.utredning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till innehåll!

 

 

 

 

EMU - VALET OCH MEDBORGARKRAFTEN

INLEDNING

Följande funderingar föranledde utredningen:
Det talas allmänt om det viktiga att många människor engagerar sig, har synpunkter och ges möjlighet att delta i diskussion innan beslut fattas.
Kommer denna möjlighet att bli större eller mindre när avståndet mellan gräsrötterna och beslutsfattarna för de stora frågorna växer? Kommer behovet av en stark medborgarkraft i regionala och kommunala frågor att växa vid ett Ja i folkomröstningen?

För att få en uppfattning om detta tillskrevs riksdagspartierna.

Mailet:

MEDBORGARKRAFTEN.COM Göteborg 2003 08 13

Till
Riksdagspartierna

EMU-VALET OCH MEDBORGARKRAFTEN

Vad betyder ett ”Ja” respektive ett ”Nej” till inträde i EMU för medborgarkraftens utveckling i Sverige?


Som representant för medborgarkraften.com har jag fått många frågor om detta.
Synpunkter sänds till styrelsen@medborgarkraften.com

För medborgarkraften.com/Arne Person

PS
Medborgarkraften:
Göteborgs kommun införde i sin översiktsplan (ÖP99) begreppet medborgarkraft, som i balans med bärkraften och konkurrenskraften skall vara vägledande för utvecklingen i kommunen.
Västra Götalandsregionen har nu inbjudit till Rådslag för att försöka få dessa krafter i balans.
Alltsedan 1998 arbetar Medborgarkraften i Älvsborg för att från gräsrotsnivå få medborgarna delaktiga i samhällsutvecklingen.
www.medborgarkraften.com syftar till att sprida kunskap om stadsbyggnadsfrågor och medborgarkraft.
DS

--------------------------------------------

Svaren

Av de sju tillskrivna partierna erhölls svar på frågan från fem stycken.
En sammanställning av svaren följer nedan.

Moderaterna:

Jag tolkar definitionen av medborgarkraft som en strukturerad kraft som
utgår från gräsrötterna. Den skall återspegla det gräsrötterna känner, dvs
en underifrån kommande kraft. Såvitt jag kan se påverkas inte denna
process av EMU-valet, åtminstone inte såvitt det gäller räntesättningen.

Det är väsentligt att minnas att det är gräsrötterna - det vill säga vars
och ens agerande på marknaden - som avgör vilken ränta som sätts. Det
gäller oavsett det är Riksbanken eller den Europeiska Centralbanken.

Jag menar dock att Sverige efter ett nej förlorar inflytande i EU. Vi blir
då bara medlemmar av en del av EU. Hittills har vi bedömts vara på väg in i EMU. Röstar svenska folket nej, så är vi inte längre på väg in i något.
Snarare kommer det att uppfattas som att vi är på väg bort. En konsekvens av det är - möjligen - att det inflytande som Sverige idag utövar inom EU minskar och därmed minskar också det inflytande som gräsrötterna - via interaktionen med våra folkvalda - kan utöva.

Med vänlig hälsning
TN
_______________________________________________________________

Mp:

Mp svarar:

Som EU-medborgare förlorar man i och för sig inflytande över en del av
deras ekonomiska politik, som ju berör oss indirekt, om man röstar NEJ.

Men; å andra sidan tror vi på närhetsprincipen, och då¨är det viktigare
med att kunna bestämma och påverka sådant som verkligen berör oss.

Frågan gäller självbestämmande vid eget bord, ett bord vi kan överblicka
och där vi själva rår (även om givetvis omvärlden påverkar oss) Men
huvudsaken är att som vi röstar så får vi det. Men då är vi utan röst vid
det stora bordet bredvid.

Eller att flytta ihop vårt side-board med Euroländernas stora
sammanträdesbordet, åtminstone varannan vecka då det får plats, och inte hamna utom hörhåll under den stora bordsskivan där de stora länderna har fasta platser. Vi har rätt att räcka upp handen de gånger det egna bordet syns uppifrån, men det är inte säkert att det blir som vi röstar.

Ur medbestämmande synpunkt är alltså ett NEJ till EMU att föredra enligt
oss. men för somliga är kanske vår lilla röst vid det stora bordet
viktigare än självbestämmandet vid det egna bordet, och då får man
respektera den åsikten.
Mp
________________________________________________

Folkpartiet:

Tack för ditt mail till folkpartiet. Du ställer frågan hur euron och EMU
påverkar Medborgarkraften i Göteborg. Mitt något enkla svar är att
resultatet i folkomröstningen och ett eventuellt euromedlemskap
överhuvudtaget inte påverkar Ert projekt. I folkomröstningen beslutar
svenska folket om huruvida vi ska byta kronan mot euron. Det torde inte ha några som helst effekter på vare sig stadsbyggnadsfrågor i sig eller det
civila samhället i Sverige.

Vänliga hälsningar
OWS
Folkpartiet liberalerna

__________________________________________

Centerpartiet:

Hej Arne!

Centerpartiet anser att EMU-frågan först och främst är en
ekonomisk fråga där vi funnit att nackdelarna överväger
fördelarna. Vi anser att Sverige behöver ett bra företagsklimat
och positiva insatser för att öka tillväxten. Färre regler och lägre
skatter beslutar vi själva om. Det gör inte EMU åt oss.

Vi för dock en mycket aktivt politik när det gäller att skapa
makt underifrån. På årets Centerstämma hade vi en mycket
intressant dialog angående federalismens principer. Centerparitet
vill att man börjar ta tillvara och lita på medborgarnas engagemang
och vilja att vara med och påverka. Jag skickar med lite funderingar
i detta ämne.

Centerns tankar om federalismen handlar inte om att utveckla EU
till ett Europas förenta stater. I grund och botten är federalism en
fråga om att respektera självstyret. Det verkligt dramatiska med
vårt förslag är att våga utmana den svenska enhetsstaten underifrån.
Det är en välkommen debatt därför att den ger oss anledning
att gå på djupet med frågeställningar om maktdelning, lokalt självstyre
och lika villkor både i Sverige och EU.

Att ett parti som centerpartiet tydligt deklarerar ett ställningstagande i
konstitutionella frågor utmanar också andra partier att tala klarspråk.
Låt oss börja med att slå fast att federalism som idé otvivelaktigt
innebär störst skillnad i vår syn på Sverige och hur Sverige styrs.
Det påverkar givetvis vårt ställningstagande i fråga om EU men i långt mindre utsträckning än det påverkar svensk inrikespolitik.

I den svenska debatten har federalism hittills enbart handlat om
centralisering av beslut och byggande av en statsbildning på Europanivå.
Centerpartiet använder sig av den mera gängse uttolkningen i Europa, d v s tydlig maktdelning och att bygga underifrån.

EU är en blandning av mellanstatlighet och överstatliga beslut och kommer
att så förbli.
Det handlar med andra ord inte om att bygga en europeisk enhetsstat,
vilket heller ingen eftersträvar. I Sverige, som alltsedan Axel Oxenstierna har varit en hårt centraliserad enhetsstat,
kan det vara svårt att ens tillgodogöra sig tanken på vad federalismens
principer skulle kunna innebära.
Många av de politiska reformer som genomförts de senaste åren - maxtaxa i
barn- och äldreomsorg,
bibliotekslag, riksnorm i socialbidragen, för att nämna några exempel -
hade förmodligen varit svåra, för att inte säga omöjliga, att genomföra på nationell nivå i en federal stat.

I grund och botten är det en fråga om att respektera självstyret. För oss
är det alldeles självklart att väljarna i Västerbotten, lika väl som väljarna i
Västra Götaland, Skåne eller Gotland, har rätt att styra sig själva.
Vi har vart fjärde år val till kommuner och landsting, men valen blir
alltmer meningslösa eftersom staten
ständigt strävar efter att avgränsa det lokala och regionala självstyret.
Medborgarna väljer dem som får förmånen
att förvalta en politik de inte har möjlighet att påverka.

Även om man inte tar steget fullt ut till en federation i Sverige, utan
nöjer sig med mindre steg - en starkare
grundlagsreglering av det lokala och regionala självstyret, fullföljande
av regionparlamentstanken och överförande
av skattekraft till regioner och kommuner - så kommer olikheten i Sverige
att öka. Därmed inte sagt att orättvisorna kommer att öka, men väl respekten för hur människor väljer att utforma sin del av landet.

Och även om centerpartiet kommer att bekämpa socialdemokratisk politik i
Västerbotten lika väl som i Stockholm, så kommer vi alltid att respektera
väljarnas rätt att välja också socialdemokratiskt styrda regioner och slåss
för deras rätt att föra sin politik.

Det är värt att tänka tanken vad en radikal decentralisering av Sverige,
byggd på federalismens principer, skulle kunna
innebära. Utgångspunkten är självklar: de ekonomiska resurserna måste
också finnas lokalt och regionalt, till skillnad

från i dag. Det förutsätter också en bibehållen solidaritet mellan landets
regioner för att vinna stöd. Utifrån detta, hur skulle det t ex fungera med
lokalt eller regionalt ansvar för polisen, och möjlighet för väljarna att utkräva
ansvar av lokalt förtroendevalda när tryggheten inte finns?
Hur skulle våra högskolor runt om i landet utvecklas, om lokalt och regionalt
förtroendevalda fick inte bara möjlighet, utan också ansvar för, att
påverka den egna högskolan, dess resurser och samarbetet
med näringslivet? Att uttrycka federalism som idé handlar inte i första
hand om att bilda stater. Det är däremot ett tydligt ställningstagande för att
det behövs en europeisk politisk nivå och att denna ska:
"vara stark inom begränsade områden "fatta majoritetsbeslut med öppna
diskussioner inom dessa områden "ha kraft att verkställa sina beslut gentemot medlemsländerna.

Det betyder däremot inte att man ska ha ett gemensamt hockeylandslag,
gemensamt språk eller en gemensam statschef. Det handlar alltså om att
bygga i enlighet med federalismens principer, utan att för den skull skapa
en statsbildning som t ex USA.Idén med federalism är alltså inte att
upphäva stater, förneka människor deras kultur och värderingar, utan om
att luckra upp skillnaden mellan stater och delstater, mellan
medlemsländer och union.
Har man ett federalistiskt synsätt på nationell nivå blir den centrala
nivån till en nivå bland många andra. Sverige är inte mer än summan av
dess delar. På samma sätt blir inte heller den europeiska nivån mer än
summan av dess medlemsländer; dess makt blir endast den vi som
medlemsländer kommer överens om att ge den.
Det verkligt dramatiska med vårt förslag är att våga ta steget och utmana
den svenska enhetsstaten underifrån. I praktiken är det också där det
kommer att spela en avgörande roll. Varför ska medborgare, kommuner och
regioner i dagens Sverige vackert stå med mössan i hand och tigga om den
socialdemokratiska regeringens gunst?
Vi som bor i Sverige är mer välutbildade än någonsin förr. Men regeringen
misstror oss alla möjligheter att kunna bestämma själva.
Det är vår förhoppning att den debatt som nu inletts också ska tydliggöra
vilka partier som står på självstyrets och människornas sida och vilka som
vill fortsätta centrera all makt till Rosenbad.

Med vänlig hälsning
M H
Centerpartiets valredaktion

_________________________________________________

Kristdemokraterna:

Här kommer svar från oss Kristdemokrater:


Eurons betydelse för "medborgarkraften"?

Att Sverige deltar även i EMU:s tredje steg, innebär att vi ingår i
samarbetet med euron som valuta och Europeiska Centralbanken som beslutar om penningpolitiken (räntan).

Om man med medborgarkraft menar det folkliga/demokratiska inflytandet, är detta inte något som påverkas.
Beslutsmakten över räntan som instrument i samhällsekonomin förflyttas
från Sveriges Riksbank till Europeiska Centralbanken i Frankfurt. Det
innebär att länderna gemensamt bestämmer räntan utifrån hela euroområdets behov, istället för att den svenska räntan sätts i Sverige utifrån den svenska ekonomins behov. Det innebär att det kan bli en ränta som passar genomsnittet i euroområdet, men inte just Sverige just då. Att vi ändå förespråkar denna lösning beror dels på att vi bedömer att Sverige inte avviker på något markant sätt från övriga euroländer och därför skulle fungera med samma ränta, dels att svensk räntepolitik idag bara är formellt självständig, i realiteten är vi så sammanflätade med de andra ländernas ekonomier och beroende av deras ränta att vi i stort sett alltid följer de ränteändringar som görs där.
Det finns idag inget medborgarinflytande, varken direkt eller genom våra
folkvalda politiker, över Riksbanken och dess agerande kring räntan.
Riksbanken har en politiskt oberoende ställning, som sedan 1999 är
fastställd i grundlagen. Detta innebär att de inte ska ta instruktioner
från politiskt håll och att politikerna inte får försöka påverka
Riksbanken. Denna princip som är den allmänt rådande i andra länder (och i ECB), syftar till att säkra ett långsiktigt och stabilt agerande, som inte hänger på vilka politiker som sitter vid makten eller dagsaktuella
politiska spörsmål. Det blir således ingen förändring i detta avseende.

Däremot kan man säga att medborgarkraften ökar, om man ser till att vi som konsumenter får en större marknad och en bättre överblick över den genom att priser anges i en och samma valuta i alla dessa länder och över tiden.Därigenom beräknas priserna sjunka ytterligare i Sverige, som en fortsättning på de sänkningar som resulterat av Sveriges EU-inträde 1995.

Med vänlig hälsning
M L
pol.sakkunnig EU-frågor

e.u.
AS
pol.sekr
_______________________________________________________________________

Vänsterpartiet:
Hej Arne och tack för ditt mejl,
jag beklagar att ingen har svarat på ditt mejl. Jag föreslår att du kontaktar vänsterpartiet Göteborg.
(Mailet vidarebefordrades till Vänsterpartiet i Göteborg. Inget svar har lämnats.)

____________________________________________

Socialdemokraterna:

( Inget svar trots flera påminnelser.)

 

Åter innehåll! 

 

emu