Motion av Henrik Nilsson (m) om införande av ekonomiska frizoner i Göteborg
Beslut Bordlagt till den 28 oktober (Kia Andreasson).

Yrkande (S), (MP), (V) om insatser för att motverka ungdomsarbetslösheten och dess skadeverkningar
Beslut Bifall till yrkande från S, MP och V.

Motion av Axel Darvik (FP) och Eva-Lena Haag (FP) om att anlägga motionsspår i Änggårdsbergen
Beslut Motionen avstyrks med hänvisning till byggnadsnämndens yttrande.

Motion av Kerstin Ekman (fp) om att utreda möjligheterna att tillåta uteserveringar på Gustaf Adolfs Torg
Beslut Bordlagt till den 14 oktober (Helene Odenjung).

Motion av Kristina Bergman Alme (FP) och Piotr Kizskiel (FP) om att underlätta för medborgare från EU-länderna att etablera sig i Göteborg
Beslut Bifall till yrkande från S, MP och V. Votering 7-6.


2009-09-16

Veckans bild
"kyssen"

Veckans bild
"från kulturfestivalen i Göteborg II"

Ur snabbprotokoll från Kommunfullmäktiges möte 2009-09-10
17. Dnr 1018/08
Motion av Kristina Bergman Alme (FP) om att i planarbetet för Älvstaden inarbeta ett område för husbåtar
Beslut
Bifall till kommunstyrelsens förslag

Veckans bild
"från kulturfestivalen i Göteborg I"

2009-09-14
Centrum för Byggnadskultur rekommenderar:
Varför är det nästan bara män som bygger?
Föreläsningsserie om stadsplanering och bostadsbyggande med fokus på
den sociala dimensionen av uthållig utveckling
Världskulturmuseet, seminarierum 2, kl. 18-20. Fri entré.

Onsdag 30 september 2009 kl. 18-20
Planering och projektering - vem bestämmer?
Reflektioner från 20 års verksamhet som arkitekt
Johanna Holm Bodin, arkitekt SAR/MSA, Basark AB, ordf. Kvinnors Byggforum.
-------
Onsdag 4 november 2009 kl. 18-20
Stadsplanering med den sociala dimensionen av uthållig utveckling i fokus
Elisabeth Undén, Lärare i Hållbar stadsutveckling vid Göteborgs universitet.
----
Onsdag 18 november 2009 kl. 18-20
Vem bryr sig om allt svinn? Billigare byggande - om man vill!
Engagemang och delaktighet från deltagande parter ger resultat!
Juri Lutz, byggnadsingenjör, konsult och projektledare i olika typer av byggprojekt,
bl.a. inom Boverkets Byggkostnadsforum och BiG-huset i kv. Kornet i Mölndal.
-----
Torsdag 21 januari 2010 kl. 18-20
De goda exemplen på bra boenden utifrån sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter.
Kerstin Kärnekull, arkitekt, medlem i forskargruppen Bo i Gemenskap sedan 1975, bor sedan
15 år i kollektivhuset Färdknäppen, Stockholm.
-----
Arrangörer: Kvinnofolkhögskolan Världskulturmuseet Hyresgästföreningen Region Västra Sverige
BoIHOP – ideell förening Göteborg Kollektivhus NU – riksförening Kvinnors Byggforum

2009-09-12
Ur GP-artikel 12 september 2009 av Ulf Nyström Ref AP
NY ÄLVBRO OM ÅTTA ÅR
Sex altrnativ presenteras för bron och två för förbindelsen över eller under bangården.
Läs mer!

2009-09-09

Ur byggnadsnämndens protokoll från mötet 2009-08-25

§ 345 Skeppsbron m.m.
Till behandling företogs det den 16 juni 2009 bordlagda ärendet angående rubricerade detaljplan inom stadsdelen Inom Vallgraven.
Byggnadsnämnden beslöt: att åter bordlägga ärendet.

§ 382 Heden/Avenyn
Åsa Askergren informerade om samrådsprocessen i området. Mycket synpunkter angående byggnation eller inte på Heden hade inkommit. Samrådet visade även på önskemål om Avenyn som ”paradgata”.

Byggnadsnämnden beslöt: att anteckna redogörelsen.

2009-09-08

Speltrender - Visualisering i Göteborg - Studiebesök Lighthouse Fartygssimulator

CVG välkomnar till ett seminarium som behandlar omvärldsfaktorer som
påverkar visualisering och dess framtid i Göteborg
Datum: 2009-09-21 Tid: 16:00-19:00 Plats: Studion på IT-universitetet på Lindholmen
Pris: Kostnadsfritt för medlemmar i CVG. Icke medlemmar 100kr.


Det händer mycket inom visualisering i Göteborg just nu. Bl.a. har nära kontakter med Singapore etablerats. Göteborg har av MISTRA fått anslag för att starta nationellt centrum för hållbar stadsutveckling.
Center of Visualization har spännande planer för framtiden.

Som ett resultat av att MISTRA-satsningen gick igenom kommer det att utvecklas ett spel som handlar om hållbar stadsutveckling. Vi berättar mer om vad som kommer att hända samt vilka möjligheter som finns att vara med och påverka.
Center of Visualization arbetar just nu med en vision om att det skall byggas ett visualiseringscenter i Göteborg.


2009-09-03

NÄTVERK och FORUM för SAMHÄLLSPLANERING i GÖTEBORG
Läs länklistan för aktuella nätverk inom göteborgsområdet! (Ingå i processkonstverket Heden.)

2009-08-26
Kommunstyrelsen
Ur föredragningslista möte 2009-09-02
Motion av Henrik Nilsson (M) om införande av ekonomiska frizoner i Göteborg
Henrik Nilsson (M) har i en motion till 0ommunfullmäktige föreslagit att staden ska hemställa till
regeringen om att införa ekonomiska frizoner i syfte att öka sysselsättningen i självförsörjningsgraden
och att öka områdets attraktionsvärde.
Enligt motionären har liknande system prövats i Frankrike.
Remissinstanserna
Stadskansliet har remitterat motionen till stadsdelsnämnderna Frölunda, Gunnared, Bergsjön
och Biskopsgården samt till Förvaltnings AB Framtiden och Bussines Region Göteborg AB.
Remissvaren
SDN Frölunda tillstyrker
SDN Gunnared avstyrker
SDN Bergsjön avstyrker
SDN Biskopsgården avstyrker

Förvaltnings AB Framtiden Inget tydligt ställningstagande
Bussines region AB Inget ställningstagande.

Stadskansliet
Riksdagen har behandlat en motion av införande av ekonomiska frizoner och avslagit densamma.

Christina Lindberg Ulf Högberg

2009-08-24
Veckans bild
"basaltformation på Nordirland"

Byggnadsnämnden
Ur föredragningslista för mötet 2009-09-25
Program för utveckling av Heden/Avenyn
Handläggare: Åsa Askengren
Förslag till beslut: Information
Detaljplan för Skeppsbron m m stadsdel Inom Vallgraven
Handläggare: Fredrik Söderberg
Förslag till beslut: Samråd

Snicksnack
Torsdag den 10 september Plats White Arkitekter Magasinsgatan 10
17.30 - 19.30
Temat är hur debatteras aktuella planeringsfrågor på Internet.
Vem engagerar sig och hur förs debatten?

2009-07-21
Veckans bild
"Infångad sol"

Landsarkivet byggs ut
Ur artikel i GP 2009- 08- 20 av Eva Heyman

Landsarkivet har fått klartecken för utbyggnad efter 7 år av överklaganden.
Mer!

2009-07-30
Veckans bild
"Skottland"

2009-07-30
Veckans bild
"stentrappa"

Mellanrum nr 7
Göteborg - en del av Västerhavets kulturarv
onsdag 26 augusti 17.00
Stadsmuseets foaje´Norra Hamngatan 12
Entré 40 kr eller museekort.

2009-07-30
Veckans bild
"Vinga fyr"

2009-07-30
Veckans bild
"vid vägtunnel; Bollnäs"

2009-07-21

BLACK/NORTH SEAS
Black/North SEAS is an initiative of Intercult, Sweden and is a festival
on tour to harbour areas along the coasts of the Black and North Sea.

City Scape Göteborg
Konst och stadsmässig pånyttfödelse: Policy och Politik

Fredag 21 augusti 2009 09.30 - 15.30
Lördag 22 augusti 2009 10.00 - 17.00

på Göteborgs Stadsmuseum

Mer!

Veckan bild
"svartskalle"

Veckan bild
"Långedrag: Nimbus III"

2009-07-03

Ur Protokoll Byggnadsnämnden 2009-06-16

Stadsbiblioteket, Park Avenue Hotel, Lorensbergsteatern m.fl.

Till behandling företogs ärende angående rubricerade detaljplan inom stadsdelen Lo-rensberg.
I ärendet förelåg skrivelse från Rune Lund.

Byggnadsnämnden beslöt:
att anta detaljplan för Stadsbiblioteket, Park Avenue Hotel, Lorensbergsteatern m.fl.
inom stadsdelen Lorensberg, upprättad den 16 juni 2009.

Skeppsbron m.m.
Birgitta Lööf informerade om genomförandet av samrådet.
Byggnadsnämnden beslöt:
att bordlägga ärendet.

Veckan bild
"Pejlingsgatan II"

2009-06-29
Virtuell bank - riktiga pengar

Ur artikel i Fokus

Den nya ekonomin.Gränsen mellan verklighet och spel ­suddas ut när spelet Entropia Universe startar en riktig bank.

Läs mer!

2009-06-28
SOLENERGI FRÅN RYMDEN

Ur artikel i Allt om Vetenskap
Solenergi ftån rymden- snart verklighet i Kalifornien
Forskare och ingenjörer har länge lekt med tanken att sända upp jättelika solpaneler i omloppsbana kring jorden och stråla ner energi 24 timmar om dygnet utan att hindras av moln eller mörker.
Läs mer!

Veckans bild
Pejlingsgatan I

2009-06-25
Den Goda Staden: Konferens om stadsutveckling via samverkan och samfinansiering.

Under hösten kommer slutgiltig information kring konferensens program och praktiska frågor.
Boka redan nu in den 14 oktober i kalendern.
Allmän information kring projektet Den Goda Staden finns på http://www.vv.se/dengodastaden

2009-06-24
Urban Management
Uppsala Universitet inbjuder till fortbildningsprogram.
Ledarskap och strategieer för hållbar lokal och regional utveckling.
För kommuner, regioner och för berörda aktörer som vill öka sin attraktivitet och konkurrenskraft.

För beslutsfattare, chefer, experter och berörda aktörer.
Start 14 oktober

Tällberg Forum
Ärets tema:konvergerande intressen - sammanblandningar och intressekonflikter.

Läs mer på http://www.tallbergfoundation.org/

Veckans bild
Långedrag: Nimbus II

2009-06-18

Boplats arrangerar fredagen den 4 september ett bostadsmarknadsseminarium i Göteborg

Årets tema kretsar kring hur man bygger bäst utifrån ett barnperspektiv.
Varför detta? Jo, om Göteborg ska vara attraktivt i framtiden måste staden bli bättre för barnfamiljerna.

K.ordf.Annelie Hulthén (s) kommer att tala om Göteborgs stads nya strategi att utgå från barnperspektivet i stadsplaneringen. Owe Nilsson, kommunalråd och ordförande i fastighets- trafiknämnden och Boplats Göteborg kommer att berätta om det planerade bostadsbyggandet.
Från England kommer den världsberömde konstnären och arkitekten Roger Dean att tala om sin radikala, vackra och böljande arkitektur som just ofta utgår från ett barnperspektiv. Tor Svae scenograf som skapat flera miljöer för barn bl.a. Junibacken i Stockholm och Mulimeklekparken i Solna kommer också och berättar hur han arbetar med kreativa miljöer för barn.

I ett avslutande offentligt samtal diskuterar föredragshållarna detta med bland annat Karl-Johan Korsås, VD för AB Framtiden och med en representant från Byggindustrin.Seminariet handlar dock inte bara om arkitektur och barnperspektiv. Maria Meyer Martins, Boplats Göteborg vd, kommer att presentera den senaste undersökningen om läget 2009

Sen är nästa fråga: Hur omsätter bygg- och bostadsföretagen de här visionerna till verkligheten?

Anmälan görs på boplatsdag09@boplats.se

_________________________________________________________________________________

Stadsdelsnämnder eller communities?

Ur GP av Peter Länken 16 maj 2009 (referat av AP)
SDN-Demokratin urholkad
Antalet SDN kommer att bli färre. Hur mycket man sparar på det är oklart. Hur mycket demokratin påverkas är desto klarare.
Anneli Hulthén har sagt att hon vill se över SDN-organisationen senare i år. S och MP föreslår redan att Högsbo och Frölunda blir en SDN. Vi kan utgå ifrån att Göteborg får färre SDN. Systemet ifrågasätts alltmer.
Läs mer!

Läs tidigare artikel om postnummersiterna typ www.42676.se eller gå in på Majornas www.majeko.se.

2009-06-17

Veckans bild
Långedrag: Nimbus I

Ur GP-artiklar referat AP
Beslut om Södra älvstranden dröjer

Byggnadsnämnden har beslutat att fundera mer innan beslut tas om framtiden för Södra älvstranden.
Mats Arnsmar (S) säger att nämnden behöver diskutera en del frågor internt innan klartecken för samråd ges. Susanna Haby (M) har liknande uppfattning.
Stadsbyggandkontoret har sedan våren 2007 arbetat med förslag till detaljplan för Skeppsbron efter flera års diskussion hur de områden som frigjordes när trafiken flyttades till Götatunneln, skulle utnyttjas.
Detaljplanen som nu skulle gått ut på samråd innehåller bland annat fem nya eller delvis nya kvarter med hus på fem-åtta våningar och ett höghus med 16 våningar. Dessutom inrymmer den hotell, handel och kontor, ny spårväg, ny kollektivtrafikterminal för Stenpiren, bad och gästhamn.
Frågan om rivning av Merkurhuset och huset som innehåller Kinesiska muren utgör en av stötestenarna.

Mer om Södra Älvstranden!

Inget nybygge vid Raketgatan
Byggnadsnämndden har enhälligt beslutat att säga nej till fortsatt planarbete för området.
Susanna Haby säger att det behövs förtätning på många håll i Göteborg men här visade det sig vara olämpligt, det är svårt att bygga här, det blir dyrt och det förstör värdefulla grönområden.

 

2009-06-14
Hälso- och idrottsakademi
En ny multisporthall planeras på Katrinelundsgymnasiets gård.
Målet är att skapa "ett nationellt kunskapscentrum för idrottslig prestationsutveckling och hälsofrämjande arbete.
Håller tidplanen ska multihallen och laboratoriet kunna tas i bruk 2010-2011.
(Anm: En utvecklad sådan anläggning riktad till alla medborgare bör ingå i vision Heden. Läs mer längst ned på sidan Heden. )

2009-06-09

Inbjudan till FFS medlemmar från Anders Svensson, SBK, Göteborg

Höga hus i Göteborg
Måndagen den 15 juni kl 17.30 i Älvrummet, Kanaltorget - Lilla Bommen

Tillsammans med Stadsbyggnadskontoret och Sveriges Arkitekter Västra Götalandan ordnar vi en diskussion om höga hus i Göteborg. En policy med namnet: HÖGA HUS I GÖTEBORG - Varför, var och hur samt inte minst om" togs fram av Stadsbyggnadskontoret med Claes Caldenby som författare 1990. Detta är snart 20 år sedan och en ny policy diskuteras nu som en del i arbetet med stadsbyggnadskvaliteter. Har synen på frågan förändrats sedan dess? Vilken uppfattning har arkitektkåren och kommunen idag. Var med och diskutera frågan tillsammans med kollegor. Anders Svensson från Forum för stadsbyggnad inleder med en tillbakablick och information om aktuella projekt.

Den Goda Staden
Den Goda Staden är ett samverkansprojekt mellan Boverket, Banverket, Vägverket, Sveriges kommuner och landsting samt Uppsala, Jönköpings och Norrköpings kommuner.

Projektet arbetar med aktuella planeringsfrågor utifrån ett antal delprojekt i de tre kommunerna. Målet är att finna kreativa lösningar i samhällsbyggande och stadsutveckling och att skapa förståelse för vad som möjliggör utveckling mot ett attraktivt och långsiktigt hållbart samhälle.

Dokumentation inom ramen för Den Goda Staden uppdaterad 2009-05-20
Publikationer som finns på både Vägverkets och Banverkets hemsidor.
Läs under

http://www.vv.se/Startsida-foretag/vagar/Vagplanering-och-projektering/Vag--amp-gatuutformning/Den-goda-staden/

och

http://banportalen.banverket.se/banportalen/templates/bvSubPage.aspx?id=1021&epslanguage=SV

Veckans bild
Långedrag: GKSS

Ur
Protokoll från byggnadsnämndens möte 26 maj
Bygglov Älvsborg 855:305
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan från GKSS om bygglov för nybyggnad av klubbhus på rubricerade fastighet.

Byggnadsnämnden beslöt:
att bifalla bygglov för nybyggnad av klubbhus på Älvsborg 855:305.

Tidsbegränsat lov, Nordstaden 702:35, Gullbergsvass 703:45 alternativt läge
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan från Göteborg & Co om tidsbegränsat lov för nybyggnad av nöjespark, upplevelseattraktion – Pariserhjul, på rubricerade fas-tigheter.

Sedan överläggningen förklarats avslutad framställde ordföranden propositioner på beslut om bifall till ovannämnda yrkanden.

Vid upprop röstade Malm (S), Niklasson (S), tjänstgörande ersättaren Naini (FP), Hellström (KD) och ordföranden Ja medan tjänstgörande ersättarna Olinder (M) och Lotterberg (M), Joneskär (MP) och Perlitz Ottoson (V) röstade Nej.
Då omröstningen sålunda utfallit med fem Ja och fyra Nej hade nämnden beslutat:
att bifalla ansökan om tidsbegränsat lov för nybyggnad av nöjespark, upplevelseattraktion – Pariserhjul, alternativt läge på Nordstaden 702:35, Gullbergsvass 703:45 till och med den 31 augusti 2012.

 

Veckans bild
"Långedrag: Värdshuset"

Slottskogen: Skyddsformer
Ur
Tjänsteutlåtande
Till Fastighetsnämnden
Yttrande över stadskansliets utredning om möjliga skyddsformer för Slottsskogen
m fl områden.

Slottsskogen utgör riksintresse för kulturmiljövården. I kommunens nyligen antagna
översiktsplan anges området som grön- och rekreationsområde. Inga förändringar
har markerats. Större delen av Slottsskogen är inte detaljplanelagd.
Läs mer!

Veckans bild
"Vässingsö: Från bron till Roddföreningen mot söder "

Veckans bild
"Vässingsö: Från bron till Roddföreningen"

2009-05-17

Aktuella hemsidor
Ekologisk stadsdel Majorna
Kim Weinehammar, för ekologisk stadsdel Majorna, informerade mig om deras nya hemsida som kommer att lanceras nästa vecka.
Ni kan ta del av den på http://www.beta.majeko.se/

Guldheden
:Den 24 maj har Bevarguldheden ett viktigt möte. Läs!
http://www.bevaraguldheden.just.nu/

2009-05-16

Ur mail från Teknik360 2009-05-15 11:59 - :
Namnkupp lyckades - ny webb-idé testklar

Av Jonnie Wistrand |Teknik 360
"Det är den största domännamnsbeställningen i Sverige - 7.000 femställiga sifferkombinationer.
Det rör sig om en tjänst riktad mot målgrupper utifrån ett lokalt perspektiv; kvarteret, samhället eller kanske staden. Tänk ”Blocket” med en annan infallsvinkel för besökaren. Istället för att besöka ett centralt annonstorg och utifrån det välja exempel kategori, plats eller föremål utgår sökningen från ett lokalt perspektiv, vad finns i min absoluta närhet? Via navigering på en karta kan sökningen göras mer eller mindre omfattande."

Läs mer på IDG.se!

Medborgarkraften i Älvsborg finns nu med under "föreningar" med symboliskt mötesplats på Saltholmen. Gå in på www.42676.se eller på ditt egna postnummer. Zooma och se alla bilder och komplettera med eget material och idéer!
Ambitionen i dag är "Hållbar stadsutveckling". Kan denna satsning innebära att den enskilde medborgaren äntligen kan bli delaktig i stadsutvecklingnen?
arnepe1

 

2009-05-07

Veckans bild
"vetenskapsfestival"

Ur
Byggnadsnämndens protokoll från möte 2009-04-21
§ 174 Motion att binda samman Södra Skärgården
Till behandling företogs det den 31 mars 2009 bordlagda ärendet angående rubricerade
motion av Marianne Bergman (KD) om rubricerade.
Byggnadsnämnden beslutade att avstyrka motionen.

Veckans bild
"Saltholmen"

Veckans bild
"Saltholmsterminalen"

2009-04-27

MELLANRUM
I stadsmuseets foajé på onsdag den 29 april kl 17-19
Välkomna på seminarium nr 5 i serien

Under rubriken SÅ BLIR STADEN EN PLATS FÖR ALLA talar arkitekten David
Sim från Gehl Architecs i Köpenhamn. Han bygger sitt seminarium på
professor Jan Gehls forskningsarbete om hur människor använder
offentliga rum och om hur stadens utformning påverkar vårt beteende.

Läs mer!

JFR medborgarkraftens visioner
Södra Älvstranden, från år 2003,
En stad för alla (Quinta Essentia) från år 2004,
Mötesplats Heden från 2008
Göteborgs framtid.
från 2008

Andra seminarier

Centrum för Byggnadskultur rekommenderar debatt på Konstmuseet imorgon:
Tisdag 28 april kl 19.00 - 20.30

KULTURDEBATT
i anslutning till utställningen Annan Konst på Göteborgs konstmuseum
”Gatans konst”
Ett samtal om konstnärliga uttryck i det offentliga rummet
_________________
FFS. Väst Snicksnack
Tema: Helhetsperspektiv för hållbar utveckling
Tisdagen 5 maj 17.30-19.30
Föreningen för samhällsplanering i Västra Sverige vill medverka till att vidga diskussionen om staden, människan och framtiden.
Föreningen bjuder medlemmar på mat. Övriga betalar 60kr.

Anmälan senast 30 april till ffs.vast@gmail.com
Plats: Stadsbyggnadskontoret i GBG Köpmansgatan 20
_________________
Definitioner av hållbar utveckling

Lunds Universitet

Definition av begreppet hållbar utveckling!

Miljöbalken 1§, 1 kap
Hållbar utveckling innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

Agenda 21
Hållbar utveckling är att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling består av tre ömsesidigt beroende delar: 1. ekologisk hållbarhet 2. social hållbarhet 3. ekonomisk hållbarhet. Ofta läggs även en fjärde dimension till, nämligen kulturell hållbarhet.

_____________________________________

Centrum för Byggnadskultur.
Medlemmarna välkomnas till ett
samtal om planeringen av Centrala Älvstaden
i samband med årsmöte för Arkitekturens Hus den 6 maj 2009.
(Gun Schönbeck)
____________________

FFS inbjudan till seminarium
Västsvenskt vägskäl
Hur vill vi leva i Västsverige när Göteborg firar 400-årsjubileum år 2021?
Tid Onsdag 3 juni kl 12.30-1715
Plats Handelshögskolan
Anm Avg 300 kr

_________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges möte den 7 maj
Ur föredragningslistan:
• Interpellation av Eva -Lena Franson (v) angående hur vi säkerställr en likvärdig skola i Göteborgs Stad.

Beslutsärenden
• Förslag till lokalt miljökvalitetsmål för frisk luft.
• Förslag om ändrade principer av beräkning av tomträttsavgäld för småhus samt justering av princip för friköp av småhus.
• Anmälan av kommunstyrelsens beslut om medfinansiering av Västlänken.
• Motion av M Janson (FP) och H Odenjung (FP) om att ta fram modeller för att värdera sociala insatser för unga i riskzonen.

2009-04-21

"Framtiden hänger på nya idéer"
medborgarkraften.com har med Hedenvisionen gått med i tävlingen som presenteras på idéfestivalen.se


Debattartikel i GP " Göteborgs välfärd behöver alternativ"
Mail till författarna Läs under Mail

2009-04-18

Ur
Byggnadsnämndens protokoll 2009-03-31

Motion om att binda samman Södra Skärgården
På förslag av Martin Hellström (KD) beslöt byggnadsnämnden att bordlägga ärendet.

Älvförbindelsen vid Marieholm
Beslut att godkänna program för nya älvförbindelsen vid Marieholm.

Grönsakstorget och Kungstorget
Programmet syftar till att utreda bl. a. möjlighet att gräva ned parkering, miljöupprustning m m.
Beslut: att uppdra åt kontoret att upprätta program för Grönsakstorget och Kungstorget inom Stadsdelen Inom Vallgraven.

Verksamheter vid Tånguddens hamn
Beslut: att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan för verksamheter vid Tånguddens hamn inom stadsdelen Älvsborg.

__________________________________________________

Medborgarkraftsvisionen om Hedens utveckling
I visionen ses Göteborg som först med ett underjordiskt magasin som buffert för översvämningsvatten. Så blev det inte.
På TV kanal 45 visas nu hur Tokyo redan har en sådan för att säkra stan från översvämningar.
Hedenvisionen är måhända fullt realistisk och till och med nödvändig för att för regioninvånarna skapa hållbar utveckling, framtidstro, delaktig i utvecklingen, arbetstillfällen i nya verksamheter, lyfta Göteborgsregionen ur den begynnande depressionen med massarbetslöshet, utrota utanförskap och få balans mellan översiktsplanens krafter.

AP______________________________

Ur
Fastightetsnämndens protokoll från styrelsemötet 20090406
Ny princip för friköp av småhus
YRKANDEN
Owe Nilsson (S): bifall till yrkande från S, V och MP enligt skrivelse daterad
2009-04-06, bilaga 1
Kjell Björkqvist (FP): bifall till yrkande från FP, M och KD enligt skrivelse daterad
2009-04-06, bilaga 2.
Fastighetsnämnden beslutar:
i enlighet med yrkande från S, V och MP, bilaga 1.
RESERVATION
Ledamöterna för (M) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.

Bilaga 1
Yrkande av s, v och mp
Förslag till beslut
Fastighetsnämnden beslutar att medge friköp av tomträtt till 65% av2009 års marktaxeringsvärde.
...
Bilaga 2
Yrkande av fp,m o kd
Fastighetsnmnden föreslås besluta
..
.tomträttsinnehavare skall få erbjudande om att friköpa marken till 65% av marktaxeringsvärdet 2003.

_______________

2009-04-14
Veckans bild
"Tranor"

 

Veckans bild
"Lasses hus"

2009-04-09
Medborgarkraftens bilder på Google earth/ arnepe1
under
taggen Heden

Veckans bild
"huset"

Göteborgs Stad Byggnadsnämnden, föredragningslista 2009-04-21
Översiktsplanegruppen
Motion om att binda samman Södra Skärgården
Handläggare: Carolin Folkeson
Tidigare behandling: Bordlagt 090331
Förslag till beslut: Till Kommunstyrelsen

FFS Inbjuder till seminarium: Västsvenskt Vägskäl
Hur vill vi leva i Västsverige när Göteborg firar 400-årsjubileum, år 2021?

Finanskris och lågkonjunktur ställer Västsverige inför betydande utmaningar. Vilka är hoten – och vilka är möjligheterna? Hur kan välfärd och miljö säkerställas genom ett klokt agerande? Är de visioner, strategier och planer vi har tillräckliga? Syftet med seminariet är att synliggöra möjligheterna och stimulera diskussionen mellan de många parter som samverkar i arbetet med att utveckla Västsverige. Vi hoppas att du kommer till seminariet och att du medverkar till att Västsverige kan dra fördel av de många möjligheter som finns.

Tid: Onsdag 3 juni, kl 12.30-17.15.
Plats: Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Vasagatan 1 med vägvisning från huvudentrén.
Anmälan: Avgiften 300 kr betalas via www.planering.org. Sista anmälningsdag är den 29 maj.
Arrangörer: Föreningen för samhällsplanering, Västra Götalandsregionen och Reväst.

2009-04-07
Samtal om planeringen av Centrala Älvstaden
i samband med årsmöte för Arkitekturens Hus
den 6 maj 2009.
Till medlemmarna i Centrum för Byggnadskultur.

Tre seminarier (tidigare annonserade här), som berör Göteborgsregionen och Hållbar stadsutveckling Referat Arne Person

Seminarium nr 1
IVA och Chalmers anordnade den 1 april ett seminarium om
storstadsregioner i tillväxt med Göteborg och Malmö i fokus.

På 35 år har regionförstoringen i Göteborgs lokala arbetsmarknad varit 100 000 personer,
medan den i Malmö varit 600 000 personer. På så sätt har Malmöregionen passerat Göteborgsregionen i storlek.

Medverkande:
Örjan Wikforss Ordförande avd III
Ted Fjällman Sekreterare avd III

Ur programmet
Christer Wanngeden Introduktion
Bo Aronsson Planeringschef Göteborgsregionen
Lars Ivarson Stadsbyggnadsdirektör Gbg
Lars Bertil Ekman Trafikdirektör Gbg
Magnus Kårestedt Hamndirektör Gbg
Mats Petersson Infrastrukturansvarig Region Skåne
Christer Larsson Stadsbyggnadsdirektör Malmö
Erik Linn Arkitekt SAR

Seminarium nr 2
Centrum för byggnadskultur inbjuder till diskussion om Avenyns framtid.

Tid: onsdagen den 1 april
Plats: Storan, Kungsparken 1

Ur programmet
Claes Caldenby, Chalmers Arkitektur Moderator
Kristina Hulterström, Stadsbyggnadskontoret
Maria Lundgren/Gudrun Lönnroth, konsulter för den kulturhistoriska beskrivningen
Peder Wahlgren, Wallenstam Företag AB
Madeleine Wahlberg, Föreningen Avenyn
Christina Persson, Stadsbiblioteket

Seminarium nr 3
Stadsutveckling och Business Improvement Districts.
Plats: Kvarnbyn i Mölndal den 2 april
Områdesansvarig Kvarnbyn:
Torbjörn Lindstedt

Föreläsare:
Janne Sandahl, Nordplan AB, adj. professor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping
om BIDs och Svensk innerstadsutveckling.
Marianne Sörling Centrumutvecklare Innerstaden Göteborg

Paneldiskussion
Lars Ekberg Moderator: Näringslivschef , Mölndals stad
Anders Breitholtz, VD Råvara Sverige AB
Christer Harling, VD Harling Fastighetsförvaltning AB
Janne Sandahl, Nordplan AB och IHH
Marianne Sörling, Centrumutvecklare Innerstaden Göteborg AB

Läs mer!

2009-03-31

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 15(20)
Sammanträdesdatum 2009-03-04

Skrivelse från (M), (FP) och (KD) angående samverkande åtgärder
för ökad trygghet i Göteborg enligt Manchestermodellen

Handling
Yrkande från S, M, FP, MP, V och KD den 4 mars 2009.
Beslut
Enligt förslaget från S, M, FP, MP, V och KD:
Stadskansliet ges i uppdrag att utreda vilka delar i Manchestermodellen som Göteborgs Stad kan använda sig av.
_____________

Om
Manchestermodellen
av AP
Verksamhetens ideologiska grunder

Barn har inte egna svårigheter, problem uppstår i mötet mellan barnens behov och vuxenvärldens svårigheter och oförmåga att möta dessa behov. Barn och unga utmanar oss vuxna att se, samarbeta och lösa problemen.
Manchestermodellen verkar för normalitet. Barns och ungas behov skall vara i fokus.

Beskrivning av företag och verksamhet
Interact Consensusverkstad AB / Manchestermodellen Sverige, är en svensk-brittisk verksamhet som leds av grundarna och styrelsen för Manchestermodellen, National Teaching & Advisory Service (NT&AS) Storbritannien samt verksamhetsansvarig för arbetet i Sverige.

Verksamheten har bildats i syfte att skapa en plattform för att förmedla och överföra Manchestermodellen, dess budskap och förhållningssätt, till vuxna, barn och ungdomar i Sverige.
Det långsiktiga målet för verksamheten är att kommuner, skola och socialtjänst och andra organisationer som arbetar med barn och ungdomar skall implementera förhållningssätt och metod i arbetet med barn och ungdomar.

Läs mer på www.manchestermodellen.com

IVA och Chalmers anordnar den 1 april ett seminarium om storstadsregioner i tillväxt med Göteborg och Malmö i fokus.

Tid: 1 april, 13-17 + måltid och mingel
Plats: Runan, Chalmers, Göteborg
Seminariet är kostnadsfritt och anmälan görs på IVAs hemsida senast den 25 mars.

_________________________________________________

Göteborg från tät blandstad till sektorindelad utspridd stad
En tankeställare inför dagens trend "hållbar stadsutveckling".

Läs!

DEBATT: Hållbar utveckling blir Göteborgs nya specialitet
Vi har enats om en gemensam strategi för att vända Göteborgs kris. Visionen är en storstadsregion med fokus på kunskapsföretag inom hållbar utveckling. Det skapar minst 20 000 nya jobb, skriver fem företrädare för politik och näringsliv i Västsverige på
DI Debatt.

Läs artikeln på DI.se

2009-03-25

UTVECKLA STADEN GEMENSAMT
- näringsliv, boende och offentliga verksamheter
Inbjudan till Centrum för byggnadskultur

Välkommen till ett spännande seminarium om stadsutveckling och BIDs -
Business Improvement District - i Kvarnbyn torsdag 2 april 2009.
Partnerskap i stadsutveckling mellan näringsidkare,
boende,fastighetsägare och offentliga verksamheter har blivit allt
vanligare utomlands för att utveckla städernas attraktionskraft. Kan
vi i Sverige låta oss inspireras av internationella modeller för
Public Private Partnership (PPP) inom stadsutveckling och forma
varianter utifrån våra egna förutsättningar?

Program torsdag 2 april 2009
Plats: Mölndals museum, Kvarnbygatan 12, Kvarnbyn
Tid: 13.30-16.30
Fri entré. Begransat antal platser.

 

Veckans bild
"Stora Billingen; skyddsrum"


Centrum för Byggnadskultur inbjuder sina medlemmar till
Årsmöte onsdagen den 1 april 2009 kl 18:00
Plats: Storan, Kungsportsplatsen 1

Efter årsmötet följer en diskussion om Avenyns framtid.
Inledare:
Kristina Hulterström, Stadsbyggnadskontoret
Maria Lundgren/Gudrun Lönnroth, konsulter för den kulturhistoriska beskrivningen
Peder Wahlgren, Wallenstam Företag AB
Madeleine Wahlberg, Föreningen Avenyn
Christina Persson, Stadsbiblioteket

Kvällen avslutas med diskussion Moderator: Claes Caldenby, Chalmers Arkitektur
Tid: onsdagen den 1 april kl 18:30 – 20:30 Plats: Storan, Kungsparken 1


2009-03-20

Veckans bild
"Stora Billingen"


Byggnadsnämnden: Föredragningslista 2009-03-31
1. Motion om att binda ihop Södra Skärgården
Handläggare Carolina Folkesson
Förslag till beslut: Till Kommunstyrelsen
2. Detaljplan för verksamheter vid Tånguddens hamn
Stadsdelen Älvsborg SDN
Handläggare Anders Jurin
Förslag till beslut: Uppdrag: Samråd

2009-03-18

2009-03-17 mejl till Kommunstyrelsen
Läs!

HÅLLBAR STADSUTVECKLING

Miljöforskning
Ur NR1 FEBRUARI 2009 TEMA NÄR STÄDER VÄXER
A
rtiklar av bland andra Birgitta Bruzelius,Kristina Björnberg, Ulla Westerberg,
Alexander Ståhle, Gunnel Bergström, Pia Björklid, Maria Nordström, Henrik Nolmark,
Sofia Thorsson, Igor Knez, Ronald Wennerström, Mattias Kärrholm, Irene Molina,
Kkristina Björnberg, Britt Olofsdotter.

Läs!

 

2009-03-11
Veckans bild
"Saltholmen"


2009-03-08

Projektnyheter SBC MARK AB
2009-03-06 Full fart framåt för Fiskebäck! Information från Roger Eliason till MIÄ

Den 26 februari fattade regeringen beslut om att avslå samtliga överklaganden av detaljplanen för bostäder inom Fiskebäcks Hamn. Detta innebär att detaljplanen kommer att vinna laga kraft under våren. Vi kommer därför nu att starta arbetet med försäljningen av lägenheterna i etapp 1 och byggnadsarbetena planeras att starta på plats under sommaren.
Bakgrund läs under Fiskebäck bostäder!

 


2009-02-07

Fastighetsbestämning: Utslag
Göteborgs Tingsrätt 2009-03-05
Fastighetsbestämning och fastighetsreglering berörande Älvsborg 655:316 m fl

FASTIGHETSDOMSTOLENS AVGÖRANDE
1. Fastighetsdomstolen avslår överklagandena

Överklagande ges in till fastighetsdomstolen senast
den 2 april 2009 och ställs till Hovrätten för Västra Sverige.

Utslaget är undertecknat av Karl Glimnell och Mats Eriksson

2009-03-04

Ur Arkitekten februari 2009 Referat AP
Får man trivas i miljonprogrammet?
Seminarium i Hammarkullens Folkets hus
Hans Lind professor vid KTH uttryckte tveksamheter till arkitekters möjligheter att lyfta miljonprogrammet. Han och kollegan Stellan Lundström har studerat Göteborgsförorten Gårdsten i en studie om det lönar sig att satsa på upprustning av eftersatta områden. strikt företagsekonomiskt, nej, men samhällsekonomiskt , ja är resultatet av studien.
Han avslutade med en rejäl brandfackla: Vi förde exakt samma diskussioner i Rinkeby 1985 som vi gör här idag i hammarkullen. Det kanske krävs något mer radikalt. Rivning!

Maria Hult och Anna Graaf konstaterade att 680.000 lägenheter från rekordårsbebyggelsen i behov av att renoveras.

Den nödvändiga tekniska upprustningen kanske blir verklighet med statligt stöd. Men frågan kvarstår: Hur gör vi för att folk ska våga trivas i miljonprogrammet?
_______________________________________________________________________
Anm av AP: I början på 90-talet utfördes en utvärdering av 23 st ombyggnadsområden inom miljonprogrammet i Göteborg. All tillgänglig byggforskning studerades samt omfattande intervjuer med stadsdelsnämnder och byggherrar utfördes. Resultatet visar att Hans Linds uttalande ovan även gäller för ombyggnaderna i Göteborg. I otaliga rapporter påtalades, att man inte kan bygga bort sociala problem. Åtskilliga försök gjordes så småningom, att få med sociala aspekter i ombyggnadsplaneringen. Den s k dialogplaneringen växte fram och krav ställdes att få med ett socialt perspektiv i Göteborgs översiktsplan. Detta ledde till att Översiktsplanen 1999 fick med medborgarkraften som tredje kraftbegrepp.
Det radikala Hans Lind efterlyser kanske inte behöver vara rivning utan ett accepterande av en stark medborgarkraft och en processinriktad kontinuerlig interaktiv planering i stället för den förhärskande projektinriktade, fragmentariska dialogplaneringen som omöjliggör den kraftbalans som eftersträvas för att erhålla hållbar stadsutveckling.

Översiktsplan för Göteborg
Den nya översiktsplanen har nu godkänts av kommunfullmäktige.

Ny plan för kulturen
Kommunfullmäktige har klubbat en motion om revidering av kulturpolitisk strategi för Göteborg
Helena Nyhus tycker att det sammanfaller bra med andra förestående översyner inom kulturområdet.
Ur
Protokoll Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2009-02-17

Motion angående husbåtar
Med remiss hade kommunstyrelsen till byggnadsnämnden för yttrande översänt motion
av Kristina Bergman Alme (fp) om att i planarbetet för Älvstaden inarbeta ett område
för husbåtar.
Under överläggning i ärendet yrkade:
Carl Otto Lange (m) att tillstyrka motionen,
Perlitz Ottosson att inte privatisera kajerna och avstyrka motionen och
ordföranden (s) bifall till kontorets förslag.
Vid sammanträdesdagen 2009-02-17 utföll
omröstningen sålunda att nämnden beslutat:
att avstyrka motionen med hänvisning till kommande arbete med centrala Älvstaden.
:
Motion om restaurang på Ramberget
Kommunstyrelsen hade till byggnadsnämnden för yttrande översänt motion av Jonas
Ransgård (m) och Kristina Tharing (m) om upprustning av Keillers Park och etablering
av restaurang/café på Ramberget.
På förslag av ordföranden (s) beslöt byggnadsnämnden:
att återremittera ärendet till kontoret för att undersöka om vad som anges för villkor
i donationen samt att höra fastighetsnämnden i ärendet.
.
Skeppsbron
Birgitta Lööf och Fredrik Söderberg informerade om pågående arbete med detaljplanen
och redovisade ett antal målbilder bl.a. plats för alla, tillgång till vattnet och hamnen
och platser och stråk för alla klimat m.m. Vidare redovisades plan- och genomförandeprocessen.
Byggnadsnämnden beslöt:
att anteckna informationen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barnen glömdes
Miljöforskning om barnens situation i stadsplaneringen.
2009-02-24
Ur Pressmeddelande från Formas

När blir barnkonsekvensanalyser i stadsplanering lika självklara som miljökonsekvensanalyser? Att uppmärksamma barns erfarenhet av miljö är inte bara en rättighetsfråga enligt Barnkonventionen, utan också en fråga om att positivt värdera och ta vara på barns erfarenheter av sin närmiljö. I strävan efter en bättre framtida livsmiljö är barnens synpunkter viktiga pusselbitar. Barn förhåller sig till fysisk miljö och natur med en känslighet som hos vuxna ofta gått förlorad, konstaterar forskare från Stockholms universitet i nya numret av Miljöforskning.

När städer växer blir de tätare, högre och mer vidsträckta. För en sund stadsutveckling krävs ny kunskap. Och den kunskap, som redan finns, behöver omsättas i handling. I Miljöforsknings februarinummer med temat När städer växer berättar stadsforskare om energianläggningar, konsumtion, klimatförändringar, parker, våld och sammanhållen bebyggelse.

2009-02-28

Veckans bild
"Gamla Hamnen; Långedrag"

2009-02-20

Veckans bild
"Fiskebäcks småbåtshamn"

Program Heden-Avenyn
Kompletterande synpunkter har sänts in till byggnadsnämnden
Läs under Heden!

2009-02-15

Veckans bild
"Aspholmen II"

2009 - 02 -12
Kulturutredningen skriver om kulturmålen
Ur
Anders Silvergren Blåders artikel på SVT:s hemsida
Utredningen föreslår: Kulturrådet delas
Kulturutredningen föreslår tre supermyndigheter
Kulturutredningen har valt att skrota det gamla målet om att motverka kommersialismens negativa verkningar.
Kulturutredningen föreslår följande nya mål för kulturpolitiken

Miljö- och kulturministrarna
arrangerar dialog om hållbar stadsutveckling

Den 2 februari hölls ett möte om miljö- och kulturpolitik i samverkan, med miljöminister Andreas Carlgren och kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth som värdar.
Läs
pressmeddelandet!

2009-02-10

Saltholmen: förtydligande
Tidigare på hemsidan redovisade planer för utbyggnaden har nu kompletterats med den första etappens slutgiltiga byggnadslovshandling daterad 2007-04-17.
Läs under Saltholmen!

Veckans bild
"Lindås II"

Ekologisk stadsdel Majorna
Kim Weinehammar Hyresgästföreningen och Björn Lager Majorna Älvsborgs Företagarförening inledde. För Stadsbyggnadskontoret beskrev Lennart Widèn planerna för älvstranden längs med Majorna. Arne Person gjorde en Powerpoint presentation av Medborgarkraften i Älvsborgs verksamhet. Bland de närvarande fanns representanter för bland annat Röda Sten, Majorna Nu och Då och Sjöbergens Odlarförening.

Veckans bild
"Lindås I"

2009-01-28

Veckans bild
"Aspholmen II"

Program för utveckling av Heden och Avenyn
medborgarkraften.com har inlämnat synpunkter och förslag.
Synpunkter och förslag på kommunens program
för Heden och Avenyn
PDF-fil
Filen nås även från Heden innehåll

Veckans bild
"Ängholmsparken"

Veckans bild
"Aspholmen"

Mellanrum 2. Den nya seminarieserien om hållbar stadsutveckling
Om konstens ingripande i staden

Seminariet ägde rum onsdagen den 28 januari i Stadsmuseets foajé.
Den tvärvetenskapliga och tvärkonstnärliga Göteborgsgruppen "Ingrepp"
redogjorde för sitt pågående projekt. Till hösten får vi höra hur det utvecklats.

Fastighetsbestämning och fastighetsreglering på Vässingsö
Den 28 januari ägde Huvudförhandling rum i rådhuset.
Utslag den 5 mars. Detta kommer att postas till alla klagande.

Träbyggnadsdagen i Göteborg
Ur tackmail! från Niclas Svensson Träbyggnadskansli till AP
Över 170 personer totalt deltog under dagen och nu kommer också de första
flervåningshusprojekten i Göteborg i Kvillebäcken sedan 1940-talet.
Det sjuder av aktiviteter i hela Västa Götalandsregionen med ett flertal
projekt och massor av planer och idéer framåt i tiden. Det var glädjande
att vid konferensen få presentera Trästad 2012.
Se presentationerna på www.trabyggnadskansliet.se!


2009-01-26

Ekologisk stadsdel Majorna
Styrelsen för Medborgarkraften i Älvsborg har blivit inbjuden till en minikonferens om Södra Älvstranden/området kring Röda Sten. Den 4 februari. Det är Hyresgästföreningen i Majorna, Ekologisk stadsdel Majorna som anordnar den.

Konferensen syftar till att få alla intressenter att mötas, för att lyfta fram gemensamma intressen.

Hållbar stadsutveckling
Fram till 2050 väntas befolkningen i världens städer ha dubblats till 6 miljarder, enligt FN.
Antalet människor i städer kommer öka explotionsartat. På måndagen träffas gräddan av världens akademier och näringsliv för att planera framtidens stadsmiljöer.
I dag går evenemanget Urban Futures: the Challenge of Sustainability av stapeln och hålls i fyra dagar i Zürich. Målet är att komma fram till en forskningsagenda för att utveckling av det snabba framskridandet av urbana regioner blir hållbart.

Det är främst tre faktorer som måste beaktas: kulturella mönster, ny teknik för byggande och infrastruktur samt ekosystem och deras förhållande till stadsmiljöer.

Om städer planeras rätt kan de utgöra arenor där naturresurser används mer effektivt och ekonomiskt och bidra till hög livskvalitet för alla.

Evenemanget arrangeras av Alliance for Global Sustainability, AGS. Det är en allians mellan fyra internationella toppuniversitet: Chalmers tekniska högskola, Massachusetts University of Technology (MIT), Swiss Federal Institute of Technology (ETH), Schweiz och University of Tokyo. Deras syfte är att lösa de globala miljöproblemen.

2009-01-11

Veckans bild
"Ängholmen"

Veckans bild
"Saltholmen"

 

Nästa sida!

Föregående sida

Senaste nyheter

ZZZZZZ