.debatt

...............forum...  

sammanfattning
Göteborgs framtid
Senaste inslaget juni 2008
Göteborgs framtid index

cccccccccccc

.{1}.

bakgrund
Förnyelsen av de s k storskaliga bostadsområdena i Göteborg


Göteborgs framtid

Ingress
Göteborg är inne i en förnyelseepok då stora delar av
dess centrala delar skall utnyttjas för nya ändamål.

Hur denna förändring bör ske råder delade meningar om.
Erfarenheter av pågående och tidigare förnyelser här
och i omvärlden förslår inte. Forskarna, såväl de som
stöder sig på empirisk forskning som de som stöder sig
på känsla eller förnuftet, har hittills inte lyckats gestalta
ett övertygande program eller plattform för den urbana utvecklingen.

En stor del av Göteborgs bebyggda yta utgörs av millionprogramsområdena där de sociala aspekterna
fick stå tillbaka för de ekonomiska.
Under förnyelsen av dessa insåg många att det inte
gick att bygga bort sociala problem.

Detta utmynnade så småningom i den så kallade dialogplaneringen som fortfarande förfäktas av många.
På senare tid har även utförts så kallade fallstudier som utförts av forskare på våra universitet och högskolor i samverkan med olika samhällsgrupper.

Det visade sig snart att inte heller dialogplaneringen fungerade så bra.
Fallstudier som nästa planeringssätt övertygar inte heller.

De tre i Göteborgs ÖP uppmärksammade krafterna:
Konkurrenskraft, Bärkraft och Medborgarkraft balanserar
inte varandra.

Som deltagare i en utvärdering under 90-talet av
förnyelsen i de storskaliga bostadsområdena befanns att i många fall avantgardet inom konsten ligger före de
empiriska forskarna vad gäller väsentliga faktorer i stadsförnyelsen.

Processkonst
Processkonsten (enligt min definition) hade fötts.
En utveckling som ligger i fas med tiden skulle ske i samverkan mellan konstnärer och traditionella forskare.
Processkonstens idé är att som katalysator tillvarata respektive genres extraordinära förmågor och i en
process föra embryon till fulländning. I processen ges
alla möjlighet att bli delaktiga och insatta i problematiken
för att uppnå det uthålliga framtidssamhället. Läs mer!

En fallstudie
Styrsö 2003 Livskraft och hållbar utveckling i Göteborgs
södra skärgård utfördes av studenter och lärare vid
Chalmers och Göteborgs universitet.
Fallstudieledaren skriver att:
"Ambitionen att fallstudien också skall användas för
att utveckla forskning och utbildning inom
universitetsvärlden är det svårare att se tydliga
tecken på.
Dagens idé att världen under det 21:a århundradet
skall utvecklas genom en samhällelig process med
forskningen i samverkan med ekonomiska aktörer, olika samhällsgrupper och politiska organ passas inte in i universitetsvärldens organisation och tradition."
Läs mer om fallstudien!

Visionär plan
VSA uppmanade arkitekterna för några år sedan att
skissa på visionära planer för Gullbergsvassområdet.
Sådana skisser utfördes och infördes på
medborgarkraftens hemsida för att kunna utgöra ett
embryo i t ex ett processkonstverk
Läs vidare under En stad för alla

Besjälade platser
Alla områden har sina besjälade platser eller
byggnadsverk.
Med tiden faller en del bort andra växer beroende på
vilka beslut som leder utvecklingen vidare. Genom att analysera orsakerna till deras attraktionskraft kan rätt
beslut fattas från fall till fall.

Platser påverkas såväl av vad som sker på platsen som i omgivningen.
Detta kan förstärkas om det finns medvetenhet om påverkanformer.

Varje verksamhet kan ses ha sin speciella in- och
utstrålning från när som fjärran. En plats karaktär kan betraktas som summan av dessa påverkanformer.
I Göteborg utgör ÖPXX:s tre krafterna i balans en sådan påverkan.

Genom analys av påverkanformer kan bosättningar
utvecklas på unika sätt.

En stor majoritet av våra beslutsfattare är för en
utveckling av Göteborg till en framträdande
evenemangsstad. Detta innebär ett krav på balans
inte bara mellan de tre krafterna utan också mellan medborgarna och evenemangsdeltagarna.
Läs mer om några besjälade platser i Göteborg!

 

Nästa!

--------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

............

 

 

 

 

 

 

 

...........