Varför HASSP?
HASSP = HOLISTIC ASSOCIATION SOCIAL SCIENCE PARK


HASSP-gruppen har svaret: HASSPen har kittet som får delarna att samverka!

GÖTEBORGS STAD HAR VISIONEN: Vision Älvstaden!
" Älvstaden som testarena: För att Göteborg ska kunna växa och nå Vision Älvstaden måste vi gemensamt hantera en mängd olika samhällsutmaningar så som bostadsbrist, social polarisering, ett ökat behov av resurseffektivitet och anpassning till klimatförändringar.
Det kräver nya sätt att arbeta, innovationsförmåga och att vi involverar fler krafter för att utveckla vår stad.

Vision: I samverkan med aktörer som Vinnova, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs Universitet, Mistra Urban Futures, Lindholmen Science Park, Johanneberg Science Park och Göteborgs Entreprenöriella Ekosystem arbetar vi aktivt med att stärka processer och projekt som säkerställer att det skapas nya innovationer. Ambitionsnivåer, utmaningar och kommande behov formuleras alltid öppet. Och vi tillhandahåller en verklig stadsmiljö - Älvstaden - som testarena för framtida hållbara lösningar.
Sammantaget skapas en hävstång för både Göteborgs hållbara tillväxt och internationella exportmöjligheter. Dessutom kan näringslivet använda sin hemmamarknad som referens gentemot andra marknader och bidra till ökad omsättning och sysselsättning i Göteborgsregionen. Älvstaden blir en internationell föregångare som kan påvisa innovativa lösningar som bidrar till en hållbar tillväxt.

VAD ÄR EN HOLISTISK SOCIAL SCIENCE PARK
Den kan beskrivas som en utveckling av de befintliga Science Park, som bygger på triple helix dvs samverkan mellan det offentliga, marknaden och akademin, till att omfatta helheten det vill säga även civilsamhället, kulturen och allt det okända som saknas i
"Vision Älvstaden"

Det är en arbetsplats och mötesplats för alla och en plattform för idéer, kunskap, kreativitet, innovationer och utvecklingsprojekt, som kan leda till nya företag men också till samhällsutvecklingsåtgärder. En självfinnansierad park.
Inkubatorn utgör en av kärnfunktionerna. Den erbjuder bland annat tillväxtföretag inom välfärden.

HASSP-GRUPPEN
Inom organisationen Staden Vi Vill Ha startades 2015 en arbesgrupp med namnet HASSP-gruppen. Orsaken till detta var kommunfullmäktiges positiva svar på en holistisk Social Science Park som var en av huvudpunkterna i Medborgaragendan 2014.
Tidigare hade förslag på Social Science Park insänts som förslag till Göteborg 400år och omfattande studier utförts av Medborgarkraften för ett förstärkt civilsamhälle.
Gruppens uppgift är att utveckla nuvarande embryo till en fungerande HASSP.


HEMSIDANS INNEHÅLL
Materialet och länkarna ger möjlighet för besökare att själva bli insatta i problemställningarna och bli delaktiga i samhällsutvecklingen.

Till HASSP