........
...............Till grupperna inom medborgarkraften i Älvsborg!
.............................................................................och andra intresserade!

.............................................VI VALDE ATT KALLA OSS MEDBORGARKRAFTEN !

..VAD FÖRPLIKTIGAR DETTA? SE FÖRPLIKTELSER............................... ............ VARIFRÅN KOMMER BEGREPPET ?.ÖP99

....................HUR TOLKAR KOMMUNENS SAMRÅDSGRUPPER BEGREPPET? SE SAMMANSTÄLLNINGEN....Läs mer!

..HELA GÖTEBORG MÅSTE BLI EN TRIVSAM STAD! ....VEM TYCKTE DET?..LÄNSSTYRELSEN

..................................Om ordet humankapital skall användas bör det avse alla invånare i staden, som ..
..... .
var och en efter sina förutsättningar bidrar till samhällets utveckling.
U
VEM SKREV? RLÄNSSTYRELSEN lLäs mer!OLKAR SAMRÅDS

............... Skapa samarbetsformer mellan medborgare, tjänstemän och politiker.
..................................................................................................................................................... I VILKET PROJEKT INGÅR DET?
GENERATIV PLANERING

...................Medborgarnas krav på medbestämmande gäller inte enbart l
.................. planeringen av boendet. För att bli trovärdigt måste ett vidgat
.................. medinflytande också inkludera ett bredare och ett mer enhetligt
.................. perspektiv på planeringsfrågor.
...FÖRFATTARE?..SDN MAJORNA

....................................................Hur skall samarbetsformer mellan medborgare, stadsdelsnämnder, ......Stadsbyggnadskontoret.utformas?...............VEM STÄLLDE FRÅGAN?.....SDN MAJORNA


...............Den konkurrenskraft som finns i medborgarkraften måste tas tillvara. Vilka stadsdelsnämnder? SDN Gunnared, Lärjedalen

.......Vad avses med begreppet medborgarkraft? ..Se .SAMMANSTÄLLNING.och..FÖRPLIKTELSER ..............
........................................................................................... .Svaren finns under rutorna !