Till startsidan för www.medborgarkraften.com

Definitioner av begreppet!

MEDBORGARKRAFTEN
I arbetet med den nu antagna översiktsplanen ÖP99 framkom begäran om en komplettering av ÖP93:s två kraftbegrepp, bärkraft och konkurrenskraft med ett socialt. Detta hörsammades och medborgarkraften tillkom.

I ÖP99:s del 1:"utgångspunkter och strategier" nämns medborgarkraften under rubriken "Nytt i ÖP 99".

Grundinställningen till hur staden ska utvecklas är densamma som i föregående ÖP.

Ett viktigt tillägg är förtydligandet av de sociala frågornas betydelse genom resonemanget om "medborgarkraft", som ett komplement till de två krafter som diskuterades i förra översiktsplanen: "bärkraft" och "konkurrenskraft". (se kap 2)
Den mer övergripande visionen om en stad där de tre krafterna samverkar, har byggnadsnämnden konkretiserat i visionen om det stora och lilla Göteborg - ett livskraftigt Göteborg. I ÖP99 förtydligas denna vision ytterligare.

UR kap 2 i ÖP99

ÖVERGRIPANDE MÅL
Främja samhällsutvecklingen
Planeringens syfte är att ge förutsättningar för ett gott liv.

Plan- och bygglagen (PBL) uttrycker detta som att med beaktande av den enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.

En annan utgångspunkt för vad översiktsplanen ska ha som mål kan man finna i de beslut som kommunfullmäktige tar, t ex i budgeten.
Här finns mål och anvisningar kring aktivt medborgarskap, förebyggande insatser, åtgärder mot segregation, stadsmiljö, konkurrenskraft och bärkraft m m.

Konkurrenskraft och bärkraft i förening
Öp 93 hade ett slagkraftigt tema: Konkurrenskraft och bärkraft. De krafter som ibland drar åt olika håll ska förenas...........

Med sociala utgångspunkter
I vårt samrådsmaterial kring ÖP 99 hade dessa två krafter kompletterats med en tredje: medborgarkraften. Göteborgarens aktiva medverkan är en förutsättning för att lyckas med en utveckling av staden som är både bärkraftig och konkurrenskraftig. Detta begrepp är därmed ett sätt att markera vikten av att finna former för socialt välbefinnande som en av de grundläggande faktorerna för stadens utveckling.

Det finns inga motsättningar mot det som formulerades i förra ÖP och det som nu står om medborgarkraften. Planeringen har som utgångspunkt människors välbefinnande. I detta ligger såväl möjligheter till hälsa, självkänsla, trygghet, mat och basvaror som möjligheter till arbete, god ekonomi, möjlighet att resa och mötas i kreativa miljöer. Förutsättningen för allt detta kommer inte utifrån, utan bygger på de boendes egna initiativ och förmåga. Människor tillsammans bygger framtiden.......

De tre kraftbegreppen

KONKURRENSKRAFTEN
SKA TILLFÖRSÄKRA OSS ETT NÄRINGSFÅNG SOM GER DE MATERIELLA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ETT GOTT LIV.I DETTA BEGREPP LIGGER ALLT DET SOM KRÄVS FÖR ATT FRÄMJA NÄRINGSLIVETS UTVECKLING I EN KONKURRENSUTSATT SITUATION- UTBILDAD ARBETSKRAFT, GODA KOMMUNIKATIONER, EN ATTRAKTIV STAD, GOTT FÖRETAGSKLIMAT ETC. DET ÄR ALLTSÅ DE FAKTORER SOM VÄRNAR OM MEDBORGARNAS MÖJLIGHETER TILL UTKOMST OCH SYSSELSÄTTNING PÅ BÅDE KORT OCH LÅNG SIKT.

BÄRKRAFTEN
SKA SJÄLVFALLET TILLFÖRSÄKRA OSS EN GOD MILJÖ I DAGSLÄGET, MEN FRAMFÖR ALLT GE FRAMTIDA GENERATIONER EN MÖJLIGHET TILL EN GOD LIVSKVALITET. PERSPEKTIVET ÄR ALLTSÅ LÅNGSIKTIGT. MILJÖPROBLEM SKA LÖSAS OCH RESURSERNA RÄCKA FÖR KOMMANDE GENERATIONER. BÄRKRAFTEN ÄR ETT LÅNGSIKTIGT VILLKOR SOM INNEBÄR ATT DE NATURLIGA KRETSLOPPEN OCH DÄRMED VILLKOREN FÖR LIV PÅ JORDEN, INTE SKADAS AV MÄNNISKANS AKTIVITETER. MINSTA MÖJLIGA UTTAG AV ÄNDLIGA RESURSER GENOM EFFEKTIVISERING OCH KRETSLOPPSTÄNKANDE ÄR ETT AV NYCKELGREPPEN.

MEDBORGARKRAFTEN
BETONAR VILJAN ATT GE ALLA ETT AKTIVT OCH MENINGSFULLT LIV. DET STÅR FÖR MÄNNISKORS MÖJLIGHET TILL PERSONLIG UTVECKLING OCH DERAS LIVSKVALITET I EKONOMISKT, SOCIALT OCH KULTURELLT AVSEENDE.
MEDBORGARKRAFT SKAPAS INTE GENOM SJÄLVA STADSBYGGANDET MEN PÅVERKAS AV STADENS STRUKTUR OCH GESTALTNING. BEGREPPET BETONAR ATT STADEN INTE BARA ÄR EN FYSISK STRUKTUR UTAN, KANSKE FRÄMST, SUMMAN AV DESS MEDBORGARE.

 

I ÖP 99:s samrådsredogörelse finns redovisat samrådskretsens tolkningar av medborgarkraftsbegreppet.Se stadsdelsnämndernas tolkningar

Innan "Referensgruppen för föreningar i Älvsborg"
ombildades till "Medborgarkraften i Älvsborg"
hade vi klart för oss skillnaderna.
Om vår tolkning av begreppet medborgarkraft
se nästa sida!