Demokrati

Några klipp Ur
En uthållig demokrati!
Politik för folkstyrelse på 2000-talet
Demokratiutredningens betänkande

"En demokratisk stat lever för och genom sina medborgare.

 


Där bör man garanteras deltagande i den gemensamma politiska praktiken för att tolka och omtolka vad som är rätt och gott.

Demokratin är därför i behov av offentliga arenor där opinioner kan bildas, debatteras och ifrågasättas.

 

 

En demokrati ger varje medborgare tillgång till den politiska styrelsen, dvs. den gör henne delaktig i samhällsutvecklingen.

Ju mindre medborgaren erfar att hon har denna tillgång, att hon upplever sig delaktig, desto lägre är sannolikheten för att hon ska vilja delta. Ju mer medborgaren erfar att hennes och andras deltagande ger inflytande, desto högre blir sannolikheten för att hon vill fortsätta delta.

Ett sätt att göra detta är att värna de fysiska mötesutrymmena.
Stat och kommun har en viktig funktion
att fylla när det gäller att se till att det finns billiga och goda lokaler. På detta vis kan det offentliga värna det frivilliga och fria medborgerliga engagemanget.

 


Den äger ingen annan legitimitet än den som
medborgarna ger den. Men ett styre som upphört att intressera sig för medborgarna, upphör också att intressera medborgarna.
Om de västerländska demokratierna inte ska
förvandlas till urätna skal, till höljen kring något som inte mera finns, krävs det att de demokratiska grundvärderingarna sätts i fokus."

Därför vill vi hävda att varje människa har
• lika värde: varje människa har samma värde som alla andra,
Därför vill vi hävda att varje människa har
• ett unikt värde: varje människa är oersättlig som person.
Därför vill vi hävda att varje människa har
• ett egenvärde: ingen är någonsin enbart ett medel för något annat eller någon annan.

................................
 

I den deltagande demokratins teori betonas att
människan inte bara är en individ utan också en
social varelse. Om hon ska kunna utveckla sin
potential, behöver hon leva i gemenskap med andra i en anda av jämlikhet, tillit och gemensamma intressen.


................LÄS MER!
.....................................................

UTVECKLA
!
TIPS TILL ALLA
 


..NÄSTA!

..FÖREGÅENDE