.debatt

 


Förättningslantmätare
Hans Jerkeman


Stadsjurist Martin Öbo


Berörda fastighetsägare


Berörda fastighetsägare


Ett av de anvisade lägena för gemensam brygga


Det andra anvisade läget för gemensam brygga

 

 

 

 

 

 

 

Fastighetsbestämning
Fastighetsbestämning och fastighetsreglering berörande Älvsborg 655:316 m fl

Fastighetsbetämning

Underrättelse om beslut 2005-05-04

Sammanträde Göteborgs Tingsrätt 2008-02-20

Huvudförhandling
Göteborgs Tingsrätt 2009-01-28

Utslag
Göteborgs Tingsrätt 2009-03-05

Protokoll
Hovrätten Västra Sverige 2010-02-02

-------------------------------------------------

Fastighetsbestämning
Fastighetsbestämning och fastighetsreglering berörande Älvsborg 655:316 m fl

Kommun: Göteborg Västra Götalands län.

Bild på de deltagande fastighetsägarna
Mötesdeltagarna


Fastighetsägarna på Vessingsö hade kallats till lantmäterisammanträde 2004-11-15
kl 17.00 i kommunens sammanträdeslokal Köpmansgatan 20, Göteborg.

Följande behandlades: Prövning av frågan om vilka fastigheter på Vessingsö som idag äger servitutsrättighet enligt ett år 1856 tillkommet servitut med följande lydelse:
"äger en var att för åtkomst av sina skiften i utmarken och å Wessingsvik utan ersättning eller avräkning begagna nödige vägar".

Sökande till förrättningen är: Göteborgs Kommun.

Förrättningslantmätare är: Hans Jerkeman

Dagordning:
1. Inledning, presentation och närvaro.
2. Ansökan: Sökandes redogörelse
3. Information om fastighetsbildningslagen
4. Information om handläggningen.
5. Förrättningslantmätarens utredning.
6. Sakägarnas synpunkter.
7. Förrättningens fortsättning.

Några anteckningar från mötet av Arne Person

Hans J klargjorde, att vid detta möte endast skall behandlas punkt 1 i Göteborgs kommuns yrkan.
1) måtte fastställa vilka fastigheter som i dag äger servitutsrättigheter enligt ett år 1856 tillkommet officialservitut
(arkivakt Väs 121) samt omfattningen av detsamma.

Hans J klargjorde, att förutom förrättningen 1856 ägde ett antal avstyckningsförrättningar rum 1909, då totalt ca 270 fastigheter bildades,varav ca 230 var tomtplatser för bebyggelse och 39 var avsedda för väg och grönområde. Dessutom utfördes en en fastighetsbestämning för ett begränsat antal fastigheter 2001.

Vid förrättningarna 1909 skrevs likalydande protokoll. I dessa nämndes inget om något officialservitut som tillkommit 1856.
Vid fastighetsbestämningen 2001 drevs endast frågan om viss mark utgör samfälligheter på Vessingsö till Högsta domstolen som dömde att så inte är fallet. Frågan om officialservitutet fortfarande gäller har således inte prövats i domstol.

Hans J redogjorde i korta ordalag för fastighetsbildningslagen. Numera talar man inte längre om härskande och tjänande fastigheter i servitutssammanhang utan om förmåner och belastningar.


Stadsjuristen Martin Öbo klargjorde motivet till förrättningen.
Kommunen bytte till sig marken på 70-talet. Det skedde i två steg. På marken fick man först enbart vilande lagfart. Först 2003 erhölls full lagfart. En inventering av befintliga bryggor har gjorts. Ett drygt 20-tal finns. Några saknar rättighet.

Förrättningens fortsättning:
Under en månad fram till 15 december kan material i sakfrågan skickas in. Därefter sker beslut.
Protokoll kommer att skickas ut till alla med bifogad utredning samt på begäran bifogad närvarolistan. Önskemål framfördes om att detta sänds ut så fort som möjligt så att sakägarna
ges möjlighet att begrunda vad som bör kompletteras innan Lantmäterimyndighetens beslut fattas. Detta kan sedan inom fyra veckor överklagas. Det kan bli ett nytt sammanträde.

Konsekvenser av beslut enligt Hans J:
Om officialservitutet inte gäller enligt Lantmäterimyndigheten är ärendet avslutat såvida ingen överklagar.
Om officialservitutet gäller prövas kommunens andra yrkande,
d v s att servitutet upphävs.
Om detta yrkande inte bifalles prövas att servitutsrätten må utövas tillsammans med övriga servitutsinnehavare på platser som kommunen anvisat.

Om Läntmäterimyndighetens beslut skall kunna gälla måste det överprövas i domstol och träda i laga kraft.


Arne Person

___________________________________

Fastighetsbestämning
Fastighetsbestämning och fastighetsreglering berörande Älvsborg 655:316 m fl

Ur kallelse 2004-10-07

Dag och tid .....2004-11-15

Plats ........I kommunens sammanträdeslokal Köpmansgatan 20, Göteborg.

Att behandla

Vid sammanträdet kommer följande att behandlas:
Prövning av frågan om vilka fastigheter på Vessingsö som idag äger servitutsrättighet enligt ett år 1856 tillkommet servitut med följande lydelse:
" äger en var att för åtkomst av sina skiften i utmarken och å Wessingsvik utan ersättning eller avräkning begagna nödige vägar".

Närmare information om förättningen, se nedan.
Vid detta första sammanträde kommer i första hand frågan om fastighetsbestämning att tas upp.

Viktiga upplysningar

Sökande till förättningen är: Göteborgs Kommun...

------------------------------------------------------------

 

Fastighetsbestämning
Fastighetsbestämning på Vässingsö

Hovrätten för västra Sverige: .......Utslag 1999-11-11

Ur
Hovrättens avgörande
Med ändring av fastighetsdomstolens utslag fastställer hovrätten fastighetsbildningsmyndighetens beslut såvitt nu är ifråga.


Högsta Domstolen:.........................Protokoll 2001-03-12

Ur
Högsta domstolens avgörande
Högsta domstolen finner ej skäl att meddela prövningstillstånd,
i följd varav hovrättens utslag skall stå fast.

Ur
Fastighetsbildningsmyndighetens beskrivning

Vässingsö Aktuella markytor färglagda!

Servitutet innebär idag med ovan nämnda undantag rätt för de härskande fastigheterna dels att för vägändamål använda de med brun eller gul färg på aktbilaga V markerade områdena inom respektive tjänande fastighet, dels att de har fritt tillträde till de med grön färg på aktbilaga V markerade områdena inom respektive tjänande fastighet med rätt att vid dessa för husbehov anlägga och behålla en mindre egen båtbrygga eller en båtbrygga tillsammans med andra fastighetsägare som innehar samma servitut. Därvid ingår rätt att angöra och ha en båt förtöjd vid bryggan men även att utföra muddringsarbete för att tillskapa eller vidmakthålla tillräckligt vattendjup kring bryggan.Ur redovisningen för vilka servitutet gäller samt vad det innebär:

Nästa!

Synpunkter!