.
 
Med nedanstående figurer vill
vi försöka illustrera skillnaden
mellan referensgrupp och medborgarkraftsgrupp.

Till Byggnadsnämndens ledamöter har följande information om
Medborgarkraften i
Älvsborg lämnats.

För att förstå vårt resone-
mang är det viktigt att
känna till vad vi menar
med medborgarkraft.

Definition: Medborgarkraften
ser vi som en strukturerad
kraft, som utgår från
gräsrötterna. Den skall återspegla det gräsrötterna känner, dvs en underifrån
kommande kraft.

Den kompletterar den
representativa.
Kommunikationen mellan
dessa krafter sker interaktivt
dvs genom ömsesidig
påverkan. Vi kallar
arbetsättet för interaktiv planering.
Den får inte förväxlas
med gräsrots- eller dialogplanering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation: För närvarande en styrgrupp bestående av ca 30 personer,
länkad till 3st arbetsgrupper representerande Älvsborg, Fiskebäck och
södra skärgården. Dessutom 8st samrådsgrupper. För bevakning av
specialfrågor bildas sektioner.För närvarande är 2st aktiva. En för den nya
restaurangen och en för skärgårdstrafiken. Inom enbart planområdet har fler
än 200 personer medverkat i arbetet.
Syfte: ..............................Vara ett komplement till myndigheterna.
Mål: ................................Medverka till att långsiktigt hållbara lösningar hittas.
Arbetsätt:.........................Interaktiv planering i processform.
Uppgiftens begränsning:.Den detaljerade översiktsplanen för området.

Nedanstående bilder är exempel på hur vi arbetar för att få
kunskap om medborgarnas inställningar.

 

Bilderna i första raden är ifrån en enkätundersökning utförd under Nya Varvets Dagar den 6-7 juni 1998. Besökarna fick ge poäng på bilderna som illustrerade olika utvecklingsalternativ för planområdet.

Den andra raden är tagna ur en svit på 15 bilder, som illustrerar alternativ till den framtida trafiken till södra skärgården.

Bilderna har vid olika tillfällens tillsänts myndigheterna.

När Medborgarkraften tillskrev Byggnadsnämnden med begäran om utvidgat uppdrag för Stadsbyggnadskontoret blev GT uppmärksammad på skrivelsen och införde en dubbelsidig artikel den 7 dec 1998. ( se under Saltholmen).

Inför samrådet avseende detaljerad översiktsplan för Saltholmen - Långedrag översände Medborgarkraften den 10 maj 2000 en rapport i tre delar till byggnadsnämnden. Varje ledamot erhöll ett separat brev som sammanfattningsvis redogjorde för rapporten och medborgarkraften.

Den första delen

"Rapport 1:A sammanfattning"

redovisas i pdf format. 200kb

Om du inte har Adobe Acrobat Reader, som erfordras för att läsa pdf filer kan du gratis hämta hem programmet från www.adobe.com

Under planarbetet var området indelat i ett antal samrådsområden under ledning av en styrgrupp. Läs under nedanstående länk.Samrådsområden!

___________________________________________________________________

Medborgarkraftsbegreppet tillkom i samband med utarbetandet av den nya översiktsplanen för Göteborg, ÖP99.

Ett ur alla aspekter hållbart samhälle kräver att
medborgarkraft, konkurrenskraft och bärkraft samverkar.

Läs mer om bakgrunden!
Ur samrådsredogörelsen.
...........Kort sammanfattning......... Ur STORA & lilla Göteborg
Interaktionen............................. Ett förtydligande....eller under debatt.... Medborgarkraft?
Brev och rapporter

Om socialt kapital se nästa sida!

VERKSAMHETEN IDAG 2010

Sedan planarbetet med den fördjupade översiktsplanen för Saltholmen- Långedrag bordlades har Medborgrkraften i Älvsborg levt vidare som ett nätverk med ordförande och sekreterare. Vid akuta tillfällen sammankallas till möten.
Som komplement drivs hemsidan medborgarkraften.com resp. org.
Denna arbetar såväl för en hållbar utveckling inom stadsdelen Älvsborg som för andra delar av västra Götalandsregionen
.
Nätverket är öppet för alla.

FILOSOFI:
Tron är att hållbar utveckling kan erhållas genom att med utgångspunkt från medborgarnas kompetens och behov skapa balans med naturen med marknadskraften som katalysator.
Dvs, att som resultat erhålla ett livsstilssamhälle där alla ges möjlighet till självförverkligande i samklang med naturen.
Med hjälp av allt mer avanserade databaser kan strukturer utkristalliseras tillika förtroendevalda som förverkligar medborgarnas önskningar.
Det sociala perspektivet kommer därmed att genomsyra hela samhällsapparaten i enlighet med Brundtlandsrapportens intentioner. Nya behov och verksamheter växer successeivt fram underifrån.

Det är medborgarna som tar initiativet.
Medborgarna och de folkvalda för en interaktiv samverkan och förkastar dagens ovanifrånstyrda likriktande dialogplanering. Medborgargrupper etableras av medborgarna, inte av myndigheterna.