Drömmen om
KRAFTBALANS
Vid samrådet om att ta med begreppet medborgarkraft i Göteborgs översikts-planering var, så när som på en remissinstans alla positiva. En annan hade förbehållet: positivt om det var möjligt att få den i balans med bärkraften och konkurrenskraften.

Hur kan man finna en gemensam nämnare för så olika perspektiv som ekonomi, ekologi och socialt?

Inget svar gavs.

 

I översiktsplanen för Göteborg ses medborgarkraften i vissa fall som ett tillstånd där högsta välbefinnande eftersträvas.

 


ETT ARKITEKTURPERSPEKTIV SAKNADES TYCKTE MÅNGA. STADSBYGGNADSKONTORET INFÖRDE DÄRFÖR ETT SÅDANT I PLANERINGEN (GULT)

 

Inom karaten eftersträvas 7 begrepp: harmoni, disciplin, teknik, snabbhet, kraft, balans och reaktion.

Inom yogan talas mycket om den inre
kraften: viljan och känslorna.

Inom ridsporten talas om balans vid ridning. Balans är inget man kan uppnå med kraft.
Balans finns bara där när vi helt avslappnade
finner vår mittpunkt.
Om bäckenet är i balans så behåller vi den
utan spänning. Gravitationen går rakt igenom
oss och vi är självbärande.

Inom statiken är jämvikt ett viktigt begrepp,
som innebär att de krafter som verkar på en
kropp ska balansera varandra. När summan
av alla krafter är noll befinner sig kroppen i
vila. En jämviktsberäkning inleds alltid med
att kroppen friläggs och de verkande krafterna
sätts ut. Krafterna kan antingen vara kända pålagda krafter eller okända kontaktkrafter.

 

Den översiktiga detaljplaneringen för Saltholmen -Långedrag startade 1998.
Ur en av kommunens medborgar-grupper växte nuvarande
Medborgarkraften i Älvsborg fram.

 

Stadsbyggnadskontoret med hjälp av GF konsult hade inom samrådsskedet infört
PERSPEKTIVSTUDIER:
Om boendet värnas
Om naturen värnas
Om rekreationsintressena värnas
Om skärgårdstrafiken värnas

Konsekvenserna studerades vid olika
fördelning.
Vår medborgargrupp var mycket nöjd
med tjänstmännens planuppläggning.

Politikerna fick ta del av perspektivstudierna i form av ett koncept för beslut om fördelningen.
De hade förväntat sig ett förslag som kunde ligga till grund för utställning.

Planarbetet bordlades på obestämd tid.

 


FRACTALEN SIERPINSKIS TRIANGEL I BOTTEN.

 
Inom politiken är det idag den råa kraften
som gäller. Som nu skett när den ekonomiska kraften fallerar, med omgående nedskärningar
inom skola, vård och omsorg.
 

Slutsats:
Det finns ett behov av arenor enkom för strukturering av "krafterna" för att en
hållbar stadsutveckling ska uppnås.

 
LÄS MER: VISION HEDEN!
 
.................................
Vår medborgargrupp ombildades till det fria Medborgarkraften i Älvsborg.
Perspektivstudie idén började tillämpas på översiktsplanens kraftbegrepp för att finna gemensam nämnare som kunde balanseras.

REFLEKTERA
!
TIPS TILL ALLA
 


..NÄSTA!

..FÖREGÅENDE

 .................................
Resultat: Krafterna väver in i varandra men polariseringen är tydlig.
Medborgare + ekonomi - Medborgare + ekologi - Medborgare + socialt skall balansera varandra
Se video!